Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Feiba Tim 500 Iu 5 Flakon

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kanama Durdurucu İlaçlar » K Vitamini ve Diğer Hemostatikler » Kan Koagülasyon (pıhtılaşma) Faktörleri » Anti hemofilik faktor viii

Formülü:

FEIBA® 500 IU*Her bir flakonda:500 Ünite Faktör VIII İnhibitör Baypas Aktivitesine sahip 200 - 600 mg insan plazma proteini
FEIBA® 1000 IU*Her bir flakonda:1000 Ünite Faktör VIII İnhibitör Baypas Aktivitesine sahip 400 - 1200 mg insan plazma proteini
Diğer maddeler:
Sodyum klorür 160 mg
Sodyum sitrat 80 mg
FEIBA aynı zamanda aktive Faktör VII ve büyük bölümü aktif olmayan formda Faktör II, IX ve X içerir. Her bir ünite FEIBA, 0.1 ünite kadar Faktör VIII koagülan antijeni (F VIII C:Ag) içerir. Kallikrein-kinin sisteminin faktörleri ancak eser miktarlarda bulunmaktadır.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

-F VIII inhibitörlü hemofili A hastalarında kanama tedavisi ve profilaksisi
-F IX inhibitörlü hemofili B hastalarında kanama tedavisi ve profilaksisi
-F VIII, F XI ve F XII'ye karşı sonradan inhibitör gelişmiş non-hemofili hastalarında kanama tedavisi ve profilaksisi

İnhibitörü olan bir von Willebrand hastasında, FEIBA başarıyla kullanılmıştır.
FEIBA, F VIII inhibitörünün tam ve kalıcı eliminasyonu sağlamak ve böylece inhibitörsüz hastalardaki gibi F VIII konsantresi ile normal tedaviye olanak sağlamak amacıyla, F VIII konsantresi ile kombine olarak uzun süreli tedavilerde de kullanılmıştır.

Kontrendikasyonları:

Tedavi seçeneklerine bağlı olarak, aşağıdaki kontrendikasyonlar göreceli ya da mutlak kontrendikasyonlar olarak değerlendirilmelidir.
FEIBA, inhibitör titresinin çok yüksek olması durumunda, ancak uygun koagülasyon faktör konsantresi ile yanıt alınması beklenmiyorsa kullanılmalıdır.
• Disemine İntravasküler Koagülasyon (yaygın damar içi pıhtılaşma; DIC):
-DIC varlığını açık bir şekilde gösteren laboratuvar ve/veya klinik belirtiler.
-Karaciğer hasarının laboratuvar, histolojik ve/veya klinik belirtileri; aktif koagülasyon faktörlerinin klirensleri geciktiği için bu tür hastalarda DIC gelişme riski yüksektir.
•Miyokart Enfarktüsü, Akut Tromboz ve/veya Emboli:
Koroner kalp hastalığından kuşkulanılan ya da tanısı kesinleşmiş hastalarla akut tromboz ve/veya emboli gelişenlerde, FEIBA sadece hayatı tehdit eden kanamalarda endikedir.

Uyarılar/Önlemler:

FEIBA insan plazmasından elde edilmiştir. İnsan kanı ya da plazmasından elde edilmiş ürünlerin kullanımında enfeksiyon etkenlerinin bulaşmasına bağlı enfeksiyonların oluşmayacağı tümüyle garanti edilemez. Bu durum, bugüne kadar tanımlanmamış patojenler için de geçerlidir.
Bulaşma riskini azaltmak için donör ve kan bağışları uygun yöntemlerle seçilir; plazma havuzları test edilir ve üretimde virüsleri ortadan kaldırma / inaktivasyon yöntemleri uygulanır.
Bulaşma riskini azaltmak için HIV-1, HIV-2, HBV, HCV virüs genetik yapıları için polimeraz zincir reaksiyonu (HIQ - PCR)1, uzun süre takip edilemeyen donörlerden alınan kanların kullanılmaması, envanter tutulması ve geriye dönük tarama programları uygulanmaktadır.
Virüsleri ortamdan uzaklaştırma / inaktive etme prosedürleri, parvovirüs B19 virüsü ve bugüne kadar henüz tanımlanmamış virüsler gibi bazı zarflı olmayan virüslerde yeterli olmayabilir. Özellikle immün yetmezliği olan hastalarda, seronegatif gebe kadınlarda etkilenme daha şiddetli olabileceğinden, parvovirüs B19 bulaşması olasılığı gözönünde bulundurulmalıdır.
FEIBA uygulaması sırasında aşırı duyarlılık reaksiyonları görülürse, uygulamaya son verilmelidir. Minör reaksiyonlar antihistaminiklerle kontrol edilebilir. Şok durumlarında, şok için geçerli tedavi uygulanmalıdır.
Bir koagülasyon faktörüne karşı inhibitörü olan hastalarda uygun aşılama düşünülmelidir.

Tedavinin İzlenmesi sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar:
•Maksimum günlük doz uygulandığında alınan günlük sodyum miktarı
200 mg'ı aşabileceğinden, bu durum düşük sodyum diyeti alan hastalara zarar verebilir.
•Tek doz olarak vücut ağırlığının her kilogramı için 100 ünite, günlük doz olarak vücut ağırlığının her kilogramı için 200 ünite FEIBA dozları aşılmamalıdır. Tek doz olarak 100 Ünite/kg FEIBA verilen hastalar, DIC gelişmesi ya da akut koroner iskemi semptomları açısından izlenmelidir. Yüksek FEIBA dozları, ancak kanamayı durdurmak için mutlak gerekli görüldüğü sürece verilmelidir.
•Kan basıncı, nabız hızı, solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı ve öksürük gibi semptomlarda önemli klinik değişiklikler ortaya çıkarsa infüzyon derhal durdurulmalı, tanı ve tedaviye yönelik uygun önlemlere başlanmalıdır. Fibrinojen düzeylerinin düşmesi, trombosit sayısında azalma ve/veya fibrin / fibrinojen yıkım ürünlerinin (FDP) varlığı, yaygın damar içi pıhtılaşmasının laboratuvar işaretleridir. Diğer DIC işaretleri, aPTT, protrombin zamanı ya da trombin zamanının belirgin olarak uzamasıdır.

Hemofili Hastası Olmayanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar:
•Faktör VIII, XI ya da XII'ye karşı sonradan inhibitör gelişmiş non-hemofilik hastalarda, aynı anda hem kanama eğilimi ve hem de tromboz riski artışı bulunabilir.

Laboratuvar Testleri ile Klinik Etki İlişkisi:
•aPTT, tam kan pıhtılaşma zamanı ve tromboelastogram (TEG) gibi etkinliği kontrol etmeye yönelik in vitro testler, klinik düzelme ile korelasyon göstermeyebilir. Bu nedenle, FEIBA dozunu yükselterek bu değerleri normale getirmeye çalışmak başarılı olmayabilir ve doz aşımı sonucu DIC gelişmesine yol açabileceğinden kesinlikle denenmemelidir.

Trombosit Sayısının Önemi:
•FEIBA'nın etkili olabilmesi için yeterli sayıda fonksiyonel olarak sağlam trombosit gerekli olduğundan, FEIBA tedavisine alınan yanıt azalmış ya da yetersiz ise, trombosit sayımının yapılması önerilir.

GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIM
FEIBA'nın insanlarda gebelik ya da emzirme döneminde kullanımının güvenilirliği saptanmamıştır. Gebelik döneminde tromboz riski yükseldiğinden, FEIBA tedavisine ancak başka bir tedavi seçeneği bulunmadığı zaman başvurulmalı ve tedavi yakından izlenmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

İlacın hızlı intravenöz enjeksiyon ya da infüzyonu ani ağrı ve kan basıncında düşme ile birlikte yüzde ve ekstremitelerde uyuşukluğa neden olabilir.
FEIBA uygulanması sırasında aşırı duyarlılık reaksiyonları (> 1/100) görülebilir.
Seyrek olarak (yüzde birden az, ancak binde birden fazla vakada) ürtiker görülebilir. (<1/100 , >1/1000)
Nadiren (binde birden az, ancak onbinde birden fazla vakada) anafilaksi, yaygın damar içi pıhtılaşma ve tromboembolik komplikasyon görülebilir.
Günlük maksimum dozun aşıldığı uzun süreli uygulamalarda veya tromboembolik risk faktörlerinin bulunduğu bazı durumlarda çok nadiren (onbinden az vakada miyokart enfarktüsü görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

FEIBA ile epsilon-amino kaproik asit gibi antifibrinolitiklerin kombine kullanılması önerilemez.
Epsilon-aminokaproik asit gibi antifibrinolitiklerin ve FEIBA tedavisinin birlikte uygulanması zorunluysa, preparatlar en az 6 saat ara ile uygulanmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Sulandırıldıktan sonra intravenöz yoldan kullanılır.
Doz ve uygulama süresi, hastalığın ciddiyetine, kanamanın yeri ve yayılımına ve hastanın klinik durumuna göre değişir.
Tedaviye alınan yanıt hastadan hastaya değişebileceğinden, doz önerileri sadece yol gösterici olarak kabul edilmelidir.
Genel olarak, vücut ağırlığının her kilogramı için 50-100 Ünite FEIBA önerilir. Bununla birlikte tek doz olarak vücut ağırlığının her kilogramı için 100 ünite, günlük doz olarak vücut ağırlığının her kilogramı için 200 ünite FEIBA doz aşılmamalıdır.
Tam kan pıhtılaşma zamanı, trombelastogram (TEG r-değeri) ve aPTT gibi koagülasyon testlerinde çok az bir kısalma görülür ve klinik düzelme ile paralellik göstermeyebilir. Bu nedenle, bu testlerin FEIBA tedavisinin izlenmesindeki değerleri çok sınırlıdır.

Spontan Hemorajilerde Doz
•Eklem, kas ve yumuşak doku hemorajilerinde doz
Küçük ve orta dereceli kanamalarda önerilen doz 12 saatlik aralarla 50-75 Ünite/kg'dır. Tedaviye, ağrının kaybolması, eklem şişkinliğinin azalması ya da hareketliliğinin kazanılması gibi klinik düzelme belirtileri görülene kadar devam edilmelidir.
Retroperitonal kanama gibi büyük kas ve yumuşak doku kanamalarında önerilen doz 12 saatlik aralıklarla 100 Ünite/kg'dır.
•Mukoza kanamalarında doz
Hasta dikkatle izlenerek (kanama bölgesi görülerek, hemotokrit ölçümleri tekrarlanarak) 6 saatte bir 50 Ünite/kg önerilir. Kanama durmazsa, günde 200 Ünite kg'nin üzerine çıkmamaya dikkat edilerek doz 100 ünite/kg'a yükseltilebilir.
•Diğer ciddi kanamalarda doz
Merkezi sinir sistemi kanamaları gibi ciddi kanamalar, 12 saatlik aralıklarla verilen 100 Ünite/kg dozuyla etkili bir şekilde tedavi edilmiştir. Bazı hastalara FEIBA, belirgin klinik düzelme görülene kadar 6 saatlik aralarla uygulanabilir. Günlük en yüksek doz olan 200 Ünite/kg'lık doz aşılmamalıdır.
Cerrahi girişimlerde doz
En yüksek günlük dozun aşılmamasına dikkat edilerek, 6 saatten az olmayan aralıklarla 50-100 Ünite/kg dozunda uygulanabilir.

İnhibitör gelişmiş Hemofili A hastalarında immun tolerans tedavisi (ITT) sırasında veya immun tolerans tedavisi başarısız olduğunda kanamanın profilaksisi için önerilen doz

FEIBA, sık kanama anamnezi olan yüksek yanıtlı hastalarda faktör VIII inhibitörü 1 B.U. düzeyine düşene kadar, faktör VIII konsantresiyle birlikte günde 2 kez 50-100 Ünite/kg dozunda kullanılabilir.
Yüksek doz faktör VIII tedavisiyle immün tolerans sağlanamamışsa, kanama profilaksisi için haftada 3 kez 50-100 Ünite/kg dozunda monoterapi uygulanabilir.

İthalatçı Firma:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Feiba Tim 500 Iu 5 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Feiba Tim 500 Iu 5 Flakon

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Turuncu Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Faktor Viii Inhibitor By-pass Aktivitesine Sahip Insan Plazma Proteini


Barkod Numarası: 8699556980113

İlaç Fiyatı: 2271,87 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Logosu

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Cendere Yolu Pırnal Keçeli Bahçesi Ayazağa - İSTANBUL
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.