Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

I.n.h 100 Mg 100 Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antimikobakteriyel İlaçlar » Tüberküloz İlaçları » Hidrazidler » İzoniazid

Formülü:

Beher tablet 100 mg Isoniazid içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Tüberkülozun tüm şekillerinde ve tüberküloz profilaksisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Isoniazid, ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonu olan hastalarda (isoniazid veya başka bir ilaca bağlı hepatit geçirenler, isoniazid'e bağlı ateş, titreme, artirit gibi istenmeyen etkiler görülenler) ve akut karaciğer hastalığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Hipersensitivite reaksiyonu oluşursa, tüm ilaçlar kesilerek hasta izlenmelidir. Şayet Isoniazid tedavisine yeniden başlanılacaksa, ilaç ancak tüm semptomlar tamamen düzeldikten sonra başlanmalıdır. İlaca düşük dozlarla başlanıp yavaş yavaş doz artırılmalı ve yeniden hipersensivite reaksiyonu oluşursa ilaç hemen kesilmelidir.
Aşağıdaki durumlarda Isoniazid kullanılırken hastalar çok dikkatle takip edilmelidir.
1- Fenitoin kullanan hastalar : Isoniazid fenitoin'in atılımını azaltabilir veya etkisini artırabilir. Fenitoin intoksikasyonundan kaçınmak için, antikonvülzanın dozu uygun şekilde ayarlanmalıdır.
2- Hergün alkol kullananlar : Her gün alkol kullanan hastalarda Isoniazid hepatiti insidansı artabilir.
3- Kronik karaciğer hastalığı ve ciddi böbrek yetersizliği olan hastalar : Isoniazid, diyabetik, alkolik, üremik, malnütrisyonu olan ve hamileler gibi piridoksin eksikliği veya nöropati riski olan hastalarda 10 mg/gün piridoksin ile birlikte kullanılmalıdır. Halsizlik, iştahsızlık, kusma gibi hepatit belirtileri görülen hastalarda ilaç hemen kesilmeli ve hasta değerlendirilmelidir. Peryodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalı ve transaminazları normalin 3 misline yükselen hastalarda tedavi durdurulmalıdır.
Gebelikte Kullanımı : Hamilelerde sadece gerçekten gerekli ise kullanılmalıdır.
Emzirme : Süte geçer, bu nedenle bu husus göz önüne alınmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Isoniazid, genellikle tavsiye edilen dozlarda iyi tolere edilir. En sık görülen yan etkileri sinir sistemi ve karaciğer ile ilgilidir.
Sinir Sistemi : Periferik nöropati en sık görülen yan etkisidir. Doza bağlı olup, genellikle kötü beslenen veya alkolik, diabetik hastalar gibi nörit'e eğilimli olan hastalarda oluşur. Genellikle ayak ve ellerde uyuşma şeklinde ortaya çıkar.
Diğer nörotoksik etkileri tedavi dozlarında nadiren görülür. (Konvülziyon, toksik ensefalopati, optik nörit, atrofi, hafıza bozukluğu, toksik psikoz gibi.)
Gastrointestinal Sistem : Bulantı, kusma ve epigastirik rahatsızlık.
Hepatik : Serum transaminazlarında (SGOT, SGPT) yükselme, billüribinemi, sarılık, nadiren ciddi hepatit. Sık görülen başlangıç belirtileri iştahsızlık, bulantı, kusma, halsizliktir. Hastaların % 10-20'sinde hafif ve transient transaminaz yükselmeleri görülebilir. Bu durum tedavinin herhangi bir zamanında görülebilmekle birlikte en sık ilk 4-6 ayda görülmektedir. Birçok vakada ilacın kesilmesine gerek kalmadan transaminazlar normale döner. Nadiren ilerleyici karaciğer hasarı oluşabilir.
Hipersensitivite : Ateş, cilt erupsiyonları, lenfadenopati, vaskülit.
Metabolik ve Endokrin : Piridoksin eksikliği, pellegra, hiperglisemi, metabolik asidoz, jinekomasti.
Hematolojik Reaksiyonlar: Agranülositoz, hemolitik, sideroblastik veya aplastik anemi, trombositopeni, eozinofili.
Diğer : Romatik sendrom, sistemik lupus eritematozize benzer sendrom.

İlaç etkileşimleri:

İsoniazid hepatik ilaç-metabolizması inhibitörüdür. Bu nedenle bazı ilaçların etkilerini artırabilir ve bu ilaçların toksik konsantrasyonlara ulaşmasına neden olabilir. (Fenitoin, primidon, karbamazepin, valporate gibi antiepileptikler, diazepam, triazolam gibi benzodiyazepinler, warfarin). Bir kaç haftalık Isoniazid tedavisini takiben, teofilin plazma konsantrasyonunun arttığı gözlenmiştir. Keza Isoniazidin enfloran, gibi bazı ilaçların metabolizmasını artırdığı bildirilmiştir. Isoniazid ve rifampisinin birlikte kullanımı, hepatotoksisite insidansını artırabilir. Sikloserin veya disülfiram ile birlikte kullanımı, santral sinir sistemi yan etkilerini şiddetlendirebilir. Ketokonazol ile izoniazidin etkileştiği bildirilmiştir. Birlikte kullanıldıklarında ketokonazol kan konsantrasyonu azalır.
Kortikosteroid : Asetilasyon hızı ve/veya renal klirensi arttırdığı için izoniazidin serum düzeyini düşürür.
Alkol : Kronik alkoliklerde Isoniazid metabolizması artabilir ve etkinliği azalabilir.
Aminosalisilik asid : Isoniazidle birlikte kullanımı Isoniazidin yarı ömrünü uzatabilir.
Antiasid : Aluminyum ihtiva eden antiasidlerle birlikte alımı absorbsiyonunu azaltır.
Piridoksin : Piridoksinin yüksek dozları, isoniazidin antibakteriyal etkisini azaltabilir. Gıdalarla birlikte alımı absorbsiyonu azaltabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Tüberküloz Tedavisinde ;
Erişkinlerde : Tavsiye edilen doz 5 mg/kg/gün olup, günlük doz 1 kerede verilmeli ve günlük total doz 300 mg 'ı aşmamalıdır.
Çocuklarda : Tavsiye edilen doz 10-20 mg/kg/gün olup, günlük doz 1 kerede verilmeli ve günlük total doz 300 mg 'ı aşmamalıdır. Tüberküloz tedavisinde INH daima diğer antitüberküloz ilaçlarla (Rifampisin, Ethambutol, Pirazinamid gibi) birlikte kullanılmalıdır. Malnütrisyonu olan ve nöropati predispozisyonu bulunan hastalarda tedaviye Piridoksin (15-50 mg/gün) ilave edilmelidir.
Koruyucu Tedavide ;
Erişkinlerde : 300 mg/gün, tek doz
Çocuklarda : 10 mg/kg/gün tek doz (günlük total doz 300 mg'ı geçmemelidir.)
INH yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra aç karnına alınmalıdır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ :
Isoniazide bağlı doz aşımı belirti ve bulguları, ilaç alımından sonra, 30 dakika ile 3 saat arasında ortaya çıkar. Bulantı, kusma, sersemlik, konuşma bozukluğu, görme bulanıklığı, görme halusinasyonları erken bulgularındandır. Daha yüksek dozlarda respiratuar distres ve stupordan, komaya kadar gidebilen merkezi sinir sistemi depresyonu ve konvulziyonlar oluşabilir. Ciddi metabolik asidoz, asetonuri ve hiperglisemi tipik laboratuar bulgularıdır.
Tedavi : Tedavi edilmeyen veya yetersiz tedavi uygulanan yüksek doz aşımı vakaları ölümle sonuçlanabilir. Fakat ilk birkaç saat içinde yeterli tedavi uygulanan hastalarda iyi sonuç alınmaktadır. Öncelikle solunum yolu açılmalı ve yeterli solunum sağlanmalıdır. Konvulziyonları kontrol etmek için İ.V kısa etkili barbütüratlar ve
İ.V Pridoksin (genellikle 1 mg/kg alınan Isoniazid) uygulanır. Kan gazları, elektrolitler, BUN, glukoz seviyeleri kontrol edilmelidir. Metabolik asidoz hızla kontrol altına alınmalıdır. Bunun için İ.V bikarbonat uygulanır ve gerekirse tekrar edilir. Zorlu Osmotik diürez tedavisine hemen başlanmalı ve klinik iyileşmeden sonrada nüksü
önlemek için birkaç saat daha devam edilmelidir. Ciddi vakalarda hemodiyaliz yapılabilir. Bu mümkün olmazsa peritondiyalizi de uygulanabilir. Hipoksi, hipotansiyon, aspirasyon pnömonisi gibi komplikasyonlardan korumak için yeterli yoğun bakım desteği sağlanmalıdır.

Üretici Firma:

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Telefon: (216) 492 57 08
Email: info@kocakilac.com

I.n.h 100 Mg 100 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

I.n.h 100 Mg 100 Tablet

İlaç Fotoğrafı: I.n.h 100 Mg 100 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Izoniyazid


Barkod Numarası: 8699828010340

İlaç Fiyatı: 8,6 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Logosu

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Gazi Cd. No: 64-66 Bağlarbaşı, Üsküdar - İSTANBUL
Telefon: (216) 492 57 08
Email: info@kocakilac.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.