Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Xylocaine
{%10 50 ml(500 dozluk) Pump Spray Cam Şişe Ambalaj}

Anestezi - Ağrı Kontrolü,Tedavisi»Anestezik

Formülü:

Tek dozda mL'de
Lidokain 10.00 mg 100.00 mg
Etanol (%95) 24.10 mg 241.00 mg
Polietilen glikol 30.00 mg 300.00 mg
Muz aroması 1.00 mg 10.00 mg
Mentol 0.05 mg 0.50 mg
Sakarin 0.15 mg 1.50 mg
Saf su qs 0.10 mL qs 1.00 mL

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Aşağıdaki girişimlerde görülebilecek ağrıları engellemek için kullanılır.
Otolaringoloji
- Maksiller sinüs ponksiyonları ile ağız ve burun boşluğu, farinks ve epifarinksteki küçük cerrahi girişimler.
- Parasentez.
Obstetrik
- Doğumun son aşamalarında, epizyotomi ve perine dikişinden önce, ek ağrı denetimi amacıyla kullanılır.
Solunum ve sindirim yollarına tüp, kateter ve benzeri cihazların takılması
- Solunum ve üst gastrointestinal yollardaki endoskopik girişimlerde ve endotrakeal entübasyon sırasında orofarinks ve trakeada yüzeyel anestezi sağlayarak refleks aktivitenin ve hemodinamik tepkilerin azaltılması, tüp, kateter ve cihazların takılmasını kolaylaştırmak amacıyla kullanılır.
Diş hekimliği
- Enjeksiyon, kalıp alma, radyografi ve diş taşlarının temizlenmesinden önce kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Amid grubu lokal anesteziklere ya da bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Yüksek dozlar ve sık aralıklarla uygulamanın tekrarlanması, plazma lidokain düzeyinin yükselmesine ve ciddi yan etkilere yol açabilir. Mukozalardan emilimi değişkenlik göstermekle birlikte bronşiyal mukozadan yüksek oranda emilir. Uygulama bölgesinde mukozal travma veya yaralanma mevcut olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Mukoza bütünlüğünün bozulduğu durumlarda sistemik emilim artar. Ağır advers etkilerin tedavisinde resüsitasyon cihazlarının, oksijen ve diğer resüsitasyon ilaçlarının kullanılması gerekebilir.
Genel anestezi uygulanmış paralizi gelişmiş hastalardaki lidokain kan düzeyi, spontan solunum yapan hastalara göre daha yüksek olabilir. Bu durum, paralizi olmamış hastalarda uygulanan ilaç dozunun daha büyük oranının yutulması ve ilacın sindirim yollarından emilmesinden sonra karaciğerde büyük oranda ilk geçiş metabolizmasına uğraması ile açıklanabilir.
Topikal anesteziklerin orofarinkse uygulanması yutma hareketlerini etkileyebilir ve aspirasyon riskini arttırabilir. Dil ve ağız mukozasında meydana gelen his kaybı, ısırmaya bağlı travma tehlikesini arttırır. Uygulanacak dozun yüksek plazma düzeyine yol açmasının beklendiği durumlarda, kısmi veya tam kalp bloku olanlar, yaşlı ve genel durumu bozuk hastalar, ileri karaciğer hastalığı veya ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda özel dikkat gereklidir.
Gözlerle temas etmemesine özen gösterilmelidir.

GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIM
Lidokain birçok gebe ve doğurganlık çağındaki kadınlarda kullanılmış, üreme fonksiyonlarını
etkilemediği ya da doğumsal anomalileri arttırmadığı saptanmıştır.
Lidokain, diğer lokal anestezikler gibi anne sütüne geçer. Ancak anne sütüne geçen lidokain
miktarı çok düşük olduğundan yenidoğan üzerinde herhangi bir zararlı etkisinin olması beklenmez.

TAŞIT VE MAKİNE KULLANMA ÜZERİNDE ETKİLERİ
Lokal anestezikler, kullanılan doza bağlı olarak mental fonksiyonları hafifçe etkileyebilir,
lokomosyon ile koordinasyonu geçici olarak güçleştirebilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Lokal reaksiyonlar:
Uygulama bölgesinde lokal iritasyon, endotrakeal entübasyon amacıyla larinks mukozasına
uygulanmasından sonra boğaz ağrısı, seste boğuklaşma veya ses kaybı gibi geçici belirtiler görülebilir. Xylocaine pump spray kullanılması, endotrakeal girişimler sırasında lokal anestezi sağlamakla birlikte entübasyondan sonra görülen ağrıyı önlemez.
Alerjik reaksiyonlar:
Amid grubu lokal anestezikler, ender olarak alerjik reaksiyonlara yol açabilir (ağır vakalarda
anafilaktik şok görülebilir).
Akut sistemik toksisite:
Doz aşımı ya da hızlı emilim nedeniyle yüksek sistemik düzeye ulaşan lidokain akut toksik etkilere yol açabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Toksik etkileri aditif olduğundan tokainid gibi yapısal olarak lokal anesteziklere benzer ilaç kullanan hastalarda lidokain kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Xylocaine pump spray, mukozalarda yaklaşık 10-15 dakika devam eden lokal anestezi sağlamak için kullanılır. Uygulama bölgesine bağlı olarak anestezik etkisi 1-5 dakika içinde ortaya çıkar.
Diğer lokal anesteziklerde de olduğu gibi, lidokainin güvenilirliği ve etkinliği, dozajın ve tekniğin doğru uygulanmasına, uyarı ve önlemlere uyulmasına ve acil durumlara karşı hazırlıklı olunmasına bağlıdır.
Aşağıda belirtilen öneriler rehber olarak kabul edilmelidir. Hekimin deneyimi ve hastanın genel
durumu doz miktarının hesaplanmasında önemlidir.
Mukozalarda emilimi değişkenlik gösterebilmekle birlikte, özellikle bronşlardan emilimi yüksektir.
Aynı doz miktarı sadece ses tellerinden aşağıda kalan bölümlere uygulandığında, barsaklara geçiş ve ilk geçiş metabolizması azalacağından plazma düzeyi çok fazla yükselebilir.
Xylocaine pump spray'in ölçülü pompa valfi her kullanımda 10 mg lidokain bazı sağlar. Uygulamadan önce bölgenin kurulanması gerekli değildir.
Otolaringoloji:
- Maksiller sinüs ponksiyonunda ve küçük cerrahi girişimlerde 3 ölçülü doz.
- Parasentez: 3 ölçülü doz.
Obstetrik:
- Doğum sırasında 20 ölçülü doza kadar (200 mg lidokain baz) kullanılabilir.
Solunum ve sindirim yolları ile ilgili entübasyon, kateterizasyon gibi girişimler:
- Farinks, larinks ve trakea bölgesindeki girişimlerde 20 doza kadar kullanılabilir (200 mg lidokain baz). Uzun süreli girişimlerde 400 mg'a kadar olan lidokain dozları uygulanabilir. Diğer lidokain içeren preparatlarla birlikte kullanılıyorsa, toplam lidokain dozu 400 mg'ı aşmamalıdır. Sadece larinks, trakea veya bronşlara yapılan uygulamalarda kullanılan lidokain dozu 200 mg'ı (20 doz) aşmamalıdır.
Diş hekimliği:
- Mukozalara 1-5 doz.
Debil veya yaşlı hastalarda, 12 yaşından büyük çocuklarda, ağır hasta veya septisemililerde kulla-
nılacak doz miktarı, hastaların yaşlarına, vücut ağırlıklarına ve genel durumlarına uygun olmalıdır.
12 yaşından küçük çocuklarda kullanılacak doz 3 mg/kg'ı aşmamalıdır. Larinks ve trakeaya yapılan uygulamalarda doz miktarı 1.5 mg/kg'a azaltılmalıdır. 3 yaşından küçük çocuklarda daha düşük konsantrasyonlardaki lidokain solüsyonları kullanılmalıdır.
Uygulama kanülünün kullanılması ve bakımı:
Sprey fonksiyonu bozulacağından uygulama kanülü kesilrek kısaltılmamalıdır. Kanül, 5 dakika süreyle kaynatılarak veya otoklavda (120°C sıcaklıkta 20 dakika) sterilize edilebilir.

DOZ AŞIMI
Akut sistemik toksisite:
Toksik reaksiyonlar merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sisteme aittir.
Merkezi sinir sistemi toksisitesinde belirtiler ve bulgular ilerleyici tarzdadır. İlk belirtileri ağız çevresinde parestezi, dilde his kaybı, sersemlik, hiperakuzi ve kulak çınlamasıdır. Görme bozuklukları ve müsküler tremorlar daha ciddi belirtilerdir ve generalize konvülsiyonlardan önce görülür. Daha ileri aşamalarda şuur kaybı ve süresi birkaç saniye ile birkaç dakika arasında değişen konvülsiyonlar görülebilir. Normal solunumun etkilenmesi ile birlikte konvülsiyonlarda müsküler aktivitenin artması sonucunda hızla hipoksi ve hiperkarbi gelişir. Asidoz, lokal anasteziklerin
toksik etkilerini güçlendirir.
İyileşme, lidokainin merkezi sinir sisteminden redistrübüsyonu ve metabolizasyonu ile gerçekleşir. Çok yüksek miktarlarda kullanılmadıysa iyileşme genellikle hızlı olur.
Kardiyovasküler sistemdeki toksik etkiler, sistemik dolaşımdaki lidokainin çok yüksek düzeylere çıkması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda ağır hipotansiyon, bradikardi, aritmi ve kardiyo-vasküler kolaps görülebilir.
Genel anestezi altındaki hastalar ile benzodiyazepin veya barbitürat gibi ilaçlar ile ileri sedasyon sağlanmış hastalar hariç, diğer hastalarda kardiyovasküler toksik etkiler, genellikle merkezi sinir sistemi toksisitesinden sonra ortaya çıkar.
Akut toksisite tedavisi:
Akut toksisite tedavisine en geç kas seğirmeleri görüldüğünde başlanmalıdır. Gerekli olabilicek ilaç ve cihazlar hazır olmalıdır. Tedavideki hedef, oksijenizasyonun devamının sağlanması, konvül-
siyonların durdurulması ve kan dolaşımının desteklenmesidir.
Oksijen verilmeli ve gereken durumlarda yapay solunuma başlanmalıdır. Konvülsiyonlar 15-20 saniye içinde kendiliğinden kesilmezse intravenöz yoldan bir antikonvülsan verilmelidir. İntravenöz yoldan verilen 100-150 mg tiyopenton konvülsiyonları hızla durdurur. Etkisi daha yavaş görül-mekle birlikte, intravenöz yoldan 10-15 mg diazepam da kullanılabilir. Süksametonyum konvül-
siyonları hızla durdurur, ancak bu durumda trakeal entübasyon ve yapay solunum gerektiğinden sadece bu tür girişimlerde deneyimli olanlarca kullanılmalıdır.
Kardiyovasküler depresyon (hipotansiyon, bradikardi) belirginse, intravenöz yoldan 5-10 mg efedrin uygulanmalı ve gerekirse 2-3 dakika sonra tekrarlanmalıdır.
Kalp durması durumunda derhal kardiyopulmoner resüsitasyona başlanmalıdır. Hipoksi ve asidoz,
lokal anesteziklerin toksik etkilerini güçlendirdiğinden, asidozun düzeltilmesi de, oksijen tedavisi, ventilasyon ve dolaşım desteği kadar önemlidir. Mümkün olan en kısa sürede adrenalin (intravenöz ya da intrakardiyak yoldan 0.1-0.2 mg) uygulanmalı ve gereğinde tekrarlanmalıdır.
Çocuklarda kullanılacak dozlar vücut ağırlığına uygun olmalıdır.

İthalatçı Firma:

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Telefon: 90 (212) 317 23 00
Email: astrazeneca.turkey@astrazeneca.com

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Xylocaine Eşdeğerleri

    Bu ilaca eşdeğer ilaç bulunamadı.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:Belirtilmemiş.)

Xylocaine
{%10 50 ml(500 dozluk) Pump Spray Cam Şişe Ambalaj}

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçetesiz satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.


Barkod Numarası:

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Logosu

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok K:3-4, Levent - İstanbul
Telefon: 90 (212) 317 23 00
Email: astrazeneca.turkey@astrazeneca.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.