Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Saneloc 200 Mg 30 Değiştirilmiş Salınımlı Tablet

Kalp Damar Sistemi » Beta Bloke Edici Ajanlar » Beta Bloke Edici Ajanlar » Seçici Ajanlar » Metoprolol

Formülü:

Her kontrollü salim tableti: 200 mg Metoprolol tartarata eşdeğer 190 mg metoprolol süksinat içerir.
Yardımcı maddeler: Bayar madde, titanyum dioksit.
Tatlandırıcı: Şeker.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik Özellikler
Metoprolol, 13ı selektif adrenerjik reseptör blokeridir. 132 reseptörlerini bloke etmek için gereken dozdan çok daha düşük dozlarda 131 reseptörlerini bloke eder.

Metoprololun membran stabilize edici etkisi ihmal edilebilecek kadar düşüktür ve parsiyel agonist etki göstermez. Metoprolol intrinsik sempatomimetik aktiviteye sahip değildir. Metoprolol katekolaminlerin (özellikle fiziksel ve mental stres sirasinda salinan) kalp üzerindeki stimüle edici etkilerini azaltir veya bloke eder. Metoprolol, katekolaminlerin ani yükselişi ile meydana gelen taşikardiyi, kalp kontraktilitesindeki artişı ve kardiyak output artişını azaltir ve kan basincini düşürür.

Diğer geleneksel tablet formülasyonlarına sahip f3-selektif beta blokerlere göre, Saneloc Değiştirilmiş Salımli Tablet'in plazma konsantrasyonu ve reseptörleri bloke edici etkisi 24 saatten daha uzun sürer.

Plazma konsantrasyonlari stabil olduğu için klinik 13ı selektivitesi, geleneksel 13ı selektif 13- bloker tablet formlarindan daha iyidir. Bu durum, plazma doruk konsantrasyonuna bağli bradikardi ve bacaklardaki güçsüzlük gibi yan etkileri de azaltir.

Gerektiğinde, metoprolol obstrüktif pulmoner rahatsizlık semptomları gösteren hastalara bir 132-agonist ile birlikte verilebilir. Bir 132-agonist ile birlikte terapötik dozlarda verilen metoprolol, 132-agonistinin sağ ladiği bronkodilatasyonu, selektif olmayan beta blokerlerden daha az etkiler.

Metoprolol, selektif olmayan beta blokerlere göre insülin salgilanmasıni ve karbonhidrat metabolizmasini daha az etkiler.

Metoprolol selektif olmayan beta biokerlere göre hipoglisemi karşisında kardiyovasküler yanıti daha az etkiler.

Farmakokinetik Özellikler
Absorbsiyon ve dağılım
Metoprolol oral olarak alindıktan sonra tamamen emilir. Metoprolol büyük oranda ilk geçiş etkisine uğradığindan dolayi, tek oral dozun biyoyararlanimi yaklaşik %50'dir.

Kontrollü salim tabletlerinin biyoyararlanımı geleneksel tabletlerden %2O-3O oranında daha azdir. Ancak EAA (eğri altinda kalan alan) değerleri geleneksel tabletlerin kullanimiyla ayni olduğu için bu durum klinik etki açisından anlamli bir fark oluşturmaz. Metoprololun yalnizca küçük bir miktarı (yaklaşik °1o5-10) plazma proteinlerine bağlanir.

Her metoprolol kontrollü salim tableti çok sayida metoprolol süksinat kontrollü salim pelleti içerir. Her pellet metoprololün salim oranını kontrol eden bir polimer film ile kaplanmıştır.

Kontrollü salim tabletleri hızla dağılarak metoprolol granülleri gastrointestinal kanala yayılır ve metoprololün salınımı yaklaşık 20 saat boyunca aralıksız devam eder. Metoprololün eliminasyon yarılanma ömrü ortalama 3.5 saattir. Günde bir kez uygulanması ile stabil metoprolol plazma düzeyi elde edilir.

Metabolizma
Metoprolol karaciğerde oksidasyon yoluyla metabolize olur. Bilinen üç temel metabolitin klinik olarak anlamlı bir l3-bloker aktivitesi yoktur.

Metoprolol başlıca karaciğerde bulunan sitokrom CYP2D6 enzimi ile metabolize olur. CYP2D6 gen polimorfizminden ötürü, metoprolol metabolizasyon oranı bireyler arası farklılıklar gösterir. Yavaş metabolize edicilerde (yaklaşık %78), normal metabolize edicilere kıyasla daha yüksek plazma konsantrasyonları ve daha yavaş eliminasyon hızı gösterir.

Atılım
Oral dozun %95'ten fazlası idrarla atılır. Oral dozun yaklaşık %S'i ise değişmeden atılır, bu değer çok ender olarak bazı hastalarda %30'a kadar yükselebilir. Metoprololün plazma eliminasyon yarılanma ömrü 3.5 saattir (1-9 saat arasında değişir). Total klerensi yaklaşık 1 L/dak.'dır.

Metoprololün farmakokinetiğinde yaşlı ve genç hastalar arasında anlamlı bir farklılık görülmez. Böbrek yetmezliği olan hastalarda metoprololün sistemik biyoyararlanımı ve eliminasyonu normaldir bununla beraber metabolitlerin eliminasyonu normalden daha yavaştır. Glomerüler filtrasyon hızı 5 ml/dak.'dan az olan hastalarda metabolitler belirgin bir şekilde birikim göstermekle birlikte bu birikim beta bloker etkiyi güçlendirmez.

Karaciğer sirozu olan hastalarda metoprololün biyoyararlanımı artabilir ve total klerensi azalabilir. Bu durum, yalnızca ağır karaciğer yetmezliği olanlarda veya portakaval şantlı hastalarda klinik olarak anlamlıdır. Portakaval şantlı hastalarda total klerens hızı 0.3 L/dak.'dır ve sağlıklı kişilere göre EAA değeri yaklaşık 6 kat daha fazladır.

Endikasyonları:

Saneloc 200 mg Değiştirilmiş Salımlı Tablet aşağıdaki durumlarda endikedir:
- Hipertansiyon
- Angina pektoris
- Taşikardi, özellikle supraventriküler taşikardi
- Miyokard infarktüsü sonrası idame tedavi
- Hiperkinetik kalp sendromu
- Migren profilaksisi
- Sol ventriküler fonksiyonu azalmış (EF < %40), stabil, kronik, hafif-orta şiddette kalp yetmezliğinde, ACE inhibitörleri ve diüretiklerle yapılan standart tedaviye ek olarak ve gerekli durumlarda kardiyak glikozitlerle birlikte kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Saneloc 200 mg Değiştirilmiş Salımlı Tablet aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:
- Metoprolol süksinata, diğer l3-blokerlere veya Saneloc Değiştirilmiş Salımlı Tablet'in içerisindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık,
- İkinci veya üçüncü derece atrioventriküler blok
- Tedavi edilmemiş kalp yetmezliği (pulmoner ödem, kan akışı bozukluğu veya hipotansiyon) ve miyokard kontraktilitesini artıran devamlı veya aralıklı ilaç tedavisi (13- reseptör agonizmi)
- Açık ve klinik olarak önemli sinüs bradikardisi (kalp atım hızı <50/dak.)
- Hasta sinüs sendromu
- Kardiyojenik şok
- Ağır periferik arteriyal dolaşım bozukluğu
- Hipotansiyon (sistolik<90mmHg)
- Şiddetli bronşiyal astım veya kronik obstrüktif pulmoner hastalık
- MAO inhibitörleriyle beraber kullanımda (MAO-B ihhibitörleri hariç)
Metoprolol, akut miyokard infarktüsünden şüphelenilen ve kalp atım hızı <45/dak., PQ aralığı
>0.24 saniye veya sistolik kan basıncı <100 mmHg olan hastalara verilmemelidir.

Uyarılar/Önlemler:

Astımlı hastalarda l3-blokerler dikkatli kullanılmalıdır. 32-agonist (tablet veya inhaler formu) kullanan astımlı hastalarda metoprolol tedavisi başlanacaksa, 32-agonist dozu kontrol edilmeli ve gerekirse artırılmalıd ır. Metoprolol kontrollü salım tabletleri, 32-reseptörlere geleneksel 131-selektif beta bloker tablet formlarından daha az etki gösterir.

Metoprolol diyabet tedavi dengesini bozabilir ve hipoglisemi semptomlarını maskeleyebilir. Karbonhidrat metabolizması ile etkileşim veya hipoglisemi semptomlarının maskelenme riski metoprolol kontrollü salım tabletleri kullanımında geleneksel 31-selektif beta bloker tabletlerin ve non-selektif l3-blokerlerin kullanımına kıyasla daha az görülür.

AV ileti bozuklukları metoprolol tedavisi süresince zaman zaman şiddetlenebilir.

Metoprolol antihipertansif etkisinden dolayı periferik vasküler bozukluk semptomlarını artırabilir.

Metoprolol feokromositomalı hastalara verildiğinde, tedavi öncesinde ve beraberinde bir xbloker kullanılmalıdır.

Metoprolol tedavisi tirotoksikoz semptomlarını maskeleyebilir.

l3-bloker kullanan bir hastaya cerrahi müdahale yapılacaksa anestezist bu konuda bilgilendirilmelidir. Ameliyata girecek hastalarda l3-bloker tedavisinin kesilmesi önerilmez. 13-bloker tedavisi aniden kesilmemelidir. Tedavi kesilecekse, metoprolol dozu giderek azaltılmalı ve en az iki haftalık bir periyot sürecinde, doz azar azar yarıya indirilerek en küçük doz kontrollü salım tabletinin, 25 mg1ın yarısına (=12.5 mg metoprolol tartarata eşdeğer 11.875 mg metoprolol süksinat) ulaşıncaya kadar devam edilmelidir. Tedaviye tamamen son verilmeden önce son doz en az dört gün kullanılmış olmalıdır. Eğer hastada semptomlar gelişirse, doz daha uzun sürede azaltılmalıdır. l3-blokerlerle tedavide ilaç birden kesilirse kalp yetmezliği şiddetlenebilir, miyokard infarktüsü geçirme riski artabilir ve ani ölümler görülebilir.

Diğer l3-blokerler gibi, metoprolol alerjenlere karşı duyarlılığı ve anafilaktik reaksiyonların şiddetini artırabilir. Adrenalin tedavisi l3-bloker kullanan hastalarda her zaman istenilen terapötik etkiyi vermez.

l3-blokerler psöriazisi şiddetlendirebilir veya gelişmesine neden olabilir.

Kalp yetmezliği ile birlikte aşağıdaki durumlar gözlenen hastalarda bugüne kadar metoprolol tedavisi ile ilgili yeterli bir deneyim yoktur:
- Stabil olmayan kalp yetmezliği (NYHA IV)
- Son 28 gün içerisinde görülen akut miyokard infarktüsü veya stabil olmayan angina pektoris
- Renal fonksiyon bozuklukları
- Hepatik fonksiyon bozuklukları
- 80 yaş üzeri hastalar
- 40 yaş altı hastalar
- Hemodinamik etkili kapakçık hastalığı
- Obstrüktif hipertrofik kardiyomiyopati
- Metoprolol süksinat tedavisi öncesindeki 4 ay içerisinde yapılan kardiyak operasyonlar

Kalıtsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz eksikliği ya da glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu, fruktoz intoleransı ya da sukraz-izomaltaz yetersizliği olan hastalar metoprolol kullanmamalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanımı
Gebelik kategorisi: C.

Gebe kadınlarda yeterli kontrollü klinik çalışma olmadığından, metoprolol gebelik döneminde ancak anneye sağlayacağı yarar fetusa vereceği zarardan daha fazla ise kullanılmalıdır.

Gebelikte metoprolol kullanılacaksa doğumdan 48-72 saat önce kesilmelidir. Eğer bu mümkün değilse, yeni doğan, 13-blokaj semptomlarının görülme riski dolayısıyla 48-72 saat gözlem altında tutulmalıdır (ör: kalp ve akciğer komplikasyonları).

Laktasyon
Metoprolol, anne sütünde annenin plazmasında bulunduğu konsantrasyondan yaklaşık üç kat daha fazla birikir. Terapötik dozlarda kullanılan ilacın anne sütü ile beslenen bebeklerde advers reaksiyon oluşturma riski düşüktür (yavaş metabolize ediciler hariç).

Araç ve Makine Kullanımına Etkisi
Metoprolol tedavisi esnasında baş dönmesi ve halsizlik görülebileceğinden, araç ve makine kullanımından önce tedavinin hastalar üzerinde oluşturabileceği etki bilinmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Aşağıdaki yan etkilerin çoğu, metoprolol tabletler ile yapılan klinik çalışmalar ya da rutin kullanım sırasında bildirilmiştir. Bu yan etkilerin çoğunun metoprolol tablet tedavisi ile bağlantısı kanıtlanmamıştır.

Yan etkilerin görülme sıklığı şu şekilde tanımlanmıştır:
Çok sık (>%10), sık (>%1 ve < %10), seyrek (>%O.1 ve < %1), nadir (>%O.O1 ve < %O.1), çok nadir (< %O.O1).

Hematolojik ve lenfatik sisteme ait yan etkiler
Çok nadiren: Trombositopeni, lökopeni

Endokrin sistemine ait yan etkiler
Nadiren: Gizli diyabetin şiddetlenmesi

Metabolizma ve beslenme bozukluklarına ait yan etkiler
Seyrek olarak: Kilo artışı

Psikiyatrik yan etkiler
Seyrek olarak: Depresyon, konsantrasyon azalması, uyuşukluk veya uykusuzluk,
Nadiren: Sinirlilik, gerginlik
Çok nadir: Unutkanlık veya hafıza zayıflığı, konfüzyon, halusinasyon

Sinir sistemine ait yan etkiler
Sıklıkla: Baş dönmesi, baş ağrısı
Seyrek olarak: Parestezi

Göz hastalıkları
Nadiren: Görme bozukluları, gözlerde kuruluk ya da irritasyon, konjonktivit

Kulak rahatsızlıkları
Çok nadiren: Kulak uğultusu, duyma bozukluğu

Kardiyovasküler sisteme ait yan etkiler
Sıklıkla: Bradikardi, palpitasyonlar
Seyrek olarak: Kalp yetmezliği semptomlarının geçici olarak şiddetlenmesi, birinci derece atrioventriküler blok, prekordial ağrı.
Nadiren: Fonksiyonel kardiyak semptomlar, kardiyak aritmiler, kardiyak ileti bozuklukları

Vasküler sisteme ait yan etkiler
Çok sık olarak: Kan basıncında düşme, ortostatik hipotansiyon
Seyrek olarak: El ve ayaklarda soğuma
Çok nadiren: Tedavi öncesi şiddetli periferal vasküler bozukluğu olan hastalarda nekroz, aralıklı klodikasyon ya da Raynaud sendromu

Solunum sistemine ait yan etkiler
Sıklıkla: Egzersiz sırasında solunum güçlüğü
Seyrek olarak: Bronkospazm
Nadiren: Rinit

Gastrointestinal sisteme ait yan etkiler
Sıklıkla: Bulantı, abdominal ağrı, diyare, konstipasyon
Seyrek olarak: Kusma
Nadiren: Ağız kuruluğu
Çok nadir: Tat alma bozukluğu

Hepato-biliyer sisteme ait yan etkiler
Nadiren: Karaciğer fonksiyon testlerinde anormal değerler
Çok nadir: Hepatit

Deri ve yumuşak dokuya ait yan etkiler
Seyrek olarak: Raş, terlemede artış
Nadiren: Saç dökülmesi
Çok nadir: Fotosensitivite reaksiyonları, psöriyazis oluşması veya şiddetlenmesi

Kas ve iskelet sistemine ait yan etkiler
Seyrek olarak: Kas spazmı
Çok nadir: Eklem ağrısı, kaslarda güçsüzlük

Üreme sistemine ait yan etkiler
Nadiren: İmpotans ve diğer seksüel bozukluklar

Genel
Çok sık olarak: Halsizlik
Seyrek olarak: Ödem

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Farmakodinamik Etkileşimler
Sempatik gangliyon blokerleri, diğer 13-blokerler veya MAO inhibitörleri ile birlikte metoprolol kullanan hastalar yakından takip edilmelidir.

Klonidin ile birlikte sürdürülen tedavi kesilmek zorunda ise f3-bloker tedavisi klonidin tedavisinden birkaç gün önce sonlandırılmalıdır.

Metoprolol, verapamil veya diltiazem türü bir kalsiyum kanal blokeri veya antiaritmik bir ajan ile birlikte kullanıldığında hasta, negatif inotropik ve kronotropik etki ihtimaline karşı izlenmelidir. Verapamil tipi kalsiyum kanal blokerleri, l3-bloker alan hastalara intravenöz olarak verilmemelidir.

Sınıf 1 antiaritmik ajanlar ve 13-reseptör blokerler birbirlerinin negatif inotropik etkilerini artırabilir, bu da sol ventriküler fonksiyonları zayıflamış hastalarda şiddetli hemodinamik istenmeyen etkilere yol açabilir. Bu kombinasyon, hasta sinüs sendromu ve patolojik AV iletimi olanlarda da kullanılmamalıdır.

13-bloker kullanan hastalarda inhaler anestezikler, l3-blokerlerin bradikardiyak etkisini artırır. Metoprolol, birlikte uygulandığında, kan basıncını düşüren ilaçların etkisini güçlendirebilir.

Metoprolol ve noradrenalin, adrenalin ya da diğer sempatomimetikler birlikte kullanıldığında kan basıncında önemli bir yükselme olabilir.

Metoprolol, rezerpin, x-metildopa, klonidin ve kardiyak glikozitlerle birlikte verild iğinde kalp atım hızında ve kardiyak iletide belirgin bir düşüş meydana gelebilir.

Diğer 3-adrenerjik bloker ajanlarla (ör: timolol içeren göz damlaları) birlikte metoprolol kullanan hastalar hekim tarafından yakından takip edilmelidir.

Metoprolol hipogliseminin semptomlarını azaltabilir. 3-reseptör blokerleri tip-II diyabette insülin salımını inhibe edebilir. Kan glukoz seviyeleri düzenli olarak kontrol edilmeli ve antidiyabetik tedavi (insülin ve oral antidiyabetikler) buna göre ayarlanmalıdır.

İndometazin veya diğer bazı prostaglandin sentez inhibitörleri ile l3-blokerlerin birlikte kullanımı l3-blokerlerin antihipertansif etkisini azaltabilir.

l3-bloker kullanan bir hastaya belli durumlarda adrenalin verildiğinde, kardiyoselektif lblokerlerin kan basıncına etkisi nonselektif l3-blokerlerden oldukça azdır.

l3-bloker kullanan hastalarda adrenalinin anafilaktik reaksiyon tedavisindeki etkisi bozulabilir.

Farmakokinetik etkileşmeler
Enzim indükleyen veya inhibe eden ilaçlar metoprololün plazma konsantrasyonunu etkileyebilir. Metoprololün plazma konsantrasyonu nu rifampisin azaltır, simetidin, alkol, hidralazin artırır. Metoprolol başlıca karaciğerdeki sitokrom (CYP) 2D6 enzimi tarafından metabolize olur. Sitokrom (CYP) 2D6 üzerinde inhibitör etkisi olan paroksetin, fluoksetin ve sertralin gibi selektif serotonin reuptake inhibitörleri, difenhidramin, selekoksib, terbinafin, nöroleptikler (örneğin klorpromazin, triflupromazin, klorprotiksen) ve mu htemelen propafenon gibi ilaçlar, metoprololün plazma konsantrasyonunu yükseltebilir.

Metoprolole bağlı olarak diğer ilaçların atılımı azalabilir (örneğin lidokain).

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Saneloc Değiştirilmiş Salımlı Tabletler günde bir defa, tercihen sabahları kahvaltı ile, alınmalıdır. Tabletler veya yarıya bölünmüş tabletler çiğnenmemeli ve ezilmemeli, en az yarım bardak su ile alınmalıdır.

Hipertansiyon
Hafif ve orta şiddette hipertansiyonlu hastalarda önerilen doz günde bir defa 50 mgdır. Gerekirse doz günlük 100-200 mg'a çıkartılabilir, ya da bir başka antihipertansif ajan tedaviye eklenebilir.

Angina pektoris
Günde bir defa 50-200 mg önerilir. Gerekirse koroner arter hastalığı tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar ile birlikte kullanılabilir.

Taşikardi
Günde bir defa 50-200 mg önerilir.

Miyokard enfarktüsü sonrası idame tedavi
Günde bir defa 100-200 mg önerilir.

Hiperkinetik kalp sendromu
Günde bir defa 50-200 mg önerilir.

Migren profilaksisi
Günde bir defa 100-200 mg önerilir. Genellikle günlük 100 mg'lık doz oldukça etkilidir.
Bireysel duyarlılığa bağlı olarak doz yukarıda belirtilen doz aralığında değiştirilebilir.

Azalmış sol ventriküler fonksiyonun eşlik ettiği hafiften orta şiddete stabil kronik kalp yetmezliği
Diğer bir kalp yetmezliği tedavisi ilacıyla kontrol altına alınmış stabil semptomatik kalp yetmezliği olan hastalarda metoprolol dozu bireyseldir. NYHA 111 hastalarında tavsiye edilen başlangıç dozu ilk hafta günde bir defa 12.5 mg'dır. Günlük doz ikinci haftada 25 mg'a çıkartılabilir. NYHA II hastaları için tavsiye edilen başlangıç dozu ilk iki hafta günde bir defa 25 mg'dır. İlk iki hafta sonrasında dozun iki katına çıkarılması tavsiye edilir. Doz her hafta artırılarak günde 200 mgTa ya da maksimum düzeyde tolere edilebilen miktara çıkartılır. Uzun süreli tedavide hedeflenen doz günlük 200 mg ya da maksimum tolere edilen doz olmalıdır. Stabil semptomatik kalp yetmezliği tedavisi gören hastanın, doktoru bu durumdan haberdar etmesi gerekir. Her doz artışından sonra hastanın durumu dikkatle incelenmelidir. Kan basıncında bir düşüş gözlenirse kombine edilen diğer ilaç dozunu azaltmak gerekebilir. Kan basıncındaki düşüş uzun süreli metoprolol kullanımına bir engel teşkil etmez, ancak doz hastanın durumu stabil oluncaya dek azaltılmalıdır.

Renal yetmezlik
Herhangi bir doz ayarlaması gerekmez.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu
Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda, (örneğin portakaval şantlı hastalar) dozun azaltılması düşünülmelidir.

Geriatrik hastalarda
80 yaş üzeri hastalar üzerinde yapılan çalışmalar yetersizdir bu nedenle artışları dikkatle yapılmalıdır.

Çocuklar ve adolesanlarda
Çocuklarda ve adolesanlarda Saneloc Değiştirilmiş Salımlı Tablet tedavisi ile ilgili deneyim sınırlıdır.

Doz Aşımı ve Tedavisi
Belirtiler: Aşırı doz metoprolol kullanımı, şiddetli hipotansiyon, sinüs bradikardisi, atrioventriküler blok, kalp yetmezliği, kardiyojenik şok, kardiyak arrest, bronkospazm, bilinç kaybı, mide bulantısı, kusma ve siyanoza sebep olabilir. Belirtiler alkol, antihipertansif ajanlar, kinidin ya da barbitüratlarla eş zamanlı kullanımda şiddetlenebilir. Aşırı dozun ilk belirtileri ilacın alımını takiben 20 dakika ile 2 saat içerisinde gözlemlenebilir.

Tedavi: Aktif kömür, gerekli durumlarda gastrik lavaj uygulanır. Şiddetli hipotansiyon, bradikardi ya da kardiyak yetmezlik tehlikesi varsa, hastaya intravenöz yolla bir 31-agonist 2 ila 5 dakika aralıklarla ya da istenen etki elde edilinceye dek tekrarlayan infüzyon lar halinde verilmelidir. Şayet bir selektif 31-agonist verilemiyorsa dopamin kullanılabilir. Atropin sülfat (0.5-2 mg) da nervus vagusu bloke etmek amacıyla intravenöz olarak verilebilir.

İstenilen etki elde edilemezse diğer sempatomimetik ajanlar (örneğin dobutamin) veya noradrenalin kullanılabilir.

1-10 mg dozunda glukagon da verilebilir. Bir pacemaker kullanımı da gerekebilir. Bronkospazmdan kaçınabilmek için hastaya intravenöz olarak bir 32-agonist de uygulanabilir.

l3-bloker doz aşımı durumunda gereken antidot dozları, 3-reseptörleri l3-blokeri tarafından bloke edildiği için terapötik dozların çok üstünde olduğu göz önüne alınmalıdır.

İthalatçı Firma:

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş.
Telefon: (212) 279 89 00

Saneloc 200 Mg 30 Değiştirilmiş Salınımlı Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Saneloc 200 Mg 30 Değiştirilmiş Salınımlı Tablet

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Metoprolol Suksinat


Barkod Numarası: 8699516038915

İlaç Fiyatı: 14,02 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş. Logosu

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş.

Büyükdere Cd.N:215 Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 89 00

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.