Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Marcaine Spinal 6 Mg 5 Ampul

Sinir Sistemi » Anestezik İlaçlar » Lokal Anestezik İlaçlar » Amidler » Bupivacaine

Formülü:

Her mL'de,
Bupivakain hidroklorür 5.0 mg
Dekstroz monohidrat 80.0 mg
Enjeksiyonluk su q.s.
Solüsyunun pH'ı sodyum hidroksit ile ayarlanmıştır.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Marcaine Spinal Heavy, cerrahi ve obstetrik girişimlerde spinal (subaraknoid) anestezide endikedir.

Marcaine Spinal Heavy, 1.5-3 saat süren batın, ürolojik ve alt ekstremite cerrahi girişimlerinde kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Marcaine Spinal Heavy, amid sınıfı lokal anesteziklere karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Menenjit, tümör, poliyomiyelit ve kafa içi kanama gibi merkezi sinir sisteminin akut aktif hastalıklarında kontrendikedir. Omurilikte aktif tüberküloz ya da metastatik lezyon varlığında da kullanılmamalıdır.

Septisemide kontrendikedir.

Pernisiyöz anemi ile birlikte subakut omurilik dejenerasyonu olanlarda kullanılmamalıdır.

Ponksiyon bölgesinde ya da ponksiyon bölgesinin yakınlarında piyojenik infeksiyon varsa kullanılmamalıdır.

Kardiyojenik ve hipovolemik şok varlığında kullanılmamalıdır.

Pıhtılaşma bozukluğu olanlarda ya da antikoagülan ilaç tedavisi gören hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Spinal anestezi girişimleri, yalnız gerekli bilgi ve deneyime sahip hekimlerce ya da onların gözetiminde yapılmalıdır. Spinal anestezi, tüm gerekli resüsitasyon cihazlarının ve ilaçlarının her an hazır bulunduğu tam donanımlı ameliyathanelerde uygulanmalıdır. Anestezist, girişim tamamlanana kadar hastanın başında kalmalı ve anestezi kaybolana kadar gözetimini sürdürmelidir.

Spinal anesteziye başlamadan önce, damar yolu açılmış olmalıdır.

Kullanılan lokal anestezik ilaç ile ilgili olmaksızın hipotansiyon ve bradikardi görülebilir. Bu tür durumlar, anesteziden önce, kristaloidal ya da kolloidal solüsyonlar verilerek ya da intramüsküler yoldan 20-40 mg adrenalin gibi bir vazopresörün önceden enjekte edilmesi ile ya da bu reaksiyonlar görüldüğü takdirde derhal uygulanan ve gerektiğinde tekrarlanan intravenöz 5-10 mg efedrin ile önlenebilir.

Hemoraji ya da dehidratasyona bağlı hipovolemili hastalarda ve batın tümörü ya da gebeliğin ileri dönemlerinde uterus basısı nedeniyle aortokaval oklüzyonu olanlarda hipotansiyon sık görülür. Koroner ya da serebrovasküler hastalığı bulunanların hipotansiyona toleransları azdır.

Spinal anestezinin sonucunu tahmin edebilmek güç olabilir ve özellikle gebelikte, bazen diyafram dahil, interkostal kasların paralizisine kadar varabilen derecelerde yüksek blokların görüldüğü bildirilmiştir. Bu tür nadir durumlarda ventilasyona yardımcı olmak gereklidir.

Multipl skleroz, inmeye bağlı eski hemipleji gibi kronik nörolojik hastalıkların spinal anesteziden olumsuz yönde etkilenmediği düşünülmektedir. Ancak bu tür durumlarda dikkatli olunmalıdır.

Yüksek risk grubuna giren bazı hastalarda genel anestezi yerine spinal anestezi tercih edilebileceğinden, anesteziden önce yeterli süre varsa hastanın genel durumunu düzeltmek için gereken tedaviler yapılmalıdır.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Bupivakain çok sayıda gebe ve doğurganlık çağındaki kadında kullanılmıştır. Üreme fonksiyonları üzerinde bir etkisi ve malformasyon artışı bildirilmemiştir.

Diğer lokal anestezikler gibi bupivakain de anne sütüne geçer. Bununla birlikte anne sütüne geçen miktar çok düşük olduğundan bebek üzerinde olumsuz bir etkisinin olması beklenmez.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Spinal anestezi mental fonksiyonları ve koordinasyonu çok az etkiler ancak geçici olarak lokomosyonu ve konsantrasyonu bozar.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Genel olarak, spinal anesteziye bağlı yan etkilerin hemen hemen tamamı kullanılan ilaca değil, sinir bloğuna bağlıdır. Bu etkiler arasında hipotansiyon, bradikardi ve post-spinal başağrısı bulunur. Spinal anesteziye bağlı diğer istenmeyen etkiler arasında aşağıdakiler bulunur:

Yüksek ya da total spinal blok: Spinal anesteziden sonra ender olarak görülen, ancak ağır bir istenmeyen etki, kardiyovasküler ve respiratuvar depresyonla sonuçlanan yüksek ya da total spinal bloktur. Aşırı sempatik blokaj, kardiyovasküler depresyona neden olarak şiddetli hipotansiyona ve bradikardiye, hatta kardiyak areste yol açabilir. Diyafram dahil, respiratuvar kas sinirlerinin blokajı, respiratuvar depresyona neden olur.

Nörolojik komplikasyonlar: Ender olmakla birlikte, spinal anestezi sonucu nörolojik hasar bildirilmiştir. Omuriliğin ya da spinal sinirlerin doğrudan yaralanması, anteriyor spinal arter sendromu, iritan madde enjeksiyonu, steril olmayan bir solüsyonun enjekte edilmesi ya da omurilik kanalında yer kaplayıcı bir lezyonun (hematom veya apse) gelişmesi gibi çeşitli nedenleri olabilir. Bunlar, lokalize parestezi ya da anestezi alanları, motor güçsüzlük, sfinkter kontrolünün kaybı ve parapleji şeklinde kendini gösterebilir. Bu olaylar bazen kalıcı olabilir. Spinal anestezide kullanılan lokal anesteziklerin hepsinde bu tür nörolojik komplikasyonlar bildirilmiştir.

Alerjik reaksiyonlar: Amid grubu lokal anesteziklerde alerjik reaksiyonlar (en ağırı anafilaktik şok) enderdir.

Akut sistemik toksisite: Tüm lokal anestezikler gibi, bupivakain de yüksek dozlarda kullanıldığında, merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemde akut toksik etkilere neden olabilir. Bu durum,, özellikle damar içine enjekte edildiğinde görülür. Ancak, spinal anestezi için gereken doz çok düşük olduğundan (epidural anestezi için gereken dozun %20'si ya da daha azı), akut sistemik toksisite olasılığı yok denebilecek kadar azdır ve şimdiye kadar bildirilmemiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Bupivakain ile yapısal olarak lokal anesteziklere benzeyen ilaçların toksik etkileri aditif olduğundan, birlikte kullanılmaları durumunda dikkatli olunmalıdır.

GEÇİMSİZLİKLER
Genel olarak, spinal yoldan uygulanan solüsyonlara başka bir ilaç katılması önerilmemektedir.

Kullanım şekli ve dozu:

Spinal enjeksiyonlar, lumbar ponksiyon ile subaraknoid alana girildiği kesinleştikten sonra yapılmalıdır. Spinal iğneden berrak serebrospinal sıvının aktığı görülmeden enjeksiyon yapılmamalıdır.

Hastaların %1-5'inde spinal anestezinin başarısız olduğu bildirilmiştir. Başarısızlığın nedenlerinden biri, lokal anesteziğin intratekal alanda hatalı dağılımı, örneğin duranın kaudal ucunda hapsolması ya da serebrospinal sıvı ile bağlantısı sınırlı olan bir poş içinde kalması olabilir. Bu tür durumlarda, hasta pozisyonunun kısa bir süre için değiştirilmesi ile daha iyi bir dağılım, yani yeterli blok elde edilebilir. Ek bir blok gerekiyorsa, bu blok daha az hacimdeki lokal anestezik ile farklı bir düzeyden sağlanmalıdır. Yalnız tek bir ek deneme yapılmalıdır.

Aşağıdaki doz önerileri, ortalama bir erişkinde kullanılabilecek doz rehberi olarak kabul edilmelidir. 20 mg'ın üzerindeki bupivakainin spinal uygulanmasının etkileri araştırılmamıştır.

Spinal anestezinin çocuklarda uygulanması için, erişkinler ile çocuklar arasındaki farkların çok iyi bilinmesi gereklidir. Bebeklerde ve yenidoğanlarda serebrospinal sıvı hacmi bağıl olarak daha yüksektir. Bu nedenle, bunlarda aynı derecede blok elde etmek için göreceli olarak kilogram başına daha yüksek dozların kullanılması gerekir. Küçük çocuklarda sinir miyelinizasyonunun daha az olması, difüzyonu kolaylaştırır ve anestezinin daha çabuk başlamasını sağlar. Erişkinlerde spinal bloklardan sonra sık olarak görülen hipotansiyon, 8 yaşından küçük çocuklarda seyrek olarak ortaya çıkar. Marcaine Spinal Heavy çocuklarda kullanılabilir. Çocuklarda, aşağıdaki dozlar önerilir:

5 kg'dan hafif bebeklerde 0.40-0.50 mg/kg.
5-15 kg arasındaki çocuklarda 0.30-0.40 mg/kg.
15 kg'dan ağır çocuklarda 0.25-0.30 mg/kg.

Lidokaine göre anestezi daha geç başlar ve 60-120 dakika devam eder.

Solüsyon koruyucu madde içermediğinden, hazırlandıktan sonra hemen kullanılmalı, artan solüsyon atılmalıdır. Marcaine Spinal Heavy, glikoz içerdiğinden, otoklavda karamelizasyon meydana gelebilir. Bu nedenle tekrar sterilize edilmemelidir.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER
Tüm lokal anestezikler gibi, bupivakain de yüksek dozlarda kullanıldığında, merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistemde akut toksik etkilere neden olabilir. Bu durum,, özellikle damar içine enjekte edildiğinde görülür. Ancak, spinal anestezi için gereken doz çok düşük olduğundan (epidural anestezi için gereken dozun %20'si ya da daha azı), akut sistemik toksisite olasılığı yok denebilecek kadar azdır ve şimdiye kadar bildirilmemiştir.

Üretici Firma:

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Telefon: 90 (212) 317 23 00
Email: astrazeneca.turkey@astrazeneca.com

Marcaine Spinal 6 Mg 5 Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Marcaine Spinal 6 Mg 5 Ampul

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Bupivacaine


Barkod Numarası: 8699786751903

İlaç Fiyatı: 9,38 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Logosu

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok K:3-4, Levent - İstanbul
Telefon: 90 (212) 317 23 00
Email: astrazeneca.turkey@astrazeneca.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.