Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Mivacron 10 Mg 5 Ampul

Kas İskelet Sistemi » Kas Gevşeticiler » Periferik Etkili Kas Gevşeticiler » Diğer Kuaterner Amonyumlar » Mivakuryum

Formülü:

Mivacron enjektabl, cam ampul içinde, berrak, soluk sarı, steril, sulu, 2mg/ml mivakuryuma eşdeğer mivakuryum klorür içeren bir solüsyondur. Her 5ml'lik ampul 10mg mivakuryuma eşdeğerde mivakuryum klorür içerir. Yardımcı maddeler: pH ayarı için (pH=3.5-5.5) yeterli miktarda hidroklorik asit çözeltisi, 5ml'ye tamamlanacak miktarda enjeksiyonluk su. Bu formülasyonda antimikrobiyal hiçbir koruyucu madde bulunmaz ve tek hastada kullanım için hazırlanmıştır.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikleri: Mivakuryum, kısa etki süreli, geriye dönüş profili hızlı, seçiciliği yüksek, non-depolarizan nöromüsküler blokerdir.
Farmakokinetik özellikleri: Mivakuryum üç stereoizomerin bir karışımıdır. Trans-trans ve cis-trans stereoizomerleri mivakuryum klorürün % 92-96’sını oluşturur. Yapılan araştırmalarda bunların nöromüsküler blok oluşturma gücü birbirinden veya mivakuryum klorürünkinden önemli ölçüde farklı bulunmamıştır. Çalışmalarda cis-cis izomerinin nöromüsküler blok oluşturma gücünün, diğer iki stereoizomerin onda biri kadar olduğu hesaplanmıştır. Plazma kolinesterazıyla enzimatik hidroliz mivakuryumun inaktive edilmesi için primer mekanizmadır ve bir kuaterner alkol ve bir kuaterner monoester metabolit oluşur. Mivakuryumun nöromüsküler bloker aktivitesinin sonlanması esas olarak insan plazmasında yüksek seviyelerde bulunan plazma psödokolinesteraz ile hidrolizine bağlıdır. Mivakuryumun (örn. karaciğer esterazları ile hidroliz, safra içinde eliminasyon ve böbrek yoluyla atılım gibi) çeşitli eliminasyon yollarının olduğu görülmektedir.

Endikasyonları:

Mivacron, genel anesteziye ek olarak trakeal entübasyonu sağlamak, iskelet kaslarını gevşetmek ve mekanik ventilasyonu kolaylaştırmak amacıyla uygulanır.

Kontrendikasyonları:

Mivacron, mivakuryuma aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalara uygulanmamalıdır. Mivacron atipik plazma kolinesteraz için homozigot olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir (Uyarılar/Önlemler'e bakınız).

Uyarılar/Önlemler:

Bütün diğer nöromüsküler blokerleri gibi, Mivacron da diğer iskelet kasları ile birlikte solunum kaslarında da felç oluşturur, ancak şuur üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Mivacron, sadece uygun genel anestezi ile birlikte ve deneyimli bir anestezist tarafından veya onun yakın denetimi altında, endotrakeal entübasyon ve yapay solunum için uygun olanakların mevcudiyetinde uygulanmalıdır.Atipik plazma kolinesteraz geni için homozigot olan hastalar (2500 hastada 1 hasta) süksametonyum/süksinilkoline olduğu gibi mivakuryumun nöromüsküler bloke edici etkisine de fazla duyarlıdırlar. Böyle üç hastada 0.03mg/kg’lık küçük bir Mivacron dozu (genotipik bakımdan normal hastalarda yaklaşık ED10-20) 26-128 dakikalık tam nöromüsküler blok oluşturmuştur. Bu hastalarda bir kez spontan düzelme başladığında nöromüsküler blok neostigminin konvansiyonel dozlarıyla antagonize edilmiştir. Histamine duyarlılığı akla getiren bazı durumlarda (örn. astımlılar gibi) Mivacron uygulanmasında dikkatli olunmalıdır. Bu gruptaki hastalarda Mivacron kullanılırsa uygulama süresi 60 saniye olmalıdır. Hipovolemik hastalar gibi arteriyel kan basıncı düşmelerine fazla duyarlı hastalarda Mivacron 60 saniyelik bir sürede uygulanmalıdır.


Yetişkinlerde, Mivacron > 0.2mg/kg (> 3xED95) dozlarında hızlı bolus enjeksiyon şeklinde verildiğinde histamin salıverilmesi olabilir. Ancak, 0.2mg/kg Mivacron’un daha yavaş uygulanması ve 0.25mg/kg Mivacron dozunun bölünmüş dozlarda verilmesi (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu) bu dozlardaki kardiyovasküler etkileri en aza indirir. Klinik çalışmalarda 0.2mg/kg’lık hızlı bolus doz ile çocuklarda kardiyovasküler güvenilirliğin tehlikeye girdiği görülmemiştir. Önerilen dozlarda Mivacron önemli vagal veya ganglion bloke edici özellikler göstermez. Önerilen dozlarda Mivacron’un kalp atış hızı üzerinde önemli hiçbir etkisi yoktur ve birçok anestezik ilaç veya ameliyat sırasında vagal stimülasyonla meydana gelen bradikardiye karşı etkili olmaz.


Diğer non-depolarizan nöromüsküler blokerlerle olduğu gibi miyastenia gravis hastalarında, diğer nöromüsküler hastalıkları olan hastalarda ve kaşektik hastalarda mivakuryuma karşı duyarlılığın artması beklenebilir. Ciddi asit-baz veya elektrolit anormallikleri, mivakuryuma duyarlılığı artırabilir veya azaltabilir. Mivacron solüsyonu asidiktir (pH yaklaşık 4.5) ve yüksek alkali solüsyonlarla (Örn. barbiturat solüsyonları) aynı enjektörde karıştırılmamalı veya aynı iğneden birlikte uygulanmamalıdır. Yaygın şekilde kullanılan bazı asidik perioperatif solüsyonlarla (Örn. fentanil, alfentanil, sufentanil, droperidol ve midazolam) geçimli olduğu gösterilmiştir.


Mivacron için kullanılan yerleşik iğne veya kanül diğer anestezik ajanların uygulanması için kullanılacaksa ve geçimlilikleri kanıtlanmamışsa her ilacın serum fizyolojik ile tamamen yıkanması önerilir. Yanıklı hastalarda non-depolarizan nöromüsküler blokerlere direnç gelişebilir ve nöromüsküler bloker dozunun artırılması gerekebilir. Bununla beraber, bu hastalarda dozun azaltılmasını gerektiren plazma kolinesteraz aktivitesi düşüklüğü de olabilir. Bu nedenle, yanıklı hastalara 0.015-0.020mg/kg’lık bir Mivacron test dozunun arkasından bir periferik sinir stimulanıyla blokun izlenmesine göre ayarlanan uygun dozlama yapılır.


Mivacron, malign hipertermiye duyarlı insanlarda araştırılmamıştır. Nöromusküler bloğun geri dönmesi: Diğer nöromusküler bloker ajanlarda olduğu gibi geri döndürücü bir ajanın (neostigmin gibi) verilmesinden önce spontan düzelme belirtileri gözlenmelidir. Nöromuskuler bloğun geri dönüşünü değerlendirmek için, öncesinde ve düzelmeyi takiben periferik sinir stimülasyonu kullanılması kuvvetle önerilmektedir.


Yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda Mivacron’un uzun süreli kullanımı üzerinde veri mevcut değildir.


Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelik Kategorisi : C. Gebelik sırasında plazma kolin esteraz düzeyleri azalır. Mivacron sezaryende nöromüsküler blokajı sürdürmek için kullanılmıştır. Fakat plazma kolin esteraz düzeylerindeki azalma nedeniyle infüzyon hızında doz ayarlaması gerekmiştir. Sezaryen sırasında önceden MgSO4 ile tedavi edilen hastalarda Mg’un potansiyalize edici etkisi nedeniyle infüzyon hızında daha da azaltma gerekebilir. Mivacron gebelikte anneye sağlaması beklenen potansiyel yararları fetüs üzerinde olası risklerinden fazla ise kullanılabilir. Sezaryen sırasında Mivacron kullanımıyla ilgili bir tecrübe yoktur. Mivakuryumun anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.


Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi: Bildirilmemiştir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Mivacron uygulaması ile ilgili olarak deride kızarıklık, eritem, ürtiker, hafif geçici hipotansiyon, geçici taşikardi veya bronkospazm görüldüğü bildirilmiş ve bu histamin serbestlenmesine bağlanmıştır. Bu etkiler doza bağlıdır ve 0.2mg/kg veya daha yüksek başlangıç dozları hızlı verildiğinde daha sık görülür. Eğer Mivacron 30-60 saniyede verilirse veya 30 saniyede bölünmüş dozlarda verilirse bu etkiler azalır. Mivacron’u bir ya da daha fazla anestezik ajanla birlikte kullanan hastalarda çok nadir olarak ciddi anafilaksi veya anafilaktoid reaksiyonlar rapor edilmiştir. 

İlaç etkileşimleri:

Mivakuryum tarafından oluşturulan nöromüsküler blok, enfluran, izofluran ve halotan gibi inhalasyon anestezikleriyle birlikte verildiğinde uzatılabilir. Mivacron, süksametonyumla kolaylaştırılan trakeal entübasyon sonrasında emniyetli şekilde uygulanmıştır. Mivacron uygulamasından önce süksametonyumdan spontan düzelme görüldüğü mutlaka gözlenmelidir. Bütün non-depolarizan nöromüsküler blokerlerle olduğu gibi non-depolarizan nöromüsküler blokun şiddet ve/veya süresi aşağıdakilerle etkileşim nedeniyle artabilir ve infüzyon gereksinimleri azalabilir:
Antibiyotikler: Aminoglikozidler, polimiksinler, spektinomisin, tetrasiklinler, linkomisin ve klindamisin
Anti-aritmik ilaçlar: Propranolol, kalsiyum kanal blokerleri, lignokain, prokainamid ve kinidin
Diüretikler: Frusemid ve muhtemelen tiazidler, mannitol ve asetazolamid Magnezyum tuzları Ketamin Lityum tuzları
Ganglion blokeri ilaçlar: Trimetafan, heksametonyum
Plazma kolinesteraz aktivitesini azaltabilen ilaçlar aynı zamanda Mivacron’un nöromüsküler bloker aktivitesini de uzatabilir. Bu ilaçlar arasında antimitotik ilaçlar, monoamin oksidaz inhibitörleri, ekotiyopat iyodür, pankuronyum, organofosfatlar, antikolinesterazlar, bazı hormonlar, bambuterol bulunur. Nadiren bazı ilaçlar miyastenia gravisi şiddetlendirebilir veya gizli miyastenia gravisi ortaya çıkarabilir veya gerçekten bir miyastenik sendromu endükleyebilir; böyle bir gelişme sonrasında Mivacron’a karşı artmış duyarlılık görülebilir. Bu gibi ilaçların arasında antibiyotikler, beta-blokerler (propranolol, osprenolol), antiaritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), anti-romatizmal ilaçlar (klorokin, D-penisilamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler, fenitoin ve lityum bulunur. Mivacron diğer non depolarizan nöromusküler blokerlerle kombinasyon halinde verildiğinde, nöromusküler blokaj etkisinde artma görülür. Bu artış, mivacron’un total dozundan beklenen etki gücünden daha fazladır. Değişik ilaç kombinasyonlarında bu sinerjik etki çeşitlilik gösterir.
Süksametonyum klorür gibi depolarizan bir kas gevşeticinin birlikte uygulanması uzun ve antikolinesteraz ilaçlarla tersine çevrilmesi güç, kompleks bir bloğa neden olabileceği için non-depolarizan nöromüsküler blokerlerin nöromüsküler blok etkilerini uzatmak için bu gibi depolarizan kas gevşetici ilaçlar uygulanmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Erişkinler: Enjeksiyon şeklinde: Mivacron intravenöz enjeksiyon yoluyla uygulanır. Narkotik anestezi uygulanan erişkinlerde ulnar sinir stimülasyonuna ‘adductor pollicis’ tek seğirme cevabında %95 supresyon (ED95) meydana getirecek ortalama doz 0.07mg/kg’dır (0.06-0.09mg/kg). Trakeal entübasyon için aşağıdaki dozlar önerilir:
I. 0.2mg/kg’lık bir doz, 30 saniyede verildiğinde, 2.0-2.5 dakikada trakeal entübasyon için iyi veya mükemmel koşulları sağlar.
II. 0.25mg/kg’lık bir doz, bölünmüş dozlar şeklinde verildiğinde (0.15mg/kg takiben 30 saniye sonra 0.1mg/kg), ilk doz kısmının verilmesinin bitişini takiben 1.5-2.0 dakika içinde trakeal entübasyon için iyi veya mükemmel koşulları sağlar. Sağlıklı yetişkinlerde önerilen bolus dozu 0.07-0.25mg/kg’dır. Nöromüsküler blok süresi doza bağlıdır. 0.07, 0.15, 0.20 ve 0.25mg/kg’lık dozlar sırasıyla yaklaşık 13, 16, 20 ve 23 dakika süreyle, klinik olarak etkili blok sağlar. 0.15mg/kg’a kadar olan dozlar 5-15 saniyede verilebilir. Daha yüksek dozlar, kardiyovasküler etkilerin oluşma olasılığını en aza indirmek için 30 saniyenin üzerinde verilmelidir.
Tam blok süresi Mivacron’un idame dozlarıyla uzatılabilir. Narkotik anestezi sırasında uygulanan 0.1mg/kg’lık dozların her biri yaklaşık 15 dakikalık ilave klinik olarak etkili blok etkisi sağlar. Ardarda uygulanan ek dozlar nöromüsküler blok etkisinde birikmeye neden olmaz.
Mivakuryumun nöromüsküler bloker etkisi izofluran veya enfluran anestezisiyle kuvvetlendirilir. İzofluran veya enfluran ile kararlı durum anestezisi sağlanmışsa önerilen Mivacron başlangıç dozu %25 azaltılmalıdır. Halotan mivakuryumun etkisini sadece minimum ölçüde kuvvetlendirdiği için dozda herhangi bir azaltma gerekli olmayabilir. Spontan düzelme bir kez başlayınca yaklaşık 15 dakikada tamamlanır ve uygulanan doza bağlı değildir.
Mivakuryumla oluşturulan nöromüsküler blok, antikolinesteraz ajanların standart dozlarıyla geriye çevrilebilir. Bununla beraber, mivakuryum sonrasında düzelme hızlı olduğu ve geriye çevrilme (düzelme) süresini sadece 5-6 dakika kısalttığı için rutin olarak antikolinesteraz ilaçlar gerekli olmayabilir.
Mivacron kesinlikle intramüsküler uygulanmamalıdır.
BU İLAÇ SADECE HASTANEDE VE BİR ANESTEZİ UZMANI DENETİMİNDE KULLANILMALIDIR.
İnfüzyon şeklinde: Nöromüsküler bloğun idame ettirilmesi için sürekli Mivacron infüzyonu uygulanabilir. Başlangıç Mivacron dozundan sonra erken bir spontan düzelme belirtisinde 8-10 mikrogram/kg/dak.’lık (0.5-0.6mg/kg/saat) bir infüzyon hızı önerilir. Başlangıç infüzyon hızı, hastanın periferik sinir stimülasyonuna cevabı ve klinik kriterlere göre ayarlanmalıdır. İnfüzyon hızı ayarlamaları yaklaşık 1mcg/kg/dak’lık (0.06mg/kg/saat) artışlarla yapılmalıdır. Genellikle, bir hız değişikliği yapılmadan önce belli bir hız en az 3 dakika idame ettirilmelidir. Narkotik anestezi uygulanan erişkinlerde ortalama olarak 6-7mcg/kg/dak’lık bir infüzyon hızı, uzatılan anestezi sürelerinde nöromüsküler bloğu %89-99 aralığında idame ettirecektir. Kararlı durum izofluran veya enfluran anestezisi sırasında infüzyon hızının %40 kadar düşürülmesi düşünülmelidir. Halotan anestezisinde infüzyon hızında daha küçük azaltmalar gerekebilir. Yapılan bir çalışmada sevofluran ile birlikte Mivacron verildiğinde, Mivacron infüzyon hızında %50’ye kadar azaltma gerektiği gösterilmiştir.
Mivacron infüzyonundan sonra spontan düzelme infüzyon süresine bağımlı değildir ve tek doz uygulaması sonrasında bildirilen düzelme ile karşılaştırılabilir. Mivacron’un sürekli infüzyonuna bağlı olarak taşiflaksi veya kümülatif nöromüsküler blok gelişimi görülmemektedir.
Enjeksiyonluk Mivacron (2mg/ml) infüzyon için seyreltilmeden kullanılabilir. Enjeksiyonluk Mivacron aşağıdaki infüzyon sıvılarıyla geçimlidir:
Sodyum Klorür İntravenöz İnfüzyon (%0.9 a/h)
Glukoz İntravenöz İnfüzyon (%5 a/h)
Sodyum Klorür (%0.18 a/h) ve Glukoz (%4 a/h) İntravenöz İnfüzyon
Laktatlı Ringer Solüsyonu, USP
Yukarıdaki infüzyon solüsyonlarıyla 1’e 3 oranıyla (Örn. 0.5mg/ml elde edilecek şekilde) seyreltildiğinde Mivacron enjeksiyonun 30oC’de en az 48 saat kimyasal ve fiziksel olarak stabil kaldığı gösterilmiştir. Bununla beraber ürün hiçbir antimikrobiyal koruyucu madde içermediği için seyreltme hemen kullanım öncesinde yapılmalı ve uygulamaya mümkün olduğu kadar erken başlanmalı ve artan solüsyon atılmalıdır.
7 ay-12 yaş arası çocuklarda doz: Mivacron’un yetişkinlere nazaran 7 ay-12 yaş bebek ve çocuklarda ED95 değeri daha yüksek (yaklaşık 0.1mg/kg), etkinin başlaması hızlı, klinik etkinlik olarak etki süresi daha kısa ve spontan düzelme daha hızlıdır. Önerilen bolus dozu 7 ay-12 yaş arası bebek ve çocuklarda 5-15 saniyede uygulanan 0.1-0.2mg/kg’dır. Stabil narkotik ve halotan anestezisi altında uygulandığında 0.2mg/kg ortalama 9 dakika içinde klinik olarak etkin blok oluşturur. 7 ay - 12 yaş arası bebek ve çocuklarda trakeal entübasyon için 0.2mg/kg’lık Mivacron dozu önerilir. Bu dozun uygulanmasından 2 dakika sonra maksimum bloğa ulaşılır ve bu süre içinde entübasyon yapılması mümkün olabilir.
Çocuklarda ve bebeklerde genellikle erişkinlerde olduğundan daha sık idame dozları gereklidir. Mevcut veriler 0.1mg/kg’lık idame dozlarının narkotik veya halotan anestezisi sırasında yaklaşık 6-9 dakikalık, klinik olarak etkili ek blok sağlayabileceğini göstermektedir. Çocuklarda ve bebeklerde genellikle erişkinlerdekinden daha yüksek infüzyon hızları gerekir. Halotan anestezisi sırasında 7-23 aylık hastalarda %89-99 nöromüsküler bloğun idame ettirilmesi için gereken infüzyon hızı ortalama 11mcg/kg/dakikadır (Yaklaşık 0.7mg/kg/saat) [Yayılım 3-26 mcg/kg/dakika (yaklaşık 0.2-1.6 mg/kg/saat)].
2-12 yaşındaki çocuklarda halotan veya narkotik anestezi altında eşdeğer ortalama infüzyon hızı 13-14mcg/kg/dakikadır (yaklaşık 0.8mg/kg/saat) [yayılım 5- 31mcg/kg/dakika (yaklaşık 0.3-1.9mg/kg/saat)]. Mivacron’un nöromusküler bloker etkisi inhalasyon ajanlarla kuvvetlendirilir. Yapılan bir çalışmada 2-12 yaş arasındaki çocuklarda sevofluran ile kullanıldığında infüzyon hızında %70’kadar azaltma gerektiği gösterilmiştir. Spontan düzelme bir kez başlayınca yaklaşık 10 dakikada tamamlanır.
2-6 aylık bebeklerde dozaj: 2-6 aylık bebeklerde Mivacron ED95 değeri yetişkinlerdekine benzer (0.07mg/kg), fakat etki başlaması daha hızlıdır ve klinik olarak etkili süre daha kısadır ve spontan düzelme daha hızlıdır. Önerilen bolus doz yayılımı 2-6 aylık bebek ve çocuklarda 5-15 saniyede uygulanan 0.1-0.15mg/kg’dır. Stabil halotan anestezisi sırasında uygulandığında 0.15mg/kg’lık doz ortalama 9 dakikalık klinik olarak etkili blok oluşturur. 2-5 aylık bebeklerde intratrakeal entübasyon için 0.15mg/kg’lık bir Mivacron dozu önerilir. Bu dozun uygulanmasını takiben yaklaşık 1.4 dakikada maksimum bloka ulaşılır ve bu süre için entübasyon mümkün olabilir.
2-6 aylık bebeklerde yetişkinlere nazaran daha sık idame dozları gerekebilir. Mevcut veriler, halotan anestezisi sırasında 0.1mg/kg’lık bir idame dozunun yaklaşık 7 dakikalık ilave klinik olarak etkili blok vereceğini göstermektedir. 2-6 aylık bebeklerde genellikle erişkinlerden daha yüksek infüzyon hızları gerekir. Halotan anestezisi sırasında %89-99 nöromüsküler blok için gerekli ortalama infüzyon hızı 11 mcg/kg/dakikadır (yaklaşık olarak 0.7 mg/kg/saat(yayılım 4-24 mcg/kg/dakika-yaklaşık 0.2-1.5mg/kg/saat). Spontan düzelme bir kez başlayınca, yaklaşık 10 dakikada tamamlanır.
Neonatlar ve 2 ayın altındaki bebeklerde doz: Yeterli klinik bilgi elde edilinceye kadar neonatlar ve 2 ayın altındaki bebeklerde herhangi bir doz önerilmemektedir.
Yaşlı hastalar: Mivacron’un tek bolus dozları uygulanan yaşlı hastalarda etki başlangıç süresi, etkinin devam süresi ve düzelme hızı genç hastalara nazaran %20-%30 daha uzayabilir. Yaşlı hastalarda infüzyon hızının azaltılması veya daha küçük veya daha seyrek uygulanan idame bolus dozları gerekebilir.
Kardiyovasküler rahatsızlığı olanlar: Klinik bakımdan önemli kardiyovasküler hastalığı olan hastalarda Mivacron’un başlangıç dozu 60 saniye içinde uygulanmalıdır. Bu şekilde Mivacron, kalp cerrahisi uygulanmakta olan hastalara minimal hemodinamik etkiyle uygulanmaktadır.
Böbrek fonksiyonu azalmış hastalar: Son dönem böbrek yetersizliği görülen hastalarda 0.15mg/kg’lık dozla meydana gelen klinik etkili blok süresi böbrek fonksiyonu normal olan hastalara nazaran yaklaşık 1.5 kez daha uzundur. Bu nedenle doz hastaların bireysel klinik cevaplarına göre ayarlanmalıdır.
Hepatik fonksiyonu azalmış hastalar: Son dönem hepatik yetersizlik görülen hastalarda 0.15mg/kg’lık dozla meydana gelen klinik etkili blok süresi hepatik fonksiyonu normal olan hastalara nazaran yaklaşık 3 kez daha uzundur. Bu uzama bu hastalarda görülen azalmış plazma kolinesteraz aktivitesine bağlıdır. Bu nedenle doz hastaların bireysel klinik cevaplarına göre ayarlanmalıdır.
Plazma kolinesteraz aktivitesi azalmış hastalar: Mivakuryum, plazma kolinesterazı tarafından metabolize edilir. Plazma kolinesteraz aktivitesi, plazma kolinesterazın genetik anormallikleri mevcudiyetinde (örn., atipik plazma kolinesteraz geni için heterozigot veya homozigot hastalarda) ve çeşitli patolojik durumlarda (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu: Hepatik fonksiyonu azalmış hastalarda doz) ve bazı ilaçlarla birlikte uygulanması (Bkz. İlaç Etkileşmeleri) durumunda azalabilir. Plazma kolinesteraz aktivitesi azalmış hastalarda Mivacron uygulamasını takiben nöromüsküler blokta uzama gözönüne alınmalıdır. Plazma kolinesteraz aktivitesinde hafif azalmalara (Örn. normal aralığın alt limitinin %20’si içinde) bağlı olarak etki süresinde klinik önemi olan etkiler görülmez. Atipik plazma kolinesteraz geni için heterozigot hastalarda 0.15 mg/kg’lık Mivacron’la sağlanan klinik bakımdan etkili blok süresi kontrol grubu hastalara göre yaklaşık 10 dakika daha uzundur.
 
Şişman hastalar: Obez hastalarda (boylarına göre ideal vücut ağırlıkları %30 veya daha fazla olanlar) Mivacron başlangıç dozu için gerçek ağırlık değil ideal ağırlık esas alınmalıdır.
İzleme: Tüm nöromüsküler blokerlerde olduğu gibi, Mivacron uygulaması sırasında bireysel doz ihtiyacını belirlemek için nöromüsküler fonksiyonun izlenmesi önerilir. Mivacron ile başlangıç sırasında anlamlı bir dörtlü uyarının sönmesi (train-of-four-fade) görülmez. Genellikle, ‘adductor pollicis’ kasının dörtlü uyarı cevabı (train-of-four-response) tamamen kalkmadan trakeanın entübasyonu mümkündür.
Aşırı Dozaj
Bulgular: Uzun süreli kas paralizisi ve buna bağlı olarak görülen olaylar nöromüsküler blokerler için temel doz aşımı bulgularıdır. Bununla beraber, özellikle kan basıncının düşmesi olmak üzere hemodinamik yan etkiler riski de artabilir. Tedavi: Spontan solunum yeterli olana kadar hava yolunun açık tutulması ve pozitif basınçlı ventilasyon uygulanması zorunludur. Bilinç yerinde olduğu için tam sedasyon gerekir. Düzelme, spontan düzelme bulgularının görülmesi üzerine atropin veya glikopirolat ile birlikte antikolinesteraz ilaçların uygulanmasıyla hızlandırılabilir. Hastanın pozisyonunun uygun şekilde ayarlanması ve sıvı uygulanması veya gereğine göre, vazopresör ilaçların uygulanmasıyla kardiyovasküler destek sağlanabilir.
Farmasötik Önlemler ve Saklama Koşulları 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz. Dondurmayınız. Hiçbir koruyucu madde içermediği için Mivacron tam aseptik koşullarda kullanılmalı ve seyreltme hemen kullanım öncesinde yapılmalıdır. Açık ampullerde kalan kullanılmamış solüsyon atılmalıdır. Mivacron enjeksiyonun, asidik solüsyonlar şeklinde yaygın şekilde kullanılan peri-operatif ilaçlarla geçimli olduğu kanıtlanmıştır. Bu gibi ilaçlar Mivacron için kullanılan yerleşik iğne veya kanülle uygulanacaksa ve geçimlilikleri kanıtlanmamışsa her ilacın serum fizyolojik ile tamamen yıkanması önerilir.

İthalatçı Firma:

GlaxoSmithKline Services plc
Telefon:

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Mivacron 10 Mg 5 Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Mivacron 10 Mg 5 Ampul

İlaç Fotoğrafı: Mivacron 10 Mg 5 Ampul

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Mivakuryum


Barkod Numarası: 8699522752485

İlaç Fiyatı: 120,57 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

GlaxoSmithKline Services plc

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.