Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Podofilm %25 25 Ml Topikal Solüsyon

Dermatolojik İlaçlar » Diğer Dermatolojik İlaçlar » Diğer Dermatolojik Ürünler

Formülü:

PODOFILM® topikal solüsyonda aktif madde olarak %25 Podofillin resin bulunur. Yardımcı maddeler olarak Benzoin tentürü ile Benzoin Sumatra tentürü mevcuttur.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik Özellikleri
Podofilm'in temel etkisi, primer akantolitik özelliğinden kaynaklanır. Siğil (= wart = verruka) tedavisindeki etkinliği ise akantolitik etki sonucu tümörün eksfoliasyonu nedeni ile meydana gelir. Epitelyal hücrelerde yoğun morfolojik değişiklikler meydana gelir. Podofillin'in sitotoksik etkisi ile kolşisinin etkileri arasında benzerlikler vardır. Podofillin, epitelyal hücrelerdeki mitozu metafaz safhasında durdurur. Podofillin yoğun keratin depolanması olan wartlardan daha çok plantar siğiller gibi daha az keratin depolanması olan siğiller üzerine çok etkilidir. Podofillin'in litik etkisi epidermal hücrelerin ötesine geçmez, bazal tabaka intakt olarak kalır ve koryum üzerine minimal etkisi mevcuttur. Sonuç olarak topikal uygulama sonrası skar oluşumu mevcut değildir.

Farmakokinetik Özellikleri
Topikal olarak uygulanan PodofillinTin sistemik etkisi bulunmamaktadır.

Endikasyonları:

Veneral siğiller (kondiloma akuminata), genel siğiller (genel wartlar=verruka vulgaris) gibi benign epitelyal oluşumlar ile granüloma ingüinale ve plantar siğiller gibi benign papillomaların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

İçeriklerin herhangi birine karşı hassasiyeti olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Podofillin potent bir vezikülandır ve yalnızca hekim tarafından uygulanmalıdır. Hekim kendi deneyimini ve tekniğini geliştirene kadar PODOFILM® tedavisi için seçilecek hastalar ve kullanılan teknik konusunda dikkat göstermelidir. Nadiren rezidüel pigmentasyon ortaya çıkabileceği için tedavi edilecek bölge dikkatli seçilmelidir. Hastanın tedavinin etkileri ve muhtemel sonuçları konusunda bilgilendirilmesi önerilir. Gözlere yakın bölgelerde, yüzde, muköz membranlarda kullanılmamalıdır. Lezyon ve çevresindeki doku inflamasyonlu veya irrite ise kullanmayınız. Diabetiklerde veya zayıf kan sirkülasyonunun olduğu hastalarda, ben'lerde, doğumsal cilt lekelerinde (birthmarks) ve malign bir nevus ile ayırıcı tanısı kesin olarak yapılmadan önce özellikle üzerinde kılların bulunduğu siğillerde kullanılmaması önerilir.

Eğer, vajinal kondiloma çok geniş bir alana yayılmışsa, öncelikle vajinanın yarısını tedavi ederek şiddetli infiamasyonun ortaya çıkması önlenir ve idrar yapma fonksiyonunun bozulmaması amaçlanır. Geniş lezyonlarda, rahatsızlığın fazla olabileceği ve cilt bütünlüğünün bozulmuş olduğu açık yaralarda irritasyonun ve doku harabiyetinin artacağı unutulmamalıdır.

Küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Podofilm'in topikal kullanımı sonrası, nadir de olsa, ürtiker, geçici ateş, parestezi, polinevrit, paralitik ileus, lökopeni, trombositepeni, koma ve ölüm rapor edilmiştir. Lokal etkiler arasında anogenital alanda şiddetli nekroz ve skar, sünnete ihtiyaç duyan parafimozis ve psödoepiteliomatöz hiperpiazi gelişebilir.

Podofilmin güçlü bir vesikan olduğu için normal cilt veya mukoza bölgeleri ile temas ederse blisterler oluşabilir. Deri üzerine dökülürse, hemen yıkayıp alkol, aseton veya kaldırıcı band kullanarak bölgeden ilacın uzaklaşmasını sağlamak gerekir. Ilık sabunlu su ile iyice yıkanıp durulanması gerekir. Müköz membranlara ve göze temas ederse, su ile hemen yıkanır. Presipite olmuş film kaldırılıp, yeniden 15 dakika boyunca su ile yıkanır.

Hastalar Podofilme değişik düzeylerde hassas olabilirler. Nadir vakalarda sızlama, yanma ve aşırı hassasiyet gelişebilir. Bu hastalarda uygulanmış olan bant hemen kaldırılmalı ve 10-15 dakika boyunca soğuk su ile yıkanmalıdır. Eğer rahatsızlık hissi devam ederse, steril teknikleri kullanarak blisteri açın, antiseptik uygulayın ve steril bandaj ile kapatın. Hastanın hassasiyeti bilinmediği ilk tedavi seansında, 1 veya 2 siğilin tedavisi önerilir.

Yalnızca haricen kullanılmalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanımı
Gebelik kategorisi: C.
Gebelik ve Laktasyonda kullanımına ilişkin yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bu dönemde bütün ilaçların kullanımından sakınılmalıdır.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Araç ve makine kullanma üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

İlaç uygulanırken çevre dokuların etkilenmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Çevre cilt dokusu petrolatum (vazelin) kullanarak korunmalıdır. Her tedavi seansında 1-2 mI Podofilm'den fazlası kullanılmamalıdır.

Anogenital Siğiller (Kondiloma Akuminata): PODOFILM® tedavisi hekim tarafından uygulanması gereken bir tedavidir. Bir pamuk aplikatör veya kürdan kullanarak ilaç dikkatlice lezyon üzerine uygulanır. Yeni bir uygulamadan önce kuruması beklenir. İlk uygulama sırasında uygulanan PODOFILM®, lezyon üzerinde 1 saat kalmalı ve sonrasında yıkanarak uzaklaştırılmalıdır. Bu ilk uygulama inflamatuvar reaksiyona neden olmamışsa ve ağrılı değilse sonraki uygulamalarda, PODOFILM®, yıkanmadan önce lezyon üzerinde 4-6 saat bekletilebilir. Sonrasında ilaç, su ve sabun kullanılarak ortamdan uzaklaştırılır. Gerekli olduğunda tekrar eden uygulamalar 1 hafta aralarla yapılabilir.

Podofillin'in servikal siğillerde uygulanmasından sonra 6 ay içinde yapılacak olan PAP smear testlerinin yalancı-pozitiflik verebileceği bildirilmiştir.

Genel Siğiller: Metod A (küret kullanmadan): Daha önceden siğilin kesilmesi veya ön tedavi uygulanması gerekmemektedir (tırnak altını tutan lezyonlarda, sıklıkla tırnak kesilerek alttaki dokuların etkilenmesine yardımcı olunur). Bir kulak çöpü veya kürdan kullanılarak

PODOFILM® (tek bir tabaka halinde) siğilin üzerine ve 1- 3 mm çevresine uygulanır. Birkaç dakika kuruması için beklenir. Geçirgen olmayan plastik bir band ile kapatılır. Hastaya bu bandı en az 4 saat aynı şekilde muhafaza etmesi (24 saate kadar) söylenir. 24 saat içinde genellikle infiamasyonlu ve ağrılı olabilen blister oluşur. Hastanın 1-2 hafta sonra kontrole gelmesi sağlanır. Kontrolde nekrotik dokular temizlenir ve kalan herhangi bir siğil dokusu varsa aynı yöntemle tedavi tekrarlanır. Tedavinin tekrarından önce dokunun reepitelizasyonu beklenmelidir.

Metod B (küret ile): Metod A'daki yöntemi uygulayın. Farklı olarak hasta, lezyonun küretajından bir gün sonra kontrole çağırılmalıdır. Lokal anestezi gerekli olabilir. Bu metodun pek çok avantajı vardır. Küretajdan önce PODOFILM® kullanıldığında, lezyonlu dokunun belirginliğini ve siğil dokusunun ayrılabilirliğini artırır ve tedavinin tekrarı nadiren gerekli olur. Hasta, gözlem için bir ay sonra geri gelmelidir (lezyon normalde 1-3 hafta içinde tamamen iyileşir). Lezyon alanı tamamen iyileşene kadar topikal antibiyotik kullanmak yararlı olabilir.

Plantar siğiller: Kanamadan kaçınarak ve canlı dokuya zarar vermeden siğili kaplayan keratin dokusunu temizleyin. Bir kulak pamuğu veya aplikatör kullanarak PODOFILM® wartın üzerine ve çevredeki 1- 3 mm genişliğindeki sağlam deri bölgesine uygulanır. Birkaç dakika kuruması beklenir. Geçirgen olmayan plastik bir bandaj ile kapatılır. Bu şekilde 48 saat kalması sağlanır, sonra nekrotik materyal temizlenir. Temizlikten sonra geriye siğil dokusu kalırsa, yeniden küçük miktarda PODOFILM® uygulanıp aynı şekilde bandaj ile kapatılır. Geniş lezyonlar için 3 veya daha fazla uygulama gerekli olabilir. Siğilin destrüksiyonu tamamlanmışsa, iyileşmiş bölge düzgün ve normal deri çizgilerini içerecek şekilde düzelebilir.

Ağrının idaresi: Oluşacak olan blisterin ağrılı olabileceği ancak 2-4 gün içinde geçeceği konusunda hastanın uyarılması gerekir. Asetilsalisilik asit veya parasetamol gibi, kodeinli veya kodeinsiz şekilde, hafif bir anestezik gerekli olabilir. Hastaların PODOFILM®Te hassasiyeti değişik olabilir ve nadir vakalarda sızlama, yanma veya aşırı hassasiyet görülebilir. Ağrıyı en aza indirmek için siğilin üzerine ince bir tabaka şeklinde PODOFILM® uygulanır ve hastaya semptomlar başlarsa bandajı kaldırması ve ilgili alanı 10-15 dakika soğuk suyla yıkaması önerilir. Bu süre içinde medikasyonun absorbsiyonu için yeterli süre geçmiş olacaktır. Eğer acı hissi sürerse, steril tekniklere uyarak blister açılır. Antiseptik uygulanarak ilgili alan bandaj ile kapatılır. Hastanın hassasiyeti konusunda tam fikir elde edilene kadar, ilk tedavi seansında yalnız bir veya iki siğilin tedavi edilmesi önerilir.

Molloskum kontagiosum: Herbir lezyon üzerine ince bir tabaka PODOFILM® uygulanır. Bir hafta sonra yeni lezyonlar veya resistan lezyonlar üzerine aynı şekilde PODOFILM® uygulanır. Bu kez küçük bir oklüziv band ile üzerinin kapatılması sağlanır. Bu band 6-8 saat içinde kaldırılmalıdır.

Doz Aşımı
PODOFILM® güçlü bir vesikandır ve hem lezyonlu bölgede hem normal cilt veya mukoza bölgelerinde önerilen miktardan fazla uygulandığında blisterler ve ülser oluşabilir. Geniş alana uygulama ile sistemik absorbsiyonu mümkündür.

İthalatçı Firma:

Assos Pharmaceuticals İlaç Kimya Gıda Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Telefon: (216) 612 91 91
Email: info@assospharma.com

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Podofilm %25 25 Ml Topikal Solüsyon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Podofilm %25 25 Ml Topikal Solüsyon

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Podofillin Resin


Barkod Numarası: 8699708650499

İlaç Fiyatı: 40,11 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Assos Pharmaceuticals İlaç Kimya Gıda Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Logosu

Assos Pharmaceuticals İlaç Kimya Gıda Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No:5
Ümraniye-İSTANBUL
Telefon: (216) 612 91 91
Email: info@assospharma.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.