Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Beloc 5 Mg 1 Ampul

Kalp Damar Sistemi » Beta Bloke Edici Ajanlar » Beta Bloke Edici Ajanlar » Seçici Ajanlar » Metoprolol

Formülü:

Her kontrollü salımlı film tablette, 50 mg - 100 mg metoprolol tartarata eşdeğer 47.5 mg metoprolol suksinat bulunur.
Boyar madde: Titanyum dioksit

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Hipertansiyon: Kan basıncını düşürmek, kardiyovasküler ve koroner mortalite ile morbidite riskini azaltmak.
Angina pectoris.
Supraventriküler taşikardi dahil olmak üzere kalp ritim bozuklukları.
Miyokard enfarktüsünden sonra idame tedavisi.
Palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıkları.
Migren proflaksisi.

Kontrendikasyonları:

İkinci ya da üçüncü derece atriyoventriküler blok, kompanse olmayan kalp yetmezliği, klinik olarak belirgin sinüs bradikardisi, hasta sinüs sendromu, kardiyojenik şok, ağır periferik arteriyel dolaşım bozukluğu.

Kalp hızı dakikada 45'in altında, P-Q aralığı 0.24 saniyenin üzerinde, sistolik kan basıncı 100 mm Hg'nin altında ve/veya ağır kalp yetmezliği olan akut miyokard enfarktüsü geçirdiğinden kuşkulanılan hastalara metoprolol verilmemelidir.

Beloc ZOK, bileşimindeki maddelerden herhangi birine ya da diğer ß-blokerlere aşırı duyarlı hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Beta-bloker tedavisi gören hastalara intravenöz yoldan verapamil türü kalsiyum antagonistleri uygulanmamalıdır.

Genel bir kural olarak, astımlı hipertansif hastaların tedavisi sırasında, ek olarak tablet ve/veya aerosol halinde ß2-agonist tedavisi de uygulanmalıdır. Beloc ZOK tablet tedavisine başlanırken ß2-agonist dozunun ayarlanması (yükseltilmesi) gerekebilir. Bununla birlikte, alışılmış ß1-selektif ß-bloker tablet formülasyonları ile karşılaştırıldığında, kontrollü salımlı metoprolol tabletlerinin ß2-reseptörleri ile etkileşim riski daha azdır.

Beloc ZOK tedavisi sırasında hipoglisemi belirtilerinin maskelenme ve karbonhidrat metabolizması ile etkileşim riski, alışılmış ß1-selektif ß-bloker tablet formülasyonlarından daha az ve selektif olmayan ß-blokerlerden çok daha azdır.

Beloc ZOK tedavisinden önce ve tedavisi sırasında kalp yetmezliği bulunan hastalar kompanse duruma getirilmelidir.

Çok seyrek olarak, önceden varolan orta şiddetteki bir atriyoventriküler ileti bozukluğunun ağırlaşması mümkündür (atriyo-ventriküler bloka yol açabilir).

Beloc ZOK, kan basıncını düşürücü etkisine bağlı olarak, periferik arteriyel dolaşım bozukluklarının belirtilerini şiddetlendirebilir.

Feokromositoması bulunan bir hastaya Beloc ZOK tablet tedavisiyle birlikte bir (-bloker de verilmelidir.

Ameliyattan önce anesteziste, hastanın Beloc ZOK tablet kullandığı bildirilmelidir. Ameliyata girecek hastalarda beta-bloker tedavisinin kesilmesi önerilmez.

Beloc ZOK tedavisinin aniden kesilmesinden sakınmak gereklidir. Mümkün olduğu takdirde, metoprolol dozu giderek azaltılmalı ve tedavi 10-14 günlük bir dönemde sonlandırılmalıdır. Özellikle son altı günde doz günde 1 defa 25 mg'a indirilmelidir.ß-bloker tedavisinin kesilme döneminde, özellikle iskemik kalp hastalığı olduğu bilinenler yakından izlenmelidir. Beta-bloker tedavisinin kesilmesi sırasında, ani ölüm dahil koroner olayların riski artabilir.

ß-bloker tedavisi gören hastalarda anaflaktik şok daha ağır seyreder.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
İlaçların çoğunda olduğu gibi, Beloc ZOK gebelikte ve emziren annelerde ancak zorunlu olduğu takdirde kullanılmalıdır. Tüm antihipertansifler gibi, beta-blokerler de fetüsde, yenidoğan ve anne sütü alan bebeklerde istenmeyen yan etkilere (örneğin bradikardiye) neden olabilir.

Anneye tedavi için verilen dozaj normal tedavi dozuysa, süte geçen metoprolol miktarının beta-bloker etkisi önemsizdir.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Nadiren halsizlik ve sersemliğe yol açabileceğinden, hastaların Beloc ZOK tedavisine nasıl yanıt verdikleri bilinmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Beloc ZOK iyi tolere edilir ve yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Aşağıdaki yan etkilerin çoğu alışılmış metoprolol tabletleri ile yapılan klinik çalışmalar ya da rutin kullanım sırasında bildirilen yan etkilerdir. Bu yan etkilerin çoğunun metoprolol tablet tedavisi ile bağlantısı kanıtlanmamıştır. Yan etkilerin sıklığı şu şekilde tanımlanmıştır: Çok sık (³%10), sık (%1-%9.9), seyrek (%0.1-%0.9), ender (%0.01-%0.09), çok ender (<%0.01).

Kardiyovasküler sistem
Sık: Bradikardi, postüral bozukluklar (çok ender olarak senkopla birlikte), ekstremitelerde soğuma, palpitasyon. Seyrek: Kalp yetmezliği belirtilerinde geçici ağırlaşma, birinci derece atriyoventriküler blok, ödem, perikordiyal ağrı. Ender: Kalp ileti bozuklukları, aritmi. Çok ender: Ağır periferik dolaşım bozukluğu olan hastalarda gangren.

Merkezi sinir sistemi
Çok sık: Halsizlik.
Sık: Sersemlik, başağrısı.
Seyrek: Parestezi, kas krampı.

Gastrointestinal sistem
Sık: Bulantı, karın ağrısı, diyare, konstipasyon.
Seyrek: Kusma.
Ender: Ağız kuruluğu.

Hematolojik
Çok ender: Trombositopeni

Hepatik
Ender: Karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluklar.

Metabolizma
Seyrek: Kilo alma.

Psikiyatrik
Seyrek: Depresyon, konsantrasyon güçlüğü, uykusuzluk ya da uyku artışı, kabus.
Ender: sinirlilik, anksiyete, empotans/seksüel disfonksiyon.
Çok ender: Amnezi/hafıza güçlüğü, konfüzyon, halüsinasyon.

Solunum sistemi
Sık: Egzersiz sırasında dispne.
Seyrek: Bronkospazm.
Ender: Rinit.

Duyu organları
Ender: Görme bozukluğu, gözlerde kuruma ve/veya iritasyon, konjunktivit.
Çok ender: Kulak çınlaması, tat duyusu bozuklukları.

Deri
Seyrek: Deri döküntüsü (psoriasiform ürtiker ve distrofik deri lezyonları tarzında), terleme artışı.
Ender: Saç dökülmesi.
Çok ender: Fotosensitivite reaksiyonları, psoriasisde ağırlaşma

İlaç etkileşimleri:

Sempatik gangliyon blokerleri, diğer beta-blokerleri (ör. göz damlaları) ya da MAO inhibitörleri ile birlikte Beloc ZOK tablet kullanan hastalar yakından izlenmelidir.

Klonidin ile birlikte sürdürülen tedavinin kesilmesi düşünülüyorsa, beta-bloker tedavisi klonidin tedavisinden birkaç gün önce sonlandırılmalıdır.

Verapamil ve diltiazem türü kalsiyum antagonistleri ve/veya antiaritmik ilaçlar ile metoprololün birlikte kullanıldığı durumlarda olası negatif inotropik ve kronotropik etkiler açısından dikkatli olunmalıdır. ß-bloker tedavisi gören hastalara intravenöz yoldan verapamil türü kalsiyum antagonistleri uygulanmamalıdır.

Beta-blokerler, antiaritmik ilaçların (kinidin ve amiodaron türü) negatif inotropik ve negatif dromotropik etkilerini arttırabilir.

ß-bloker tedavisindeki hastalarda, inhalasyon anestetikleri kardiyodepresan etkiyi güçlendirebilir.

Enzim uyarıcı ve inhibe edici ilaçlar, metoprololün plazma düzeyini etkileyebilir. Rifampisin metoprololün plazma düzeyini düşürür, simetidin, alkol ve hidralazin metoprololün plazma konsantrasyonunu yükseltebilir.

İndometasin ya da diğer prostaglandin sentetaz inhibitörleri, ß-blokerlerin antihipertansif etkisini azaltabilir.

Belirli bazı koşullarda adrenalin ß-bloker tedavisi gören hastalara uygulandığında, kardiyoselektif ß-blokerler, selektif olmayan ß-blokerlere göre kan basıncı kontrolünü daha az etkiler.

ß-bloker alan hastalarda oral antidiyabetiklerin dozlarının yeniden ayarlanması gerekebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Beloc ZOK günlük dozunun bir defada ve tercihen sabahları kahvaltı ile alınması önerilir. Beloc ZOK tabletler veya yarıya bölünmüş tabletler çiğnenmemeli ve ezilmemelidir. Bir miktar sıvı ile alınmalıdır.

Hipertansiyon
Hafif ve orta şiddette hipertansiyonlularda önerilen doz günde bir defa 50 mg'dır. Bu dozla yeterli sonuçların alınamadığı durumlarda, dozajın günde tek doz olarak 100-200 mg'a yükseltilmesi ya da tedaviye başka bir antihipertansif ilaçın eklenmesi gerekebilir.

Hipertansiyonlu hastalarda günde 100-200 mg metoprolol ile yürütülen uzun süreli antihipertansif tedavilerin, ani kardiyovasküler ölüm, inme ve koroner olaylar dahil total mortaliteyi azalttığı gösterilmiştir.

Angina pectoris
Önerilen doz günde bir defa 100-200 mg'dır. Gerekiyorsa, Beloc ZOK diğer antianginal ilaçlarla kullanılabilir.

Kalp aritmileri
Önerilen doz günde bir defa 100-200 mg'dır.

Miyokard enfarktüsünden sonra idame tedavisi
Oral yoldan günde bir 200 mg metoprolol ile sürdürülen uzun süreli tedavilerin ölüm riskini azalttığı (ani ölüm dahil) ve enfarktüsün tekrarlama riskini azalttığı (diabetes mellituslu hastalar dahil) gösterilmiştir.

Palpitasyonlu fonksiyonel kalp hastalıkları
Önerilen doz günde bir defa 100 mg'dır. Gereken durumlarda doz 200 mg'a yükseltilebilir.

Migren profilaksisi
Önerilen doz günde bir defa 100-200 mg'dır.

Böbrek yetmezliği olan hastalar
Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer yetmezliği olan hastalar
Metoprolol plazma proteinlerine düşük oranda bağlandığından (%5-10), normal olarak karaciğer sirozlu hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ağır karaciğer fonksiyon yetmezliği belirtileri varsa (örneğin şant ameliyatı uygulanan hastalar) dozun azaltılması düşünülmelidir.

Yaşlı hastalar
Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Çocuklar
Çocuklarda Beloc ZOK tedavisi ile ilgili deneyim sınırlıdır.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER
Belirtiler: Metoprolol doz aşımına bağlı olarak ağır hipotansiyon, sinüs bradikardisi, atriyoventriküler blok, kalp yetmezliği, kardiyojenik şok, kalp durması, bronkospazm, şuur kaybı (hatta koma), bulantı, kusma ve siyanoz meydana gelebilir.

Birlikte alınan alkol, antihipertansif ilaçlar, kinidin ve barbitüratlar belirtileri ağırlaştırabilir.

Doz aşımının ilk belirtileri, ilacın alınmasından 20 dakika ile 2 saat kadar sonra ortaya çıkar.

Tedavi: Kusturma ya da mide lavajı. Ağır hipotansiyon, bradikardi ve kalp yetmezliği bulguları varsa, istenilen etki sağlanana kadar 2-5 dakikalık aralıklarla ya da sürekli infüzyon şeklinde bir ß1-uyarıcı (ör. prenalterol) arzulanan etki elde edilene kadar uygulanmalıdır. Selektif ß1-uyarıcının bulunamadığı durumlarda dopamin kullanılabilir; ya da, vagus sinirini bloke etmek amacıyla intravenöz yoldan atropin sülfat uygulanabilir.

Yeterli bir yanıt alınamadığında, dobutamin gibi diğer sempatomimetik ilaçlar ya da noradrenalin gibi ilaçlar kullanılabilir.

1-10 mg dozunda glukagon da kullanılabilir. Pacemaker gerekli olabilir. Bronkospazma karşı intravenöz yoldan ß2-agonistler uygulanabilir.

ß-bloker doz aşımı durumunda gereken antidot dozlarının, ß-reseptörleri ß-bloker tarafından işgal edilmiş olduğu için önerilen terapötik dozların çok üstünde olduğuna dikkat edilmelidir.

Beloc 5 Mg 1 Ampul Eşdeğerleri

Eşdeğer ürün listesi yükleniyor.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Beloc 5 Mg 1 Ampul

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Metoprolol Tartarat


Barkod Numarası: 8699786751408

İlaç Fiyatı: 1,19 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Logosu

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.