Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Zinnat 750 Mg 1 Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefuroksim

Formülü:

Zinnat 250mg tablet, beyaz veya krem renkli, film kaplı, kapsül şeklinde, bikonveks tabletlerdir. Her tablette 250mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil bulunur. Koruyucu olarak %0.015 a/a metil paraben, %0.013 a/a propil paraben ve boya maddesi olarak %0.45 a/a Opaspray white -M-1-7120 içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Zinnat tablet duyarlı organizmaların meydana getirdiği enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Alt solunum yolları enfeksiyonları: Akut bronşit ve kronik bronşitin akut alevlenmeleri ve pnömoni gibi. Üst solunum yolları enfeksiyonları: Otitis media, sinüzit, tonsilit, farenjit gibi kulak, burun, boğaz enfeksiyonları, Genito-üriner sistem enfeksiyonları: Piyelonefrit, sistit, üretrit gibi. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Furonkül, piyoderma, impetigo gibi. Gonore: Akut ve komplike olmayan gonokokal üretrit ve servisit. Erken Lyme hastalığının tedavisinde ve geç Lyme hastalığının önlenmesinde yetişkinler ve 12 yaş üzeri çocuklarda kullanılabilir. Sefuroksim aksetilin (Zinnat) aynı zamanda parenteral uygulama için sodyum tuzu (Zinnat enjektabl) mevcuttur. Bu, parenteral tedaviden oral tedaviye geçişin klinik olarak endike olduğu durumlarda aynı antibiyotik ile ardışık tedavi imkanı sunar. Kronik bronşitin akut alevlenmeleri ve pnömonide parenteral Zinnat (enjektabl) uygulamasını takiben oral yoldan Zinnat (tablet, süspansiyon) ile tedaviye devam edilebilir.

Kontrendikasyonları:

Sefalosporin antibiyotiklerine aşırı duyarlılığı bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Sefalosporin grubu antibiyotiklerle penisilinler arasında çapraz duyarlılık reaksiyonları bildirilmekle birlikte, sefalosporinler penisilinlere aşırı duyarlılığı olan hastalara güvenle verilebilir. Penisilin ile tedavide anafilaktik reaksiyon geçirmiş kişilerde özel dikkat gösterilmelidir. Kullanım sırasında alerjik reaksiyonların ortaya çıkması halinde ilaç kesilmeli, gerekirse uygun ajanlarla (presör aminler, antihistaminikler, kortikosteroidler gibi) hasta tedavi edilmelidir. Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli kullanımı, duyarlı olmayan organizmaların (Candida, enterekoklar, Clostridium difficile) aşırı çoğalmasına neden olarak tedavinin kesilmesini gerektirebilir. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımında psödomembranöz kolit görülebilir, bu nedenle antibiyotik kullanımı sırasında veya daha sonra ciddi diyare gelişen hastalarda ilacın kesilmesi ve uygun yöntemlerle tedavi edilmesi (oral vankomisin gibi) gerekebilir. Lyme hastalığının Zinnat ile tedavisini takiben Jarisch-Herxheimer reaksiyonu görülmüştür. Bu Lyme hastalığına neden olan patojen spiroket, Borrelia burgdorferi'ye Zinnat'ın bakterisid etkisinin sonucudur. Hastalara bu reaksiyonun sık görülen ve genellikle Lyme hastalığının antibiyotiklerle tedavisinin kendi kendisini kısıtlayan bir sonucu olduğu anlatılmalıdır. Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Sefuroksim aksetilin deneysel olarak kanıtlanmış hiçbir teratojenik veya embriyopatik etkisi bulunmamakta ise de bütün diğer ilaçlarda olduğu gibi, gebeliğin ilk aylarında özel dikkat gösterilerek uygulanmalıdır. Sefuroksim anne sütü ile de atıldığından emziren annelere verildiğinde dikkatli olunmalıdır. Ardışık tedavide parenteral tedaviden oral tedaviye geçiş zamanı enfeksiyonun şiddeti, hastanın klinik durumu ve hastalık etkeni patojenlerin duyarlılığı tarafından belirlenir. 72 saat içinde klinik iyileşme olmazsa parenteral tedaviye devam edilmelidir. Ardışık tedaviye başlamadan önce sefuroksim sodyum (Zinnat enjektabl) kullanım bilgilerine müracaat ediniz.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Sefuroksim aksetilin yan etkileri genellikle hafif ve geçici özelliktedir. Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi nadir olarak, eritem

TM: Zinnat Glaxo Wellcome şirketler grubunun tescilli markasıdır.

multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (ekzantematik nekroliz) ve deride kızarıklık, ürtiker, ateş, kaşıntı, serum hastalığı ve çok nadir olarak anafilaksi gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Sefuroksim aksetil alan hastaların küçük bir oranında diyare, bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar görülmüştür. Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi nadiren psödomembranöz kolit görüldüğü rapor edilmiştir. Seyrek olarak baş ağrısı görülmüştür. Zinnat tedavisi sırasında eozinofiliye ve hepatik enzim düzeylerinde geçici yükselmelere (SGPT,SGOT ve LDH) rastlanmıştır. Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi çok nadiren sarılık bildirilmiştir. Çok nadiren, bazen ağır , trombositopeni ve lökopeni bildirilmiştir. Sefalosporin grubu antibiyotikler alyuvar membranının yüzeyine absorbe olmaya ve ilaca yönelmiş antikorlarla etkileşmeye eğilimlidir; böylece pozitif Coomb's testi (kanın 'cross-matching'ini etkileyebilir) ve çok nadiren hemolitik anemi oluşturabilirler.

İlaç etkileşimleri:

Mide asiditesini azaltan ilaçlar Zinnat'ın açlık durumunda biyoyararlanımını azaltabilir ve Zinnat'ın yemek sonrası absorpsiyonundaki artışı ortadan kaldırabilir. Ferrisiyanid testinde yanlış negatif sonuç meydana gelebileceğinden, sefuroksim aksetil alan hastalarda kan/plazma glukoz seviyelerinin tesbitinde glukoz oksidaz ya da hekzokinaz metodları önerilir. Sefuroksim aksetil, alkali pikrat ile kreatinin tayinini etkilemez.

Kullanım şekli ve dozu:

Genel tedavi süresi 7 gündür (5-10 gün). Sefuroksim aksetil optimum absorpsiyon için yiyeceklerden sonra alınmalıdır. (Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde) Yetişkinler: Çoğu enfeksiyonlarda: Günde 2 kez 250 mg. Üriner sistem enfeksiyonları: Günde 2 kez 125 mg. Hafif ve orta derecedeki alt solunum yolları enfeksiyonlarında, örneğin; bronşitte: Günde 2 kez 250 mg. Daha ağır alt solunum yolları enfeksiyonlarında veya pnömoniden kuşkulanıldığında: Günde 2 kez 500 mg. Piyelonefrit: Günde 2 kez 250 mg. Komplike olmayan gonore: 1 g'lık tek doz. Yetişkinler ve 12 yaşın üstündeki çocuklarda Lyme hastalığı tedavisinde: 20 gün süre ile günde 2 kez 500 mg. Ardışık tedavi: Pnömoni: 48-72 saat, günde iki kez 1.5g (i.v. ya da i.m.) enjeksiyonu takiben tedaviye 7-10 gün, günde iki kez 500mg Zinnat (sefuroksim aksetil) ile oral yoldan devam edilir. Kronik bronşitin akut alevlenmeleri: 48-72 saat, günde iki kez 750mg (i.v., i.m.) enjeksiyonu takiben tedaviye 5-10 gün, günde iki kez 500mg Zinnat (sefuroksim aksetil) ile oral yoldan devam edilir. Parenteral ve oral tedavinin süresi enfeksiyonun şiddeti ve hastanın klinik durumu tarafından belirlenir. Çocuklar: Çoğu enfeksiyonlarda: Günde 2 kez 125 mg veya günde iki kez 10mg/kg, günlük doz maksimum 250 mg'dır. Orta kulak iltihaplı 2 yaş ve daha büyük çocuklarda veya daha şiddetli enfeksiyonlarda: Günde 2 kez 250 mg veya günde iki kez 15mg/kg, günlük doz maksimum 500mg'dır. Genel olarak tedavi süresi 7 gündür (5-10 gün arası). Beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarında akut romatizmal ateş ya da akut glomerülonefritten sakınmak için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir. Sefuroksim aksetilin acı lezzetinden dolayı Zinnat tabletler kırılarak verilmemelidir. Bu bakımdan tabletleri yutamayan küçük çocuklar gibi hastaların tedavisi için uygun değildir. Çocuklarda Zinnat süspansiyon kullanılabilir. 3 ayın altındaki çocuklarda Zinnat kullanımı ile ilgili deneyim yoktur. Eğer bir dozu almayı unutursanız, mümkün olduğu kadar çabuk diğerini alınız ve sonra önceki gibi devam ediniz.

Aşırı Dozaj

Sefalosporinler aşırı dozda serebral irritasyon sonucu konvülsiyonlara neden olabilirler.Aşırı dozaj alındığı durumlarda serum düzeyleri hemodiyaliz ve peritonal diyaliz ile düşürülebilir.

Atc Kodu:

J01DC02

İthalatçı Firma:

GlaxoSmithKline Services plc
Telefon:

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Zinnat 750 Mg 1 Flakon Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Zinnat 750 Mg 1 Flakon

İlaç Fotoğrafı: Zinnat 750 Mg 1 Flakon

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
E-Reçete: Pasif

Etken Maddesi: Sefuroksim Sodyum


Barkod Numarası: 8699522271924

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

İlaç Fiyatı: 13,89 TL

Bu ilacın fiyatı güncel değildir. Ancak en son fiyat güncelleme tarihinden sonra yaşanan enflasyon, döviz kuru ve KDV farkı otomatik olarak hesaplandığında bu ilacın tahmini güncel fiyatı: 125,69 TL olabilir.

Google Reklamları

Firma Bilgileri

GlaxoSmithKline Services plc

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.