Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ceftinex 125 Mg/5 Ml 100 Ml Oral Süspansiyon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Sefdinir

Formülü:

Her 5 ml süspansiyon;
125 mg sefdinir ayrıca koruyucu olarak sodyum benzoat, aroma verici olarak çilek ve krema aroması içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikleri:
Ceftinex süspansiyon, etkin madde olarak geniş spektrumlu semisentetik bir sefalosporin olan sefdinir içermektedir. Üçüncü kuşak bir sefalosporin olan sefdinir bakteri hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir. Penisilinler ve bazı sefalosporinlere dirençli mikroorganizmalar sefdinire duyarlıdır. Sefdinirin S. aureus'a ait penisilin bağlayan protein (PBP) 3,2,1 ve E. faecalis'a ait penisilin bağlayan protein (PBP) 2 ve 3 üzerine diğer sefalosporinlerden daha fazla ilgisi bulunmaktadır. Sefdinir çözünebilir mediatörlerle nötrofillerin uyarılması sırasında, nötrofillerden ekstrasellüler ortama miyeloperoksidaz salınımını inhibe etmektedir.

Mikrobiyoloji:
Sefdinirin aşağıdaki mikroorganizmalar üzerine etkili olduğu gösterilmiştir:

Aerobik Gram-Pozitif Mikroorganizmalar:
Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil, metisiline dirençli suşlar hariç)
Streptococcus pneumoniae (yalnızca penisiline duyarlı suşlar)
Streptococcus pyogenes
Staphylococcus epidermidis (yalnızca metisiline duyarlı suşlar)
Streptococcus agalactiae
Streptokokların viridans grubu

Aerobik Gram-Negatif Mikroorganizmalar:
Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil)
Haemophilus parainfluenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil)
Moraxella catarrhalis (beta-laktamaz üreten suşlar dahil)
Citrobacter diversus
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis

Farmakokinetik özellikleri:
Emilim:
Sefdinir oral uygulamadan 2-4 saat sonra doruk plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Sefdinir süspansiyonun tahmin edilen mutlak biyoyaralanımı %25'tir. Sefdinir yemeklerden bağımsız olarak alınabilir.
Sefdinir süspansiyonun 6 ay-12 yaş çocuklara tek doz 7 mg/kg uygulanmasından sonra Cmax (µg/mL), tmax (sa) ve AUC (µg sa/mL) değerleri sırasıyla; 2.30, 2.2, 8.31 ve 14 mg/kg sefdinir süspansiyon tek doz uygulanmasından sonra 3.86, 1.8, 13.4 olarak saptanmıştır.
Multipl doz uygulaması normal böbrek fonksiyonlu hastalarda günde tek doz veya iki kez uygulama ile sefdinir plazmada birikmez.

Dağılım:
Sefdinir için ortalama dağılım hacmi çocuklarda 0.67 L/kg (±0.29) olarak saptanmıştır. Sefdinir hem yetişkinde hem de çocuklarda plazma proteinlerine %60 ile % 70 oranında bağlanır; bağlanma oranları konsantrasyondan bağımsızdır.

Metabolizma ve Atılım:
Sefdinir kayda değer oranda metabolize olmaz. Böbrekler yolu ile atılır ve plazma eliminasyon yarı ömrü (t½) ortalama 1.7 saattir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda sefdinir klerensi azalmaktadır. Eliminasyonun büyük kısmı böbreklerle olduğundan, böbrek fonksiyonu bozuk olanlarda veya hemodiyaliz hastalarında doz ayarlaması gerekmektedir.

Endikasyonları:

Ceftinex süspansiyon aşağıda belirtilen enfeksiyonlarda etkilidir;
- Akut Bakteriyal Otitis Media: Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis'in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar.
- Akut Maksiller Sinüzit: Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis'in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar
- Akut Bakteriyel Rhinosinüzit: Haemophilus influenzae (beta-laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (yalnızca penisiline duyarlı suşlar) ve Moraxella catarrhalis'in (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) neden olduğu enfeksiyonlar
- Farenjit / Tonsillit: Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonlar.
- Komplikasyonsuz Deri Enfeksiyonları: Staphylococcus aureus (beta-laktamaz üreten suşlar dahil) ve Streptococcus pyogenes'in neden olduğu enfeksiyonlar.

Kontrendikasyonları:

Sefdinir, sefalosporin grubu ilaçlara aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir

Uyarılar/Önlemler:

Sefdinir ile tedaviye başlamadan önce, hastanın sefdinir, diğer sefalosporinler, penisilinler veya diğer ilaçlara aşırı duyarlılığı olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer sefdinir, penisiline duyarlı hastalara verilecekse penisilin alerjisi olan hastaların %10'unda çapraz-aşırı duyarlılık olabileceğinden mutlaka dikkatli olunmalıdır. Eğer sefdinire karşı allerjik reaksiyon oluşursa, ilaç tedavisi kesilmelidir. Ciddi akut hipersensitivite reaksiyonların epinefrin, intravenöz sıvı uygulaması, intravenöz antihistaminikler, kortikosteroidler, pressör aminler ile tedavisi ve oksijen verilmesi ile hava yolu açılmasını gerektirebilir.

Sefdinir de dahil olmak üzere hemen hemen tüm antibakteriyel ilaçlarla pseudomembranöz kolit gelişimi bildirilmiştir. Bu nedenle antibakteriyel tedavi sonrası gelişen diyare olgularında dikkatli olunmalıdır. Antibakteriyel ilaçlarla tedavi barsağın normal florasını değiştirir. Çalışmalar Clostridium difficile tarafından üretilen toksinin anbiyotikle ilişkili kolitin primer sorumlusu olduğunu göstermektedir. Pseudomembranöz kolit tanısından sonra uygun tedaviye başlanmalıdır. Orta derecede pseudomembranöz kolit vakaları genellikle ilacın kesilmesine yeterli yanıt verirler. Ağır kolitli olgularda sıvı ve elektrolit tedavisi, protein desteği ve Clostridium difficile'ye klinik olarak etkili antibakteriyel ilaç ile tedavi gerekmektedir.

Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi, uzamış tedavi dirençli organizmaların gelişmesine neden olabilir.Hastanın dikkatli bir biçimde izlenmesi gerekmektedir. Eğer tedavi sırasında süper enfeksiyon oluşursa, uygun alternatif tedavi verilmelidir.

Diğer geniş spektrumlu antibiyotikler gibi sefdinir, kolit öyküsü olan kişilere uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi<30 mL/dk) sefdinir için doz ayarlaması yapılmalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı:
Gebelik kategorisi: B
Hamile kadınlarda yapılmış yeterli ve iyi kontrollü çalışma bulunmadığından, mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır.
600 mg tek doz uygulamayı takiben, anne sütünde sefdinir saptanmamıştır.

Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi:
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Sefdinir kullanımıyla ortaya çıkan yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Diyare, vajinal moniliyasis, bulantı, başağrısı, abdominal ağrı ve vajinit en sık bildirilen yan etkilerdir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Aluminyum ve magnezyum içeren antasidlerle beraber kullanıldığında, sefdinir antasidlerin alınmasından en az 2 saat önce ya da sonra alınmalıdır.

Böbreklerden elimine edilen ilaçlarda olduğu gibi probenesid, sefdinirin de böbrekten atılımını inhibe eder.

Sefdinir tedavisi sırasında demir içeren preparatların da kullanıldığı durumlarda; sefdinir bu ilaçların alınmasından en az 2 saat önce ya da sonra alınmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

6 ay-12 yaş pediatrik hastalarda önerilen doz ve tedavi süresi tabloda belirtilmiştir; tüm enfeksiyonlar için toplam günlük doz 14 mg/kg olup, maximum doz 600 mg/gün'dür. Günde tek doz 10 gün uygulama, BID uygulama ile eşit etkinliktedir. Deri enfeksiyonlarında, tek doz uygulama çalışılmadığından, Ceftinex oral süspansiyon bu enfeksiyonda günde iki kez uygulanmalıdır. Ceftinex oral süspansiyon yemeklerden bağımsız olarak kullanılabilir.

6 ay-12 yaş Pediatrik Hastalar İçin Doz Tablosu
Enfeksiyon türü - Doz - Tedavi süresi
Akut Bakteriyal Otitis Media - 7 mg/kg 12 saat ara ile 5-10 gün veya 14 mg/kg günde tek doz 10 gün
Akut Maksiler Sinüzit - 7 mg/kg 12 saat ara ile 10 gün veya 14 mg/kg günde tek doz 10 gün
Farenjit/Tonsillit 7 mg/kg 12 saat ara ile 5-10 gün veya 1
4 mg/kg günde tek doz 10 gün
Komplike olmamış deri enfeksiyonları 7 mg/kg 12 saat ara ile 10 gün

CEFTİNEX ORAL SÜSPANSİYON PEDİATRİK DOZ ŞEMASI
Ağırlık - 125 mg/5 ml
9 kg 2.5 ml 12 saat ara ile veya 5 ml günde tek doz
18 kg 5 ml 12 saat ara ile veya 10 ml günde tek doz
27 kg 7.5 ml 12 saat ara ile veya 15 ml günde tek doz
36 kg 10 ml 12 saat ara ile veya 20 ml günde tek doz
≥43 kg 12 ml 12 saat ara ile veya 24 ml günde tek doz

43 kg ve üzerindeki çocuklar maksimum günlük doz olan 600 mg'ı alabilirler.

Süspansiyonun Hazırlanması: Şişe üzerindeki işaret çizgisinin yarısına kadar kaynatılmış, soğutulmuş su koyarak iyice çalkalayınız. Homojen bir dağılım için 5 dakika bekleyiniz. Şişe üzerindeki işaret çizgisine kadar su ekleyerek tekrar çalkalayınız. Sulandırılmış süspansiyon kontrollü oda ısısında 10 gün saklanabilir.

HER KULLANIMDAN ÖNCE ŞİŞEYİ İYİCE ÇALKALAYINIZ.

Yaşlılarda kullanım: Renal bozukluğu olmayan yaşlılarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur.

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanım: Kreatinin klerensi < 30mL/dakika olan hastalarda 300 mg/gün uygulanmalıdır. Hemodiyaliz sefdinir atılımına neden olur; tavsiye edilen başlangıç dozu gün aşırı 300 mg (veya 7 mg/kg/doz). Hemodiyaliz uygulaması bittikten sonra 300 mg (veya 7 mg/kg/doz) uygulanmalıdır. İzleyen dozlar gün aşırı 300 mg (veya 7 mg/kg/doz) olmalıdır.

Doz Aşımı ve Tedavisi
İnsanlarda sefdinirin doz aşımı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Beta laktam antibiyotiklerin aşırı dozda kullanılmaları bulantı, kusma, epigastik ağrı, diyare ve konvülsiyonlara neden olur. Hemodiyaliz ile sefdinir vücuttan uzaklaştırılır.

Üretici Firma:

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 285 22 90
Email: info@bilimpharma.com

Ceftinex 125 Mg/5 Ml 100 Ml Oral Süspansiyon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Ceftinex 125 Mg/5 Ml 100 Ml Oral Süspansiyon

İlaç Fotoğrafı: Ceftinex 125 Mg/5 Ml 100 Ml Oral Süspansiyon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Sefdinir


Barkod Numarası: 8699569280408

İlaç Fiyatı: 36,17 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ayazağa Köyü Yolu, Maslak / İSTANBUL
Telefon: (212) 285 22 90
Email: info@bilimpharma.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.