Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Avodart 0,5 Mg 30 Yumuşak Kapsül

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » İyi Huylu Prostat Büyümesi İlaçları » Testosterone-5-alpha Reductase İnhibitörleri » Dutasterid

Formülü:

Etkin madde: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir.
Yardımcı maddeler: Kaprilik / kaprik asit monodigliseritleri, bütil hidroksitoluen (E321),
jelatin, gliserol, titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172), lesitin, kırmızı demir oksit
(E172), polivinil asetat fitalat, polietilen glikol, propilen glikol, orta zincirli trigliseritler

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikleri: BPH (Bening Prostat Hiperplazisi), prostat büyümesinin neden olduğu ilerleyici bir durumdur. Dutasterid, testosteronun 5α-dihidrotestosterona (DHT) dönüşmesinden sorumlu olan tip 1 ve tip 2 5α-redüktaz izoenzimlerini inhibe etmek yoluyla DHT'nin dolaşım seviyelerini düşürür. DHT esas olarak glandüler prostat dokusunun hiperplazisinden sorumlu androjendir.

DHT/Testosteron üzerindeki etkileri: Dutasteridin günlük dozlarının DHT'nin azalması üzerindeki maksimum etkisi doza bağlıdır ve 1-2 hafta içinde gözlenir. 1 hafta ve 2 hafta boyunca günlük 0.5 mg dutasterid dozlarından sonra, ortalama serum DHT konsantrasyonları sırasıyla %85 ve %90 düşüş göstermiştir.
Dutasterid 0.5 mg/gün'le tedavi edilen BPH'li hastalarda, serum DHT'deki ortalama düşüş 1 yılda %94, 2 yılda %93 olmuş, serum testosteronundaki artış 1 ve 2 yılda ortalama%19 olmuştur. Testosteron konsantrasyonları fizyolojik olarak normal kabul edilen aralıkta kalmıştır. Bu durum 5 alfa-redüktaz inhibisyonunun beklenen bir sonucudur ve bilinen herhangi bir advers olaya yol açmamıştır.

Farmakokinetik özellikler:
Absorpsiyon: Dutasterid yumuşak jelatin kapsüller içinde çözelti şeklinde oral yoldan uygulanır. Tek bir 0.5 mg'lık dutasterid yumuşak kapsülün oral yoldan uygulanmasının ardından dutasteridin pik serum konsantrasyonlarına ulaşmak için geçen süre 1 ile 3 saat arasındadır. Mutlak biyoyararlanım 2 saatlik intravenöz enfüzyona göre yaklaşık olarak %60'tır. Yemekle birlikte alınması dutasteridin biyoyararlanımını etkilemez.

Dağılım: Dutasterid geniş bir dağılım hacmine (300 - 500 ml) sahiptir ve plazma proteinlerine yüksek oranda bağlanır (>%99.5). Günlük doz sonrasında, dutasterid serum konsantrasyonları 1 ay sonra kararlı durum konsantrasyonunun %65'ine, 3 ay sonra ise yaklaşık %90'ına ise ulaşır. 6 ay boyunca günde bir defa 0.5 mg'lık doz sonrası yaklaşık 40 ng/ml'lik kararlı durum serum konsantrasyonlarına (CSS)ulaşılır. Aynı serumdaki gibi, semendeki dutasterid konsantrasyonları da 6. ay sonunda kararlı duruma ulaşır. 52 haftalık tedavi sonrasında semen dutasterid konsantrasyonları 3.4 ng/ml'lik bir ortalamaya ulaşır (0.4 - 14 ng/ml aralığı). Serum semen dutasterid oranı ortalama %11.5'dir.

Metabolizma: İn vitro, dutasterid insan sitokrom P450 enzimi CYP450-3A4 tarafından metabolize edilerek iki minör monohidroksilli metabolite dönüştürülür ancak CYP450-1A2, 2C9, 2C19 veya 2D6 tarafından metabolize edilmez. İnsan serumunda kararlı duruma ulaşmayı takiben yapılan dozlamada değişmemiş dutasterid, 3 majör metabolit (4'-dihidroksidutasterid, 1,2-dihidroksidutasterid ve 6-hidroksidutasterid) ve iki minör metabolit (6,4'-dihidroksidutasterid ve 15-hidroksidutasterid) kütle spektrometrik yanıtla gösterilmiştir. Dutasteridin beş insan serumu metaboliti sıçan serumunda teşhis edilmiştir ancak insan ve sıçan metabolitlerinde 6 ve 15. konumlardaki hidroksil ilavelerinin stereokimyası bilinmemektedir.

Eliminasyon: Dutasterid geniş ölçüde metabolize edilir. İnsanlarda kararlı duruma ulaşmayı takiben verilen oral yoldan 0.5 mg/gün dutasterid sonrası, uygulanan dozun %1.0-%15.4'ü (ortalama %5.4) feçesle dutasterid olarak atılır. Geri kalan, her biri ilaçla ilgili madde olarak %39, %21, %7 ve %7 oranlarında 4 majör metabolit ve 6 minör metabolit (her biri %5'ten az) şeklinde feçesle atılır.
İnsan idrarında değişmemiş dutasterid sadece eser miktarda (dozun %0.1'inden az) bulunur. Dutasteridin terminal yarı ömrü terapötik konsantrasyonlarda 3 ila 5 hafta arasındadır. Klinik etkiye neden olan serum DHT konsantrasyonları, tedavinin kesilmesinden sonraki yaklaşık 4 ay içinde başlangıç değerlerine (klinik etki olmaması) geri döner.

Lineerlik/non-lineerlik: Dutasteridin farmakokinetiği birinci dereceden absorpsiyon prosesi ile biri doymuş (konsantrasyona bağlı) biri de doymamış (konsantrasyondan bağımsız) olmak üzere iki paralel eliminasyon yolu şeklinde tanımlanabilir. Dutasterid, düşük serum konsantrasyonlarında (3 ng/ml'den az), hem konsantrasyona bağlı hem de konsantrasyondan bağımsız olarak iki yolla elimine edilir. 5 mg veya daha az miktardaki tek dozlar, hızlı klerens ve 3 ila 9 gün arasında kısa bir yarı ömür göstermiştir. Dutasterid, 3 ng/ml'den büyük serum konsantrasyonlarında 3 ila 5 hafta arasında bir yarı ömür ile lineer eliminasyon şeklinde yavaşça atılır. 0.5 mg/gün'lük tekrarlayan dozların ardından oluşan terapötik konsantrasyonlarda, yavaş klerens gösterir. Toplam klerens lineerdir ve konsantrasyona bağlıdır. 1. ve 28. günler arasındaki dozlar (0.5 mg - 5.0 mg) ile yapılan doz orantısallık analizi, dutasteridin farmakokinetik özelliklerinin dozdan bağımsız olduğunu göstermektedir.

Yaşlılar: Dutasteridin farmakokinetiği ve farmakodinamiği tek bir 5 mg'lık dutasterid dozunun verildiği 24 ve 87 yaş arası 36 sağlıklı erkek denek üzerinde değerlendirilmiştir. Dutasteridin AUC ve Cmaks değerleriyle gösterilen maruz kalma derecesi yaş grupları karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan pek de farklı değildir. 50-69 yaş grubunu, erkeklerin çoğunluğunun BPH tehdidi altında olduğu 70'ten büyük yaş grubuyla karşılaştırdığımızda, dutaseridin yarı ömrü istatistiksel açıdan farklı olmamıştır. DHT'daki düşüşe bakılarak, yaş grupları arasında ilaç etkisinde bir fark gözlenmemiştir. Sonuçlar yaşa bağlı olarak herhangi bir doz ayarlaması yapılmasının gerekmediğine göstermiştir.

Böbrek Yetmezliği: Böbrek yetmezliğinin dutasterid farmakokinetiği üzerindeki etkisi incelenmemiştir. Dutasteridin kararlı durumdaki 0.5 mg'lık dozunun %0.1'inden azı insan idrarında bulunur, bu yüzden de böbrek yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Karaciğer Yetmezliği: Karaciğer yetmezliğinin dutasterid farmakokinetiği üzerindeki etkisi incelenmemiştir (Bkz Özel Uyarılar ve Önlemler ve Kullanım Şekli ve Dozu).

Endikasyonları:

Avodart prostat büyüklüğünü azaltmak, semptomları hafifletmek, üriner akışı iyileştirmek ve akut üriner retansiyon (AUR) ve BPH ile ilgili cerrahi riskini azaltmak suretiyle İyi Huylu Prostat Hiperplazisini (BPH) tedavi eder ve ilerlemesini durdurur  

Kontrendikasyonları:

Avodart'ın kadınlar ve çocuklarda kullanımı kontrendikedir (bkz: Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım)
Avodart; dutasterid, diğer 5-alfa redüktaz inhibitörlerine veya preparatın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Dutasterid deriden absorbe olur, bu yüzden de kadınlar ve çocuklar çatlak kapsüllerle temastan kaçınmalıdır (bkz: Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım). Çatlak kapsüllerle temas gerçekleştiğinde, temas eden bölge derhal su ve sabunla yıkanmalıdır.

Karaciğer yetmezliğinin dutasterid farmakokinetiği üzerindeki etkisi incelenmemiştir. Dutasterid geniş ölçüde metabolize olduğundan ve yarı ömrü 3 ila 5 hafta arası olduğundan, karaciğer hastalığına sahip kişilere dutasterid verilirken dikkatli olunmalıdır. (Bkz: Kullanım Şekli ve Dozu ve Farmakokinetik Özellikler).

Prostat Spesifik Antijen (PSA) ve prostat kanseri teşhisi üzerindeki etkileri: BPH'li hastalarda, Avodart tedavisine başlamadan önce ve sonrasında periyodik olarak, prostat kanseri değerlendirmelerinin yanında dijital rektal muayene yapılmalıdır. Prostat spesifik antijenin (PSA) serum konsantrasyonu, prostat kanserinin teşhis edilmesi için yapılan taramanın önemli bir unsurudur. Toplam serum PSA konsantrasyonu 4 ng/ml'den daha yüksek ise daha ayrıntılı bir değerlendirme ve prostat biyopsisi gerekir. Doktorlar, Avodart alan hastalarda 4 ng/ml'den düşük bir başlangıç PSA değerinin prostat kanseri teşhisini uzaklaştırmadığını bilmelidirler. Avodart BPH'li hastalarda, prostat kanseri mevcut olsa dahi, serum PSA seviyelerinde altı ay sonunda yaklaşık %50'lik bir düşüşe neden olur. Tüm başlangıç PSA değerlerinde görüldüğü üzere değer aralığı 1.5 - 10 ng/ml olan hastalarda, bireysel farklılıklar olsa da, PSA seviyesinde yaklaşık %50'lik bir düşüş olacağı önceden tahmin edilebilir. Bu yüzden, altı ay veya daha uzun süreyle Avodart tedavisi gören bir erkeğin aralık dışında yer alan bir PSA değerini yorumlamak için, tedavi görmemiş erkeklerdeki normal aralıklarla karşılaştırma yapılabilmesi amacıyla değeri iki katına çıkarılmalıdır. Bu ayarlama PSA deneyinin duyarlılığını ve özelliğini korur ve prostat kanserini teşhis etme yetisini sürdürür. Avodart kullanırken PSA seviyelerinde meydana gelen uzun süreli herhangi bir artış, Avodart tedavisinin düzenli kullanılıp kullanılmadığı da düşünülerek dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Toplam serum PSA seviyeleri, tedavi kesildikten sonraki 6 ay içinde başlangıç değerlerine geri döner. Serbest PSA'nın toplam PSA'ya oranı Avodart etkisi altında dahi sabit kalır. Doktorlar Avodart tedavisindeki erkeklerde prostat kanserinin teşhisine yardımcı olması için serbest PSA yüzdesini seçtikleri takdirde, bunun değerinde herhangi bir ayarlama yapmak gerekli görülmemektedir.

Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelik kategorisi X. Avodart'ın kadınlarda kullanımı kontrendikedir. 5-α redüktaz inhibitörleri, testosteronun dihidrotestosterona dönüşmesini inhibe ederler. Dolayısıyla, Avodart dahil olma üzere bu ilaçlara maruz kalan bir kadının karnındaki erkek fetüsün dış genital gelişimini inhibe edilebilir. Avodart'ın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir

Araç ve makina kullanımına etkisi: Avodart'ın farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerine dayanılarak, araç ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi beklenmez.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Avodart iyi tolere edilmektedir. Araştırmacı tarafından ilaçla ilgili olduğu düşünülen advers olaylar (insidans ≥%1) plaseboyla karşılaştırıldığında, Avodart ile yapılan plasebo kontrollü üç faz III çalışmada daha sık bildirilmişlerdir:


Advers Olay
Yıl 1
Yıl 2

Plasebo
N = 2158

Dutasterid
N = 2167

Plasebo
N = 1736

Dutasterid
N = 1744

İktidarsızlık
%3.0
%6.0
%1.2
%1.7

Libido değişimi (düşüş)
%1.9
%3.7
%0.3
%0.6

Boşalma düzensizlikleri
%0.7
%1.8
%0.1
%0.5

Jinekomasti*
%0.5
%1.3
%0.3
%1.3

* Göğüs büyümesi ve/veya göğüs hassasiyet de dahil
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ

İlaç etkileşimleri:

İn vitro ilaç metabolizması çalışmaları dutasteridin insan sitokrom P450 izoenzimi CYP3A4 tarafından metabolize olduğunu göstermektedir. Bu yüzden, CYP3A4 inhibitörlerinin mevcut olduğu durumlarda kan konsantrasyonlarında yükselme görülebilir. Faz II verileri, CYP3A4 inhibitörleri olan verapamil (%37) ve diltiazem
(%44) ile birlikte verildiğinde dutasteridin klerensinde bir düşüş olduğunu göstermektedir. Bunun tersine, bir başka kalsiyum kanalı antagonisti olan amlodipin dutasterid ile beraber verildiğinde, klerenste herhangi bir düşüş görülmemiştir. Güvenlik aralığının genişliği nedeniyle (hastalara altı aya kadar, tavsiye edilen dozun ve terapötik serum konsantrasyonlarının on katına kadar dozlar verilmiştir), CYP3A4 inhibitörlerinin varlığında dutasteridin klerensinde bir azalma ve bunu takiben dutasterid maruz kalmada klerensde klinik olarak önemli herhangi bir artış gözlenmemiştir. Bu yüzden de herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Dutasterid, invitro olarak, insan sitokrom P450 izoenzimleri CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 ve CYP2D6 tarafından metabolize edilmemektedir. Dutasterid ne insanlarda in vitro olarak sitokrom P450 ilaç metabolize edici enzimlerini inhibe etmekte, ne de sıçanlar ve köpeklerde in vivo olarak sitokrom P450 enzimlerini uyarmaktadır. İn vitro çalışmalar dutasteridin warfarin, diazepam veya fenitoini plazma proteininden çıkarmadığını veya bu model bileşiklerin dutasteridin yerini almadığını göstermektedir. Klinik ilaç etkileşim çalışmaları dutasterid ve tamsulosin, terazosin, warfarin, digoksin ve kolestiramin arasında klinik açıdan önemli herhangi bir farmakokinetik veya farmakodinamik etkileşim bulunmadığını göstermiştir. Diğer bileşiklerle spesifik etkileşim çalışmaları yapılmamasına rağmen, üç adet faz III pivotal etkinlik çalışmasında dutasterid alan deneklerin yaklaşık %90'ı beraberinde başka ilaçlar da almışlardır. Avodart ile beraber anti-hiperlipidemikler, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri, beta-adrenerjik bloker ajanları, kalsiyum kanalı blokerleri, kortikosteroidler, diüretikler, nonsteroidal anti-enflamatuvar ilaçlar (NSAID'ler), fosfodiesteraz Tip V inhibitörleri ve kinolon antibiyotikler kullanıldığında, beraber kullanımdan kaynaklanan klinik açıdan önemli herhangi bir advers etkileşim gözlenmemiştir. İki hafta boyunca Avodart ile kombine halde tamsulosin ve terazosin verilerek bir ilaç etkileşim çalışması yapılmıştır. Sonucunda herhangi bir farmakokinetik veya farmakodinamik etkileşim görülmemiştir. 9 ay boyunca tamsulosinle birlikte dutasterid verilerek yapılan daha büyük bir klinik çalışmada Avodart'ın alfa blokeri ile kombinasyonunun iyi tolere edildiği gösterilmiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Yetişkin erkekler (yaşlılar dahil): Avodart'ın tavsiye edilen dozu günde bir kere oral yolla alınmak suretiyle bir kapsüldür (0.5 mg). Kapsüller bütün olarak yutulmalıdır (bkz Özel Uyarılar ve Önlemler). Erken safhalarda bir ilerleme görülse de, tedaviye tatmin edici bir yanıt alınıp alınmadığını objektif olarak değerlendirebilmek için en az 6 aylık bir tedavi gerekebilir. Avodart aç veya tok karnına alınabilir. Böbrek Yetmezliği: Böbrek yetmezliğinin dutasterid farmakokinetiği üzerindeki etkisi incelenmemiştir. Ancak, dutasteridin kararlı durumdaki 0.5 mg'lık dozunun %0.1'inden azı insan idrarında geri kazanılır, bu yüzden de böbrek yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmemektedir. (bkz: Farmakokinetik Özellikler). Karaciğer Yetmezliği: Karaciğer yetmezliğinin dutasterid farmakokinetiği üzerindeki etkisi incelenmemiştir (Bkz: Özel Uyarılar ve Önlemler ve Farmakokinetik Özellikler).

DOZ AŞIMI
Avodart ile yapılan gönüllü çalışmalarında, dutasteridin 40 mg/gün'e (terapötik dozun 80 katı) kadar olan dozları önemli güvenilirlik kaygıları olmaksızın 7 gün boyunca uygulanmıştır. Klinik çalışmalarda, günde 5 mg'lık dozlar 6 ay boyunca verildiğinde, 0.5 mg'lık terapötik dozlarda meydana gelen advers etkilere ilave herhangi bir etki meydana gelmemiştir. Avodart için belirli bir antidot bulunmamaktadır, bu yüzden
doz aşımından şüphelenildiği durumlarda uygun şekilde semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI
30ºC'nin altındaki oda sıcaklığında kuru bir yerde saklayınız.

İthalatçı Firma:

GlaxoSmithKline Services plc
Telefon:

Avodart 0,5 Mg 30 Yumuşak Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Avodart 0,5 Mg 30 Yumuşak Kapsül

İlaç Fotoğrafı: Avodart 0,5 Mg 30 Yumuşak Kapsül

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Dutasterid


Barkod Numarası: 8699522196906

İlaç Fiyatı: 42,06 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

GlaxoSmithKline Services plc

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.