Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zalvor %5 30 Gr Deri Kremi

Parazit ve Böcek İlaçları » Ektoparazit İlaçları » Ektoparazit (kan emen parazit) İlaçları » Piretrinler » Permetrin

Formülü:

Zalvor deri kremi, hızlı emilen, suda eriyen krem bazı içinde 1 g'ında 50 mg permetrin içeren beyaz bir kremdir. Yardımcı maddeler: Butil hidroksitoluen, formaldehit çözeltisi.

Farmakolojik özellikleri:

Etki mekanizması: Permetrine maruz bırakılan böceklerdeki en önemli fizyolojik olay, aşırı duyu uyarımı, koordinasyon bozukluğu ve aşırı bitkinliğe yol açmak üzere uyarılabilen hücrelerin membranları boyunca elektrokimyasal anormalliklerin endüksiyonudur. Uyuz böceğindeki etki tarzının da benzer olduğu düşünülmektedir. Farmakokinetik: Memelilerde, permetrin hızla inaktif metabolitlere dönüşür ve idrar içinde atılır. Sağlıklı denekler veya uyuzlu hastaların bütün vücuduna kremin uygulanmasından sonraki saatler içinde permetrinin en önemli metaboliti idrarda saptanır. En yüksek atım seviyeleri ilk 48 saat içinde görülürse de, bazı kişilerin idrarında uygulamadan 21 gün sonra hala çok düşük seviyelerde metabolit saptanabilmektedir. Genel atım şekli, uygulanan permetrinin yaklaşık %0.5'inin ilk 48 saat içinde absorbe olduğunu göstermektedir.

Endikasyonları:

Zalvor deri kremi, uyuz tedavisi ve pubis biti enfestasyonlarında endikedir.

Kontrendikasyonları:

Piretroidler, piretrinler veya ürüne alerjisi olan kişilerde Zalvor deri kremi kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Sadece harici kullanım içindir. Zalvor deri kreminin gözlerle temasından kaçınılmalıdır. İstenmeden göze bulaşması halinde bol suyla veya mümkünse serum fizyolojikle yıkanmalıdır. Zalvor deri kreminin yüze uygulandığı vakalarda, göz çevresine yakın uygulamada dikkat edilmelidir. Yalanabileceği için küçük çocuklarda krem ağız çevresine uygulanmamalıdır. Eğer Zalvor deri kremi yutulursa mutlaka hekime danışılmalıdır. Uyuz, kişinin kendi teşhisi için çok zor bir durum olduğundan tedaviye başlamadan önce mutlaka hekime danışılmalıdır. Çocuklar ve yaşlılarda pubis biti enfestasyonlarına pek rastlanmaz, eğer görülürse mutlaka bir hekim tavsiyesi ile tedavi edilmelidir. Kaşlarda pubis biti enfestasyonu nadirdir. Saç bitine benzer bit ve sirkelere rastlanabilir. Bu nedenle, tanı koyulduktan sonra uygun tedavi uygulanmalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklayınız. Zalvor deri kremini rutin olarak uygulayan sağlık personeli ellerini tahriş olma ihtimaline karşı korumak için eldiven kullanmalıdır. Mutajenisite: Permetrinin mutajenik değişikliği indükleyici etkisi, in vitro ve in vivo genetik toksisite çalışmalarında negatiftir. Karsinojenisite: Permetrinin insanda belirgin bir onkojenik etkisinin olmadığı fareler üzerinde yapılan uzun süreli tekrarlanan çalışmalarda gösterilmiştir.


Fertilite/Teratojenisite: Fare, sıçan ve tavşanlara oral 200-400 mg/kg/günlük   dozlar verilerek yapılan üreme çalışmaları, fertilite ve teratojenisite üzerine üç nesil boyu etkili olmadığı gösterilmiştir.


Yaşlılar: Bu yaş grubunun kullanımı için özel önlem gerekli değildir.


Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Zalvor deri kreminin fetusa herhangi bir risk oluşturmadığını gösterecek, gebelikte kullanımı ile ilgili kısıtlı bilgi mevcuttur. Üstelik, uygun dozun tüm vücuda uygulanmasını takiben sistemik permetrin emilimi çok düşük olup, uygulanan dozun %0.5’inden azdır. Bu bilgiler ile negatif toksisite ve düşük memeli toksisitesi bilgileri birlikte değerlendirildiği zaman, Zalvor deri kremi tedavisini takiben fetusa herhangi bir risk minimaldir. Çalışmalar, permetrinin sığırlarda oral uygulamasını takiben, çok düşük konsantrasyonlarda süt içinde atıldığını göstermektedir. Permetrinin insanlarda anne sütü içinde atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Buna rağmen, Zalvor deri kremi ile tedaviyi takiben permetrinin sistemik absorpsiyonu çok düşük olduğundan, teorik olarak bu sistemik permetrinin de çok küçük yüzdesi anne sütüne geçecektir. Bu kadar düşük konsantrasyonların yenidoğan/bebek için risk oluşturması beklenmez.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Zalvor deri kremi uygulandıktan hemen sonra çok az kişide genellikle yanma veya batma hissi şeklinde tarif edilen cilt rahatsızlığı meydana gelir. Bu semptom, şiddetli uyuz görülen hastalarda daha sık görülür ve genellikle hafif ve geçicidir. Zalvor deri kremi ile uyuz tedavisini takiben görülen eritem, ödem, egzama, kızarıklık ve prürit dahil diğer iritasyon bulgu ve semptomlarının uyuzun doğal gidişine bağlı olduğu düşünülür. Uyuz tedavisi görmüş hastalarda, kaşıntı tedaviden sonra 4 hafta kadar devam edebilir. Genel olarak bu durum, deri altında ölü uyuz böceklerine karşı alerjik reaksiyon olarak değerlendirilmekte, bir tedavi hatası olarak düşünülmemektedir. Zalvor deri kremi ile pubis biti tedavisi, çok az kişide genellikle ağrı, parestezi ve kızarıklık, eritem gibi semptomlar şeklinde tarif edilen hafif ve geçici deri rahatsızlıklarına sebep olabilir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Permetrinin bilinen herhangi bir ilaç etkileşimi yoktur. Zalvor deri kremi ile tedaviden önce kortikosteroidler ile egzama benzeri reaksiyonların tedavisi, uyuz böceğine karşı immün cevabı düşüreceğinden, bit enfestasyonlarının artış riski vardır. Bununla beraber, bu iki tedavi arasında advers etkilerin şiddetlenmesine veya etkililiğin azalmasına yol açan etkileşme olasılığı düşüktür.

Kullanım şekli ve dozu:

Tedaviye başlamadan önce deri temiz, kuru ve serin olmalıdır. Eğer sıcak banyo yapılmışsa, kremi uygulamadan önce derinin soğuması beklenmelidir. Hızlı emilen bir krem olduğu için, cilde yumuşak hareketlerle sürülmesini takiben görünmez olur. Bu nedenle krem deri üzerinde kalıcı hale geçene kadar sürmeye devam edilmemelidir. Uygulamadan 8-12 saat sonra tüm vücut yıkanmalıdır. (Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde)
Uyuz tedavisi: Cilt tipi ve yüzey alanında bireysel değişikliklerin farklılığı göz önünde bulundurulduğunda doz konusunda kesin tavsiyeler yapılması mümkün değildir.
Erişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklar: Tek uygulamada yaklaşık 1 tübe kadar. Bazı erişkinlerde tüm vücudu kaplamak için 30 g'lık 1 tüpten fazlası gerekebilirse de 2 tüpten (60g) fazlası uygulanmamalıdır. 12 yaşın altındaki çocuklar: 30 g'lık bir tüp esas alınarak tek uygulamada kullanılacak yaklaşık krem miktarı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. 2 aylıktan 1 yaşa kadar çocuklar Bir tübün 1/8 'i kadar 1 ile 5 yaş arasındaki çocuklar Bir tübün ¼'ü kadar 6 ile 12 yaş arasındaki çocuklar Bir tübün ½'si kadar Baş boyun saçlı deri ve kulakların da tedavisi gerektiği durumlarda, tüm vücudun kaplanması için doz artırılabilir.
Uygulama - Erişkinler ve 2 yaşın üzerindeki çocuklarda: Zalvor deri kremi, el ve ayak parmakları arasındaki alanlar, bilekler, koltuk altları, dış genital organlar, kaba etler, el ve ayak tırnaklarının altına özel dikkat göstererek baş dışında bütün vücuda uygulanabilir. Kadınlarda, göğüsler de tüm vücut uygulamasına dahildir. Zalvor deri kremi uygulama sırasında eller sabun ve su ile yıkanmışsa ellere tekrar uygulanmalıdır.
Uygulama - 2 aylıktan 2 yaşa kadar çocuklarda ve yaşlılarda: 2 yaşın üzerindeki çocuklar ve erişkinlerdeki uygulamaya benzerdir. Buna rağmen, bu hasta popülasyonunda, uyuz lezyonları yüz, boyun, saçlı deride ve kulaklara daha çok sıçramış olduğundan, Zalvor deri kreminin bu bölgelere de sürülmesi etkilidir. Hastaların yaklaşık %90'ında uyuz enfestasyonu kremin tek bir uygulamasıyla giderilir. Eğer varolan lezyonlarda iyileşme belirtisi yoksa veya yeni lezyonlar oluşursa, ikinci bir uygulama 7 günden önce olmamak üzere yapılabilir.
Pubis biti tedavisi: 30 g'lık bir tübün 1/3'ü, pubik bölge, anüs çevresi, uyluk bölgesi ve gövdeye uygulanması tavsiye edilir. Az bir erişkin grubu tedaviyi tamamlamak için daha fazla kreme ihtiyaç duyabilir, fakat 30 g'lık tübün 2/3'ünden fazlası kullanılmamalıdır. Çocuklar ve nisbeten az tüylü kişilerde oransal olarak daha az krem kullanılmalıdır.
Uygulama: Zalvor deri kremi, pubik bölgeyi, anüs çevresini, uyluk bölgesinin iç tarafından dizlere kadar ve pubik bölgeye uzanan gövdedeki tüyleri kaplayacak şekilde uygulanmalıdır. Kirpikler ve kaşlar (Bkz. Uyarılar/Önlemler) hariç yüz tüylerinde de, bit ve sirke enfestasyonu bulunursa uygulanmalıdır. Kirpiklerde, bit ve sirke bulunursa, cımbız ile alınmalı, Zalvor deri kremi iritasyona neden olabileceği için gözlerde kullanılmamalıdır. Enfestasyon bir uygulama ile tamamen ortadan kaldırılabilir. Buna rağmen, uygulamadan 7 gün sonra uygulanan bölgede canlı bit görülürse, ikinci bir tedavi uygulanabilir.
Aşırı Dozaj
Belirti ve bulgular: Zalvor deri kreminin doz aşımı ile ilgili hiçbir kayıt yoktur. Dolu bir tübün 2 aylık bir çocuğa uygulanması cilt üzerinde yaklaşık 350mg/kg’lık bir doza neden olur. Permetrinin %100’ü absorbe olsa da böyle bir dozun açık toksisite belirtilerine neden olması olası değildir. Zalvor deri kreminin aşırı uygulanması ‘Yan Etkiler/Advers Etkiler’ bölümünde tarif edilen lokal advers etkiler veya daha ciddi deri reaksiyonları ihtimali taşır.
Tedavi: Hipersensitivite reaksiyonları görüldüğünde semptomatik tedavi endikedir. Kazara Zalvor deri kremi muhtevasını çocuk yutarsa yutulmayı takiben 2 saat içinde hekime başvurulan durumlarda gastrik lavaj yapılması uygundur.
Saklama Koşulları 25oC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Atc Kodu:

P03AC04

İthalatçı Firma:

GlaxoSmithKline Services plc
Telefon:

Zalvor %5 30 Gr Deri Kremi Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Zalvor %5 30 Gr Deri Kremi

İlaç Fotoğrafı: Zalvor %5 30 Gr Deri Kremi

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
E-Reçete: Pasif

Etken Maddesi: Permetrin


Barkod Numarası: 8699522352456

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

İlaç Fiyatı: 25,89 TL

Bu ilacın fiyatı güncel değildir. Ancak en son fiyat güncelleme tarihinden sonra yaşanan enflasyon, döviz kuru ve KDV farkı otomatik olarak hesaplandığında bu ilacın tahmini güncel fiyatı: 66,08 TL olabilir.

Google Reklamları

Firma Bilgileri

GlaxoSmithKline Services plc

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.