Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Seretide 500 Mcg 60 Doz Diskus

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Adrenerjikler (İnhalan) » Adrenerjikli Kombinasyonlar » Salmeterol Kombinasyonları

Formülü:

Seretide 500 μg Diskus plastik bir inhaler cihazı içinde, her biri 50 μg salmeterol (salmeterol ksinafoat halinde) ve 500 μg flutikazon propiyonat içeren 60 blisterlik alüminyum folyo taşıyan bir inhalasyon preparatıdır. İnhalasyon cihazında bulunan doz sayacı, cihaz içinde ne kadar doz kaldığını gösterir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikler: Flutikazon propiyonat yeni bir grup kortikosteroiddir ve oldukça güçlü bir vazokonstriktif ve antienflamatuvar aktiviteye sahiptir. Geniş terapötik indekse sahip olan flutikazon propiyonatın etkinliği direkt lokal olarak uygulanması ile ilişkilidir. Etki mekanizmasının tüm lokal kortikosteroidlerde olduğu gibi üç önemli özelliğinden ileri geldiği düşünülmektedir: antienflamatuvar aktivite, immunosupressif özellik ve antiproliferatif etki. Salmeterol/flutikazon propiyonat ile yapılan klinik çalışmalar: Kısa etkili beta-2 agonistlerine %10 reversibilite (geri dönüşüm) kısıtlaması olmayan semptomatik KOAH hastaları: 6 aya kadar yürütülen plasebo kontrollü klinik çalışmalar, Seretide 50/250mcg ve 50/500mcg’nin düzenli kullanımının akciğer fonksiyonunu hızlı ve anlamlı şekilde düzelttiğini, nefessiz kalınmasını ve acil kurtarıcı ilaç kullanımını anlamlı derecede azalttığını göstermiştir. Aynı zamanda hastaların sağlık durumunda da önemli düzelmeler olmuştur. Kısa etkili beta-2 agonistlerine %10’dan daha az reversibilite gösteren semptomatik KOAH hastaları: 6 ve 12 aya kadar yürütülen plasebo kontrollü klinik çalışmalar, Seretide 500mcg’ın düzenli kullanımının akciğer fonksiyonunu hızlı ve anlamlı şekilde düzelttiğini, nefessiz kalınmasını ve acil kurtarıcı ilaç kullanımını anlamlı derecede azalttığını göstermiştir. 12 aylık periyod boyunca KOAH alevlenme riski ve ilave kortikosteroid ihtiyacı anlamlı derecede azalmıştır. Aynı zamanda hastaların sağlık durumunda da önemli düzelmeler olmuştur. Seretide 50/500mcg akciğer fonksiyonunu ve sağlık durumunu düzeltmede ve KOAH alevlenme riskini azaltmada hem tedavi sırasında sigara içen, hem de sigarayı bırakmış hastalarda etkili bulunmuştur. Seretide farklı etki mekanizmalarına sahip salmeterol ve flutikazon propiyonat içerir. Salmeterol semptomlara karşı korurken, flutikazon propiyonat akciğer fonksiyonlarını düzeltir ve alevlenmeleri önler. Seretide aynı zamanda beta-adrenoseptör agonisti ve inhale kortikosteroid tedavisi uygulanan hastalar için daha uygun bir rejimdir.
Salmeterol: Salmeterol selektif uzun etkili (12 saat) beta-2 adrenoseptör agonisti olup, uzun yan zinciri ile reseptörün dış bölgesine bağlanır. Bu farmakolojik özellikleri ile salmeterol histaminin neden olduğu bronkokonstriksiyonu daha etkili bir şekilde önler ve kısa etkili konvansiyonel beta-2 agonistlerin önerilen dozlarından, en az 12 saat süren daha uzun süreli bronkodilatasyon sağlar. In vitro testler salmeterolün insan akciğerlerinde mast hücrelerinden histamin, lökotrien, prostaglandin D2 gibi mediatörlerin salıverilmesini güçlü ve uzun süreli olarak inhibe ettiğini göstermiştir. İnsanda salmeterol inhale edilen alerjenlere karşı erken ve geç faz cevaplarını inhibe eder; geç faz cevabı önleyici etkisi tek bir dozu takiben 30 saat boyunca bronkodilatör etki sona erdiğinde bile devam eder. Tek bir salmeterol dozu bronşiyal aşırı cevaplılığı azaltır. Bu özellikler Serevent'in bronkodilatör aktivitesine ek olarak non-bronkodilatör aktivitesi olduğunu göstermektedir, ancak bu etkinin klinik önemi tam olarak açıklığa kavuşmamıştır. Bu etki mekanizması kortikosteroidlerin anti-enflamatuvar etki mekanizmasından farklıdır.
Flutikazon propiyonat: İnhale flutikazon propiyonat, tavsiye edilen dozlarda verildiğinde akciğerlerde güçlü bir anti-enflamatuar etki gösteren ve kortikosteroidlerin sistemik olarak verildiğinde görülen yan etkilerini göstermeyen, astımın semptomlarını ve alevlenmelerini azaltan bir glukokortikoiddir. İnhale flutikazon propiyonat ile kronik tedavi boyunca, genellikle çocuklar ve yetişkinlerde tavsiye edilen en yüksek dozlarda bile günlük adrenokortikal hormon salıverilmesi normal sınırlarda kalmıştır. Diğer inhale steroidlerden inhale flutikazon propiyonata geçildikten sonra, günlük adrenokortikal hormonların salıverilmesi geçmişte ve halen aralıklı oral steroid kullanımına rağmen tedricen düzelir, böylece inhale flutikazon propiyonat ile normal adrenal fonksiyon değerlerine dönüldüğü gösterilmiş olur. Daha önceki tedavilerde meydana gelmiş adrenal yetersizlik, stimülasyon testinde ölçülen normal artışta görüldüğü üzere uzun bir süre devam edebilir. Bununla beraber, önceki tedaviden kalan adrenal rezervdeki eksiklik bir süre devam edebilir ve bu durum akılda tutulmalıdır (Uyarılar / Önlemler’e bakınız).
Farmakokinetik özellikler: Yapılan çalışmalarda salmeterol ve flutikazon propiyonatın inhalasyon yolu ile birlikte verildiğinde her iki bileşiğin farmakokinetiğinin etkilendiğine ilişkin herhangi bir bulgu yoktur. Bu bakımdan farmakokinetik açıdan her iki bileşik ayrı ayrı düşünülmelidir. Seretide plazma düzeyi çok düşük olmakla beraber diğer maddeler ve CYP3A4 inhibitörleri ile olası etkileşimler gözardı edilemez.
Salmeterol: Absorbsiyon: Salmeterol akciğerlerde lokal olarak etki eder, bu sebeple plazma seviyeleri terapötik etkinin belirleyicisi değildir. Dağılım: İnhalasyondan sonra çok düşük plazma konsantrasyonu gösterdiği için (yaklaşık 200pg/ml veya daha az) plazmadaki ilaç miktarının tayini teknik olarak zordur. Bu nedenle salmeterolun farmakokinetiği ile ilgili sadece sınırlı bilgiler vardır. Salmeterolün proteinlere bağlanma oranı ortalama %96’dır. Metabolizma: Salmeterol ksinafoatın düzenli kullanımını takiben, sistemik dolaşımda hidroksinaftoik asit tayin edilebilir ve kararlı durum konsantrasyonları 100ng/ml'ye ulaşır. Bu konsantrasyonlar, toksisite çalışmalarındaki kararlı durum konsantrasyonlarından 1000 kez daha düşüktür ve havayolu tıkanıklığı olan hastalarda uzun süreli düzenli kullanımında (12 aydan fazla) herhangi bir ters etki görülmemiştir. İtrah: İdrar ve feçes ile itrah edilir. Salmeterolün terminal yarılanma ömrü yaklaşık 5.5 saattir.
Flutikazon propiyonat: Absorbsiyon: İnhale flutikazon propiyonatın mutlak biyoyararlanımı kullanılan inhalasyon cihazına göre nominal dozun yaklaşık %10-30’u arasında değişir. Dağılım: Reversıbl Obstrüktif Akciğer Hastalığı olanlarda ya da KOAH’lı hastalarda flutikazon propiyonata maruziyetin daha az derecede olduğu görülmüştür. Sistemik absorpsiyon başlıca akciğerlerden gerçekleşir ve başlangıçta hızlı daha sonra uzun sürer. Kalan inhale doz yutulabilir, fakat yutulan kısmı sudaki düşük çözünürlüğü ve %1’den daha az oral biyoyararlanımla sonuçlanan sistemik absorpsiyon öncesi metabolizmasından dolayı sistemik maruz kalmaya çok az katkıda bulunur. İnhale dozun artırılmasıyla sistemik maruz kalmada lineer artış olur. Flutikazon propiyonatın dispozisyonu yüksek plazma klirensi (1150 mL/dak), kararlı durumdaki geniş dağılım hacmi (yaklaşık 300 L) ve yaklaşık 8 saat olan terminal yarılanma ömrü ile karakterizedir. Plazma proteinlerine bağlanma oranı orta derecede yüksektir (%91). Metabolizma: Flutikazon propiyonat başlıca sitokrom P450 enzimi olan CYP3A4 tarafından inaktif karboksilik asit metabolitine metabolize olarak sistemik dolaşımdan çok hızlı temizlenir. Eliminasyon: Flutikazon propiyonatın renal klirensi ihmal edilebilir düzeydedir (< %0.2) ve metabolit olarak %5’ten azdır. CYP3A4 inhibitörleri olarak bilinen ajanların birlikte kullanımında flutikazon propiyonata sistemik maruz kalma potansiyel olarak artacağından dikkatli olunmalıdır.

Endikasyonları:

Reversıbl Obstrüktif Akciğer Hastalığı: Seretide, kombinasyon (bronkodilatör ve inhale kortikosteroid) kullanımının uygun olduğu yetişkin ve 12 yaş ve üstü çocuklarda astma dahil reversibl obstrüktif akciğer hastalığının düzenli tedavisinde endikedir. Bu endikasyon şu durumları içerebilir: Uzun etkili β-agonistleri ve inhale kortikosteroidlerin etkili idame dozunu alan hastalar, inhale kortikosteroid tedavisi altındaki semptomları olan hastalar, inhale kortikosteroidlere ihtiyaç gösteren ve düzenli bronkodilatör kullanan hastalar.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı: Orta ve ağır KOAH’lı hastalarda 6 hafta-3 ay içinde Seretide tedavisine cevap alındığında (veya semptomatik iyileşme görüldüğünde) düzenli tedavide endikedir.

Kontrendikasyonları:

Preparatın bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Seretide Diskus monoaminoksidaz inhibitörleri ile tedavi gören ya da Seretide Diskus ile tedaviye başlamadan önceki iki hafta içinde monoaminoksidaz inhibitörü ile tedavi gören hastalarda çok dikkatli kullanılmalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Reversibl obstrüktif havayolu hastalıklarının tedavisinde kademeli bir program izlemelidir ve hastalar hem klinik olarak hem de akciğer fonksiyon testleriyle izlenmelidir. Seretide Diskus hızlı ve kısa etkili bronkodilatör (ör. salbutamol) gerektiren akut semptomlarda hemen rahatlamak için önerilmez. Hastalara hemen rahatlamak için kullanmaları gereken ilaçları her zaman yanlarında bulundurmaları hatırlatılmalıdır. Semptomların kontrolü için kısa etkili inhale beta-2 adrenoseptör agonistlerin kullanımında artış astımın kötüleştiğini gösterir ve hasta bu durumda hekime görünmelidir. Astımda ani ve artan kötüleşme hayatı tehdit edicidir ve hasta tekrar bir hekime görünmelidir. Kortikosteroid dozunun artırılması düşünülmelidir. Seretide’ın halen verilen dozu reversibl obstrüktif akciğer hastalığını yeterli derecede kontrol edemiyorsa hastanın tedavisi hekim tarafından tekrar gözden geçirilmelidir. Astımlı ya da KOAH’lı hastalarda kortikosteroid tedavisinin eklenmesi ve eğer alevlenme bir enfeksiyon ile ilişkili ise antibiyotik uygulanması düşünülmelidir. Astımlı hastalarda Seretide tedavisi alevlenme riski nedeniyle ani olarak kesilmemelidir, tedavi dozu hekim gözetiminde azaltılmalıdır. KOAH’lı hastalarda tedavinin kesilmesi semptomatik dekompensasyon ile ilgili olabilir ve hekim gözetiminde yapılmalıdır. Bütün inhale kortikosteroidlerde olduğu gibi, Seretide aktif veya pasif pulmoner tüberkülozu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Seretide tirotoksikoz şikayeti olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Herhangi bir inhale kortikosteroid ile sistemik etkiler, özellikle uzun dönemde ve yüksek dozda uygulandığında ortaya çıkabilir. Bu etkiler oral kortikosteroid ile beklenenden çok daha azdır. Olası sistemik etkiler adrenal supresyon, çocukların ve adolesanların büyümesinde gecikme, kemik mineral dansitesinde azalma, katarakt ve glokomu içerir. Bu nedenle Reversıbl Obstrüktif Akciğer Hastalığı olanlarda kortikosteroid dozu etkili kontrolü sağlayan en düşük doza ayarlanmalıdır (Yan Etkiler/Advers Etkiler bölümüne bakınız). Stres yaratan acil ve belirli durumlarda yetersiz adrenal yanıt olasılığı daima akılda tutulmalıdır. Uzun süre kortikosteroid alan çocukların boyunun düzenli olarak kontrol edilmesi önerilir. Bazı bireyler inhale kortikosteroid tedavisine çoğu hastalarda olduğundan daha fazla duyarlılık gösterebilirler.


 

Yetersiz adrenal cevap olasılığından dolayı, oral steroid tedavisinden inhale flutikazon propiyonat tedavisine geçirilen hastalar özel olarak tedavi edilmeli ve adrenal fonksiyon düzenli olarak izlenmelidir. Sistemik kortikosteroidlerin kesilmesinden sonra HPA fonksiyonlarının düzelmesi için birkaç ay geçmesi gerekmektedir. Stres ve şiddetli astım ataklarında sistemik steroid tedavisi kesilmiş olan hastalar tekrar oral kortikosteroid tedavisine başlamaları ve acil olarak hekimlerine başvurmaları hususunda bilgilendirilmelidir. İnhale flutikazon propiyonat tedavisine geçildiğinde, sistemik steroid dozu yavaş yavaş azaltılmalı, ve hastalar stres zamanlarında ve şiddetli astım ataklarında ilave tedavi için gereklilik olabileceğini gösteren steroid uyarı kartları taşımaları hususunda teşvik edilmelidir.

 


Gebelikte kullanımı: Gebelik kategorisi C’dir. Salmeterol ksinafoat ve flutikazon propiyonatın insan gebelik ve emzirme döneminde kullanımı ile ilgili deneyim yoktur. Gebelerde ve emziren annelerde Seretide kullanımı ancak ilacın anneye sağlaması beklenen yararları fetüse ya da çocuğa olan muhtemel zararlarından büyük ise düşünülmelidir. Ne salmeterol ksinafoat ne de flutikazon propiyonatın genetik toksisite potansiyeline sahip olduğu gösterilmemiştir.


Emzirme döneminde kullanımı: Terapötik dozlarda inhale edilen salmeterol ve flutikazon propiyonatın plazma düzeyleri önemsizdir ve buna bağlı olarak anne sütüne geçen miktarı düşüktür. Ancak, Seretide’ın emziren annelerde kullanımı ile ilgili veri yoktur.


Makine ve taşıt kullanımı üzerine etkileri: Seretide’ın makine ve taşıt kullanımındaki etkileri ile ilgili bir çalışma yoktur. Ancak her iki ilacın farmakolojisi herhangi bir etkisi olmayacağını göstermektedir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Seretide salmeterol ve flutikazon propiyonatın kombinasyonu olduğundan advers etkilerin tipi ve şiddetinin her bir bileşikle ilgili olması beklenebilir. Bu iki bileşiğin birarada verilmesiyle ilave advers etkiler bildirilmemiştir. Salmeterol ve flutikazon propiyonat ile ilgili advers etkiler aşağıda verilmiştir:
Salmeterol: Titreme, subjektif palpitasyon, başağrısı gibi beta-2 agonistlerin farmakolojik yan etkileri bildirilmiştir, bunlar geçici olup, düzenli tedavi ile azalır. Özellikle hassas olan bazı hastalarda kardiyak aritmiler (atrial fibrilasyon, supraventriküler taşikardi ve ekstrasistolleri içeren) bildirilmiştir. Artralji ve döküntü, ödem ve anjioödem dahil hipersensitivite reaksiyonları rapor edilmiştir. Nadiren kas krampları bildirilmiştir. Orofaringeal irritasyon bildirilmiştir. Başağrısı görülebilir.
Flutikazon propiyonat: Bazı hastalarda ağızda ve boğazda kandidiyazis ve ses kısıklığı görülür. Hem kandidiyazis hem de ses kısıklığını önlemek için inhalasyonu takiben ağzın su ile gargara yapılarak çalkalanması yararlı olabilir. Semptomatik kandidiyazis, Seretide Diskus tedavisine devam edilirken topikal antifungaller ile tedavi edilebilir. Ciltte aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Nadiren yüzde ve orofarinkste ödem, solunum semptomları (dispne ve/veya bronkospazm) ve çok nadir olarak anafilaktik şok bildirilmiştir. Olası sistemik etkileri adrenal supresyon, çocuk ve adolesanlarda büyümede gecikme, kemik mineral yoğunluğunda azalma, katarakt ve glokomu içerir (uyarılar ve önlemlere bakınız). Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi, dozdan sonra hışıltılı solunumda ani artış ile paradoksal bronkospazm oluşabilir. Bu durum hızlı ve kısa etkili inhale bronkodilatörlerle hemen tedavi edilmelidir. Seretide Diskus kullanımına hemen son verilmeli, hasta kontrol edilmeli ve gerekirse alternatif tedavi uygulanmalıdır. Seretide Diskus klinik çalışmalarında en sık olarak seste kalınlaşma/ses kısıklığı, boğazda tahriş, başağrısı, ağız ve boğazda kandidiyazis ve palpitasyonlar bildirilmiştir. Ayrıca, alt solunum yolu enfeksiyonları ve öksürük de rapor edilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Seretide Diskus astımda kullanılan kısa etkili ß2 agonistler, metilksantinler ve intranasal kortikosteroidler dahil diğer ilaçlar ile advers etkiler görülmeden kullanılabilir. Tiazid diüretiklerinin ortaya çıkardığı EKG değişiklikleri/ hipokalemi, beta-agonistler beraber uygulandığında (özellikle beta-agonistlerin önerilen dozları aşıldığında) daha da kötüleşebilir. Selektif veya selektif olmayan beta-blokerler reversibl obstrüktif havayolları hastalığı olanlarda kullanımlarını zorunlu kılacak bir neden yoksa kullanılmamalıdır. İnhalasyon yolu ile uygulanmasından sonra oluşan çok düşük plazma konsantrasyonları nedeniyle klinik olarak önemli ilaç etkileşimleri beklenmez. Güçlü CYP3A4 inhibitörleri (örneğin ketokonazol, ritonavir) ile birlikte kullanıldığında, flutikazon propiyonata sistemik olarak maruz kalma potansiyeli artacağından dikkat edilmelidir. Seretide Diskus monoaminoksidaz inhibitörleri ve trisiklik antidepresanlar ile beraber uygulanırken ya da bu tedavilerin bırakılmasından sonra henüz 2 hafta geçmediyse çok dikkatli olunmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde)
Seretide Diskus sadece oral inhalasyon yoluyla kullanılır. Optimum terapötik yarar sağlamak için semptomları olmasa bile Seretide’ın düzenli kullanılması şarttır. Hastalar düzenli olarak doktor kontrolünde bulundurularak Seretide dozunun optimum düzeyde kalması sağlanmalı, sadece doktor önerisi ile değiştirilmelidir.
Reversıbl Obstrüktif Akciğer Hastalığı: Doz, semptomları etkili olarak kontrol eden en düşük doza ayarlanmalıdır. Günde iki kez Seretide ile semptom kontrolü sağlandığında etkili en düşük doz, günde bir kez Seretide verilişini içerebilir. Hastalara hastalıklarının şiddetine göre uygun flutikazon propiyonat dozu içeren Seretide Diskus verilmelidir.
Yetişkinler ve 12 yaştan büyük çocuklar: Günde 2 defa bir inhalasyon Seretide 100μg Diskus (50μg salmeterol ve 100μg flutikazon propiyonat) veya günde 2 defa bir inhalasyon Seretide 250μg Diskus (salmeterol 50μg ve flutikazon propiyonat 250μg) veya günde 2 defa bir inhalasyon Seretide 500μg Diskus (salmeterol 50μg ve flutikazon propiyonat 500μg) kullanılabilir.
4 yaş ve daha büyük çocuklar: Günde 2 defa bir inhalasyon Seretide 100μg Diskus (50μg salmeterol ve 100μg flutikazon propiyonat) kullanılmalıdır. 4 yaştan küçük çocuklarda Seretide kullanımı ile ilgili bilgi yoktur.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı: Yetişkin hastalar için önerilen doz bir inhalasyon şeklinde günde iki kez 50/250mcg (Seretide 250mcg Diskus) ile 50/500mcg (Seretide 500mcg Diskus) salmeterol/flutikazon propiyonat arasındadır. Yaşlılar, böbrek yetmezliği ve hepatik yetmezlik olan hastalar : Dozu ayarlamaya gerek yoktur.
İLAÇLARI ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ. SERETIDE DISKUS KULLANIM ŞEKLİ İÇİN HASTA KULLANMA TALİMATI'NI OKUYUNUZ.
Aşırı Dozaj Her iki ilacın aşırı dozu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir: Salmeterolün aşırı dozajında görülen semptomlar tremor, başağrısı ve taşikardidir. Seretide Diskus aşırı dozajında tercih edilen antidot kardiyoselektif bir beta-bloker ajandır. Kardiyoselektif beta-bloker ilaçlar bronkospazm hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Eğer Seretide, ilacın içindeki beta-agonist aşırı dozajından dolayı kesilmişse, uygun steroid replasman tedavisine başlanması düşünülmelidir. Flutikazon propiyonatın aşırı dozları geçici olarak adrenal fonksiyonun baskılanmasına yol açabilir. Bu durum acil önlem alınmasını gerektirmez; adrenal fonksiyonların bir kaç gün içinde eski haline döndüğü plazma kortizolü ölçülerek saptanabilir. Eğer önerilen dozların üzerindeki dozlarla uzun süre tedaviye devam edilirse belirli bir adrenal supresyon oluşabilir. Özellikle önerilen dozun üzeri ve uzun süreli (birkaç ay ya da yıl) ilaç alan çocuklarda akut adrenal krizler ortaya çıktığına dair çok nadir raporlar bulunmaktadır. Bunların içinde hipoglisemiye bağlı bilinç bozukluğu ve/veya konvülsiyonlar gösterilebilir. İnhale flutikazon propiyonat komponentinin dozunda hızlı azalma, travma, cerrahi girişimler veya infeksiyon da adrenal krizi tetikleyebilecek durumlardır. Seretide’ın önerilen dozların üzerinde kullanılması tavsiye edilmez. Tedavinin düzenli olarak izlenmesi ve Seretide tedavisine hala semptomları kontrol edecek dozda devam edilmesi gereklidir (Uyarılar ve Önlemler’e bakınız).
Saklama Koşulları Seretide Diskus 30OC'nin altındaki oda sıcaklığında, kuru, nemsiz ve güneşten uzak ortamlarda saklanmalıdır.

İthalatçı Firma:

GlaxoSmithKline Services plc
Telefon:

Seretide 500 Mcg 60 Doz Diskus Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Seretide 500 Mcg 60 Doz Diskus

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Flutikazon + Salmeterol


Barkod Numarası: 8699522553266

İlaç Fiyatı: 100,75 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

GlaxoSmithKline Services plc

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.