Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Pd4 Dianeal %1.36 Glu 2000/3000 Ml.(mx.)

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları

Formülü:

Her 1 litre solüsyonda:
Glukoz anhidr 13.6 g
Sodyum klorür 5.4 g
Sodyum laktat 4.5 g
Kalsiyum klorür 184 mg
Magnezyum klorür (diyaliz için) 51 mg
Enjeksiyonluk su q.s.
Osmolarite: Yaklaşık 344 mOsm/litre'dir.

Solüsyondaki elektrolit yoğunlukları (yaklaşık mmoI/litre)
Sodyum 132
Kalsiyum 1.25
Magnezyum 0.25
Klorür 95
Laktat 40

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Dianeal PD4 Peritoneal Diyaliz Solüsyonu (% 1.36 Glukozlu), akut ve kronik böbrek yetmezliği, şiddetli su retansiyonu, elektrolit dengesizlikleri ve akut zehirlenmelerde uygulanan periton diyalizinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Normal yoldan beslenmeyi engelleyen durumlarda; deri enfeksiyonu, açık yara ve yanık gibi karın yüzeyinin bütünlüğünü bozan durumlarda; yakın zamanda geçirilmiş ameliyat, fıtık gibi karın duvarının bütünlüğünü bozan durumlarda; fistül, yapışıklık ve tümör gibi karın içi boşluğun bütünlüğünü bozan durumlarda, peritoneal diyaliz solüsyonlarının kullanılması sakıncalı olabilir.
İlerlemiş gebelik durumunda ya da yaygın sepsis veya ağır hemoroidi olan hastalarda tedavi yöntemi olarak periton diyalizi uygulamadan önce, elde edilecek faydalar, karşılaşılabilecek komplikasyonlarla birarada değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.

Uyarılar/Önlemler:

• Dianeal PD4 solüsyonları ile tedavi edilen hastaların serum kalsiyum ve fosfat düzeylerinin izlenmesi önerilir.
• Hastanın sıvı dengesiyle ilgili kayıtlar doğru olarak tutulmalı ve vücut ağırlığı yakından izlenmelidir. Böylece aşırı ya da yetersiz hidrasyondan ve buna bağlı olarak oluşabilecek konjestif kalp yetmezliği, hacim açığı ve şok gibi tablolardan sakınmak mümkün olur.
• Periton diyalizi sırasında % 3.86'lık Dianeal solüsyonlarının aşırı kullanılması, hastaların vücudundan önemli miktarlarda su kaybına neden olabilir.
d) Akut böbrek yetmezliği vakalarında, girişim sırasında plazma elektrolit yoğunlukları periyodik olarak izlenmelidir. Tedavinin devamlı olarak uygulandığı hastalarda hematolojik parametrelerle, hastanın durumuna ilişkin diğer parametreler, periyodik olarak değerlendirilmelidir.
• Periton diyalizi sırasında önemli miktarlarda protein, amino asit ve suda eriyen vitamin kaybı olabilir. Gerekli replasman tedavisi uygulanmalıdır.
• Periton diyalizi her türlü akut zehirlenmede endike değildir. Merkezi sinir sisteminde depresyona ya da yalnızca orta dereceli morbiditeye yol açan ilaçlarla olan zehirlenmelerde çoğu hastada periton diyalizine gerek yoktur ve genellikle yaşamsal bulgular önemli derecelerde ya da progressif bir şekilde bozulmadığı durumlarda periton diyalizine gerek kalmaz.
• Enfeksiyon olasılığının azaltılması açısından girişim boyunca ve diyalizler arasındaki değiştirme işlemleri sırasında aseptik teknik uygulanmalıdır.
• Hiperkalemi durumlarında da kullanılabilmesi için solüsyona potasyum katılmamıştır. Serum potasyum düzeyinin normal ya da normalden düşük olduğu durumlarda, solüsyona potasyum klorür eklenebilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Uygulama yöntemi ya da solüsyonla ilgili sorunlar, periton diyalizi sırasında olumsuz reaksiyonlarla karşılaşılmasına neden olabilir. Karın ağrısı, kanama, peritonit, kateter çevresinde enfeksiyon, kateterin tıkanması ve ileus, uygulama tekniğine ve girişime bağlı olarak görülebilecek olumsuz reaksiyonlardır. Elektrolit ve sıvı dengesi bozuklukları, hipovolemi ya da hipervolemi, hipotansiyon ya da hipertansiyon, kas krampları ve disekilibrium sendromu diyalizde kullanılan solüsyonla ilgili karşılaşılabilecek olumsuz reaksiyonlardır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Dekstran uygulanması öncesi; cross-matching, Rh araştırmaları ve kan tiplendirmesi yapabilmek için yeterli kan örnekleri alınmalıdır. Eğer dekstran uygulanmaya başlandıktan sonra tiplendirme ve cross-matching yapılmak istenirse, tuzlu su agütinasyonu ve indirekt antiglobulin yöntemleri kullanılmalıdır.
Dekstran uygulanılması sonrası sülfürik veya asetik asit hidroliz yöntemiyle yapılan kan glikozu ölçümleri normalden yüksek değerler verebilir. Türbidimetrik yöntemler kullanılarak yapılan laboratuvar testleri de yalancı yükselmelere neden olabilir. Bu testler için dekstran uygulanması öncesi kan örneklerinin alınması önerilir.
Heparinle birlikte verilmesi durumunda hemorajı riski söz konusudur.

Kullanım şekli ve dozu:

Dianeal PD4 peritoneal diyaliz solüsyonları yalnız intraperitoneal yoldan kullanım içindir.
Tedavi şekli, sıklığı, kullanılacak sıvının formülasyonu, hacmi, karın boşluğunda kalacağı süre ve toplam diyaliz süresi hastanın hekimi tarafından kararlaştırılır.
Ortalama doz olarak günde, 1500-2000 ml'lik solüsyonların kullanıldığı 3 ile 5 değiştirme işlemine gerek duyulur.
Şiddetli dehidratasyon ve hipovolemi tehlikesiyle karşılaşmamak ve protein kaybını olabildiğince azaltmak amacıyla, kullanılacak diyaliz sıvısının osmolaritesinin, hastanın gereksinimine yanıt veren en düşük osmolariteye sahip olmasına dikkat edilmelidir.
Diyaliz sıvısına katılacak ilaçlar, ilaç geçimsizliği yaratabilir. Uygulama sırasında asepsi kurallarına uyulmalıdır.
Notlar: Diyaliz solüsyonunun 37°C'a ısıtılması, hastanın girişim sırasında rahat etmesini sağlayabilir ve ısı kaybını azaltabilir. Kateterin tıkanmasını engellemek amacıyla diyaliz solüsyonlarına heparin eklenmesi önerilmektedir.

ARALIKLI DİYALİZ

Uygulamaya hazırlık: Aseptik teknik kullanılır.
1- En dıştaki koruyucu kılıf, yan taraftaki band çentikten aşağıya ve öne doğru çekilerek açılır. Solüsyonu içeren torba çıkarılır.
2- Diyaliz sıvısının bulunduğu torba sıkılarak solüsyon içinde tanecik ya da bulanıklık bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Sızıntı yapan ya da içinde tanecik veya bulanıklık bulunan diyaliz sıvıları kullanılmamalıdır.
3- Diyaliz sıvısını içeren torba asılır.
4- Çıkış yerindeki mavi koruyucu çıkarılarak hazırlanmış setin bağlantı yeri buraya daldırılır.
5- Sistemin hazırlanması ve uygulama için yardımcı set ve gereçlere ilişkin kullanma talimatına uyulmalıdır.
6- Uygulama tamamlandıktan sonra bütün torba ve gereçler atılmalıdır; kısmen kullanılmış diyaliz sıvısı torbaları saklanmamalıdır.

ALETLİ PERİTON DİYALİZİ

Bu metod bir makina yardımı ile uygulanır. Diyaliz ya bir hastanede ya da hastanın evinde gece boyunca uygulanabilir. Makina başlangıçta uzman kişilerce programlanır. Bu tedavi biçiminde hasta yatmadan önce set ve solüsyon torbalarını periton diyalizi makinasına yerleştirir ve makinasını, kullandığı solüsyonun, setin ve makinanın kullanım talimatlarında önerildiği şekilde programlar. Makina hasta uykudayken gece boyunca (8-10 saat) periton boşluğuna diyaliz sıvısını verir, bekletir ve boşaltır ve böylece periton diyalizi işlemini gerçekleştirir.

AYAKTAN UYGULANAN DEVAMLI PERİTON DİYALİZİNDE (SAPD) TORBA DEĞİŞTİRME İŞLEMİ

UYARI: Bulaşma ve enfeksiyon olasılığını azaltmak için, bütün girişim boyunca asepsi kurallarına uyulmalıdır. Açıkta kalan bağlantı bölümlerinin bulaşmaya maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.
1- Yeni solüsyon ısıtılmak isteniyorsa bu kuru ısı kullanılarak ve en dıştaki koruyucu kılıfı çıkarılmadan yapılmalıdır. Solüsyon torbası suya daldırılmamalıdır. Torba 38°C'ı geçen sıcaklıkta ısıtılmamalıdır. Isıtma işlemi için mikro-dalga fırın kullanılması önerilmez.
2- Değiştirme işleminde kullanılacaklar biraraya getirilerek, temiz bir yere yerleştirilmelidir. Sivri uçlu (spike) bağlantı sisteminde kullanılacak malzeme: yeni solüsyon torbası, solüsyon çıkış kapısı klempi, bir adet bağlantı kilidi, bant, maske.
Vidalı bağlantı sisteminde kullanılacak malzeme: yeni solüsyon torbası, bağlantı kilidi, maske, solüsyon çıkış kapısı klempi.
Entegre ayırma sisteminde kullanılacak malzeme: yeni solüsyon torbası, maske, iki adet tüp klempi, koruma kilitli (luer-lock) bağlantı kilidi ve yeni bir mini kapak.
Solüsyona ilaç eklenmesi düşünülüyorsa gereken malzeme: iki 19 - 22 ga iğne ve enjektör, 2 bağlantı kilidi ve ilaçlar.
Örnek alınması düşünülüyorsa gereken malzeme: 19 - 22 ga iğne ve enjektör, bağlantı kilidi.
3- Maske takılır.
4- Eller iyice yıkanır.
5- Kullanılmış torba açılarak drenaj pozisyonuna yerleştirilir. Klemp açılarak drenaja başlanır.
6- Yeni torba dış kılıfından çıkarılır. Dış kılıfın iç yüzünün nemlenmesi normaldir. Etiket ve solüsyonun berrak olup olmadığı kontrol edilmeli; torba sıkılarak, sızıntı olup olmadığına bakılmalıdır.
Solüsyon berrak değilse ya da torba zedelenmişse; solüsyon kullanılmamalıdır.
Çıkış konektörü üzerindeki mavi koruyucu gevşekse, yoksa veya ucu kapalı değilse, solüsyon kullanılmamalıdır.
7- Gerekiyorsa, yeni torbaya ilaç eklenir. İlaç uygulama yerinin hazırlanması ve ilacın uygulanması hekim talimatına uygun şekilde yapılmalıdır. İlaç uygulandıktan sonra, uygulama yeri sıkıştırılır ve torba sallanarak ilaçla solüsyonun iyice karışması sağlanır.

A-Sivri (Spike) Tipte Konektör Kullanılması (TEKLİ TORBA)


8- Yeni solüsyon torbası, temiz bir çalışma yerine konulur. Bu torbanın çıkış yerleri yukarıya doğru bakar durumda olmalıdır. Torbanın üzerindeki ilaç uygulama bölümü, torbaya bantla tespit edilir. Çıkış hattına klemp konulur.
9- Drenaj tamamlandığında, setin üzerindeki klemp kapatılır. Bu kullanılmış torba çalışma alanına, yeni torbanın soluna yerleştirilir. Bu arada sivri konektörle torba bağlantısının, kenardan dışarı taşıyor olmasına dikkat edilir.
10- Eski bağlantı kilidi, kullanılmış torbanın konektör-torba bağlantı yerinden alınır ve solüsyon çıkış deliğine bir klemp konulur.
11- Yeni torbadaki konektörün ardından sıkıca tutularak çıkış deliği üzerindeki mavi koruyucu çıkarılır. Bu sırada bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.
12- Sol el ile kullanılmış torba klempi tutulur, diğer el ile de sivri bağlantı yeri çıkış yerinden ayrılır. Bu sivri bağlantı yeri elden bırakılmadan yeni torbanın solüsyon çıkış bölümünden içeri sokulur. Bu arada açıkta kalan kısımların bulaşmaya maruz kalmamasına dikkat edilmelidir.
13- Bağlantı yerine yeni bir bağlantı kilidi konur. Yeni torbanın solüsyon çıkış yerindeki klemp kaldırılır.
14- Maske çıkarılarak yeni torba asılır. Daha sonra B 17 ile B 20 arasında söylenenler uygulanmalıdır.

B- Kilitli Konektör Parçasının Kullanımı (TEKLİ TORBA)

15- Yeni torba, solüsyon çıkışları yukarıda kalacak şekilde çalışma alanına yerleştirilir. Torbanın çıkış bağlantı parçasının, masa kenarından dışarıya taşıyor olmasına dikkat edilmelidir.
16- Drenaj tamamlandığında, setin üzerindeki dönerek açılıp kapanan klemp kapatılır. Kullanılmış torba çalışma alanına, yeni torbanın soluna yerleştirilir. Bu kullanılmış torbanın bağlantı bölümünün, masanın kenarından dışarı taşıyor durumunda olmasına dikkat edilir. Kullanılmış torbanın çıkışına klemp konulur.
17- Yeni torba, bağlantı yerinden tutularak mavi koruyucu çıkarılır. Bu sırada açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir. (Bkz.Şekil 1) Eğer solüsyon devamlı dışarı damlıyorsa, yeni torbadaki bu solüsyon kullanılmamalıdır.
18- Kullanılmış torbanın bağlantı bölümündeki bağlantı kilidi çıkarılır ve atılır. Bu sırada açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.
19- Kullanılmış torbanın bağlantı parçası çentikli bölümünden sol el ile tutulur. Diğer el ile de, yine çentikli bölümünden set bağlantı parçası tutularak, ikisi birbirinden ayrılır (vidayı yuvasından söker gibi hareketlerle). Set bağlantı parçası elden bırakılmadan yeni torbanın bağlantı parçası alınır ve ikisi birbirine tespit edilir. Bu iki parça iyice oturana kadar tespit işlemine devam edilir. Açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.
20-Bağlantı yeri kilidinin bulunduğu paket açılır ve bulaşmaya maruz kalmamasına
dikkat edilerek bu kilit bağlantı yeri çevresine geçirilir. Povidon-iyot çözeltisinin gereken şekilde dağılması için kilit bağlantı yeri çevresinde birkaç defa döndürülür.
21- Maske çıkarılarak yeni torba asılır.
22- Yeni torbadan sıvı akışını sağlamak için bir el ile tüp, diğer el ile bağlantı parçası tutularak, bir yöne doğru 90, öbür yöne doğru 180 derece çevirerek güvenlik kapsülü kırılır.
23- Tüp, kapsülün bulunduğu yerin hemen ardından kavranarak ve birkaç defa öne-arkaya doğru bükülerek güvenlik kapsülünün torbaya doğru en az 3 mm. kayması sağlanır.
24- Klemp açılarak diyaliz solüsyonunun periton boşluğuna akmasına izin verilir. Torba boşaldığında klemp kapatılır, ancak daha sonra kolay drenaj sağlayabilmek için torbada az miktarda sıvı bırakılması iyi olur.
25- Torba askıdan alınarak, bağlantı bölümü içeride kalacak şekilde kendi üzerine katlanır. Katlanmış torba bir cebe yerleştirilir, bu arada setin ya da kateterin dirsek yapmamasına dikkat edilir.
26- Kullanılmış solüsyonun berraklığı ve hacmi kontrol edilir, gerekirse örnek alınır.
27- Kullanılmış solüsyon tuvalete boşaltılır ve boş torba gereken şekilde atılır.
C- Kilitli Konektör Parçasının (Entegre Sistem) Kullanımı (ÇİFTLİ TORBA)
28- Yeni torba, bağlantı parçasının ucu masanın kenarında kalacak şekilde çalışma alanına yerleştirilir.
29- Bağlantı yeri kilidinin bulunduğu paket açılır.
30- Yeni torbanın bağlantı bölümü çentikli kısmından kavranak set ucundaki mavi renkli koruyucu çıkartılır. Bu sırada açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir . Eğer solüsyon devamlı dışarı damlıyorsa, yeni torbadaki bu solüsyon kullanılmamalıdır.
31-Transfer setinin ucundaki mini kapak setten ayrılarak atılır.
32- Set bağlantı parçası elden bırakılmadan yeni torbanın bağlantı parçası, çentikli bölümünden tutulur ve ikisi birbirine tespit edilir.
Bu parça iyice oturana kadar tespit işlemine devam edilir. Açıkta kalan yerlerde bulaşma olmamasına dikkat edilmelidir.
33- Bağlantı yeri kilidi, bağlantı yeri çevresine geçirilerek çevresinde birkaç defa döndürülür. Maske çıkarılır.
34- İçinde solüsyon bulunan torba masa üzerinde dururken, boş torba drenaj pozisyonuna getirilir.
35- Periton boşluğundaki sıvının boş torbaya drenajı için, bir el ile beyaz güvenlik kapsülü üzerinden tüp, diğer el ile bağlantı parçası tutularak, bir yöne doğru 90, diğer yöne doğru 180 derece çevirerek güvenlik kapsülü kırılır.
36- Beyaz güvenlik kapsülü, tüp kapsülün bulunduğu yerin hemen ardından kavranarak birkaç defa öne-arkaya doğru bükülerek torbaya doğru en az 3 mm kaydırılır.
37- Transfer seti üzerindeki dönerek açılan klemp gevşetilerek periton boşluğundaki sıvının boş torbaya drenajı sağlanır. Daha sonra klemp kapatılır ve drenaj torbasına giden set üzerine klemp konur.
38- Dolu solüsyon torbası uygun yüksekliğe asılır.
39- Yeni torbadan sıvı akışını sağlamak için bir el ile yeşil renkli güvenlik kapsülü üzerinden tüp, diğer el ile bağlantı parçası tutularak, bir yöne doğru 90, diğer yöne doğru 180 derece çevirerek güvenlik kapsülü kırılır (Bkz. Şekil 5).
40- Yeşil güvenlik kapsülü, tüp kapsülün bulunduğu yerin hemen ardından kavranarak ve birkaç defa öne-arkaya doğru bükülerek torbaya doğru en az 3 mm. kaydırılır. Drenaj torbasına giden set üzerindeki klemp açılır.
41- Solüsyonun 15 saniye süreyle ve yaklaşık 100 mL miktarda drenaj torbasına akması sağlanır. Bu yıkama işlemi sonrası drenaj torbasına giden set üzerindeki klemp tekrar kapatılır. Bu aşamada gerek duyulursa, yeni torbaya ilaç eklenebilir. Enjeksiyon uygulama yerinin hazırlanması ve enjeksiyonun uygulanışı hekim talimatına göre yapılır. Solüsyonla uygulanan ilacın karışması için, enjeksiyon uygulama yeri sıkıştırılarak torba çalkalanır.
42- Transfer seti üzerindeki dönerek açılan klemp gevşetilerek yeni solüsyonun periton boşluğuna dolması sağlanır.
Periton boşluğuna sıvı transferi bittiğinde bu klemp kapatılır. Giriş hattı üzerine ikinci klemp konur.
43- Yeni bir mini kapak alarak steril kılıfı açılır.
Eller iyice yıkanarak çiftli torba, transfer setinden ayrılır.
Transfer seti ucuna mini kapak takılır.
44- Kullanılmış solüsyonun berraklığı ve hacmi kontrol edilir, gerekirse örnek alınır.
45- Kullanılan malzeme atılır.

Not: Yukarıda anlatılanlardan farklı uygulamalar için, hekim önerisine uyulmalıdır.

Üretici Firma:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

Pd4 Dianeal %1.36 Glu 2000/3000 Ml.(mx.) Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Pd4 Dianeal %1.36 Glu 2000/3000 Ml.(mx.)

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Peritonal Diyaliz Solüsyonu


Barkod Numarası: 8699556675033

İlaç Fiyatı: 12,9 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Logosu

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Cendere Yolu Pırnal Keçeli Bahçesi Ayazağa - İSTANBUL
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.