Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Relenza Rotadisk+diskhaler

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Sistemik Antiviral İlaçlar » Virüslere Karşı Direkt Etkili İlaçlar » Neuraminidaz İnhibitörleri » Zanamivir

Formülü:

Relenza Rotadisk, her blister 5 mg zanamivir ve laktoz karışımı içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikleri:
Zanamivir, influenza virüsü yüzey enzimi olan nöraminidazın güçlü ve oldukça seçici bir inhibitörüdür. Viral nöraminidaz, enfekte hücrelerden yeni oluşan virüs parçalarının ayrılmasını ve viral enfeksiyonun diğer hücrelere geçmesini sağlayacak şekilde virüsün mukustan epitel hücresine girişini kolaylaştırır. Bu enzimin inhibisyonu influenza A ve B virüs replikasyonuna karşı in vitro ve in vivo aktivite şeklinde kendini gösterir ve influenza A virüslerinin bilinen tüm nöraminidaz alttiplerini kapsar. Zanamivir, etkisini hücre dışında gösterir. Bulaşıcı influenza virionlarının solunum sistemi epitel hücrelerinden salıverilmesini inhibe ederek hem influenza A hem de B virüslerinin üremesini azaltır. Böylelikle, influenza viral replikasyonu solunum sisteminin yüzeyel epiteliyle sınırlanır. Zanamivirin bu bölgeye topikal uygulamadaki etkinliği klinik çalışmalarda kanıtlanmıştır. Klinik çalışma verileri, akut influenza enfeksiyonun zanamivirle tedavisinin, plaseboyla kıyaslandığında, zanamivire duyarlılıkta saptanabilir bir azalma gelişmeksizin solunum sisteminden virüs geçişinde azalmaya neden olduğunu göstermiştir. Relenza, influenza tedavisinde tavsiye edildiği şekilde alındığında hastalığın belirtilerini hafifletir ve süresini kısaltır. Bazı çalışmalarda, yaşlı ve belli kronik hastalıkları (kronik kalp, akciğer, böbrek ve metabolizma hastalıkları) olan ‘risk altındaki' hastalarda tedaviden daha kapsamlı bir fayda elde edildiği gözlenmiştir. Belirtilerin başlamasından sonra tedavi ne kadar çabuk başlatılırsa Relenza Rotadisk'in etkinliğinin o kadar iyi olduğu gösterilmiştir. Profilaksi amacıyla verilen zanamivirin influenzayı önlediği gösterilmiştir. İnfluenza profilaksisi için önerilen dozda kullanıldığında Relenza'nın septomatik influenza insidansını plaseboya kıyasla yaklaşık %67-79 azalttığı gösterilmiştir.

Farmakokinetik özellikleri:
Emilim: İnsandaki farmakokinetik çalışmalarda ilacın mutlak oral biyoyararlılığı düşük (ortalama % 2) bulunmuştur. Oral olarak inhale edilen zanamivir ile yapılan benzer çalışmalarda, serum konsantrasyonunun 1-2 saat içinde doruk noktasına ulaşacak şekilde dozun yaklaşık % 10-20'sinin sistemik dolaşıma geçtiği saptanmıştır. İlacın emiliminin zayıf olması sistemik konsantrasyonunun düşük olmasına neden olur, bu yüzden de oral inhalasyon sonrası zanamivir sistemik olarak önemli bir oranda alınmamış olunur. Tekrarlayan oral inhalasyon şeklindeki uygulamadan sonra, kinetiğinde bir değişiklik olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır.

Dağılım: Oral inhalasyonu takiben zanamivir solunum sisteminde yoğun konsantrasyonlarda depolanır, böylece ilaç influenza enfeksiyonu olan bölgelere dağılabilir. Zanamivirin solunum sisteminde yüksek konsantrasyonda bulunması, viral nöraminidazın inhibisyonunun hızlı başlaması ile sonuçlanacaktır. Birikimin olduğu başlıca iki bölge, orofarinks ve akciğerlerdir (sırasıyla ortalama %77.6 ve % 13.2).

Metabolizma: Zanamivirin metabolize olmadan değişmemiş halde böbrekten atıldığı gösterilmiştir.

Eliminasyon: Zanamivirin oral inhalasyon sonrası serum yarı ömrü 2.6 ila 5.05 saat arasında değişir. Değişmemiş halde tamamen idrarla atılır. Üriner klerensten total klerensin 2.5 ile 10.9 I/saat arasında olduğu tahmin edilmektedir. Renal eliminasyon 24 saatte tamamlanır.

Böbrek Yetmezliği: Günlük tedavi edici doz olan 20 mg'ın biyoyararlanımı düşüktür (%10-20) ve bu yüzden de zanamivir sistemik olarak önemli bir oranda alınmaz. Zanamivirin güvenlik sınırlarının genişliği göz önüne alındığında, ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda muhtemel artmış dozların alınması sorun oluşturmaz ve doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer Yetmezliği: Zanamivir metabolize olmadığından karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Çocuklarda Kullanım: Yapılan açık etiket tek doz bir çalışmada nebulize (10 mg) ve kuru toz (10 mg) kullanan 3 aydan 12 yaşa kadar 24 pediyatrik hastada Zanamivirin farmakokinetiği değerlendirildi. Çocuklarda ilaca sistemik maruz kalma oranının, erişkindeki 10 mg inhale toza eşdeğer olduğu belirlenmiştir.

Yaşlılarda Kullanım: Günlük 20 mg'lık tedavi dozlarında biyoyararlanım düşük olduğundan (%10-20) zanamivir hastalar tarafından sistemik olarak önemli bir oranda alınmaz. Farmakokinetiğinde yaşa bağlı klinik anlam taşıyabilecek bir değişikliğin olması muhtemel değildir ve doz değişikliği önerilmez.

Endikasyonları:

İnfluenza tedavisi: Relenza Rotadisk, erişkinlerde ve 12 yaş ve üstündeki adelosanlarda influenza A ve B'nin tedavisinde endikedir. Profilaksi: Relenza Rotadisk, erişkinlerde ve 12 yaş ile üstündeki adelosanlarda influenza A ve B'nin profilaksisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Preparatın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlıkta kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

İnfluenza enfeksiyonu solunum yollarında aşırı cevaplılıkta artma ile ilişkili olabilir. İnfluenza tedavisinde olan ve bazılarının geçmişinde solunum hastalığı hikayesi bulunmayan hastalarda zanamivir kullanımı sonrasında bronkospazm ve/veya solunum fonksiyonlarında azalma görülmüştür. Böyle hastalarda zanamivir tedavisine son verilmelidir ve medikal değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Solunum hastalığı olan hastalar zanamivir alırken hızlı etkili bir bronkodilatörü hazır bulundurmalıdırlar.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
Gebelik Kategorisi: C. Zanamivirin insan gebeliğinde güvenliği gösterilmemiştir. İnsanda plasental geçiş konusunda bilgi yoktur. Relenza Rotadisk, özellikle ilk trimesterde olmak üzere hastaya olası yararı fetüsteki olası bir riske üstün gelmedikçe gebelikte kullanılmamalıdır. İnsan sütüne geçmesiyle ilgili veri bulunmamaktadır. Tecrübeler sınırlı olduğundan zanamivir emziren annelerde hastaya olası yararı fetüsteki olası bir riske üstün gelmedikçe kullanılmamalıdır.

Makine ve taşıt kullanma yeteneği üzerine etkileri: Bilinmemektedir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Relenza Rotadisk, oral inhalasyon yoluyla uygulandığında iyi tolere edilir. Klinik çalışmalarda bildirilen advers etkiler plasebo ile Relenza Rotadisk arasında benzer şekildedir.

Aşağıda yazılı yan etkiler influenza tedavisi için kullanılan zanamivirin onay sonrası kullanımı süresince gözlenmiştir.
Genel: Çok nadir (<1/10.000), orofaringeal ödemi de içerebilen allerjik reaksiyon.
Solunum: Çok nadir (<1/10.000), bronkospazm, dispne.
Deri: Çok nadir (<1/10.000), döküntü.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Zanamivir proteinlere bağlanmaz ve karaciğer tarafından metabolizasyona ya da değişikliğe uğramaz. Klinik olarak anlamı olan ilaç etkileşmesi ihtimali yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

Zanamivir, verilen DiskhalerTM cihazı kullanılarak sadece oral inhalasyon yolu ile solunum yoluna uygulanır.
Zanamivir ile aynı zamanda hızlı etkili bronkodilatörler gibi inhale ilaçları almaları programlanan hastalarda, bu ilacın zanamivirden önce uygulanması önerilmektedir.

İNFLUENZA TEDAVİSİ
Popülasyonlar
Yetişkinler
Önerilen zanamivir dozu, günlük toplam 20 mg doz inhale edilmesini sağlayacak şekilde beş gün boyunca, günde iki kez ikişer inhalasyondur (2x5mg).

Maksimum faydanın sağlanabilmesi için, tedaviye, belirtiler görülmeye başladıktan sonra mümkün olduğu kadar çabuk (tercihan iki gün içinde) başlanmalıdır.
Çocuklar
Doz modifikasyonu gerekli değildir (bkz. Farmakokinetik özellikleri).
Yaşlılar
Doz modifikasyonu gerekli değildir (bkz. Farmakokinetik özellikleri).
Böbrek bozukluğu
Doz modifikasyonu gerekli değildir (bkz. Farmakokinetik özellikleri).
Karaciğer bozukluğu
Doz modifikasyonu gerekli değildir (bkz. Farmakokinetik özellikleri).

PROFİLAKSİ
Yetişkinler
Önerilen zanamivir dozu günlük toplam 10 mg doz inhale edilmesini sağlayacak şekilde 10 gün boyunca günde 1 kez iki inhalasyondur (2x5mg). Eğer maruz kalma riski periyodu on günden daha uzun sürecekse uygulama süresi bir aya kadar uzatılabilir.

Tam doz profilaksi tedavisi reçete edildiği gibi tamamlanmalıdır.
Çocuklar
Doz modifikasyonu gerekli değildir (bkz. Farmakokinetik özellikleri).
Yaşlılar
Doz modifikasyonu gerekli değildir (bkz. Farmakokinetik özellikleri).
Böbrek bozukluğu
Doz modifikasyonu gerekli değildir (bkz. Farmakokinetik özellikleri).
Karaciğer bozukluğu
Doz modifikasyonu gerekli değildir (bkz. Farmakokinetik özellikleri).

Aşırı Dozaj
Zanamivirin fiziksel özellikleri, kullanım şekli ve oral biyoyararlanımının zayıf oluşu (%2-3) nedeniyle yanlışlıkla aşırı doz alınma ihtimali nadirdir. Zanamivirin 64 mg/gün'e kadar olan dozlarının (tavsiye edilen günlük dozun yaklaşık 3 katı) oral inhalasyon şeklinde uygulanmasıyla (nebülizer ile) yan etki görülmemiştir. Ayrıca, beş gün boyunca 1200 mg/gün'e kadar intravenöz yolla yapılan sistemik uygulamada da yan etki görülmemiştir.

İthalatçı Firma:

GlaxoSmithKline Services plc
Telefon:

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Relenza Rotadisk+diskhaler Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Relenza Rotadisk+diskhaler

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Zanamivir


Barkod Numarası: 8699522550180

İlaç Fiyatı: 42,18 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

GlaxoSmithKline Services plc

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.