Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Penicillin-g
{1.000.000 IU 1 Flakon + 2 ml Sulandırıcı Ambalaj}

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Betalaktamaz Sensitif Penisilinler » Penisilin g potasyum kristalize

Formülü:

Her şişede sulandırılmaya hazır kuru toz halinde 1.000.000 ünite kristalize penisilin G potasyum mevcut olup, optimum pH için sodyum sitrat ve sitrik asit ile tamponlanmıştır. Penisilin G potasyum'un her 1.000.000 ünitesinde yaklaşık 6.8 mg ( 0.3 mEq) sodyum ve 65.6 mg (1.68 mEq) potasyum bulunur.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Parenteral kullanıma mahsus kristalize PENICILLIN G, penisilin G'ye duyarlı mikroorganizmaların yaptığı şiddetli enfeksiyonların tedavisinde hızlı ve yüksek penisilin kan seviyeleri gerektiğinde endikedir. Tedavi, bakteriolojik tetkikler (hassasiyet testleri dahil) ve klinik cevaba göre yönlendirilmelidir.
Parenteral kristalize PENICILLIN G'nin yeterli dozlarına genellikle şu enfeksiyonlar cevap verirler:

Streptokok enfeksiyonları : A, C, H, G, L ve M grubu streptokoklar, penisilin G'ye son derece duyarlıdırlar. Bazı grup D organizmalar kristalize penisilin G ile elde edilen yüksek serum seviyelerine duyarlıdırlar.
Parenteral kristalize penisilin, bakteremi, ampiyem, şiddetli pnömoni, perikardit, endokardit, menenjit ve yukarıda sayılan gram pozitif organizmaların duyarlı suşlarının yaptığı şiddetli enfeksiyonların tedavisinde seçilmesi gereken penisilin dozaj formudur.
Pnömokok enfeksiyonları
Stafilokok enfeksiyonları: Penisilin G'ye duyarlı suşlara bağlı.
Diğer enfeksiyonlar: Anthrax, aktinomikoz, clostridia enfeksiyonları (tetanus dahil), difteri (portörlüğü önlemek için) ve erizipeloid (Erysipelothrix insidiosa) endokarditi

Fusospiroketal enfeksiyonlar : Orofarenksin şiddetli enfeksiyonları (Vincent anginası), Leptotrichia spiroketlerine bağlı aşağı solunum yolu ve genital bölgenin şiddetli enfeksiyonları.
Gram-negatif çomak enfeksiyonları (bakteremiler): (E.coli, A.aerogenes, A.faecalis, Salmonella, Shigella, P.mirabilis)
Listeria enfeksiyonları (Listeria monocytogenes): Menenjit ve endokardit.
Pasteurella enfeksiyonları (Pasteurella multocida): Bakteremi ve menenjit.
Sıçan ısırığı humması (spirillum minus veya streptobacillus moniliformis)
Gonokoksik endokardit ve artrit (N.gonorrhoeae)
Sifiliz (T.pallidum), konjenital sifiliz dahil
Meningokoksik menenjit

Kontrendikasyonları:

Herhangi bir penisiline karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu bulunması halinde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Penisilin ile tedavi edilen hastalarda ciddi ve bazen fatal aşırı duyarlılık (anafilaktoid) reaksiyonları bildirilmiştir. Anafilaksi parenteral tedaviden sonra daha çok görülürse de oral penisilin alan hastalarda da ortaya çıkmıştır. Bu reaksiyonlar daha ziyade anamnezlerinde multipl allerjenlere duyarlılığı olan şahıslarda görülürler.
Penisilin hipersensitivitesi olan kişilerin sefaloporinler ile tedavi edildiklerinde şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterdiklerine ait iyi dokümante edilmiş bildiriler mevcuttur. Herhangi bir penisilin ile tedaviye başlamadan önce, penisilinler, sefalosporinler ve diğer allerjenlere karşı daha önce bir aşırı duyarlılık olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Allerjik reaksiyon olursa, ilaç kesilmeli ve hasta vazopressorlar, antihistaminler ve kortikosteroidler gibi mutad ilaçlarla tedavi edilmelidir.

Belirgin allerji ve/veya astmalı kişilerde penisilin ihtiyatla kullanılmalıdır.

Streptokok enfeksiyonlarında tedavi, organizmaları elimine etmeye yeterli (minimum 10 gün) olmalıdır, aksi halde streptokok hastalığının sekelleri görülebilir. Tedavi bittikten sonra, streptokokların yok edildiğini saptamak için kültür yapılmalıdır.

İntravenöz yolla yüksek dozda (10 milyon üniteden fazla) kristalize penisilin G, penisilin içeriğindeki potasyum veya sodyum dolayısıyla elektrolit dengesi bozulmasına bağlı yan etkiler yapabileceğinden, yavaş verilmelidir. Hastanın renal, kardiak ve vasküler durumu değerlendirilmeli ve eğer bir fonksiyon bozukluğu varlığı saptanırsa veya şüphelenilirse, total dozda bir azaltma düşünülmelidir. Yüksek dozda intravenöz kristalize penisilin G tedavisi süresince, elektrolit dengesinin, renal ve hemopoetik fonksiyonun sık sık değerlendirilmesi tavsiye edilir.
Antibiyotiklerin uzun süre kullanımları, funguslar dahil hassas olmayan organizmaların aşırı üremesine yol açabilir. Süperenfeksiyon olursa, uygun tedbirler alınmalıdır. Sürekli intravenöz kateterler süperenfeksiyonu kolaylaştırırlar ve imkan olduğu sürece kaçınılmalıdırlar. Duyarlı enfeksiyonların tedavisinde endike olan cerrahi müdahaleler yapılmalıdır.

Gebeler
Gebe kadınlarda penisilinlerle yapılan çalışmalarda fetüse zararlı etkiler oluştuğuna dair herhangi bir kanıt gösterilmemiştir. Ancak gebe kadınlarda bu ilaçların fetüse zararlı olmadığını kati olarak gösteren yeterli ve tam kontrollü çalışma bulunmadığından, gebelikte ancak kesin olarak gerekli olduklarında kullanılmalıdırlar.

Emziren anneler
Penisilinler insan sütünde bulunur. Penisilin G emziren anneye verilirken dikkatli olunmalıdır.

Çocuklar
Penisilinler büyük oranda değişmeden böbreklerle atılırlar. Çocuklarda renal fonksiyon tam olarak gelişmediği için eliminasyon yavaş olacaktır. Yeni doğanlarda kullanım sırasında dikkatli olunmalı ve organ sistem fonksiyonları takip edilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Penisilin düşük toksisiteli bir maddedir fakat belirgin bir sensitizasyon indeksine sahiptir. Aşağıdaki aşırı duyarlılık reaksiyonları penisilin kullanımında bildirilmiştir:
Makulopapüler döküntülerden eksfoliatif dermatite kadar değişik deri döküntüleri, ürtiker, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar bu arada titreme, ateş, ödem, artralji ve düşkünlük. Şiddetli ve bazen fatal anafilaksi bildirilmiştir (Bknz: UYARILAR/ÖNLEMLER).
Hemolitik anemi, lökopeni, trombositopeni, nefropati ve nöropati nadiren gözlenmiş yan etkiler olup genellikle yüksek intravenöz dozajla ilişkilidir.

Devamlı yüksek doz (günde 10 milyondan 100 milyona kadar) intravenöz Penisilin G Potasyum verilen hastalarda, özellikle renal yetmezlik mevcutsa, şiddetli hatta fatal potasyum intoksikasyonu görülebilir. Hiperrefleksi, konvülsiyonlar ve koma bu sendromun işaretçisi olabilir. Kardiak aritmiler ve kardiak arrest de görülebilir.Sifiliz için tedavi edilen hastalarda Jarisch-Herxheimer reaksiyonu bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Eritromisin, tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiotiklerin eşzamanlı uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlaması nedeni ile penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Bu etkileşim in vitro olarak gösterilmiş olmasına rağmen klinik önemi tam olarak ortaya konmamıştır. Bu antibiotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmiş vakalarda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesi ve ilk olarak penisilin tedavisi ile başlanması etkileşim potansiyelini en aza indirir.

Kullanım şekli ve dozu:

Streptokok, Pnömokok ve Stafilokok'ların duyarlı suşlarına bağlı şiddetli enfeksiyonlar : Bakteremi, pnömoni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer şiddetli enfeksiyonlar: günde minimum 5 milyon ünite.

Sifiliz: Kazanılmış veya konjenital sifiliz tedavisinde kristalize penisilin kullanılabilir, fakat sık dozlar gerektiğinden hospitalizasyon tavsiye edilir. Doz ve tedavi süresi, hastanın yaşı ve hastalığın devresine göre saptanır.

Gonokoksik endokardit: Günde minimum 5 milyon ünite.

Meningokoksik menenjit: Her 2 saatte bir 1-2 milyon ünite IM veya devamlı IV damla olarak 20-30 milyon ünite/gün.

Aktinomikoz: Serviko-fasiyal vakalarda 1-6 milyon ünite/gün; torasik ve abdominal hastalıkta 10-20 milyon ünite/gün.

Clostridia enfeksiyonları : 20 milyon ünite/gün; penisilin, antitoksine yardımcı tedavidir.

Fusospiroketal enfeksiyonlar : Orofarenksin, aşağı solunum yolu ve genital bölgenin şiddetli enfeksiyonlarında 5-10 milyon ünite/gün.

Sıçan ısırığı Humması - (Spirillum minus veya Streptobacillus moniliformis): 3 - 4 hafta süreyle 12 - 15 milyon ünite/gün.

Listeria enfeksiyonları - (Listeria monocytogenes) :Yeni doğanlarda - 500.000 - 1 milyon ünite/gün. Menenjitli erişkinlerde - 2 hafta süreyle 15-20 milyon ünite/gün. Endokarditli erişkinlerde - 4 hafta süreyle 15-20 milyon ünite/gün.

Pasteurella enfeksiyonları (Pasteurella multocida): Bakteremi ve menenjit - 2 hafta süreyle 4 - 6 milyon ünite/gün.

Erizipeloid (Erysipelothrix insidiosa): Endokardit - 4 - 6 hafta süreyle 2 - 20 milyon ünite/gün.

Gram-negatif çomak enfeksiyonları (E.coli, A.aerogenes, A.faecalis, Salmonella, Shigella, Proteus mirabilis) : Bakteremi - 20-80 milyon ünite/gün.

Difteri (portör dönemi) : Bölünmüş dozlarla 10 -12 gün süreyle günde 300.000 - 400.000 ünite penisilin.

Anthrax :Şifa sağlanana kadar, bölünmüş dozlarla minimum 5 milyon ünite penisilin/gün.

Bakteriyel endokardit profilaksisi: Konjenital kalp hastalığı, romatizmal veya başka tip kazanılmış valvüler kalp hastalığı olanlarda dental müdahale veya yukarı solunum yollarında cerrahi müdahale yapılacak ise, kombine parenteral-oral metod kullanılır. Müdahaleden yarım ila 1 saat önce 1 milyon ünite (çocuklarda 30.000 ünite/kg) suda eriyen kristalize penisilin G, 600.000 ünite (çocuklarda 600.000 ünite) prokain penisilin G ile karıştırılarak IM yapılır. Oral penisilin V (fenoksimetil penisilin) her 6 saatte bir, erişkinlerde 500 mg, 27 kg'dan az çocuklara 250 mg olarak 8 doz verilir. Çocuklara verilen miktarlar, gerek tek doz başına, gerekse 24 saatlik doz olarak, erişkinlere tavsiye edilen dozları aşmamalıdır.

Aşağıdaki tabloda, değişik konsantrasyonlarda solusyon elde etmek için gerekli eritici miktarları gösterilmiştir:

Arzu edilen konsantrasyon (ünite/ml.) , Yaklaşık hacim (ml) 1.000.000 ünite şeklinde:
50.000, 19.6
100.000, 9.6
250.000, 3.6
500.000, 1.6
750.000, -
1.000.000, -

Gereken eritici hacmi şişe kapasitesinden daha fazla ise, önce eriticinin bir miktarını şişeye verip husule gelen solüsyonu geri çekip, geri kalan eritici ile daha geniş steril bir kapta karıştırmak suretiye penisilin eritilebilir.

Enjeksiyona mahsus penisilin G potasyum, suda çok iyi erir. Ufak miktarlarda enjeksiyonluk su veya parenteral kullanışa mahsus steril izotonik sodyum klorür içinde eritilebilir.
Enjeksiyona mahsus PENICILLIN G potasyum intramüsküler olarak veya 500.000, 1.000.000 veya 5.000.000 ünitelik dozlarla devamlı veya aralıklı intravenöz damla olarak verilebilir. Ayrıca intraplöral, intraartiküler ve diğer lokal instilasyonlara uygundur.

İntramusküler enjeksiyon
Total volüm ufak olmalıdır. IM yol tercih edilen uygulama yoludur. Her ml'de 100.000 ünite içeren solüsyonlar, minimum rahatsızlıkla kullanılabilir. Penisilin G'nin ml başına daha yoğun konsantrasyonları fiziksel olarak mümkündür ve tedavi için gerekli olunca kullanılabilir. Yüksek dozlar gerektiğinde suda eriyen kristalize penisilin'in IV damla olarak uygulanması önerilir.
İntravenöz İnfüzyon
Devamlı
Önce hastanın 24 saatlik süre içinde ihtiyacı olan sıvı miktarı ve bunun veriliş hızı hesaplanır ve gereken günlük penisilin dozu bu sıvıya ilave edilir.
Aralıklı
Gerekli günlük total penisilin miktarı eşit dozlara bölünmüş olarak özel (piggyback) şişelerle aralıklı infüzyonla verilebilir.
Intraplöral veya diğer lokal infüzyonlar
Eğer sıvı aspire edilmişse, alınan sıvının 1/4 veya 1/2'si kadar bir miktar infüzyonla verilir. Bunun dışında intramüsküler enjeksiyon gibi hazırlanır.
Intratekal kullanım
Menenjitte penisilin'in intratekal kullanılışı büyük oranda kişisel olarak ayarlanır. Penisilinin bu yolla kullanılışının muhtemel irrite edici etkileri tamamen göz önüne alınarak tatbik edilmelidir. Bakteriyel menenjitte tercih edilen tedavi yolu, intramüsküler zerklerle takviye edilen intravenöz uygulamadır.

Atc Kodu:

J01CE01

Üretici Firma:

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Telefon: (212) 258 30 10
Email: [email protected]

Penicillin-g Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Penicillin-g

İlaç Fotoğrafı: Penicillin-g

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçetesiz satılır.
E-Reçete: Pasif
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Penisilin G potasyum


Barkod Numarası:

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

İlaç Fiyatı: 76,22 TL

Bu ilacın fiyatı güncel değildir. Ancak en son fiyat güncelleme tarihinden sonra yaşanan enflasyon, döviz kuru ve KDV farkı otomatik olarak hesaplandığında bu ilacın tahmini güncel fiyatı: 194,54 TL olabilir.

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Logosu

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.

Muallim Naci Cd.Bostan Çıkmazı N:3 Ortaköy - İSTANBUL
Telefon: (212) 258 30 10
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.