Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Asacol 4gr/100ml Enema 7 X 100 Ml Şişe

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » İshal İlaçları, Barsak Antienflamatuar ve Antienfektifleri » Barsak Antienflamatuarları » Aminosalisilik Asit ve Benzerleri » Mesalazin

Formülü:


Her enema 100 mL süspansiyon içinde
4 g Mesalazin (5-aminosalisilik asit) içerir.

Farmakolojik özellikleri:


Farmakodinamik Özellikler :
Ülseratif kolit tedavisinde kullanılan sulfasalazin molekülünün terapötik etki gösteren en önemli kısmının mesalazin oldugu düsünülmektedir. Sulfasalazin, kolondaki bakteriyel aktivasyon sonucunda esdeger molar miktarda mesalazin ve sulfapiridine dönüstürülür. Aktif ülseratif kolit tedavisinde kullanılan sulfasalazinin olagan günlük dozu 3-4 gramdır. Bu dozlar, kolonda günlük 1.2-1.6 gram mesalazin saglar. Mesalazinin ( ve sulfasalazinin ) etki mekanizması bilinmemektedir fakat sistemik etkiden ziyade lokal etkinlik göstermektedir.
Kronik inflamatuvar bagırsak hastalıgında, arasidonik asit (AA) metabolitlerinin bagırsak mukozasındaki üretimleri artmıstır. Bu artıs, hem siklooksijenaz yolagıyla ( prostanoidlerin üretimi artar ) hem de lipoksijenaz yolagıyla ( lökotrienler (LT) ve hidroksieykozatetraenoik asitlerin (HETE) üretimi artar ) olmaktadır. Mesalazinin kolonda siklooksijenaz yolagını bloke ederek ve prostaglandin (PG) üretimini inhibe ederek inflamasyonu azaltması mümkündür.
Farmakokinetik Özellikler :
Mesalazin rektal yolla enema seklinde verildiginde absorpsiyon düsük olup ilacın çogu kolonda kalır ve daha sonraki defakasyonla dısarı atılır. Absorpsiyon lavmanın kolonda kalma süresine baglıdır ve bireyler arasında oldukça büyük farklılıklar gösterir. Günde 1 kez ASACOL 4 g/100 mL ENEMA ile yinelenen dozlamada verilen dozun % 16 (% 13-21)'sı sürekli toplanan idrarda 24 saat içinde çıkar. Enema hacmi 2 katına çıkarıldıgında, idrarla çıkan ilaç miktarı önemli ölçüde artar. Bu, enemanın hacim artısına baglı olarak geriye dogru yayılmasından kaynaklanabilir.
Absorbe olan mesalazin hem sistemik olarak hem kolon epitel hücrelerinde asetile olur.
Baslıca metaboliti olan N-asetil-5-ASA'nın terapötik etkisi yoktur ve idrarla atılır. Saglıklı gönüllülere tek doz olarak ASACOL 4 g/100 mL ENEMA verildiginde ortalama Cmax ve Tmax degerleri mesalazin için 874 ng/mL ve 1.5 saat, N-asetil-5-ASA için 1700 ng/mL ve 4.3 saattir. Mesalazinin yarı ömrü yaklasık 5 saattir ve plazma proteinlerine % 40 baglanır.
N-asetil-5-ASA'nın yarı ömrü 7.5 saattir ve plazma proteinlerine % 80 baglanır. İnsanlarda sütte düsük konsantrasyonlarda mesalazin ve onun N-asetil-5-ASA metaboliti gösterilmistir.

Endikasyonları:


ASACOL ENEMA ülseratif kolit, proktit, proktosigmoidit ve sol taraflı kolit tedavisi için endikedir.
Agır vakalarda tablet ve enema formları birlikte kullanılabilir.
 

Kontrendikasyonları:


Salisilatlara karsı alerjisi olan hastalarda ve formülasyonda yer alan maddelerden herhangi birine karsı asırı duyarlılıgı olanlarda, agır karaciger ve böbrek bozuklugu olan hastalarda (GFR dakikada 20 mL'den az) kontrendikedir. Ayrıca gastrik veya duodenal ülseri olan hastalarda, kanama egilimi olanlarda ve 2 yasın altındaki çocuklarda da kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Böbrek hastalıgı olan hastalarda kullanılması tavsiye edilmez ve kanda üresi yükselmis olan ve proteinürisi olan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında böbrek fonksiyon bozuklugu gelisen hastalarda mesalazinin neden oldugu nefrotoksisite düsünülmelidir. Asacol tedavisine baslamadan önce ve Asacol tedavisi sırasında periyodik olarak bütün hastalarda böbrek fonksiyonunun incelenmesi tavsiye edilir. Bu testler tedavi basladıktan sonra 14 gün içinde yapılmalı ve daha sonra 4 haftada bir 2-3 kez tekrarlanmalıdır. Eger sonuçlar normalse testler 3 ayda bir yapılabilir. Eger yeni belirtiler ortaya çıkarsa kontrol testleri tekrarlanmalıdır. Akciger fonksiyonu bozulursa özellikle astmada hasta çok yakından izlenmelidir.


Bu müstahzarla ilgili olarak çok nadiren ciddi kan diskrazileri bildirilmistir. Eger bir hastada izah edilemeyen kanama, morarma, purpura, anemi, ates veya farenjit gelisirse hematolojik muayeneler yapılmalıdır. Eger bir kan diskrazisi süphesi veya belirtisi varsa tedavi derhal kesilmeli ve hasta derhal doktor tavsiyesi için basvurmalıdır.


Pediyatrik hastalarda güvence ve etkenligi tam olarak belirlenmis degildir.


Gebelik ve Laktasyonda Kullanım :


Gebelik : Gebelik kategorisi B'dir.


Hayvan arastırmaları mesalazinden kaynaklanan teratojenik etkiler veya fetus üzerinde toksisite ile ilgili bir bulgu göstermemistir. Mesalazinin gebelikte kullanımı ile ilgili sınırlı klinik arastırmalar gebelik ve fetus üzerinde zararlı bir etki göstermemistir.


Laktasyon :


İnsan sütünde düsük konsantrasyonlarda mesalazin ve düsük konsantrasyonlarda onun Nasetil metaboliti bulunmustur. Bunun klinik önemi belirlenmemisse de, mesalazin emziren annelere önerilmemelidir.


Mesalazinin gebelik ve laktasyonda kullanımı sadece doktorun kanaatine göre bu tedavinin potansiyel faydalarının potansiyel risklerinden üstün oldugu vakalarla sınırlı olmalıdır.


Geriyatrik Hastalarda Kullanımı : Ürün yalnızca böbrek fonksiyonu normal hastalar için önerilir ve dikkatle kullanılmalıdır (tedbirlere bakınız).


Pediyatrik Hastalarda Kullanım : ASACOL'un pediyatrik hastalarda güvence ve etkenligi belirlenmis degildir.

Yan etkiler/Advers etkiler:


Doza baglı hipersensitivite reaksiyonları, örnegin ates ve alopesi nadiren görülebilir. Ancak alopesi kronik iltihabi barsak hastalıgının nadir bir ekstra-intestinal belirtisi de olabilir.
Nadiren görülen diger yan etkiler baslıca gastrointestinal sistemle ilgilidir, örnegin diyare ve karın agrısı gibi.
Doza baglı olmayan hipersensitivite reaksiyonları örnegin bronkospazm çok nadirdir.
Çok nadir görülen yan etkiler organ ve sistemlere göre asagıda sıralanmıstır :
Kan ve Lenf : Kan diskrazileri, kemik iligi depresyonu, lökopeni, nötropeni, trombositopeni, pansitopeni, aplastik anemi
Sinir Sistemi : Bas agrısı, vertigo, artralji
Kalp : Miyokardit, perikardit
Kaslar : Miyalji
Solunum : Alerjik akciger pnömonisi, bronkospazm, eosinofilik pnömoni.
Sindirim : Bulantı, kusma, pankreatit, hepatit, kolit semptomlarında artma
Deri : Mesalazinin neden oldugu Lupus eritematosus benzeri sendrom, deri döküntüsü, artralji
Üriner Sistem : İnterstisyel nefrit, nefrotik sendrom.
İlaç kesildiginde normale dönebilen böbrek yetmezligi.

İlaç etkileşimleri:


Mesalazin azatioprin ve 6-merkaptoprinin immunosupresif etkilerini arttırabilir. Böyle bir kombinasyon tedavisinin baslangıcında, kan sayımı özellikle lökosit ve lenfosit sayısı tekrarlanarak izlenmelidir.
Sülfinpirazonun urikozürik aktivitesi ve furosemidin diüretik etkisi azalabilir.

Kullanım şekli ve dozu:


ASACOL ENEMA'nın eriskinler için mutad dozu günde 1 kez gece yatarken rektal yolla uygulanmak üzere 4 gram mesalazin içeren 100 mL'lik bir enemadır.
Enema defakasyondan sonra uygulanmalı ve rektal süspansiyonun 8 saat kolonda kalmasına dikkat edilmelidir. Bir tedavi kürü ortalama 3-6 haftadır. Ancak bu semptomlara ve sigmoidoskopik bulgulara göre degistirilebilir. Çocuklar için özel bir doz seması önerilmemistir. Enema rektal yolla kullanmak içindir. Yanlıslıkla içilmemesine dikkat edilmelidir.
KULLANMA TALİMATI
Kullanmadan önce :
Enemayı 10 dk süreyle vücut ısısına gelene kadar ılık suda ısıtınız ve kullanmadan önce siseyi
iyice çalkalayınız.
Enemanın uygulanısı :
Doktor tarafından baska sekilde önerilmedikçe, enema gece yatarken kullanılmalıdır.
1. Sisenin kapagını çıkartınız ve aplikatörü siseye yerlestiriniz.
2. Aplikatörün ucunu vazelinleyiniz.
3. Enemayı uygulamadan önce sekildeki pozisyonu alınız.
Sol bacak uzanmıs ve sag bacak bükülmüs olarak sol yana yatılır.
4. Rektuma aplikatör ucunu dikkatlice yerlestiriniz.
5. Birkaç dakika boyunca sise içindeki süspansiyonu yavasça sıkınız.
6. Aplikatörü çıkartırken siseyi sıkmaya devam ediniz.
7. Enema bagırsaklarda kalmalıdır. Bu nedenle 5-10 dk boyunca aynı pozisyonu koruyunuz.
8. Kullanımdan sonra bos enema sisesini atınız. Normal uyuma pozisyonunuzda uyuyunuz.
Eger mümkünse sabaha kadar bagırsaklar bosaltılmamalıdır.
DOZ ASIMI VE TEDAVİSİ :
Mesalazin'in rektal yolla enema seklinde verilmesinden sonra kolondan absorpsiyonu sınırlıdır. Enema süspansiyonunun yanlıslıkla içilmesi halinde entoksikasyon olursa belirti ve semptomların salisilat entoksikasyonu vakalarında görülenlerin benzeri olması beklenir.
Asidoz-alkaloz karısımı : hiperventilasyon, akciger ödemi, terleme ve kusma sonucu dehidrasyon ve hipoglisemi.
Asidoz-alkaloz karısımı tedavisi : özel duruma göre asit-baz dengesi düzeltilmeli ve elektrolit kayıpları karsılanmalıdır.
Terleme ve kusma sonucu dehidrasyon : sıvı verilmelidir.
Hipoglisemi : glukoz verilmelidir.
Ayrıca mide yıkaması yapılır ve diürezi arttırmak için intravenöz elektrolit solüsyonları verilir.
Spesifik bir antidot yoktur.

İthalatçı Firma:

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)
Telefon: (212) 350 80 00
Email: [email protected]

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Asacol 4gr/100ml Enema 7 X 100 Ml Şişe Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Asacol 4gr/100ml Enema 7 X 100 Ml Şişe

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Mesalazin


Barkod Numarası: 8699586912047

İlaç Fiyatı: 22,41 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP) Logosu

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. (EİP)

Büyükdere Cad.Ali Kaya Sk.N:7 Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 350 80 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.