Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Campto 40 Mg 1 Flakon

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Diğer Kanser İlaçları » Diğer Antineoplastik (Kanser) İlaçlar » Irinotekan HCL

Formülü:

Her flakon; İrinotekan hidroklorür trihidrat 100.0 mg D-sorbitol 225.0 mg Laktik asit 4.5 mg Sodyum hidroksit k.m. pH 3.5 Enjeksiyonluk su 5 ml içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Campto ileri evre kolorektal kanserli hastaların tedavisinde endikedir: - Daha önce kemoterapi almamış ileri evre kolorektal kanserli hastalarda 5-FU ve folinik asitle kombine olarak, - 5-FU içeren tedavi rejimleri ile cevap alınamayan hastalarda tek ajan olarak kullanılır.

Kontrendikasyonları:

- İltihaplı kronik barsak hastalıklarında, - Evvelce ilacın ilk kullanımı süresinde görülmüş alerji vakalarında , - İrinotekan'a veya ürünün bileşiminde bulunan maddelerden birine hassasiyeti olan kişilerde -Gebelik ve laktasyonda (bkz. Gebelik ve Laktasyon) -Bilirubin seviyesi normal üst sınırın 1.5 katından yüksek olan hastalarda (bkz. Özel uyarılar ve önlemler) -Ciddi kemik iliği yetmezliği olan hastalarda -WHO performans statüsü 2 'den büyük olan hastalarda

Uyarılar/Önlemler:

Campto sitotoksik kemoterapi uygulaması konusunda uzman ünitelerde ve mutlaka antikanser kemoterapisi konusunda uzman bir hekimin gözetiminde uygulanmalıdır. Campto,'nun advers etkilerinin türü ve insidansı gözönünde bulundurularak aşağıdaki durumlarda, getirmesi beklenen yararlar ve muhtemel terapötik riski dikkatle kıyaslanarak verilmelidir: • Risk faktörü bulunan hastalar, özellikle performans statüsü =2 olanlar. • Çok nadir vakalarda hastaların advers etkilerin kontrolü (geç diyare başladığında derhal ve uzun süreli antidiyare tedavi ve büyük miktarda sıvı alımı) ile ilgili tavsiyelere uymayı istemedikleri durumlar. Böyle hastalar için sıkı hastane gözetimi önerilir. Geç diyare Campto'nun verilmesi üzerinden 24 saat daha fazla bir süre geçtikten sonra veya bir sonraki kürden önce herhangi bir zamanda ortaya çıkabilecek gecikmeli ishal riski konusunda hastalar uyarılmalıdır. Monoterapide ilk sıvı dışkının görülme zamanı Campto infüzyonundan ortalama 5 gün sonradır. Hastalar ishalin başladığını doktorlarına derhal bildirmeli ve uygun tedaviye hemen başlanmalıdır. Diyare riski yüksek hastalar daha önce abdominal/pelvik radyoterapi görmüş olan, başlangıçta hiperlökositozu bulunan ve performans statüsü 2 ve üstü olan hastalardır. Doğru tedavi edilmezse özellikle de beraberinde nötropeni bulunan hastalarda diyare yaşamı tehdit edici düzeyde olabilir. İlk sıvı dışkı görülür görülmez hasta büyük miktarda, elektrolit içeren içecekler içmeye başlamalı ve antidiyare tedavi derhal başlanmalıdır. Bu tedavi Campto'nun uygulandığı merkez tarafından reçete edilecektir. Hasta hastaneden çıktıktan sonra, diyare başlar başlamaz tedavisine başlayabilme amacıyla reçete edilmiş ilacı temin etmelidir. Ek olarak, hasta Campto uygulayan doktorunu veya üniteyi diyarenin meydana gelişi hakkında haberdar etmelidir. Önerilen diyare tedavisi yüksek doz loperamiddir (4 mg ilk uygulama olarak, daha sonra 2 saatte bir 2 mg). Tedavi son sıvı dışkı görüldükten sonra 12 saat sürdürülmeli ve değiştirilmemelidir. Tedavi hiç bir koşulda bu dozlarda ardarda 48 saatten uzun süre sürdürülmemelidir,. paralitik ileus riski bulunmaktadır. Tedavi süresi12 saatten kısa olmamalıdır. Diyare ile birlikte ağır nötropeni (nötrofil sayısı < 500 hücre/mm³) de mevcutsa antidiyare tedaviye ek olarak, geniş spektrumlu bir antibiyotik profilaktik olarak verilmelidir Aşağıdaki durumlarda, diyare tedavisi için antibiyotik tedavisine ek olarak hastane tedavisi önerilir: Beraberinde ateş de olan diyare Ağır diyare (intravenöz hidratasyon gerektiren) Yüksek doz loperamid tedavisine rağmen 48 saatten uzun süren diyare. Hasta daha önceki kürlerde geç diyare geçirmiş olsa dahi, Loperamid profilaktik olarak verilmemelidir. Ağır diyare görülen hastalarda sonraki kürlerde doz azaltılması önerilir. Hematoloji: Campto tedavisi sırasında haftalık olarak tam kan sayımı yapılması önerilir. Hastalar nötropeni riski ve ateşin önemi konusunda uyarılmalıdır. Febril nötropeni (ateş>38 ºC ve nötrofil sayısı ≤ 1000 hücre/mm³) hastanede geniş spektrumlu bir iv. antibiyotikle derhal tedavi edilmelidir. Ciddi hematolojik etkiler görülen hastalarda bir sonraki kürde doz azaltılması önerilir. Ağır diyare geçirmekte olan hastalarda enfeksiyon ve hematolojik toksisite riski artmıştır. Ağır diyaresi olan hastalarda tam kan sayımı yapılmalıdır. Karaciğer yetmezliği Karaciğer fonksiyon testleri, başlangıçta ve her kür öncesi yapılmalıdır. Karaciğer fonksiyonları bozuk hastalar (bilirubin >1.0 ve < 1.5 x ULN ve transaminazlar >5x ULN) daha yüksek febril nörtopeni ve ağır nötropeni riski altındadır ve dikkatle gözlenmelidir. Bilirubin >1.5 x ULN olan hastalara Campto uygulanmamalıdır. Bulantı ve kusma Her Campto tedavi küründen önce antiemetiklerle profilaktik tedavi önerilir. Bulantı ve kusma sıklıkla bildirilmiştir.Geç diyare nedeniyle kusması olan hastalar mümkün olduğu kadar çabuk hastaneye yatırılmalıdır. Akut kolinerjik sendrom Akut kolinerjik sendrom meydana gelirse (erken diyare ve terleme, abdominal kramplar, lakrimasyon, miosis ve salivasyon gibi çeşitli semptomlar) klinik olarak kontrendike değilse, atropin sülfat (0.25 mg subkütan) uygulanmalıdır.Astımlı hastalara dikkatle yaklaşılmalıdır. Akut ve ağır kolinerjik sendrom geçiren hastalarda Campto'nun sonraki uygulamalarında profilaktik atropin sülfat tedavisi önerilir.
Yaşlılar Yaşlı hastalarda genel olarak biyolojik fonksiyonlarda, özellikle karaciğer fonksiyonlarında azalma meydana gelmesinin sıklığı nedeniyle bu populasyonda Campto dikkatle uygulanmalıdır. Barsak obstrüksiyonu olan hastalar Barsak obstrüksiyonu çözülene kadar hastalara Campto uygulanmamalıdır. Böbrek fonksiyonu bozuk hastalar Bu populasyonda çalışma yapılmamıştır. Diğer Diyare ve/veya kusma nedeniyle dehidrate olmuş veya sepsis olan hastalarda çok nadir vakalarda böbrek yetmezliği, hipotansiyon ve dolaşım bozuklukları gözlenmiştir. Tedavi sırasında ve tedavi kesildikten sonra en az üç ay süreyle kontraseptif önlemler alınmalıdır. Hamilelerde ve Emziren Annelerde Kullanımı: Gebelik Campto'nun gebe kadınlarda kullanımına dair bilgi yoktur. Campto'nun embriyotoksik, fetotoksik ve teratojen olduğu tavşan ve sıçanlarda gösterilmiştir.Bu nedenle Campto gebelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma çağındaki kadınlar Campto tedavisi sırasında gebe kalmama konusunda uyarılmalı, böyle bir durum meydana geldiğinde doktorlarını derhal haberdar etmelidirler. Laktasyon Emziren sıçanlarda C-irinotekan sütte tespit edilmiştir. İrinotekanın insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Meme emen bebekler üzerinde advers etki potansiyeli nedeniyle Campto tedavisi sırasında emzirmeye ara verilmelidir.

Araç ve makine kullanımı üzerinde etkisi: Hastalar, Campto uygulaması sonrası 24 saat içinde baş dönmesi ve görme bozuklukları olabileceği konusunda uyarılmalı ve bu semptomlar meydana geldiğinde araç ve makine kullanmamaları tavsiye edilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Monoterapide önerilen doz olan 350 mg/m² dozda Campto uygulaması ile 765 hastada ve 5FU/FA ile haftada bir (önerilen doz olan 80 mg/m²) ve iki haftada bir (önerilen doz olan 180 mg/m²) kombinasyon tedavisi alan 199 hastada tedaviyle ilişkisi muhtemel ve mümkün olan, aşağıdaki advers reaksiyonlar görülmüştür. Kombinasyon tedavisinde, istenmeyen etkilerin insidansı kullanılan kombinasyon şemasına göre değişmektedir. Genel insidans aşağıda sunulmuştur. Gastrointestinal Geç diyare Diyare (uygulamadan 24 saatten daha uzun süre sonra başlayan) Campto'nun doz sınırlayıcı toksisitesidir. Monoterapide (parantez içindeki değerler kombinasyon tedavisinde karşılaşılan değerlerdir.) ağır diyare diyare kontrolü için verilen tavsiyelere uyan hastaların %20'sinde (%21.6) gözlendi. Değerlendirilebilir kürlerde, %14 (%7.4) oranında ağır diyare meydana geldi. İlk sıvı dışkının görülme zamanı Campto infüzyonu sonrası ortalama 5. Gündü. Çok ender vakalarda psödomembranöz kolit meydana geldi, biri bakteriyolojik olarak doğrulandı (Clostridium difficile). Bulantı kusma Monoterapide bulantı ve kusma hastaların yaklaşık %10'unda meydana geldi. Kombinasyon tedavisinde daha düşük bir bıulantı-kusma insidansı ile karşılaşıldı (sırasıyla %3.5 ve %5). Diğer gastrointestinal yan etkiler Diyare ve/veya kusmaya bağlı dehidratasyon vakaları bildirilmiştir. Campto ve/veya loperamid tedavisine bağlı konstipasyon, monoterapide hastaların %10'unda, kombinasyon tedavisinde hastaların %3'ünde meydan geldi. Çok az sayıda vakada barsak obstrüksiyonu, ileus veya gastrointestinal hemorajiler bildirilmiştir. Çok ender olarak intestinal perforasyon vakası bildirilmiştir. Diğer daha hafif yan etkiler anoreksi, abdominal ağrı ve mukozittir. Hematoloji Nötropeni doz sınırlayıcı toksisitedir. Monoterapide (parantez içindeki değerler kombinasyon tedavisinde karşılaşılan değerlerdir.)nötropeni hastaların %78.7'sinde (%79.5) gözlendi ve hastaların %22.6'sında (%8.7) ağırdı (nötrofil sayısı < 500 hücre/mm³). Değerlendirilebilir kürlerde hastaların %18'inde (%20) nötrofil sayısı 1000 hücre/mm³'ün altında, bunların arasında %7.6 (%2.6) hastada ise nötrofil sayısı <500 hücre/mm³ idi. Nötropeni reversibl olup kümülatif değildi. En alt değere inmek için geçen süre 8 gün olup monoterapide 22 gün, kombinasyon tedavisinde 7-8 gün sonra tam iyileşme görülmektedir. Monoterapide(parantez içindeki değerler kombinasyon tedavisinde karşılaşılan değerlerdir.) ağır nötropeni ile birlikte ateş hastaların %6.2'sinde (%5) ve kürlerin %1.7'sinde (%1.3) görüldü. Enfeksiyöz ataklar hastaların yaklaşık % 10.3'ünde (%4.5) meydana geldi (monoterapide ve kombinasyon tedavisinde kürlerin sırasıyla %2.5'i ve %1.3'ü). Bunlardan, hastaların %5.3'sinde (%2) (monoterapide ve kombinasyon tedavisinde kürlerin sırasıyla %1.1'i ve %0.5'i) beraberinde ağır nötropeni de bulunmaktaydı. 2 vaka ölümle sonuçlandı. Monoterapide anemi hastaların %58.7'sinde bildirildi (%8 hemoglobin < 8g/dl, %0.9 hemoglobin <6.5 g/dl). Kombinasyon tedavisinde anemi hastaların %96.5'inde bildirildi (%3 hemoglobin <8 g/dl). Monoterapide (parantez içindeki değerler kombinasyon tedavisinde karşılaşılan değerlerdir.) trombositopeni (< 100 000 hücre/mm³). Hastaların %7.4'ünde (%30.3) ve kürlerin %1.8'inde (20.4) gözlendi. Bunlardan hastaların %0.9'unda ve kürlerin %0.2'sinde trombosit sayısı ≤ 50 000 hücre/mm³ idi. Hemen hemen tüm hastalar 22. günde düzeldiler. Kombinasyon tedavisinde ağır trombositopeni ile karşılaşılmadı (<50 000 hücre/mm³). Bir vakada antiplatelet antikorların bulunduğu trombositopeni postmarketing tecrübe olarak bildirilmiştir.
Akut kolinerjik sendrom Ağır geçici akut kolinerjik sendrom monoterapi alan hastaların %9'unda, kombinasyon tedavisi alan hastaların sadece %1.5'inde görüldü. En önemli belirtileri erken diyare ve abdominal kramplar, konjonktivit, rinit, hipotansiyon, vazodilatasyon, terleme, titreme, kırıklık, baş dönmesi, görme bozuklukları, lakrimasyon, miosis ve salivasyon artışı gibi çeşitli semptomlar olup Campto infüzyonundan sonra 24 saat içinde meydana gelir. Bu semptomlar atropin uygulamasıyla kaybolur. Diğer etkiler Dispne, müsküler kontraksiyon veya kramplar ve parestezi gibi erken etkiler bildirilmiştir. Asteni, monoterapi alan hastaların %10'undan azında, kombinasyon tedavisi alan hastaların %6.5'inde ağırdı. Bu etkilerin Campto ile nedensel ilişkisi henüz açıklığa kavuşmamıştır. Alopesi çok sık ve reversibldı. Enfeksiyon olmadan ve beraberinde ağır nötropeninin eşlik etmediği ateş monoterapi alan hastaların %12'sinde, kombinasyon tedavisi alan hastalarınsa sadece %7.5'inde görüldü. Hafif kütanöz reaksiyonlar, allerji ve enfeksiyon ywerinde reaksiyon sık olmamakla beraber, bildirilmiştir. Ender böbrek yetmezliği, hipotansiyon ve dolaşım yetmezliği vakaları daha önce diyare ve/veya kusma nedeniyle dehidrate olmuş ya da sepsis geçirmiş hastalarda bildirilmiştir. Laboratuar testleri Monoterapide transaminazların, alkali fosfataz ve bilirubinin serum seviyelerinde hafiften orta şiddetliye ve geçici artış hastaların sırasıyla %9.2, %8.1 ve % 1.8'inde görüldü. Bu vakalarda progresif karaciğer metastası yoktur. Serum kreatinin düzeyinde geçici ve hafiften orta şiddetliye artış hastaların %7.3'ünde görüldü. Kombinasyon tedavisinde, SGPT, SGOT, alkali fosfataz veya bilirubin düzeylerinde geçici artış (derece 1 ve 2) hastaların sırasıyla %18.9'unda, %12.0'sinde, %10.7'sinde ve %11.5'inde görüldü. Bu vakalarda progresif karaciğer metastası yoktur. Geçici derece 3 hastaların sırasıyla %0.5'inde, %1'inde, %0'ında ve %0.5'inde görüldü, derece 4 gözlenmedi. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Campto'nun 5 florourasil -folinik asitle kombinasyonu sırasında gözlenen farmakokinetik parametreler monoterapisiyle gözlenen değerlerle benzerdir. Campto ve nöromusküler bloke edici ajanlar arasındaki etkileşim gözardı edilemez. Campto'nun antikolinesteraz aktivitesi olduğu bilindiğine göre, antikolinesteraz aktivitesi olan ilaçlar suksametonyumun nöromusküler bloke edici etkisini uzatabilir ve non-depolarizan ilaçların nöromusküler bloğunu antagonize edebilirler.

Kullanım şekli ve dozu:

Sadece yetişkinlerde kullanılır. Önerilen dozu: Monoterapide: Önerilen Campto dozu üç haftada bir 30 -90 dakikalık intravenöz infüzyon halinde 350 mg/m²'dır. Kombinasyon tedavisinde: Campto'nun şu üç tedavi şemasında, 5-florourasil ve folinik asit ile kombinasyonunun etkinliği ve güvenliliği araştırılmıştır: Campto artı 5FU/FA haftalık uygulama: Önerilen Campto dozu haftada bir 30-90 dakikalık intravenöz infüzyon halinde 80 mg/m²'dır, ardından folinik asit ve sonra 5-FU infüzyonu yapılır. Tedavi 6 hafta sürdürülüp bir hafta ara verilir. Campto artı 5FU/FA 2 haftada bir: Önerilen Campto dozu iki haftada bir 30-90 dakikalık intravenöz infüzyon halinde 180 mg/m²'dır, ardından folinik asit ve sonra 5-FU infüzyonu yapılır. Değişmeli uygulama: 1. Gün: Önerilen Campto dozu altı haftada bir 30-90 dakikalık intravenöz infüzyon halinde 350 mg/m²'dır. 22 ila 26. günler : Folinik asit ardından 5-florourasil infüzyonu 6 haftada bir yapılır. Doz ayarlamaları: Campto, tüm advers etkilerin NCI-CTC kriterlerine göre derece 0 ve 1'e kadar gerilemesinden ve ishalin tamamen ortadan kalkmasından sonra verilmelidir. Bir sonraki infüzyon verilirken Campto ve eğer varsa 5FU dozu bir önceki infüzyon sırasında gözlenen advers etkinin en kötü derecesine göre azaltılmalıdır. Tedavi, tedaviye bağlı advers etkilerin tamamen düzelmesine izin vermek amacıyla 1-2 hafta ertelenmelidir. Aşağıdaki advers etkiler görüldüğünde Campto ve/veya varsa 5FU dozu %15 ila 20 azaltılmalıdır: • Hematolojik toksisite (derece 4 nötropeni, febril nötropeni (derece 3-4 nötropeni ve derece 2-4 ateş), trombositopeni ve lökopeni (derece 4)). • Nonhematolojik toksisite (derece 3-4)
Tedavi süresi: Campto tedavisi hastalığın objektif progresyonu veya kabul edilemeyecek toksisiteler görülene dek devam etmelidir. Özel populasyonlar: Karaciğer fonksiyonları bozuk hastalar: Bilirubini üst normal sınırın (ULN) >1 ve ≤ 1.5 katı olan hastalarda ağır nötropeni riski artmıştır. Bu nedenle tam kan sayımı bu hasta populasyonunda sık yapılmalıdır. Bilirubini ULN'ın 1.5 katından fazla olan hastalara Campto tedavisi uygulanmaz. Böbrek fonksiyonları bozuk hastalar: Bu hasta populasyonunda çalışma yapılmamış olduğu için Campto'nun böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda kullanımı önerilmez. Yaşlılar: Yaşlılarda spesifik farmakokinetik çalışmaları yapılmamıştır. Ancak bu hastaların biyolojik fonksiyonları yavaşlamış olduğu için bu populasyonda doz dikkatli seçilmelidir. Bu populasyon ile daha yoğun araştırmalara ihtiyaç vardır. Doz aşımı halinde alınacak tedbirler: Hiçbir aşırı doz vakasına rastlanmamıştır. Klinik çalışmalarda faz 1 sırasında hastalara 750 mg/m2 ye kadar dozlar verilip bu hastalar özel bir denetime tabii tutulmuşlardır. Burada en anlamlı istenmeyen etkiler şiddetli nötropeni ve ishal olmuştur. Dozaşımı durumunda hasta özel bir ünitede tutulmalıdır. Campto'nun bilinen bir antidotu yoktur. AŞIRI DOZUN ALINDIĞI HALLERDE, HASTANIN ONKOLOJİ ALANINDA İHTİSASLAŞMIŞ BİR ÜNİTEYE GİTMESİ GEREKİR. Aşırı dozda alınan Campto için bilinen bir antidot yoktur.

İthalatçı Firma:

Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Telefon: (212) 339 10 00

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Campto 40 Mg 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Campto 40 Mg 1 Flakon

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Irinotekan Hcl


Barkod Numarası: 8699809760295

İlaç Fiyatı: 86,49 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti. Logosu

Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.

Tekfen Tower Büyükdere Caddesi No:209 Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 339 10 00

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.