Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Belara 21 Film Tablet

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Cinsiyet Hormonları ve Genital Sistem » Sistemik Hormonal Gebeliği Önleyici İlaçlar » Progestogen ve Estrogen Diğer Kombinasyonlar » Klormadinon ve Etinil Estradiol

Formülü:

Bir film tablet 2 mg klormadinon asetat ve 0.03 mg etinilestradiol içerir.
Boyar maddeler: Titanyum dioksit ve kırmızı demir oksit

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikleri
Hormonal gebelik önleyiciler, yumurtalıkta androgen biyosentezini inhibe ederek androgen sirkülasyonunu azaltır.
Klormadinon asetat, antiandrogenik bir progestogendir. Etkisi, androgenleri reseptörlerinden çıkarabilmesine bağlıdır. Böylece endojen ve ekzojen androgenlerin etkisini azaltır veya yok eder. Ovülasyonun tümüyle durdurulması için klormadinon asetat'ın en düşük günlük dozu 1.7 mg'dır. Tam transformasyon dozu ise her dönem için 25 mgdır. Klinik deneyler süresince klormadinon asetat'ın akne ve sebore gibi androgene bağlı deri hastalıkları üzerindeki pozitif etkisi görülmüştür.
Etinilestradiol sebum üretimini yavaşlatır. Seks hormonu bağlayıcı globulin (SHGB) artışına neden olur ve böylece kandaki serbest testesteron miktarı azalır.
Belara Tablet 21 günden fazla sürekli uygulandığında hipofiz FSH ve LH salgısı, dolayısıyla ovülasyon durur. Endometrium çoğalır ve salgılama transformasyonunun temelini oluşturur. Ayrıca servikal mukus yoğunluğu değişir. Bu da rahim kanalı boyunca sperm göçünü azaltır ve sperm motilitesini değiştirir.
Yüksek dozda oral kontraseptiflerin (50 ıg Etinilestradiol) kullanımının endometriyel ve yumurtalık kanseri riskinde azalmaya yol açtığı bilinmektedir. Düşük doz kombine oral kontraseptiflerde de bu özelliğin geçerliliği henüz tam olarak saptanmamıştır.

Farmakokinetik özellikleri
Klormadinon asetat
Emilim: Oral uygulamadan sonra Klormadinon asetat hızlı bir şekilde ve neredeyse tamamen emilir. Klormadinon asetatın sistemik biyoyararlanımı ilk geçiş metabolizmasına bağlı olmamasından dolayı yüksektir. Doruk plazma seviyelerine 1.0-2.0 saat sonra ulaşılır.
Dağılım: Klormadinon asetat %95 den fazla oranda insan plazma proteinlerine —genellikle albümin'e bağlanır Bununla birlikte Klormadinon asetat'ınSeks hormonu bağlayıcı globulin (SHGB) ya da kortikoid bağlayıcı globuline (CBG) bağlanma eğilimi yoktur. Klormadinon asetatvücutta yağlı dokularda depolanır.
Metabolizma: İndirgenme ve oksidasyon reaksiyonlarından sonra, glukuronid ve sülfat ile konjugasyonu ile metabolize olur. İnsan plazmasındaki başlıca metabolitler 3cc- ve 313- hidroksi- klormadinon asetattır. Bu metabolitlerin biyolojik yarılanma süreleri metabolize olmayan klormadinon asetat'dan farklı değildir. 3-hidroksi metabolitlerklormadinon asetatabenzer antiandrogenik etki gösterirler. İd rardaki klormad man asetatmetabolitleri birleşirler. Enzimatik kırılma sonrasında, 3-hidroksi metabolitler ve dihid roksi metabolitlerin yanı sıra ana metabolit 2c-hidroksi-klormadinon asetatdır.
Atılım: Klormadinon asetat, yaklaşık 34 saatlik (tek doz sonrası) ve yaklaşık 36-39 saatlik (birkaç doz sonrası) ortalama yarılanma ömrü ile plazmadan elimine olur. Klormadinon asetat ve metabolitleri, oral uygulama sonrasında hem böbrekler hem de dışkı yoluyla yaklaşık eşit miktarlarda vücuttan atılır.

Etinilestradiol
Emilim: Oral uygulamadan sonra Etinilestradiol hızlı bir şekilde ve tamamen emilir. Ortalama doruk plazma seviyelerine 1.5 saat sonra ulaşılır. Presistemik konjugasyon ve karaciğerde ilk geçiş metabolizması nedeniyle mutlak biyoyararlanımı sadece %4Q civarındadır ve bu da önemli ölçüde bireysel değişimlere bağlıdır (%2O-6S).
Dağılım: Etinilestradiolun yaklaşık %98i plazma proteinlerine hemen hemen tamamen albumine bağlıdır.
Metabolizma: Doğal estrogenler gibi Etinilestradiol, aromatik halkadaki sitokrom P-450 aracılı hidroksilasyon yoluyla metabolize olur. Ana metabolit, daha sonra kimyasal olarak reaktif metabolitler ve konjugatlara metabolize edilen 2-hidroksi- Etinilestradioldur. Etinilestradiol, hem ince bağırsak mukozasında hem de karaciğerde presistemik konjugasyona uğrar. İdrarda esas olarak glukuronitler, safra ve plazmada sülfatlar elimine olurlar.
Atılım: Etinilestradiol, yaklaşık 12-14 saatlik ortalama yarılanma ömrü ile plazmadan elimine olur. Etinilestradiol böbrekler ve dışkı yoluyla (idrar:dışkı oranı 2:3) vücuttan atılır. Hidrolizden sonra bağırsak bakterisi tarafından safrada vücuttan atılan Etinilestradiol sülfat, enterohepatik sirkülasyona bağlıdır.

Endikasyonları:

Oral hormonal kontraseptiftir.

Kontrendikasyonları:

Kombine oral kontraseptifler aşağıdaki koşulların varlığında kullanılmamalıdır ve kullanımı süresince bunlardan herhangi biri ortaya çıkacak olursa tedavi hemen kesilmelidir.
Bilinen gebelik ve şüphesi
Arteriyel veya venöz tromboz varlığı ya da kişisel yatkınlık (örneğin derin yen trombozu, pulmoner emboli, miyokard enfarktüsü, felç),
Planlanan ameliyatlar (4-6 hafta öncesi) ve hareket edilmemesi gereken durumlarda (kaza sonrası alçıda kalınması gibi),
Prodromal veya ilk tromboz belirtileri, tromboflebit veya embolik semptomlar örneğin anjina pektoris, geçici iskemik atak,
Vasküler tutulumlu diabetes mellitus,
Diyabet kontrolünün kaybı,
Kontrol edilemeyen hipertansiyon veya kan basıncında belirgin bir yükselme,
İdiopatik sarılık, hepatit, genel kaşıntı, kolestaz ve özellikle önceki gebelik ya da estrogen tedavisi süresince oluşan anormal karaciğer fonksiyonları,viral hepatitin gerilemesinden sonra, karaciğer parametreleri normale dönerken Belara Tablet kullanılmaya başlamadan önce altı ay beklenmelidir,
Dubin-Johnson sendromu, Rotor sendromu, safra akışı bozukluklarında
Karaciğer tümörlerinin varlığı veya öyküsü,
Ciddi epigastrik ağrı, karaciğer büyümesi ya da intraabdominal kanama semptomları (Bkz. Yan etkiler/Advers etkiler),
Orak-hücreli anemi,
PorfiriaTnın ilk defa görünmesi ya da tekrar görünmesi (üç formu da özellikle sonradan oluşan),
Hormona duyarlı kötü huylu tümörlerin varlığı ya da daha önce olması (meme ya da rahim tümörleri gibi),
Yağ metabolizmasının ciddi bozuklukları,
Migren ağrılarına benzer semptomların ilk kez ortaya çıkması ya da alışılmadık ciddi baş ağrılarının sıklığı,
Migrenle birlikte duyu, algı ya da hareket rahatsızlıkları,
Akut duyu bozuklukları, örneğin görme ya da duyma bozuklukları,
Motor bozukluklar (özellikle parezi),
Epilepsi ataklarında artma,
Gebelik herpesi,
Açıklanamayan genital kanama
Etkin ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık hali

Uyarılar/Önlemler:

Kombine oral kontraseptif uygulaması sonucunda bazı hastalıklar bu durumdan kötü etkilenebilir. Bunlar: epilepsi, multiple skleroz, otoskleroz, tetanoz, migren, astım,kalp veya böbrek yetmezliği, chorea minor, şeker hastalığı, karaciğer hastalığı (bkz. kontrendikasyonlar), lipid metabolizmasında bozukluklar, oto-immün hastalıkları (sistemik lupus erythematosus dahil), obezite, hipertansiyon, endometriosis, varis, yen enfiamasyonu, kan pıhtılaşması bozuklukları, mastopati, rahim miyomudur.

Eğer aşağıda belirtilen hastalık/risk faktörlerinden herhangi birinin ortaya çıkması durumunda Belara Tablet kullanımının risk unsurlarına karşı faydaları dikkate alınarak, tabletleri kullanmaya başlamadan önce kullanacak kişi ile görüşülmelidir. Eğer bu hastalıklar ya da risk faktörlerinden herhangi biri artar ya da kötüye giderse, kişinin doktoruna danışması tavsiye edilmelidir. Doktor tedavinin sürdürülmesi konusunda karar vermelidir.

Dolaşım bozuklukları
Epidemiyolojik çalışmaların sonuçları, oral bir gebelik önleyici kullanımı ile trombotik ve tromboembolik venöz ve arteriyel hastalıklar (örneğin miyokard enfarktüsü, serebral felç, derin yen trombozu ve pulmonar emboli gibi) risklerinin artması arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bu olaylar ender olarak ortaya çıkmaktadır.

Herhangi bir kombine oral gebelik önleyici kullanılması, venöz tromboemboli (VTE) oluşma riskini taşır. VTE riskinin en yüksek olduğu dönem bir kadının oral kontraseptif kullandığı ilk yıldır. Artan bu risk, 100,000 gebelikten 60 tanesinde görülen gebelikle ilişkili VTE riskinden daha azdır. VTE %1.2 oranında ölümcüldür.

Kombine gebelik önleyici kullanıcılarında, karaciğer, mezenter ya da retina gibi diğer kan damarlarında venöz ya da arteriyel tromboz nadiren tespit edilmiştir. Bu olaylar ile kombine gebelik önleyici kullanımı arasındaki ilişki halen tartışılmaktadır.

Venöz ya da arteriyel tromboz semptomları, tek taraflı bacak ağrısı ve/veya şişme, sol kola yayılan/yayılmayan ani şiddetli göğüs ağrısı, ani nefes darlığı, aniden başlayan öksürük, uzun süreli şiddetli baş ağrısı, ani kısmi ya da tam görme kaybı,diplopi (çift görme), konuşmada bozulma ya da afazi, baş dönmesi, epileptik kriz de içerebilen kollaps, ani halsizlik ya da vücudun bir tarafında veya herhangi bir tarafında uyuşma, motor bozukluklar ya da akut mide ağrısı olabilir.

Venöz veya arteriyel tromboemboli riski, aşağıdaki faktörler ile artar:
yaş
sigara kullanımı (aşırı sigara tüketimi ve yaşın ilerlemesiyle özellikle 35 yaşın üzerindeki kadınlarda risk artmaktadır)
olası aile öyküsü (ebeveynlerden birinde nispeten genç yaşlarda ortaya çıkan venöz/arteriyel tromboz) Eğer kalıtsal bir yatkınlıktan şüpheleniliyorsa,
Belara Tablet kullanımına karar verilmeden önce hastanın bir uzman muayenesinden geçmesi tavsiye edilir.
obezite (30 kg/m2 üzerinde vücut ağırlık indeksi)
dislipoproteinemi
Hipertansiyon
kalp kapak hastalığı
atriyel fibrilasyon
uzun süre hareket edememe, majör cerrahi girişimler, bacakta yapılan herhangi bir cerrahi müdahale ya da ciddi travma. Bu durumlarda, Belara Tablet kullanımının kesilmesi ( cerrahi müdahalelerden en az dört hafta önceden) ve tekrar kullanmaya tamamıyla hareket kabiliyeti kazanıldıktan en erken iki hafta sonra başlanması tavsiye edilir.
Varikoz venler ve yüzeyel tromboflebitlerin venöz tromboemboli üzerindeki rolü üzerinde bir fikir birliğine varılmamıştır.

Lohusalık süresince, artan tromboemboli riski göz önünde bulundurulmalıdır.

Kan dolaşımı ile bağlantılı diğer tıbbi durumlar ise şeker hastalığı, SLE, hemolitik üremik sendrom, kronik enflamatuar bağırsak hastalığı (Crohn hastalığı ya da ülseratif kolit) ve orak hücreli anemidir.

Belara Tablet kullanımı süresince, migren ataklarının sıklığının ya da şiddetinin artması serebrovasküler bir durumu tetikleyen bir sinyal olabilir.

Venöz ya da arteriyel tromboz için kalıtsal ya da sonradan kazanılmış yatkınlık gösteren biyokimyasal faktörler şunlardır:

Aktive protein direnci (APC), hiperhomosisteinemi, antitrombin-Ili eksikliği, protein C ve S eksikliği, fosfolipid antikorları (kardiyolipin antikorları, lupus antikoagulanlar)

Risk/fayda oranı değerlendirilirken, sağlık durumuna uygun tedavinin tromboz riskini azaltabileceği göz önünde tutulmalıdır.

Tümörler
Bazı epidemiyolojik çalışmaların sonuçları, kombine oral gebelik önleyicilerin uzun süreli kullanımı ile bağlantılı olarak servikal kanser riskinin arttığını göstermektedir ancak bu bulguların seksüel davranışlar ve human papilloma virus (HPV) gibi diğer faktörlerle bağlantısı da halen tartışılmaktadır.

54 epidemiyolojik çalışmanın meta-analizi, oral gebelik önleyici kullanıcılarında meme kanseri riskinin biraz arttığını göstermektedir. Artan risk, kullanım süresine ya da kadının doğum yapması veya ailesinde meme kanseri görülmesi gibi mevcut risk faktörlerine bağlı değildir. Risk oranındaki bu artış geçicidir ve kullanımın kesilmesiyle birlikte 10 yıl içinde göreceli olarak ortadan kalkmaktadır.

Bu artmış risk paterni oral gebelik önleyici kullanan kadınlarda daha düzenli klinik takip ile erken teşhis edilen meme kanseri, meme kanseri sayısının artmasında önemli bir rol oynayabilmektedir.

Oral gebelik önleyici kullanıcılarda ender olarak iyi huylu tümörler ve daha ender durumlarda da habis, karaciğer tümörleri tespit edilmiştir.

Diğer durumlar
Oral gebelik önleyici kullanıcılarının pek çoğunda, kan basıncında hafif bir yükselme gözlenmiştir fakat klinik olarak belirgin bir artış nadirdir. Oral gebelik önleyici kullanımı ve klinik hipertansiyon arasındaki bağlantı doğrulanmamıştır. Bununla birlikte, oral gebelik önleyici kullanımı süresince kan basıncında dikkate değer bir yükselme olursa, Belara Tablet kullanımı doktor tarafından durdurulmalı ve hipertansiyon tedavi edilmelidir. Eğer hipertansiyon tedavisi kan basıncının normal düzeye gelmesiyle sonuçlanırsa, Belara Tablet kullanımı sürdürülebilir.

Her ne kadar oral gebelik önleyiciler, periferal insülin direncini veya glukoz toleransını etkileyebilirlerse de oral gebelik önleyici kullanan kadınların diyabet tedavisini değiştirmelerini gerektiren hiçbir belirti yoktur. Bununla birlikte, diyabetik hastalar oral gebelik önleyici kullanımı süresince dikkatle izlenmelidir.

Chloasma gravidarum geçmişi olan kadınlarda zaman zaman kloasma görülebilir. Kloazma eğilimi olan kadınlar, oral gebelik önleyici kullanımı süresince güneşe ve ultraviyole ışınlarına maruz kalmaktan kaçınmalıdırlar.

Galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi nadir görülen kalıtsal problemleri olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.

Azalmış etkinlik
Tablet alımının unutulması, kusma ya da bağırsak hastalıkları (ishal dahil), eş zamanlı gerçekleşen uzun süreli başka ilaç kullanımları ya da çok nadiren metabolik bozukluklar gebelik önleyici etkiyi azaltabilir.

Azalmış siklus kontrolü
Ani kanama ve lekelenme
Tüm gebelik önleyici preparasyonlar, özellikle kullanımın ilk aylarında düzensiz vajinal kanamaya (lekelenme ya da ani kanama şeklinde) neden olabilirler. Belara Tablet kullanımı ile oluşan intermenstrual kanama nadirdir ve sadece ilk birkaç dönem boyunca gözlenmiştir. Normal olarak bu durum ek muayeneler yapılması için bir işaret değildir, Belara Tablet kullanmaya devam edilmelidir. Eğer kanama birkaç gün içerisinde durmazsa, genellikle 20-40 mg etinilestradiol ya da 4-5 gün süresince yeni bir paketten günde bir Belara Tablet alınarak yapılan ilave uygulama yapılabilir. Kanama durmazsa ya da birkaç dönem boyunca tekrarlanırsa herhangi bir organik bozukluk olup olmadığının tespiti için tıbbi muayene önerilir.

Intermenstrual kanama, gebelik önleyici etkinin azalmasının ve diğer ilaçlar ile etkileşimlerden dolayı olabilir.

Adet kanamasının olmaması
Hormonal kombinasyon gebelik önleyicinin 21 günlük döngüsünden sonra adet kanaması oluşur. Bazen ve de özellikle Belara Tablet kullanımının ilk aylarında adet kanaması olmayabilir fakat bu gebelik önleyici etkinin azaldığına dair bir belirti değildir. Eğer hiçbir tabletin kullanımı unutulmadıysa, 7 günlük tablet alınmadan geçen süre uzatılmadıysa, birlikte başka ilaçlar kullanılmadıysa ve kusma veya ishal oluşmadıysa gebelik olasılığı yoktur ve Belara tablete devam edilebilir. Yeni dönemin ilk 10 gününde gebelik olasılığı düşünülmemelidir.. Eğer peş peşe iki dönemde adet kanaması gerçekleşmezse bir kontrol muayenesi yapılmalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanım
Belara Tablet1in gebelik kategorisi X'dir.
Belara Tabletin gebelikte kullanımı kontrendikedir. Eğer Belara Tablet kullanımı sırasında gebelik meydana gelmesi durumunda kullanım durdurulmalıdır.Belara Tablet kullanmaya başlamadan önce gebelik ihtimali olmamalıdır. Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda, gebelik süresince Belara tablet içeriğindeki doza benzer dozlarda estrogen ve diğer progestogen kombinasyonları yanlışlıkla alındığında teratojenik ya da feototoksik etkilere yönelik bir klinik bulgu gözlemlenmemiştir.

Estrogenler emzirme döneminde kullanıldığında süt miktarını ve bileşimini etkileyebilirler. Az miktarda kontraseptif steroidler ve/veya metabolitleri anne sütüne geçebilir ve çocuğu etkileyebilir. Bu nedenle Belara Tablet laktasyon süresince kullanılmamalıdır.

Araç ve Makine Kullanımına Etkisi
Hormonal kontraseptiflerin araç ve makine kullanımı üzerinde hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Oral kontraseptif kullanımıyla ilişkilendirilen en ciddi yan etkiler UyilyLÖnlemler bölümünde ele alınmıştır.Aşağıdaki diğer yan etkiler kombine oral kontraseptif kullanımında bildirilmiştir:

Yaygın yan etkiler: Depresyon ve tedirginlik, baş ağrısı, bulantı, mastalji, vajinal akıntı, ağrılı adet kanaması, yorgunluk

Daha az yaygın yan etkiler: Sinirlilik, baş dönmesi, migren oluşması veya var olan migrenin şiddetlenmesi, görme rahatsızlığı, kusma, kol ve bacaklarda ağırlaşma, ödem

Nadir yan etkiler: Konjonktivit (örneğin kontak lensler ile), lens takıldığında rahatsız olma, kulak çınlaması, dolaşım kollapsi, pigmentasyon bozukluğu, kloasma(yüzde kahverengi leke), cilt kurumas, kabarmalar, kaşıntı, ciltte çeşitli alerjik reaksiyonlar, geçici akne oluşumu veya saç kaybı, karın ağrısı, mide—bağırsak problemleri, sırt ağrısı, adale rahatsızlıkları, karın ağrısı, göğüste akıntı, iyi huylu tümörler (fibroadenom), vulvovajinit, yumurtalık kistleri, genital organlarda mantar enfeksiyonları, vücut ağırlığı veya iştah değişmeleri, libido değişimleri, diyaforez.

Çok nadir yan etkiler: Hipertansiyon, egzema, eritem (erythema nodosum), sedef hastalığının şiddetlenmesi, meme büyümesi, menoraji, premenstruyel sendrom görülebilir.

Diğer ciddi yan etkiler ise

Hormonal gebelik önleyici uygulaması, venöz ve arteriyel tromboembolik hastalıklar (yen trombozu, pulmonar emboli, inme, myokard enfarktüsü gibi) riskini artırmaktadır. Bu risk ilave faktörler ile daha da artabilir. (Bkz. Uyarılar/Önlemler)

Daha ziyade uzun süreli hormonal gebelik önleyici uygulamaları sonrasında safra kesesi bozuklukları gözlenmiştir. Estrogen içeren preparasyonlar ile yapılan tedavi süresince safra taşlarının muhtemel oluşumu tartışmalıdır.

Hormonal gebelik önleyicilerin kullanımından sonra nadir durumlarda iyi huylu ve çok daha nadir durumlarda da habis karaciğer tümörleri gözlenmiştir. İzole durumlarda bunlar karın boşluğunda hayati tehlike yaratan kanamalara yol açmaktadır (Bkz. Uyarılar/Önlemler)

Eğer kısa sürede kendi kendine geçmeyen olağan dışı epigastrik ağrı oluşursa, ilacın durdurulması gerekebilir. Tanımlanan semptomlar çok nadir durumlarda hepatik ya da mezenterik tromboflebit ile de oluşabilir.

İlaç etkileşimleri:

Diğer ilaçlarla etkileşimler Belara Tabletin kontraseptif özelliğine tesir ederler. Bu durum fenitoin, barbitüratlar, karbamazepin ve rifampisin ile doğrulanmıştır. Okskarbazepin, topiramat, felbamat, griseofulvin, fenilbutazon, barbeksaklon, primidon ve St. Johns Wort ile etkileşimden de şüphe edilmektedir. Oral gebelik önleyicilerle birlikte St. JohnTs Wort kullanan kadınlarda kırılma kanamaları kaydedilmiştir. Bu etkileşimin mekanizması, bu ilaçların karaciğer enzimlerini uyarıcı özelliklerine bağlı gibi görünmektedir.

Aktive edilmiş kömür, hormonal gebelik önleyicilerin emilimini etkileyebilir.

Kontraseptif etkinin ampisilin ve tetrasiklin gibi bazı antibiyotiklerin kullanımı ile bağlantılı olarak da başarısız olduğu tespit edilmiştir. Bu etkinin mekanizması henüz belirginleşmemiştir.

Yukarıda belirtilen gruplara dahil ilaçlardan herhangi biri ya da yukarıda bahsedilen ilaçlar tek başına kullanıldığı zaman, Belara Tablet alımı sürdürülebilir fakat ilaç uygulaması süresince ve uygulamadan sonraki 7 gün süresince hormonal olmayan ilave bir gebelik önleyici metod (Tısı ölçme” ve Knaus-Ogino takvim metodu haricinde) kullanılmalıdır. Rifampisin tedavisi süresince ve tedaviden sonraki 28 gün süresince, oral gebelik önleyici kullanımına ilaveten başka bir metot daha kullanılmalıdır.

İnsülin ya da oral antidiyabetik gereksinimi, ürünün glukoz tolerans düzeyleri üzerindeki etkilerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Hormonal gebelik önleyiciler ve diğer ilaçlar arasında tanımlanan çeşitli farmakokinetik etkileşimlerin klinik ilişkileri net değildir. Örneğin kafein ve teofilinin eliminasyon şiddetini azaltabilir bunun sonucunda da artan ve uzun süreli bir etki oluşur.

Bu etki oral gebelik önleyicilerden önce kısa süreli verilen ilaçlar için de geçerlidir.

Bazı karaciğer, adrenal ve tiroid laboratuar değerleri Belara Tablet uygulaması ile değişebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Oral gebelik önleyici kullanmaya başlamadan ya da devam etmeden önce tam bir kişisel ve aileyi geçmiş incelenmeli, kontrendikasyonlar, risk faktörleri ve tıbbi muayene göz önünde bulundurulmalıdır. Belara Tablet kullanımı süresince de tüm bu tetkikler yılda en az bir kez tekrarlanmalıdır. Oral gebelik önleyicilerin ilk defa kullanımı sırasında kontrendikasyonlar (geçici iskemik atak gibi) ya da risk faktörlerinin (ailede venöz veya arteriyel tromboz öyküsü) düzenli olarak değerlendirilmesi de önemlidir.

Tetkikler, kan basıncı, meme, karın, iç ve dış cinsel organlar, servikal smear testi ve uygun laboratuar testlerinden oluşmaktadır.

İlacı kullanacak kadın, Belara Tablet dahil tüm oral gebelik önleyicilerin HİV enfeksiyonu (AİDS) ya da diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı koruyucu olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir.

Kullanım
Doktor tarafından başka türlü önerilmediği sürece Belara şu şekilde kullanılır:

Tabletler blister paketten haftanın hangi gününde başlanıyorsa o günün yazılı olduğu yerden çıkartılmalı ve yutulmalıdır. Tabletler ok yönünde kullanılır. 21 gün süresince her gün aynı saatte (tercihen akşamları) bir tablet alınmalıdır. İki tablet alımı arasındaki süre mümkün olduğu ölçüde 24 saat olarak düzenlenmelidir. Paket üzerinde basılı olan günler hergün tableti alıp almadığınızı kontrol etmenize yardımcı olur.

Son tablet alımından sonraki 7 gün süresince tablet kullanılmaz, son tabletten sonra 2-4 gün süresince adet kanaması olmalıdır. 7 günlük aradan sonra kanamanın durmasına ya da devam etmesine bakılmaksızın yeni bir paket Belara ile kullanıma tekrar başlanmalıdır.

Başlangıç

Bir önceki ay hormonal kontraseptif kullanımı yoksa:

Tabletleri kullanmaya, normal adet döneminin ilk günü başlanmalıdır. (adet kanamasının ilk günü) Gebelik önleme güvenirliliği, tablet alımının ilk günü başlar ve 7 günlük ara süresince devam eder.

Eğer adet kanaması başlayalı bir günden fazla olduysa, ilk tablet kanamanın durmasına ya da devam etmesine bakılmaksızın adet döneminin 5. gününde alınmalıdır. Bu durumda, uygulamanın ilk 7 günü süresince ilave gebelik önlemleri alınmalıdır (7 gün kuralı). Eğer adet kanaması başlayalı 5 günden fazla olduysa, Belara Tablet kullanmaya başlamadan önce diğer adet döneminin beklenmesi önerilir.

Diğer bir kombine oral kontraseptiften geçiş

Eski paketteki tüm tabletler bitirilmelidir. İlk Belara tablet bir sonraki gün alınır.

Tabletler arasında ara verilmemeli veya adet kanamasının başlaması beklenmemelidir.

Başka bir gebelik önleyici tedbire gerek yoktur.

Yalnızca progesteron içeren gebelik önleyiciden sonra geçiş

İlk Belara tableti, hasta aynı gün diğer ürünü almış olsa bile, adet döneminin ilk günü almalıdır. Başka bir gebelik önleyici tedbire gerek yoktur.

Eğer hasta sadece progesteron içerikli gebelik önleyici alıyorsa her zaman bir adet dönemi olmayabilir. İlk Belara tableti, ürünün kullanımı bırakıldıktan sonraki gün alınmalıdır. İlk 7 gün süresince ilave gebelik önleyici tedbirler alınmalıdır.

Gebeliği önleyici hormonal enjeksiyon ya da implantdan sonra geçiş

Belara Tablet kullanmaya, implanttan geçiş implantın çıkarıldığı gün ve enjeksiyondan geçiş için bir sonraki enjeksiyonun yapılacağı gün başlanabilir. İlk 7 gün süresince ilave gebelik önleyici tedbirler kullanılmalıdır.

Düşük ya da kürtaj sonrasında Belara Tablet kullanılması

Tabletlerin uygulamasına hemen başlanabilir. Başka bir gebelik önleyici metoda gerek yoktur.

Doğumdan sonra Belara Tablet kullanılması

(Emziren kadınlar için Bkz. Hamilelerde ve emziren kadınlarda kullanımı)

Doğum sonrası uygulamalarda, emzirmeyen anneler doğumdan sonra 21-28 günde başlayabilirler. Bu durumda başka bir gebelik önleyici tedbire gerek yoktur. Eğer doğum sonrası uygulama, doğumdan sonraki 28 günden daha geç başlarsa ilk 7 gün için ilave gebelik önleyici gereklidir. Eğer kadın cinsel ilişkide bulunduysa başlamadan önce gebelik olasılığını düşünmemek için bir sonraki adet dönemine kadar beklemelidir.

Belara Tablet kullanımı bırakıldıktan sonra

Belara kullanımı bırakıldıktan sonra, hormonal fonksiyonlar genel olarak çabucak normale döner ve gebelik ihtimali vardır. Diğer hormonal gebelik önleyicilerle olduğu gibi ilk adet dönemi yaklaşık 1 haftaya kadar uzayabilir.

Tablet alımı unutulduğunda

Eğer bir tabletin alımı unutulduktan sonra geçen süre 12 saatten az ise, ürünün gebeliği önleyici etkisi azalmaz. Unutulan tablet hatırlanır hatırlanmaz hemen alınmalı; takip eden tabletler de normal zamanlarında alınmalıdır.

Eğer tabletin alımı unutulduktan sonra geçen süre 12 saatten fazla ise, ürünün gebelik önleyici etkisi azalabilir. Unutulan son tablet hatırlanır hatırlanmaz hemen alınır. Takip eden tabletler normal zamanlarında alınır. Buna ilave olarak, sonraki 7 gün süresince gebeliği önleyici başka bir metot daha (prezervatif gibi) kullanılmalıdır. Eğer bu 7 günlük süre, kullanılan paketten sonra da devam ediyorsa diğer Belara paketine mevcut paket biter bitmez hemen başlanmalıdır, paketler arasında ara olmamalıdır (7 gün kuralı). Eğer ikinci paket kullanılmaya başladıktan sonra, adet kanaması gerçekleşmezse bir gebelik testi yapılmalıdır.

Mide-barsak bozuklukları durumunda yapılması gerekenler

Eğer kusma veya diyare gibi bağırsak bozuklukları oluşursa Belara Tablet kullanmaya devam edilebilir fakat aktif maddelerin emilimi tam gerçekleşmeyeceği için güvenilir kontraseptif etki olmayabilir. Dönemin geri kalan kısmı için ilave gebelik önleyici metotları kullanılmalıdır.

Doz Aşımı ve Tedavisi
Doz aşımının ciddi toksik etkileri hakkında hiçbir bilgi yoktur. Eğer çocuklar tarafından çok sayıda tablet yutulursa, bu maalesef ciddi bir problem oluşturabilir. Doz aşımına bağlı olarak şu semptomlar görülebilir:

Mide bulantısı, kusma ve eğer ilaçlar bir kız çocuğu tarafından yutulduysa hafif vajinal kanama. Sadece nadir durumlarda elektrolit ve sıvı dengesi ile karaciğer fonksiyonlarının kontrol edilmesi gerekli olabilir.

İthalatçı Firma:

Schering Plough Tıbbi Ürünler Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 351 63 89

Belara 21 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:22.5.2015)

Belara 21 Film Tablet

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Klormadinon Asetat + Etinil Estradiol


Barkod Numarası: 8699513090077

İlaç Fiyatı: 17,31 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Schering Plough Tıbbi Ürünler Ticaret A.Ş. Logosu

Schering Plough Tıbbi Ürünler Ticaret A.Ş.

Tepecik Yolu Melodi Sk.İTÜ Konutları E Blok Etiler - İSTANBUL
Telefon: (212) 351 63 89

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.