Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Alkyloxan 500 Mg 1 Flakon

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Alkilleyici Ajanlar » Nitrojen Mustard Analogları » Siklofosfamid

Formülü:

Bir steril apirojen flakon Alkyloxan Injection 500 mg aşağıdaki maddeleri içerir :

Aktif madde :
Siklofosfamid 500 mg
Yardımcı madde :
Sodyum klorür 225 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Malign lenfomalar (Hodgkin ve non-Hodgkin), multipl miyelom, akut miyelojenöz ve monositik lösemiler, pediatrik akut lenfoblastik lösemi, kronik lenfositik ve granülositik lösemiler, micosis fungoides, nöroblastoma, over adenokarsinomu, retinoblastoma, meme kanseri.

Kontrendikasyonları:

Kemik iliği depresyonu olan hastalarda Alkyloxan'ın kullanımına devam edilmesi kontrendikedir. Daha önceden siklofosfamid'e karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalara da Alkyloxan uygulanmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Tek başına veya kombinasyon şeklinde Alkyloxan ile tedavi edilen bazı hastalarda sekonder maligniteler oluşmuştur. Bunlar en sık mesane tümörleri, miyoproliferatif veya lenfoproliferatif malignitelerdir. Sekonder malignite bazı vakalarda, siklofosfamid uygulaması durdurulduktan birkaç yıl sonra gelişmiştir. Mesane kanseri ise, genellikle daha önce hemorajik sistit geçiren hastalarda görülmüştür. Siklofosfamid'e bağlı sekonder malignite riski, ilaç kullanımından önce fayda-risk değerlendirmesi sırasında gözönünde bulundurulmalıdır.

Alkyloxan gebe kadınlara uygulandığında, fetusa zarar verebilir. Siklofosfamid uyglanmış gebe kadınlarda anomaliler bildirilmiştir. Bu kadınların çocuklarından bazılarında ektrodaktili görülmüş olup, bazılarında ise hiçbir anomali gelişmemiştir. Doğurgan potansiyeldeki kadınlara SİKLOFOSFAMİD tedavisi boyunca gebe kalmamaları önerilmelidir.

Alkyloxan oogenez ve spermatogenez'i etkileyebilir, her iki cinste steriliteye yol açabilir. Sterilite gelişmesinin siklofosfamid dozuna, tedavi süresine ve tedavi sırasında gonad fonksiyonlarının durumuna bağlı olduğu sanılmaktadır. siklofosfamid'e bağlı sterilite bazı hastalarda irreversibl olabilir.

Alkyloxan ile tedavi gören kadınların önemli bir kısmında, östrojen azalması ve gonadotropin artışına bağlı olarak amenore gelişebilir. Bu kadınların adetleri, genellikle tedavi kesildikten birkaç ay sonra düzelir. Puberte öncesi dönemde Alkyloxan ile tedavi görmüş kızlarda ise sekonder seks karakterleri normal olarak gelişir, adetler de düzenli olur.

Alkyloxan ile tedavi gören erkeklerde gonadotropin artışı ile birlikte oligospermi veya azospermi görülebilir, ancak testosteron salgılaması normaldir. Seksüel potens ve libido bozulmamaktadır. Puberte öncesi dönemde siklofosfamid ile tedavi gören erkek çocuklarda sekonder seks karakterleri normal olarak gelişir, ancak oligospermi veya azospermi ve gonadotropin salgısında artış görülebilir. Belli bir derecede testis atrofisi gelişebilir. Azospermi bazı hastalarda geçicidir, ancak düzelmesi tedaviyi kestikten sonra birkaç yıl sürebilir.

Alkyloxan ile tedavi gören hastalarda hemorajik sistit gelişebilir. Bu durum seyrek olarak şiddetli, bazen de fatal olabilir. Bu yan etki Alkyloxan'ın dozuna ve tedavinin devam süresine bağlıdır. Kanamanın nedeninin, siklofosfamid'in idrarla itrah edilen metabolitleri olduğu sanılmaktadır. Forse diürez, ilacın böbrekte kalış süresini azaltarak sistit gelişimini önlemeye yardımcı olabilir. kanama şiddetli olduğu taktirde, çoğunlukla tedavinin durdurulması gerekir.

Her ne kadar, bazı vakalarda önerilen dozlar dahilinde Alkyloxan uygulaması sonrasında kardiyak fonksiyon bozuklukları bildirilmişse de, sebep-sonuç ilişkisi kurulamamıştır. Kardiyotoksisite, birkaç gün süre ile 120-270 mg/kg gibi yüksek doz siklofosfamid uygulanan yoğun bir anti-kanser tedavi şeması sonrasında görülmüştür. Yüksek doz Alkyloxan uygulanan bazı seyrek vakalarda, ilk dozdan birkaç gün sonra şiddetli, bazen de fatal olabilen konjestif kalp yetmezliği gelişmiştir. Ancak, yüksek doz Alkyloxan'a bağlı kardiyotoksisite gelişen hastalardan yaşayanlarda tedavi sonrasında EKG veya ekokardiyogram ile gösterilebilen herhangi bir kardiyak anomali kalmamıştır.

Alkyloxan'ın, doksorubisin'in kardiyotoksisitesini artırabileceği bildirilmiştir.

Aşağıdaki durumlardan birinin mevcut olması durumunda, toksisite gelişebileceği olasılığı dikkate alınarak, söz konusu hastanın çok sıkı takip edilmesi gerekir :

- Lökopeni
- Trombositopeni
- Tümör hücrelerinin kemik iliğine enfiltre olması
- Daha önce radyoterapi uygulanmış olması
- Daha önce diğer sitotoksik ilaçlarla kemoterapi uygulanmış olması
- Karaciğer fonksiyon bozuklukları
- Böbrek fonksiyon bozuklukları

Tedavi süresince, kemik iliği supresyonu derecesini tayin edebilmek amacıyla tam kan sayımları (özellikle nötrofiller ve plateletler) periyodik olarak yapılmalıdır. Hemorajik sistit'i önceden anlayabilmek amacı ile idrarda eritrosit aranmalıdır.

Alkyloxan, emziren annelerde süte geçmektedir. Bu bakımdan, emziren annelerde ilacın anne için önemi hesaba katılarak karar verilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

a. Hematolojik toksisite : Alkyloxan ile tedavi edilen hastalarda oluşan lökopeni ilacın dozuna bağlı olup, doz ayarlama kılavuzu olarak da kullanılabilir. 2.000/mm3'ün altındaki lökopeni başlangıç dozu uygulanan hastaların çoğunda görülür. Daha düşük dozlarla devam edilen hastalarda ise daha seyrek görülür. Nötropeninin derecesi, enfeksiyonlara dirençteki azalma ile ilişkili olduğundan oldukça önemlidir.

Trombositopeni veya anemi seyrek gelişir. Bu hematolojik etkiler çoğunlukla dozu düşürerek veya tedaviyi durdurarak düzeltilebilir. Lökopenide düzelme çoğunlukla tedaviyi durdurduktan 7-10 gün sonra başlar.

b. Gastrointestinal toksisite : En sık görülenleri bulantı ve kusmadır. İştahsızlık ve daha seyrek olarak batında rahatsızlık hissi veya ağrı ve diyare görülebilir. Tedavi süresince hemorajik kolit, ağızda mukoza ülserasyonu ve sarılık gelişen nadir vakalar vardır. Bu yan etkiler siklofosfamid tedavisi kesildiğinde genellikle durur.

c. Deri ve ekleri : Alkyloxan ile tedavi edilen hastalarda alopesi sık görülür. Tedavi sonrasında çoğunlukla saç yeniden çıkar. Ancak şekli ve rengi farklı olabilir.

Alkyloxan ile tedavi gören hastalarda seyrek olarak deri döküntüleri görülebilir. Deride pigmentasyon ve tırnaklarda değişiklikler de görülebilir.

d. Solunum sistemi : Uzun süre ile yüksek doz Alkyloxan uygulananlarda interstisyel pulmoner fibroz geliştiği bildirilmiştir.

e. Diğerleri

Çok nadiren anafilaktik reaksiyon bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Siklofosfamid'in metabolize olma oranı ve lökopenik aktivitesinin, yüksek dozlarda fenobarbital ile arttığı bildirilmiştir.

Siklofosfamid kolinesteraz aktivitesini uzun süre ve belirgin seviyede azalttığından, ilacı aldığı tarihten itibaren 10 gün içinde genel anestezi verilecek hastalarda anestezistin uyarılması gerekir.

Siklofosfamid'in adrenalektomi uygulanmış köpeklerde daha toksik olduğu bildirilmiştir. Bu yüzden, adrenalektomi yapılmış hastalarda gerek steroidler, gerekse siklofosfamid'in dozlarının ayarlanması gerekebilir.
Siklofosfamid ayrıca yara iyileşmesini yavaşlatabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Alkyloxan tek başına verileceği taktirde, hematolojik tablosu normal kişilerde başlangıç dozu 2-5 gün içinde verilmek üzere intravenöz 40-50 mg/kg'dır. Diğer tedavi şemalarında ise intravenöz doz 7-10 gün boyunca günde 10-15 mg/kg veya haftada iki kere 3-5 mg/kg olabilir.

İntravenöz Alkyloxan için daha birçok değişik tedavi şeması vardır. Bütün bu şemalarda doz antitümör aktivite ve/veya lökopeni'ye göre ayarlanmalıdır.Lökosit sayısı 2.000/mm3'e düşmesine, ciddi bir enfeksiyon riski olmadan tahammül edilebilir.

Alkyloxan kombine tedavi şemalarına eklendiği taktirde, diğer ilaçlar gibi Alkyloxan'ın dozunu da azaltmak gerekebilir.Alkyloxan 500 mg 10ml solusyon ile dilue edilir, %5 dekstroz, %5 dekstroz ve %0.9 sodyum klorür, %5 dekstroz ve ringer solüsyonu, laktatlı ringer solüsyonu, %0.45 sodyum klorür, 1/6 molar sodyum laktat solusyonları ile kullanılabilir.

Kullanıma ait özel uyarılar

Büyüteç kullanmadan bir bulanıklık veya yabancı maddeler görüldüğü takdirde ilaç kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMI

Teorik olarak, Alkyloxan Inj. 500 mg'ın aşırı dozajı durumunda, kemik iliği supresyonu, gastrointestinal toksisite gibi yan etkilerin daha da şiddetlenmesi beklenir. Ancak sitostatik tedavi büyük bir dikkatle yapıldığından, böyle bir olay son derece seyrektir.

Böyle bir durumda uygulamanın durdurulması ve semptomatik destek tedavisi ve özellikle enfeksiyonların kontrolü gerekir. Ancak, siklofosfamid'e karşı etkili bir antidot halen bilinmemektedir.

Üretici Firma:

Koçsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Telefon: (216) 327 94 30
Email: info@onkokocsel.com

Alkyloxan 500 Mg 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:10.2.2012)

Alkyloxan 500 Mg 1 Flakon

İlaç Fotoğrafı: Alkyloxan 500 Mg 1 Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Siklofosfamid


Barkod Numarası: 8699715271793

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Koçsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. Logosu

Koçsel İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Koşuyolu Cad.N:102 Kadıköy - İSTANBUL
Telefon: (216) 327 94 30
Email: info@onkokocsel.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.