Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Alkeran 2 Mg 25 Tablet

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Alkilleyici Ajanlar » Nitrojen Mustard Analogları » Melfalan

Formülü:

Bir film tablet 2 mg melfalan içerir . Yardımcı madde: Titanyum dioksit.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikleri: Etki Mekanizması: Melfalan, bifonksiyonel alkilleyici ajandır. Alkilasyon karbonyum formasyonu aracılığı ile gerçekleşir. Guanin 7-nitrojen türevi ile sarmal DNA'nın 2 iplikçiği arasında çapraz bağlar oluşur ve hücre replikasyonu önlenir. Gastrointestinal kanaldan absorpsiyonu değişkendir ve tam değildir.
Farmakokinetik özellikleri: Oral olarak 0.6 mg/kg melfalan verilen 13 hastada melfalanın emiliminin hem ilacın plazmada ilk kez ortaya çıktığı süre (0 ile 336 dakika arasında) hem en yüksek plazma konsantrasyonları (70-630 ng/ml) açılarından oldukça değişken olduğu bulunmuştur. Eşdeğer intravenöz doz uygulanan 5 hastada melfalanın ortalama biyoyararlanımı %56±27 olarak bulunmuştur. Terminal plazma yarılanma ömrü 90±57 dakika olup, ilacın %11'I 24 saat içinde idrarda tespit edilmiştir. Alkeran film tabletlerin gıda alımını hemen takiben alınması, pik plazma konsantrasyonu/zaman eğrisinin altında kalan alanı %39-45 arasında azaltmıştır.

Endikasyonları:

Alkeran Film Tablet, multipl myeloma ve ilerlemiş over adenokarsinomunun tedavisinde endikedir. Alkeran Film Tablet, tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte ilerlemiş meme kanserli hastaların bir kısmı üzerinde belirgin terapötik etkiye sahiptir. Alkeran, meme kanseri tedavisinde cerrahiye ek olarak kullanılır. ALKERAN, polisitemi veralı hastaların bir kısmının tedavisinde etkilidir.

Kontrendikasyonları:

Melfalana aşırı hassasiyeti olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

ALKERAN AKTİF BİR SİTOTOKSİK AJAN OLUP ANCAK BU TÜR AJANLARIN UYGULANMASINDA DENEYİMLİ DOKTORLARIN GÖZETİMİNDE KULLANILABİLİR. Alkeran film tabletin dış yüzeyi hasar görmediği sürece, ellenmesinde bir sakınca yoktur. Alkeran film tabletler bölünmemelidir.


İzleme: Alkeran, güçlü kemik iliği baskılayıcı bir ajan olduğundan, kemik iliğinin aşırı bir şekilde baskılanması ve geri dönüşümsüz kemik iliği aplazisi riskini önlemek için kan değerlerinin çok dikkatli bir biçimde izlenmesi şarttır. Kan değerleri, tedavinin sonlandırılmasına karşın düşmeye devam edebilir; bu nedenle, lökosit ya da trombosit sayımlarında anormal bir düşmeye bağlı olarak ortaya çıkacak ilk belirtilerde, tedavinin geçici olarak kesilmesi gerekir. Yakın zamanda radyoterapi ya da kemoterapi görmüş hastalarda, ALKERAN kullanımı sırasında, artmış kemik iliği toksisitesi yönünden dikkatli olunmalıdır.


Böbrek işlev bozukluğu: Böbrek işlev bozukluğu bulunan hastalarda, üremik kemik iliği baskılanması gelişebileceğinden, Alkeran klirensi azalabilir. Doz azaltılması bu durumda gerekli olabilir ve bu hastalar yakından izlenmelidir. Böbrek hasarı bulunan myelomlu hastaların kan üresinde, melfalan tedavisinin başlangıcında, geçici olarak belirgin bir yükselme görülebilir.


Mutajenisite: Bu ilaçla tedavi edilmiş hastalarda kromozom değişiklikleri gözlenmiştir.


Karsinojenisite: Melfalan diğer alkilleyici ajanlarda da olduğu gibi, insanlarda lökomojenik olabilir. Amiloid, malign melanom, multipl myelom, makroglobulinemi, soğuk aglutinin sendromu ve over kanseri gibi hastalıklarda uzun süreli melfalan kullanımının ardından, akut lösemi olguları bildirilmiştir. Over kanserli hastalarda, alkilleyici ajan kullananlar ile kullanmayanlar arasında yapılan bir karşılaştırmada, melfalan da dahil olmak üzere, tüm alkilleyici ajanların akut lösemi sıklığını belirgin ölçüde arttırdığı görülmüştür. Melfalan kullanımı sözkonusu olduğunda, potansiyel terapötik yarara karşılık lökomojenik risk gözönünde tutulmalıdır. Teratojenisite: Alkeran'ın teratojenik potansiyeli araştırılmamıştır. Mutajenik özellikleri ve bilinen teratojenik bileşiklere olan yapısal benzerliği nedeniyle melfalan ile tedavi edilen hastaların çocuklarında konjenital bozukluklar görülebilir.


Fertilite üzerine etkiler: Alkeran, premenopozdaki kadınlarda over fonksiyonunun baskılanmasına yol açarak, bu hastaların belirgin bir kısmında amenoreye neden olur.


Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı: Diğer sitostatik kemoterapilerde de olduğu gibi Alkeran kullanan eşlerin gerekli doğum kontrol önlemlerini almaları tavsiye edilmelidir. Hamilelik sırasında, özellikle ilk üç ayda, melfalan kullanımından kaçınılmalıdır. Her olguda, fetus üzerine muhtemel tehlike ile annede beklenen yarar dengelenmelidir. Alkeran alan anneler emzirmemelidir. .

Yan etkiler/Advers etkiler:

En sık rastlanan yan etki, lökopeni ve trombositopeniye yol açan kemik iliği baskılanmasıdır. Bulantı, kusma gibi gastrointestinal yan etkiler, Alkreran kullanan hastaların yaklaşık % 30'unda görülür. Makülopapüler döküntü ve kaşıntı ender olarak saptanmıştır. Melfalan tedavisini takiben, fatal pulmoner fibroz ve hemolitik aneminin geliştiğini bildiren olgu bildirimleri de mevcuttur. Oldukça ender olmakla birlikte, alopesi de bildirilmiştir. Alkeran’ın mutat dozları ile stomatit nadiren ortaya çıkar. Alkeran'a bağlı ürtiker, deri döküntüleri, ödem ve anafilaksi gibi alerjik reaksiyonlar ilk doz sonrası veya tekrarlayan dozları takiben nadiren rapor edilmiştir. Buna benzer olaylarla ilgili olarak çok nadiren kalb durması bildirilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Yüksek doz intravenöz melfalan ile birlikte nalidiksik asit verilmesi, çocuklarda hemorajik enterokolite bağlı ölümlere yol açmıştır. Yüksek doz intravenöz melfalan ile önceden hazırlanan ve daha sonra graft-versus-host hastalığını önlemek için siklosporin uygulanan kemik iliği nakli alıcısı hastalarda, böbrek fonksiyon bozukluklarına rastlanmıştır.

Kullanım şekli ve dozu:

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde)
Genel: Alkeran, alkilleyici ajanlar sınıfına dahil bir sitotoksik ilaçtır. Ancak malign hastalıkların tedavisinde bu tür ajanların uygulanmasında deneyimli doktorlar tarafından reçete edilmelidir. Alkeran kemik iliğini baskıladığı için tedavi sırasında kan değerleri sık kontrol edilmelidir ve gerekiyorsa doz ayarlaması yapılmalıdır. Alkeran'ın, oral uygulamayı takiben emilimi, kişiden kişiye değişkenlik gösterir.Potansiyel olarak terapötik düzeylere ulaşıldığından emin olabilmek için, dozun, kemik iliği baskılanması görülene dek, dikkatli bir şekilde artırılması gerekir.
Multipl myelom: Alkeran ile prednizonun birlikte uygulanması, tek başına Alkeran'dan daha etkilidir. Kombine tedavi genellikle, aralıklı olarak verilir. Alkeran oral dozu, tipik doz şemasına göre, 4 gün boyunca bölünmüş dozlarda günde 0.15 mg/kg'dır, bu, 6 haftalık aralarla tekrarlanır. Bir çok farklı uygulama denenmiştir; gerekli ayrıntılar için bilimsel literatüre başvurulmalıdır. Yanıt alınan hastalarda, tedavinin 1 yıldan fazla sürdürülmesi, sonucu iyileştirmemektedir.
İlerlemiş Over adenokarsinomu: Tipik bir uygulama, 5 gün boyunca günde 0.2 mg/kg'dır. Bu her 4-8 haftada bir ya da kemik iliği düzelene kadar tekrarlanır.
Meme Karsinomu: Alkeran oral olarak 5 gün boyunca günde 0.15 mg/kg ya da 6 mg/m² vücut alanı dozunda verilir ve bu uygulama 6 haftada bir tekrarlanır. Eğer kemik iliği toksisitesi görülürse doz azaltılır.
Polisitemi vera: Remisyon indüksiyonu için uygulanan doz 5-7 gün süreyle, günde 6-10 mg'dır; yeterli hastalık kontrolü sağlanana dek, günde 2-4 mg ile devam edilir. İdame tedavi haftada 2-6 mg'lık doz ile sürdürülür. Devamlı melfalan tedavisi sırasında, şiddetli kemik iliği baskılanması olasılığına karşı dikkatli hematolojik kontrol için sık sık kan sayımları yapılmalıdır. Gerekirse doz ayarlaması yapılabilir veya tedaviye ara verilebilir.
Çocuklarda: Alkeran, çocuklarda çok ender olarak endikedir ve kesin bir doz önerisi bulunmamaktadır.
Yaşlılarda: Mutat doz Alkeran'ın yaşlı hastalarda sıklıkls kullanılmasına rağmen, bu alt grup hastalarda kullanımına ilişkin spesifik bilgi yoktur.
Böbrek işlev bozukluğu: (Bkz: Uyarılar/Önlemler) Değişiklikler görülse bile, böbrek işlev bozukluğu olan hastalarda Alkeran klirensi azalabilir. Bulunan farmakokinetik veriler, bu tip hastalarda oral formlarda doz azaltılmasını kesin olarak öngörmese de, başlangıçta dozun azaltılarak kullanılması akılcı olabilir.
Aşırı Dozaj Belirti ve Bulgular: Akut oral doz aşımı sonrası en çok görülen belirtiler bulantı, kusma ve diyare ile kendini gösteren gastrointestinal yan etkilerdir. Başlıca toksik etki kemik iliği üzerindedir, anemi, nötropeni ve trombositopeniye yol açar.
Tedavi: Bilinen bir antidotu olmadığından, aşırı dozajı takiben düzelme belirtileri görülünceye kadar, en az dört hafta boyunca kan tablosunun yakından izlenmesi gerekmektedir. Eğer gerekirse, genel destek tedavisine ek olarak uygun kan ve trombosit transfüzyonları yapılmalı, hospitalizasyon düşünülmeli, anti infektif ajanlar ve hematolojik büyüme faktörleri de verilmelidir.
Saklama Koşulları 2°C-8°C arasında ve kuru bir yerde saklayınız.

İthalatçı Firma:

Vld Danışmanlık, Tıbbi Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.
Telefon:

Alkeran 2 Mg 25 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Alkeran 2 Mg 25 Tablet

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Melfelan


Barkod Numarası: 8699874080021

İlaç Fiyatı: 156,92 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Vld Danışmanlık, Tıbbi Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.

Kıraç Çakmaklı Mah. Akçaburgaz Cad. 50. Sok. No:8, Büyükçekmece - İstanbul

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.