Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Rotarix Oral Süspansiyon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Aşılar » AŞI KOMBİNASYONLARI » Rota virus diarrhea vaccines » Rota virus, live attenuated

Formülü:

Hazırlandıktan sonra aşının 1 ml’si 106.0 CCID50’den az olmayacak şekilde canlı, zayıflatılmış* insan rotavirüs RIX4414 suşu içermektedir.
* Vero hücrelerinde üretilmiştir.
Yardımcı maddeler: Liyofilize aşı; şeker 9 mg, dekstran 18 mg, sorbitol 13.5 mg, aminoasitler 9 mg, Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) 2.25 mg içerir. Sıvı çözücü kalsiyum karbonat 60 mg, ksantan 2.5 mg ve 1 ml (k.m.) enjeksiyonluk su içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikler
İmmün cevap
Rotarix’in rotavirüs kaynaklı gastroenterite karşı sağladığı korumanın immünolojik mekanizması tam olarak anlaşılamamıştır. Rotavirüs aşısına karşı antikor yanıtı ile rotavirüs kaynaklı gastroenterite karşı koruma arasında bir ilişki kurulamamıştır. Aşağıdaki tablo farklı çalışmalarda, ikinci doz aşı veya plasebo verildikten sonra serumlarında ≥ 20U/ml titrasyonda anti-rotavirüs IgA antikoru olan (ELISA testi ile) gönüllülerin yüzdesini göstermektedir.Araştırmanın yapıldığı ülke
Takvim
Viral titrasyon
Aşı
Plasebo

Finlandiya
2.,4. ay
105.3 CCID50/doz*
%83.6
%1.7

Finlandiya
3., 5. ay
106.5 CCID50/doz**
%94.8
%3.7

Çek Cumhuriyeti
3.,4. ay
106.5 CCID50/doz**
%84.5
%2.0

Latin Amerika
2., 3 ile 4. ay
106.5 CCID50/doz**
%77.9
%15.1
*Ticari formülden daha düşük titrasyondaki formül
**Ticari formül
Koruyucu etki
Finlandiya ve Latin Amerika’da, herhangi bir rotavirüs gastroenteritine ve şiddetli rotavirüs gastroenteritine karşı Rotarix’in koruyucu etkinliğinin değerlendirildiği klinik çalışmalar yapılmıştır.
Finlandiya’da yapılan bir klinik araştırmada 400 gönüllü üzerinde düşük viral titrasyonlu bir formül (105.3 CCID50/doz) ve ticari formül değerlendirilmiştir. Gastroenterit şiddeti; rotavirüs kaynaklı gastroenteriti, ishal ve kusma şiddetini, ateş ve su kaybının şiddetini ve tedavi gereksinimini dikkate alarak değerlendiren 20 puanlık Vesikari puanlaması kullanılarak tanımlanmıştır. İki doz Rotarix verilmesinden sonra, yaşamın ilk yılında rotavirüs kaynaklı şiddetli gastroenterite karşı koruyucu aşının etkinliği %90 idi (%95 CI: 10.3;99.8) (Vesikari puanı ≥ 11) ve herhangi bir rotavirüs kaynaklı gastroenterite karşı %73 idi (%95 CI: 27.1 ;90.9). Yaşamın ikinci yılındaki şiddetli gastroenterite ve herhangi bir gastroenterite karşı aşının koruyucu etkinliği sırasıyla %83 (%95 CI: 7.2;98.4) ve %73 (%95 CI: 19.9;91.8) idi.
Tipe özgü G1P[8] kaynaklı şiddetli gastroenterite karşı gözlenen aşının etkinliği %87 (%95 CI: 24.8;99.7) (Vesikari puanı ≥ 11) ve G1P[8] kaynaklı herhangi bir gastroenterite karşı ise %68 (%95 CI: 9.8;89.5) idi.
Latin Amerika’da yapılan bir klinik araştırmada 20.000’den fazla gönüllü üzerinde ticari formül (viral titrasyon 106.5 CCID50/doz) değerlendirildi. Hastaneye yatırılmayı veya tıbbi bir kurumda rehidrasyon tedavisi gerektiren rotavirüs kaynaklı şiddetli gastroenterite karşı aşının etkinliği %84.7 (%95 CI: 71.7;92.4) idi. G1P[8] kaynaklı şiddetli gastroenterit için tipe özgü aşının etkisi %91.8 (%95 CI: 74.1;98.4) , G3P[8] için %87.7 (%95 CI: 8.3;99.7), G9P[8] için %90.6 (%95 CI: 61.7;98.9) ve P8 genotipli türler için %90.9 (%95 CI: 79.2;96.8) idi.
Üç etkinlik çalışmasının* verilerinin birleştirilmesiyla yapılan analizde, G2P[4] tipi rotavirüs kaynaklı şiddetli gastroenterite karşı aşının olası koruyucu etkinliğinin %67 (%95 CI: 14.8;87.1) olduğu gösterilmiştir (Vesikari puanı ≥ 11).
* Bu çalışmalarda elde edilen puanlar ve güvenlik aralıkları sırasıyla: %100 (% 95 CI: -1858.0;100), %100 (% 95 CI: 21.1;100) ve %45.4 (% 95 CI; -81.5;86.6) idi.
Farmakokinetik özellikler
Aşılar için farmakokinetik özelliklerin değerlendirilmesi gerekmemektedir.

Endikasyonları:

Rotarix, rotavirüs enfeksiyonlarına bağlı gastroenteritten korunmak amacıyla 6 haftalıktan itibaren çocukların aktif immunizasyonu için endikedir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu).
Klinik çalışmalarla Rotarix’in, rotavirüs G1P[8], G3P[8], ve G9P[8] serotiplerinden kaynaklanan gastroenterite karşı etkili olduğu gösterilmiştir (bkz. Uyarılar/ Önlemler ve Farmakodinamik Özellikleri). Rotarix’in kullanımı resmi tavsiyelere uygun olmalıdır.

Kontrendikasyonları:

Etkin maddesi veya bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık.
Rotavirüs aşılarının önceki uygulamasından sonra görülen aşırı duyarlılık.
İnvajinasyon geçmişinin olması.
İnvajinasyona yatkınlık sağlayan gastrointestinal kanalda konjenital malformasyonu olanlar.
İmmun yetersizliği olduğu bilinen veya şüphe edilen çocuklar. Asemptomatik HIV enfeksiyonunun Rotarix’in güvenilirliğini veya etkinliğini etkilemesi beklenmez. Bununla birlikte yeterli verinin olmaması nedeniyle Rotarix’in asemptomatik HIV sorunu olanlara uygulanması tavsiye edilmemektedir.
Şiddetli, akut, ateşli hastalık geçirenlerde Rotarix’in uygulanması ertelenmelidir. Minör bir enfeksiyonun varlığı immunizasyon için kontrendike değildir.
İshal veya kusma olan bireylerde Rotarix’in uygulanması ertelenmelidir.

Uyarılar/Önlemler:

Aşılamadan önce, tıbbi muayene yaparak, özellikle kontrendikasyonlar açısından tıbbi özgeçmişin alınması iyi bir klinik uygulamadır.


Aşı, yardımcı madde olarak 9 mg sukroz içerir. Bu miktar, fruktoz intoleransı, glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu veya sukroz-izomaltoz yetersizliği gibi nadir görülen kalıtsal sorunları olan hastalarda yan etkilere yol açmak için çok azdır.


Gastrointestinal hastalığı veya büyüme geriliği olan çocuklarda Rotarix’in güvenilirliği ve etkinliği ile ilgili veri yoktur. Doktorun aşıyı uygulamamanın daha büyük risk oluşturacağını düşündüğü böyle çocuklarda Rotarix uygulaması dikkatle yapılmalıdır. Aşı virüsünün atılımının pik seviyede olduğu 7. gün civarında dışkı ile saçıldığı bilinmektedir. Viral antijen partikülleri 1. dozdan sonra dışkıların %50’sinde, 2. dozdan sonra dışkıların %4’ünde ELISA ile tespit edilmiştir. Canlı aşı virüsü varlığı yönünden test edildiklerinde bu dışkıların sadece % 17’si pozitif bulunmuştur.


Aşı virüsünün atılımı sonucu seronegatif kişilere bulaştığı vakalar gözlenmiştir ancak herhangi bir klinik semptoma neden olmamıştır.


Rotarix tümör veya immun yetmezliği olanlar veya immunosüpresif tedavi görenler gibi immunite bozukluğu olan kişilerle yakın temasta olanlara dikkatle uygulanmalıdır.


Yakın zamanda aşılanmış olanlarla temasta olan kişilerin kişisel hijyenlerine (örneğin, bebek bezi değiştirdikten sonra ellerin yıkanması) özen göstermeleri gereklidir.


140 prematüre çocukla yapılan bir çalışmadan elde edilen veriler, Rotarix’in prematüre çocuklara verilebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte daha düşük immun yanıt gözlenebilir ve klinik koruma seviyesi bilinmemektedir.


Aşılananların tamamında koruyucu immun yanıt elde edilemeyebilir (bkz. Farmakodinamik Özellikleri)


Klinik çalışmalarda G1P[8], G3P[8] ve G9P[8] rotavirüs serotiplerine bağlı gastroenterite karşı etkili olduğu gösterilmiştir. Şu an Rotarix’in diğer G serotiplerine karşı da koruma sağlayıp sağlamayacağı ile ilgili veriler yetersizdir. Etkinlik verilerinin elde edildiği klinik çalışmalar Finlandiya’da, Orta ve Güney Amerika‘da yapılmıştır (bkz. Farmakodinamik Özellikleri).


Rotarix rotavirüslerin dışında diğer patojenlere bağlı gastroenteritlere karşı koruma sağlamaz.


Rotarix’in maruziyet sonrası profilaksi için kullanımı hakkında yeterli veri yoktur.


Gebelikte ve emzirme döneminde kullanımı Gebelik Kategorisi C Rotarix’in yetişkinlerde kullanımı amaçlanmamaktadır. İnsanlarda gebelik veya emzirme sırasında kullanım ile ilgili veri yoktur ve hayvan üreme çalışmaları yapılmamıştır. Emzirmenin Rotarix’in rotavirüs kaynaklı gastroenterite karşı oluşturduğu korumayı azalttığına dair herhangi bir veri yoktur.


Makine ve taşıt kullanma üzerine etkileri Aşının araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etki yaratması olası değildir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

11 plasebo kontrollü klinik çalışmanın tamamında yaklaşık 40.200 çocuğa, yaklaşık 77.800 doz Rotarix uygulanmıştır.
2 klinik çalışmada (Finlandiya) Rotarix tek başına uygulanmıştır (rutin pediatrik aşıların uygulaması yapılmamıştır). Rotarix alan grup diyare, kusma, iştah kaybı, ateş ve iritabilite insidansı yönünden, plasebo alan grupla kıyaslandığında aralarında fark olmadığı görülmüştür. İkinci dozun uygulanmasından sonra bu reaksiyonların insidansında ve şiddetinde artış görülmemiştir.
Geri kalan 9 çalışmada (Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Kanada, ABD, Brezilya, Meksika, Venezuela, Panama, Kolombiya, Peru, Singapur, Güney Afrika) Rotarix rutin pediatrik aşılarla birlikte uygulanmıştır (bkz. İlaç Etkileşmeleri). Bu gönüllülerde gözlenen yan etki profili bazı pediatrik aşılar ve plasebo alan gönüllülerde gözlenen yan etki profili ile benzerdir.
Yan etki oluşumu aşılamadan 14 gün sonrasına kadar etkin olarak izlendi. Yan etkiler sistem organ sınıfı ve sıklıklarına göre aşağıda listelenmiştir.
Yan etki sıklıkları aşağıdaki şekilde bildirilmiştir:
Çok sık (≥ 1/10)
Sık (≥ 1/100, <1/10)
Sık olmayan (≥ 1/1.000, <1/100)
Nadir (≥ 1/10.000, <1/1.000)
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar Nadir: Üst solunum yolu enfeksiyonu
Psikiyatrik bozukluklar: Çok sık: İritabilite Sık olmayan: Ağlama, uyku bozuklukları
Sinir sistemi bozuklukları: Sık olmayan: Uyuklama
Respiratuar, torasik ve mediastinal bozukluklar Nadir: Ses kısıklığı, rinore
Gastrointestinal bozukluklar: Çok sık: İştah kaybı Sık: Diyare, kusma, karında şişkinlik, karın ağrısı, regurjitasyon Sık olmayan: Konstipasyon
Deri ve subkütan doku bozuklukları Nadir: Dermatit, deri döküntüsü
Kas-iskelet ve bağ dokusu bozuklukları Nadir: Kaslarda kramp
Genel bozukluklar ve uygulama yeri durumu: Sık: Ateş, bitkinlik Latin Amerika ve Finlandiya’da yapılan 63.225 gönüllünün yer aldığı büyük bir güvenilirlik çalışmasında invajinasyon riski değerlendirilmiştir. Bu çalışma aşağıdaki tabloda da gösterildiği gibi plasebo grubu ile karşılaştırıldığında Rotarix grubunda invajinasyon riskinde artış olmadığını göstermiştir.
 Uygulamadan 31 gün sonra invajinasyon gelişimi
Rotarix N=31.673
Plasebo N=31.552
Relatif risk (%95 CI)

İlk doz
1
2
0.50 (0.07;3.80)

İkinci doz
5
5
0.99 (0.31;3.21)
CI: güven aralığı

İlaç etkileşimleri:

Rotarix’in [hekzavalan aşılar (DTPa-HBV-IPV/Hib) dahil] aşağıda belirtilen monovalan veya kombine aşılarla aynı anda uygulanabilir: Difteri-tetanoz-tam hücreli boğmaca aşısı (DTPw), difteri-tetanoz-aselüler boğmaca aşısı (DTPa), Haemophilus influenzae tip b aşısı (Hib), inaktif polyo aşısı (IPV), hepatit B aşısı (HBV), pnömokok aşısı. Klinik çalışmalar uygulanan aşılara verilen immün yanıtın ve güvenilirlik profilinin etkilenmediğini göstermiştir.
Rotarix ve oral polyo aşısı (OPV) birlikte uygulandıklarında polyo antijenlerine karşı oluşan immun yanıt etkilenmemektedir. Birlikte uygulandıklarında OPV, rotavirüs aşısına karşı oluşacak immun yanıtı hafifçe azalttığı halde halen şiddetli rotavirüs gastroenteritine karşı klinik korumanın etkilendiğine dair veri yoktur. OPV ile Rotarix uygulaması arasında 2 hafta ara olduğunda Rotarix’e karşı oluşan immun yanıt etkilenmez. Aşılamadan önce veya sonra çocukların gıda ve sıvı tüketimi ile ilgili bir kısıtlama yoktur.
Geçimsizlikler Geçimlilik çalışmaları yapılmamış olduğundan Rotarix diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Aşılama şeması iki dozdan oluşur. İlk doz 6 haftalıktan itibaren uygulanabilir. Dozlar arasındaki süre en az 4 hafta olmalıdır. Aşılama programı 24. haftaya kadar tamamlanmış olmalı ancak 16. haftadan önce verilmiş olması tercih edilmektedir.
Nadir olarak, klinik çalışmalar sırasında uygulanan aşının tükürüldüğü veya geri çıkarıldığı görülmüştür, bu durumlarda doz tekrarı yapılmamıştır. Ancak çocuğun aşının çoğunu tükürdüğü veya geri çıkardığı durumlarda, aynı ziyarette bir, tek doz aşı daha verilebilir. İlk doz olarak Rotarix alan çocukların, Rotarix ile 2 doz rejimini tamamlamaları tavsiye edilmektedir. İlk doz olarak Rotarix’in ardından da ikinci doz olarak başka bir rotavirüs aşısının uygulandığı veya tam tersinin olduğu durumlarda Rotarix’in güvenilirliği, immunojenitesi veya etkinliği ile ilgili veri yoktur.
Uygulama Yöntemi Rotarix yalnız oral kullanım içindir.
Kullanmadan önce çalkalayınız. ROTARIX, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ENJEKTE EDİLMEMELİDİR.
Kullanma Talimatı Aşının saklanması sonunda dibinde beyaz bir çökelti ve üzerinde berrak bir çözelti oluşabilir. Şırınganın içeriği çalkalamadan önce ve sonra görsel olarak incelenmelidir. Yabancı parçacık yapısında herhangi bir madde ve/veya fiziksel görünümünde bir değişme olup olmadığı belirlenmelidir. Kullanıma hazırlanan aşı solventten biraz daha bulanıktır ve süt gibi beyaz görünümlüdür. Kullanıma hazırlanmış aşı yabancı parçacık yapısında herhangi bir madde ve/veya fiziksel görünümünde bir değişme olup olmadığı bakımından görsel olarak incelenmelidir. Bunlardan birinin görülmesi durumunda aşı atılmalıdır. Kullanılmayan aşı veya atık materyal lokal talimatlara uygun olarak imha edilmelidir.
Aşının kullanıma hazırlanması ve uygulanması ile ilgili talimatlar:
                                       1- Şırınga
      2- Transfer aparatı
     3- Flakon
 
 
1. Liyofilize aşıyı içeren flakonun plastik kapağını çıkartınız.

2. Transfer aparatını aşağı doğru düzgün ve güvenli bir şekilde flakona yerleşene kadar itiniz .

3. Sıvı seyrelticiyi içeren şırıngayı çalkalayınız. Çalkalanan süspansiyon bulanık sıvı ve yavaşca çöken beyaz partiküller görünümündedir.

4. Şırınganın koruyucu başlığını çıkartınız.

5. Şırıngayı sağlamca iterek transfer aparatı ile birleştiriniz.

6. Şırınganın tüm içeriğini liyofilize aşıyı içeren flakona enjekte ediniz.

7. Hala şırınga üzerinde iken flakonu tam çözünmeyi sağlamak için iyice çalkalayınız. Kullanıma hazırlanan aşı süspansiyondan daha bulanıktır. Bu görünüm normaldir.

8. Karışımın tamamını şırıngaya geri çekiniz.

9. Şırıngayı transfer aparatından ayırınız.

10. Bu aşı sadece oral uygulama içindir. Çocuk yatar pozisyonda oturtulmalıdır. Şırınganın tüm içeriğini ORAL olarak uygulayınız (içeriğin tamamını yanağın iç tarafına uygulayarak). Aşıyı enjekte etmeyiniz. Eğer kullanıma hazırlanan aşı uygulamadan önce geçici olarak saklanacaksa şırınganın koruyucu kapağını yerleştiriniz. Kullanıma hazır aşıyı içeren şırınga ORAL uygulamadan önce tekrar çalkalanmalıdır. Aşıyı enjekte etmeyiniz.

Aşırı Dozaj Aşırı doz vakası bildirilmemiştir.
Saklama Koşulları Buzdolabında saklayınız (2 oC - 8 oC). Dondurmayınız. Kendi ambalajı içinde, ışıktan koruyarak muhafaza ediniz Deneysel veriler, liyofilize aşının ve solventin geçici olarak buzdolabı dışında muhafaza edilmesi gereken durumlarda 37 oC’ye kadar olan sıcaklıklarda 1 hafta süreyle stabilitesini koruyabildiğini göstermiştir. Bu veri muhafaza için önerilmemektedir. Kullanıma hazırlandıktan sonra: Kullanıma hazırlandıktan sonra şırınga içindeki aşı hemen uygulanmalıdır. Deneysel veriler, kullanıma hazırlanan aşının buzdolabı dışında geçici olarak bekletilmesi gerektiğinde, çevre sıcaklığında (18-25 oC) 24 saat stabilitesini koruyabildiğini göstermektedir. Bu veriler muhafaza için tavsiye edilmemektedir. Kullanıma hazırlanan aşı 24 saat içinde kullanılmadıysa, imha edilmelidir.

İthalatçı Firma:

GlaxoSmithKline Services plc
Telefon:

Rotarix Oral Süspansiyon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Rotarix Oral Süspansiyon

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Canli Zayiflatilmis Human Rotavirus Rix4414 Susu


Barkod Numarası: 8699522967513

İlaç Fiyatı: 210,5 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

GlaxoSmithKline Services plc

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.