Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nimbex 10 Mg/ 5 Ml 5 Ampul

Kas İskelet Sistemi » Kas Gevşeticiler » Periferik Etkili Kas Gevşeticiler » Diğer Kuaterner Amonyumlar » Sisatrakuryum

Formülü:

Her 5ml’lik ampul 2mg/ml olacak şekilde 10mg cisatrakuryuma eşdeğer cisatrakuryum besilat (2mg/ml) içerir. Yardımcı maddeler: pH ayarı için (3.3-3.8) yeterli miktarda benzensülfonik asit ve ampul hacmine tamamlanacak miktarda enjeksiyonluk su. Ampul içeriği sterildir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikleri:Farmakoterapötik grup: Cisatrakuryum, orta etki süreli, non-depolarizan benzilizokinolinyum grubu iskelet kası gevşeticisidir. Etki mekanizması: Cisatrakuryum, motor sinir dallarının kas içinde sonlanan uç kısmındaki kolinerjik reseptörlere bağlanarak asetilkolinin etkisini antagonize eder ve sonuç olarak nöromüsküler iletiyi kompetitif olarak bloke eder. Bu etki neostigmin veya edrofonyum gibi antikolinesteraz ilaçlarla tersine çevrilir. Cisatrakuryum için ED95 (ulnar sinirin stimülasyonu ile adductor pollicis kasının seğirme cevabında %95 depresyon oluşturmak için gerekli olan doz) opioid anestezisi (tiyopenton/fentanil/midazolam) sırasında 0.05mg/kg vücut ağırlığı olduğu tahmin edilmektedir. Cisatrakuryumun halotan anestezisi sırasında çocuklardaki ED95 değeri 0.04 mg/kg’dır.
Farmakokinetik özellikleri: Genel farmakokinetik özellikleri: Cisatrakuryum, vucutta laudanozin ve monokuaterner akrilat metaboliti oluşturmak üzere fizyolojik pH ve sıcaklıkta Hofmann eliminasyonu ile parçalanır. Monokaterner akrilat spesifik olmayan plazma esterazları ile monokaterner alkol metabolitini oluşturacak şekilde hidrolize uğrar. Cisatrakuryumun eliminasyonu organ bağımsız olmakla beraber, karaciğer ve böbrekler metabolitlerinin klirensi için temel yoldur. Bu metabolitler nöromüsküler bloker etki taşımazlar. Erişkin hastalarda farmakokinetik: Cisatrakuryumun kompartımanlı olmayan farmakokinetiği çalışılan doz aralığında doza bağımlı değildir (0.1-0.2mg/kg, örn. 2 ila 4 x ED95). Popülasyon farmakokinetik modelleri bu bulguları 0.4 mg/kg’a (8xED95) kadar doğrular. Sağlıklı erişkin ameliyat hastalarına 0.1 ve 0.2 mg/kg dozlarında Nimbex enjektabl uygulanmasından sonra farmakokinetik parametreler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
 PARAMETRE

ORTALAMA DEĞERLERİN YAYILIMI


Klirens
Kararlı durumda dağılım hacmi
Eliminasyon yarılanma ömrü

4.7 - 5.7 ml/dak/kg
121 - 161ml/kg
22 - 29 dak
 
Yaşlı hastalarda farmakokinetik: Cisatrakuryumun yaşlı ve genç erişkin hastalarda farmakokinetiğinde klinik olarak önemli bir fark yoktur. Böbrek yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik: Cisatrakuryumun böbrek yetmezliği olan hastalar ile sağlıklı erişkin hastalar arasında farmakokinetiğinde klinik olarak önemli bir fark yoktur. Hepatik yetmezliği olan hastalarda farmakokinetik: Cisatrakuryumun karaciğer yetmezliği olan hastalar ile sağlıklı erişkin hastalar arasında farmakokinetiğinde klinik olarak önemli fark yoktur.
İnfüzyon sırasında farmakokinetik: infüzyonundan sonra cisatrakuryumun farmakokinetiği ile tek bolus enjeksiyondan sonraki farmakokinetiği aynıdır. Yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda farmakokinetik: Cisatrakuryumun farmakokinetiği yoğun bakım ünitelerinde uzun süreli infüzyon alan hastalardaki farmakokinetiği ile infüzyon veya tek bolus enjeksiyon alan, sağlıklı ameliyat hastalarındaki farmakokinetiği ile benzerdir. Cisatrakuryumun ortalama klirensi 7.5 ml/kg/dak ve yarı ömür eliminasyonu 27 dak’dır. Yoğun bakım hastalarında Nimbex enjeksiyonun infüzyonu sonrası geri dönüş profili infüzyonun süresi ile bağımsızdır. Normal hepatik ve/veya renal fonksiyonlu hastalarla karşılaştırılınca metabolitlerin konsantrasyonu yoğun bakım hastalarında daha yüksektir.

Endikasyonları:

Nimbex, intravenöz olarak uygulanan orta etki süreli, non-depolarizan nöromüsküler blokerdir. Nimbex enjektablın, cerrahi ve diğer uygulamalar sırasında ve yoğun bakımda kullanımı endikedir. Nimbex enjektablın kardiyak cerrahiyi de içine alan cerrahi girişimlerde kullanımı endikedir. Genel anesteziye ek olarak veya yoğun bakım ünitelerinde sedasyon için, iskelet kaslarını gevşetmek ve trakeal entübasyonu ve mekanik ventilasyonu kolaylaştırmakta kullanılır. Nimbex enjektabl antimikrobiyal koruyucu taşımaz ve tek bir hasta kullanımı içindir.

Kontrendikasyonları:

Nimbex enjektabl cisatrakuryum, atrakuryum veya benzensülfonik aside aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Cisatrakuryum diğer iskelet kaslarını olduğu gibi solunum kaslarını da felce uğratır, fakat bilinç veya ağrı eşiği üzerine bilinen bir etkisi yoktur. Nimbex enjektabl sadece deneyimli anestezist tarafından veya gözetiminde veya nöromüsküler bloker ilaçların kullanımını ve etkilerini bilen diğer klinisyenler tarafından uygulanmalıdır. Trakeal entübasyon için uygun koşullar ve pulmoner ventilasyonun ve yeterli arteryel oksijenasyonun idamesi sağlanmalıdır. Nimbex enjektabl, nöromüsküler bloker ilaçlar arasında çapraz reaksiyon rapor edildiğinden diğer nöromüsküler bloker ilaçlara alerjik aşırı duyarlılık gösteren kişilere uygulandığında dikkat gösterilmelidir. Cisatrakuryumun önemli bir vagolitik veya gangliyon bloke edici özellikleri yoktur. Bu nedenle, Nimbex enjektablın kalp atım hızı üzerine klinik olarak anlamlı etkisi yoktur ve birçok anestetik ilaç veya ameliyat sırasında vagal stimülasyon ile oluşan bradikardi üzerine etkisi yoktur. Myastenia gravisi ve nöromüsküler hastalıkların diğer formlarını taşıyan hastalar non-depolarizan bloker ilaçlara büyük oranda artmış bir duyarlılık gösterirler. Bu hastalara 0.02mg/kg’ı geçmeyen başlangıç dozunda Nimbex enjektabl önerilir. Ciddi asid-baz ve/veya serum elektrolit anormallikleri hastanın nöromüsküler bloker ilaçlara karşı duyarlılığını arttırabilir veya azaltabilir. Nimbex enjektabl malign hipertermi hikayesi olan hastalarda denenmemiştir. Cisatrakuryum yanıkları olan hastalarda denenmemiştir, fakat diğer non-depolarizan nöromüsküler bloker ilaçlarla olduğu gibi, eğer Nimbex enjektabl bu hastalara uygulanacaksa doz gereksinmelerinin artmış ve etki süresinin kısalmış olabileceği dikkate alınmalıdır. Nimbex bir hipotoniktir ve kan transfüzyonun infüzyon yolu içinde verilmelidir.


Yoğun bakım hastalarında kullanımı: Cisatrakuryumun azalan infüzyon oranı ile tutarlı olarak plazma laudanosin konsantrasyonları, atrakuryum infüzyonunu takip eden konsantrasyonun yaklaşık üçte biri kadardır. Atrakuryum ve diğer ajanları alan yoğun bakım hastalarında nadiren nöbetler rapor edilmiştir. Bu hastalarda genellikle bir veya daha fazla nöbete yol açabilecek tibbi koşullar mevcuttur (Kranyal travma, hipoksik ensefalopati, serebral ödem, viral ensefalopati, üremi gibi). Laudanosin ile ilişkili bir neden tesbit edilememiştir.


Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelik ve fertilite: : Gebelik kategorisi: C. Fertilite çalışmaları yapılmamıştır. Nimbex enjektabl gebelikte ancak anneye sağlaması beklenen yararları fetüse olan herhangi bir potansiyel riskinden fazla ise kullanılmalıdır. Emzirme: Cisatrakuryum veya metabolitlerinin anne sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.


Araba ve makine kullanma üzerine etkileri: Bu önlem Nimbex enjektabl kullanımı ile ilgili değildir. Fakat, genel anesteziyi takiben görev performansı ile ilgili her zamanki önlemler gözönünde tutulmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Klinik geliştirme programı süresince Nimbex enjektabla atfedilebilen herhangi bir yan etki oluşmamıştır. Nimbex’e bağlı oluşan yan etki sıklığı %0.5’ten azdır. Bunlar deride kızarıklık veya döküntü, bradikardi, hipotansiyon ve bronkospazmdır. Nöromuskuler bloker ajanların uygulanması sonrasında ciddiyeti değişen derecelerde anafilaktik reaksiyonlar gözlenmiştir. Bir ya da daha fazla anestezik ajanla birlikte Nimbex kullanımı sonrasında çok nadir olarak ciddi anafilaktik reaksiyonlar rapor edilmiştir. Yoğun bakım ünitelerindeki ağır hastalarda kas gevşeticilerinin uzun süre kullanımı sonrası miyopati ve/veya kas zayıflığına ait bazı raporlar bildirilmiştir. Çoğu hasta birlikte kortikosteroid kullanmaktaydı. Bu olaylar Nimbex ile birlikte, nadir olarak rapor edilmektedirler ve nedensel bir ilişki gösterilememiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok ilacın non-depolarizan nöromüsküler bloker ilaçların şiddet ve/veya etki süresini etkilediği gösterilmiştir.
Artırıcı etkiler: Anestetikler: Enfluran, isofluran ve halotan gibi uçucu ilaçlar ve ketamin; diğer non-depolarizan nöromüsküler bloker ilaçlar. Diğer ilaçlar: Aminoglikozidler, polimiksinler, spektinomisin, tetrasiklinler, linkomisin ve klindamisin dahil antibiyotikler, propranolol, kalsiyum kanal blokerleri, lignokain, prokainamid ve kinidin dahil anti-aritmik ilaçlar, frusemid ve olasılıkla tiyazid, mannitol ve asetazolamid dahil diüretikler, magnezyum tuzları, lityum tuzları, trimetafan, hekzametonyum gibi gangliyon bloker ilaçlar.
Azaltıcı etkiler: Önceden fenitoin veya karbamazepinin kronik uygulaması; önceden süksametonyum uygulamasının Nimbex enjektabl bolus dozunu takiben nöromüsküler bloğun süresine veya infüzyon hızı gereksinimleri üzerine etkisi yoktur. Non-depolarizan nöromüsküler bloker ilaçların etkilerini uzatmak için süksametonyum uygulaması antikolinesterazlar ile geri dönmeyi zorlaştıran uzamış ve kompleks bir blok ile sonuçlanabilir. Nadiren, belli ilaçlar latent myastenia gravisi şiddetlendirebilir veya ortaya çıkarabilir veya gerçekten myastenik sendrom oluşumuna yol açabilir. Non-depolarizan nöromüsküler bloker ilaçlara aşırı duyarlılıkta artış meydana gelebilir. Bu gibi ilaçlara çeşitli antibiyotikler, beta-blokerler (propranolol, oksprenolol), anti-aritmik ilaçlar (prokainamid, kinidin), anti-romatizmal ilaçlar (klorokin, D-penisilamin), trimetafan, klorpromazin, steroidler, fenitoin ve lityum dahildir.

Kullanım şekli ve dozu:

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde)
İntravenöz bolus enjektabl şeklinde kullanımı:
Erişkinler: Trakeal entübasyon: Nimbex enjektablın erişkinler için önerilen entübasyon dozu 5-10 saniyede hızlı olarak 0.15mg/kg’dır. Bu doz, enjeksiyonu takiben 120 saniye içinde trakeal entübasyon için iyi veya mükemmel koşullar oluşturur. Yüksek dozlar nöromüsküler blokun oluşma süresini kısaltır. Aşağıdaki tablo Nimbex enjektablın sağlıklı erişkinlere opioid veya propofol anestezisi sırasında 0.1-0.4mg/kg dozlarında uygulandığında ortalama farmakodinamik verilerini özetlemektedir.
Başlangıç Nimbex enjektabl dozu (mg/kg)

Uygulanan anestetik

%90 T1a supresyona ulaşma süresi (dak.)

Maks. T1a supresyona ulaşma süresi (dak.)

%25 spontan T1a düzelme süresi (dak.)


0.1
0.15

Opioid
Propofol

3.4
2.6

4.8
3.5

45
 55


0.2
0.4

Opioid
Opioid

2.4
1.5

2.9
1.9

65
91
 
a: Ulnar sinirin supramaksimal elektriksel uyarılmasını takiben adductor pollicis kasının dörtlü uyarı cevabının ilk elemanı gibi tek bir seğirme cevabı. Enfluran veya izofluran anestezisi, Nimbex’in başlangıç dozunun klinik etki süresini %15 kadar uzatabilir. İdame: Nöromüsküler blok, Nimbex enjektablın idame dozları ile uzatılabilir. 0.03mg/kg’lık doz opioid veya propofol anestezisi sırasında yaklaşık olarak 20 dakika ilave klinik olarak etkili nöromüsküler blok sağlar. Birbirini takip eden idame dozlar etkide ilerleyici bir uzama ile sonuçlanmaz. Kendiliğinden düzelme: Bir kez nöromüsküler bloktan kendiliğinden geriye dönme (düzelme-recovery) başlamışsa, düzelme hızı uygulanmış olan Nimbex dozundan bağımsızdır. Opioid veya propofol anestezisi sırasında %25’ten %75 ve %5’ten %95 medyan düzelme süreleri sırasıyla yaklaşık olarak 13 dakika ve 30 dakikadır. Etkinin geriye döndürülmesi: Nimbex uygulamasını takiben oluşan nöromüsküler blok antikolinesteraz ilaçların standart dozlarıyla geriye döndürülür. Etkiyi tersine çeviren ilaç uygulamasını takiben (ör. %13 T1 düzelmesi) %25’ten %75 ve %25’ten tam klinik düzelme (T4:T1≥ 0.7) için geçen ortalama süre sırasıyla yaklaşık olarak 2 dakika ve 5 dakikadır.
1 ay -12 yaş arası çocuklar: Trakeal entübasyon: Erişkinlerde olduğu gibi Nimbex injeksiyonun önerilen başlangıç entübasyon dozu 5-10 saniyede hızlı şekilde 0.15 mg/kg’dır. Bu doz Nimbex injeksiyonunu takiben 120 saniyede trakeal entübasyon için iyi ve mükemmel koşulları oluşturur. Bu doz için farmakodinamik veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Eğer kısa klinik süre istenirse, 0.1 mg/kg’lık dozun 120-150 saniyede benzer entübasyon koşulları sağladığını farmakodinamik veriler göstermektedir. 1 ay- 12 yaş arasındaki pediyatrik hastalarda Nimbex, benzer anestezik koşullarda, erişkinde gözlenenden daha kısa klinik etki süresi ve daha hızlı spontan düzelme profiline sahiptir. Farmakodinamik profilde 1 ay-11 ay ile 1 yaş-12 yaş arasındaki yaşlarda aşağıdaki tabloda özetlenmiş olan çok küçük değişiklikler gözlenmiştir.
1 ay -11 ay arasındaki çocuk hastalar
Başlangıç Nimbex enjektabl dozu (mg/kg)

Uygulanan anestetik

%90 supresyon oluşturma süresi (dak.)

Maksimum supresyon oluşturma süresi (dak.)

%25 spontan T1 düzelme süresi (dak.)


0.15

Halotan

1.4

2.0

52


0.15

Opioid

1.4

2.0

47
 
1 yaş - 12 yaş arasındaki çocuk hastalar
Başlangıç Nimbex enjektabl dozu (mg/kg)

Uygulanan anestetik

%90 supresyon oluşturma süresi (dak.)

Maksimum supresyon oluşturma süresi (dak.)

%25 spontan T1 düzelme süresi (dak.)


0.08

Halotan

1.7

2.5

31


0.1

Opioid

1.7

2.8

28


0.15

Halotan

2.3

3.0

43


0.15

Opioid

2.6

3.6

38
 
Halotanın, Nimbex’in klinik etki süresini %20’e kadar uzatabileceği beklenebilir. Çocuklarda izofluran ve enfluran anestezisi sırasında Nimbex kullanımı ile ilgili geçerli bir bilgi bulunmamakla birlikte bu ajanların Nimbex’in klinik etki süresini %20’e kadar arttırması beklenebilir. İdame: Nöromüsküler blok, Nimbex enjektablın idame dozları ile uzatılabilir. 0.02mg/kg’lık doz halotan anestezisi sırasında yaklaşık olarak 9 dakika ilave klinik olarak etkili nöromüsküler blok sağlar . Birbirini takip eden idame dozlar etkide ilerleyici bir uzama ile sonuçlanmaz. Kendiliğinden düzelme: Bir kez nöromusküler bloktan geri dönme (düzelme) başlamışsa, düzelme hızı uygulanmış olan Nimbex dozundan bağımsızdır. Opioid anestezisi sırasında %25’ten %75 ve %5’ten %95 düzelme medyan süresi sırasıyla yaklaşık olarak 11 dak. ve 28 dakikadır. Etkinin tersine çevrilmesi: Nimbex uygulamasını takiben oluşan nöromüsküler blok antikolinesteraz ilaçların standart dozlarıyla tersine çevrilir. Etkiyi tersine çeviren ilaç uygulamasını (ort. %13 T1 düzelme) takiben %25’ten %75 düzelme ve %25’ten tam klinik olarak düzelme (T4: T1 ≥ 0.7) için geçen ortalama süre 2 dakika ve 5 dakikadır.
İntravenöz infüzyon şeklinde kullanımı
Erişkinler ve 1 ay-12 yaş arası çocuklar: Nöromüsküler blokun devamlı olması Nimbex enjektablın infüzyon olarak uygulanması ile elde edilebilir. Erken spontan düzelme belirtisinden sonra %89-%99 T1 supresyonunu W:ProspektNimbex6.DOC yeniden sağlamak için başlangıç infüzyon hızı 3mcg/kg/dak. (0.18mg/kg/saat) olarak önerilir. Nöromüsküler bloğun stabilizasyonu için geçen başlangıç periyodundan sonra 1-2 mcg/kg/dak.’lık (0.06-0.12 mg/kg/sa) hız bu gruptaki birçok hastada idame blok için yeterlidir. Isofluran veya enfluran anestezisi sırasında Nimbex enjektabl uygulandığında infüzyon hızının %40 kadar azaltılması gerekli olabilir. İnfüzyon hızı; infüzyon solüsyonundaki cisatrakuryum konsantrasyonuna, istenilen nöromüsküler bloğun derecesine ve hastanın kilosuna bağlıdır. Aşağıdaki tablo dilüe edilmemiş Nimbex enjektablın dağılımını göstermektedir.
Nimbex enjektabl 2mg/ml’nin infüzyon dağılım hızı
Hastanın ağırlığı (kg)

Doz (mcg/kg/dak)
1.0 1.5 2.0 3.0

İnfüzyon hızı


20
70
100

0.6 0.9 1.2 1.8
2.1 3.2 4.2 6.3
3.0 4.5 6.0 9.0

ml/saat
ml/saat
ml/saat
 
Nimbex enjektablın devamlı infüzyonu nöromüsküler blok etkisinin giderek artması veya azalması ile bağlantılı değildir. Nimbex enjektablın infüzyon olarak uygulanmasının durdurulmasını takiben nöromüsküler bloktan spontan düzelme hızı, tek bolus uygulamasını takiben meydana gelen hızla karşılaştırılabilir düzeydedir. 2 yaş altındaki çocuklar spesifik oalrak çalışılmamakla birlikte bolus dozun farmakodinamik verilerine göre Nimbex infüzyon hızları da benzer olabilir.
Yeni doğanlar ve 1 ayın altındaki çocuklar: Nimbex bu hasta populasyonunda çalışılmadığı için yeni doğanlarda herhangi bir doz önerilmemektedir. Yaşlı hastalar: Yaşlı hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir. Bu grup hastalarda Nimbex enjektabl genç erişkinlerde gözlenene benzer farmakodinamik profil gösterir, fakat diğer nöromüsküler bloker ilaçlarda olduğu gibi etkinin başlangıcı biraz daha yavaş olabilir.
Böbrek fonksiyonu azalmış hastalar: Böbrek yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir. Bu grup hastalarda Nimbex enjektabl normal böbrek fonksiyonu olan hastalarda gözlenene benzer farmakodinamik profil gösterir, fakat etkinin başlangıcı biraz daha yavaş olabilir.
Karaciğer fonksiyonu azalmış hastalar: İleri derecede karaciğer hastalığı olan hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir. Bu grup hastalarda Nimbex enjektabl normal hepatik fonksiyonu olan hastalarda gözlenene benzer farmakodinamik profil gösterir, fakat etkinin başlangıcı biraz daha hızlı olabilir.
Kardiyovasküler hastalığı olan hastalar: Kardiyak cerrahisi uygulanan hastalarda norömusküler blok sağlamak için Nimbex enjektabl etkin olarak uygulanmıştır. Yapılan hiçbir çalışmada ciddi kardiyovasküler hastalığı olanlarda Nimbex enjektablın hızlı bolus (5-10 saniye) şeklinde uygulanımı klinik olarak anlamlı kardiyovasküler etkiler oluşumu ile ilişkili bulunmamıştır.
Yoğun bakım ünitesindeki hastalar: Nimbex enjektabl yoğun bakım ünitesindeki erişkin hastalara bolus ve/veya infüzyon olarak uygulanabilir. Yoğun bakım ünitesindeki erişkin hastalar için önerilen Nimbex enjektabl başlangıç infüzyon hızı 3mcg/kg/dak.’dır (0.18mg/kg/sa). Doz W:ProspektNimbex6.DOC gereksinimlerinde hastalar arasında geniş değişiklikler olabilir ve bu zamanla artar veya azalabilir. Klinik çalışmalarda ortalama infüzyon hızı 3mcg/kg/dak.’dır [0.5-10.2 mcg/kg/dak aralığında (0.03-0.6 mg/kg/sa)]. Yoğun bakım ünitesindeki hastalarda uzun dönem (6 güne kadar) Nimbex infüzyonu takiben tam spontan düzelme medyan süresi yaklaşık olarak 50 dakikadır.
 
5 mg/ml Nimbex enjektablın infüzyon dağılım oranıHasta ağırlığı
Doz (mcg/kg/dak)
İnfüzyon hızı


1.0
1.5
2.0
3.0

70
0.8
1.7
1.2
2.4
ml/saat

100
1.2
2.5
1.8
3.6
ml/saat
 
Yoğun bakım hastalarında Nimbex enjektabl infüzyonunu takiben geri dönüş hızı, infüzyon süresinden bağımsızdır.
Hipotermik kalp cerrahisi uygulanan hastalar: Cerrahi uygulanan hipotermi oluşturulmuş (25oC-28oC) hastalara Nimbex enjektabl uygulamasını içeren çalışmalar bulunmamaktadır. Diğer nöromüsküler bloker ilaçlarda olduğu gibi bu koşullar altında yeterli cerrahi rölaksasyonu idame ettirmek için gerekli olan infüzyon hızının anlamlı derecede azaltılması beklenir.
Kullanım bilgileri: Dilüe edilmiş Nimbex enjektabl, 0.1 ila 2.0mg/ml konsantrasyonları arasında, aşağıdaki infüzyon sıvılarında, polivinil klorür (PVC) veya polipropilen kaplar içinde, 5o C ve 25o C’de en az 12 saat fiziksel ve kimyasal olarak stabil kalır. Sodyum klorür (%0.9 a/h) i.v. infüzyon Glukoz (%5 a/h) i.v. infüzyon Sodyum klorür (%0.18 a/h) ve Glukoz (%4 a/h) i.v. infüzyon Sodyum klorür (%0.45 a/h) ve Glukoz (%2.5 a/h) i.v. infüzyon Ancak, Nimbex enjektabl hiçbir antimikrobiyal koruyucu içermediğinden dilüsyon kullanmadan hemen önce yapılmalı, mümkün olduğu kadar çabuk, hemen uygulama başlatılmalı ve artan solüsyon atılmalıdır. Nimbex enjektabl Laktatlı Ringer enjeksiyonu ile seyreltildiğinde kimyasal olarak stabil değildir. Nimbex enjektabl, Y-bölgesi enjeksiyon yerinden uygulanmakta olan intravenöz infüzyon içine verilmesine benzer şekilde karıştırıldığında, aşağıdaki ameliyat sırasında kullanılan ilaçlarla geçimli olduğu görülmüştür: alfentanil hidroklorür, droperidol, fentanil sitrat, midazolam hidroklorür ve sufentanil sitrat. Nimbex enjektablın uygulandığı iğne ya da kanülden uygulanacak olan diğer ilaçların sodyum klorür %0.9’luk intavenöz infüzyon gibi uygun bir intravenöz sıvı içinde, yeterli hacimde uygulanması önerilir.
Geçimsizlikleri: Nimbex enjektabl Laktatlı Ringer enjeksiyonu ile seyreltildiğinde kimyasal olarak stabil değildir. Nimbex enjektabl sadece asidik solüsyonlarla stabil olduğu için aynı şırıngada alkali solüsyonlarla (örn.: sodyum tiyopenton) karıştırılmamalı veya aynı iğneden alkali solüsyonu takiben uygulanmamalıdır. Nimbex, ketorolak, trometamol ve propofol enjektabl emülsiyon ile geçimli değildir. İntravenöz olarak uygulanan diğer W:ProspektNimbex6.DOC ilaçlarda olduğu gibi, enjeksiyon bölgesi olarak küçük bir ven seçildiği zaman Nimbex enjektabl uygulamasını takiben damar, uygun bir i.v. sıvısı ile (örn.: sodyum klorür i.v. infüzyon (%0.9 a/h) ile) ven yıkanmalıdır. İzleme: Diğer nöromüsküler bloker ilaçlarla olduğu gibi Nimbex enjektabl uygulaması sırasında bireysel doz ihtiyacını belirlemek için nöromüsküler fonksiyonun izlenmesi önerilir.
Aşırı Dozaj Belirtiler ve semptomlar: Nimbex enjektabl aşırı dozajına bağlı olduğu beklenilen başlıca belirtiler uzayan kas paralizi ve bunun sonuçlarıdır. Tedavi: Yeterli spontan respirasyon geri dönene kadar pulmoner ventilasyon ve arteryel oksijenasyonun idamesi esastır. Nimbex enjektabl bilinci etkilemediğinden tam sedasyon gerekli olabilir. Spontan düzelme belirtisi bir kez başlamışsa antikolinesteraz ilaç uygulaması düzelmeyi hızlandırabilir.
Saklama Koşulları 2oC ve 8oC arasında saklayınız. Işıktan koruyunuz. Dondurmayınız. Nimbex enjektabl antimikrobiyal koruyucu içermez, bu nedenle dilüsyon işlemi kullanılmadan hemen önce yapılmalıdır ve seyreltmeyi takiben mümkün olduğu kadar çabuk, hemen uygulanmalıdır. İnfüzyon sıvısı ile seyreltilmiş solüsyon veya kullanılmış açık ampul atılmalıdır.

İthalatçı Firma:

GlaxoSmithKline Services plc
Telefon:

Nimbex 10 Mg/ 5 Ml 5 Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:20.4.2018)

Nimbex 10 Mg/ 5 Ml 5 Ampul

İlaç Fotoğrafı: Nimbex 10 Mg/ 5 Ml 5 Ampul

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Cisatrakuryum Besilat


Barkod Numarası: 8699522750115

İlaç Fiyatı: 25,48 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

GlaxoSmithKline Services plc

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.