Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

%30 Dekstroz Sudaki Solüsyonu (medifleks)
{500 ml'lik Medifleks Torba}

Parenteral Solüsyon ve Setler»Steril apirojen

Formülü:

Her 100 mL'lik solüsyonda:
Dekstroz (monohidrat) 30 g.
Enjeksiyonluk su q.s.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

İntravenöz hipertonik dekstroz solüsyonları, böbrek yetmezliği, hiperpotasemi, parenteral idame tedavisi veya aşırı malnütrisyon gibi düşük bir çözelti hacmi içerisinde yeterli kalori alınmasını gerektiren durumlarda kullanılır.
% 30 Dekstroz Sudaki Solüsyonu amino asit solüsyonları gibi diğer solüsyonlara eklenerek kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Hipertonik dekstroz solüsyonları anüri durumlarında kontrendikedir. Kafa içi veya intraspinal kanamalar ile diyabet koması veya delirium tremens'te, özellikle de bu hastalar daha önce sıvı kaybetmişlerse, hipertonik dekstroz içeren solüsyonların kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Uyarılar:
İntravenöz solüsyonlarının uygulanımı serum elektrolit konsantrasyonlarının dilüsyonu, aşırı hidrasyon, konjestif durumlar veya pulmoner ödeme yol açabilen sıvı ve/veya solüt yüklenmesine neden olabilir. Dilüsyon riski, solüsyonun elektrolit konsantrasyonu ile ters orantılıdır.
Elektrolit içermeyen dekstroz çözeltileri, eritrositlerde aglomerasyon olasılığı yüzünden kanla birlikte aynı infüzyon seti aracılığıyla uygulanmamalıdır.
Hastaları çok fazla miktarlarda potasyumsuz dekstroz çözeltisi uygulanması önemli bir hipokalemiyle sonuçlanabilir. Serum potasyum düzeylerine bakılarak, gerekirse ek potasyum uygulanmalıdır.
600 mOsm/L'den daha konsantre olan hipertonik dekstroz çözeltileri periferik bir ven yoluyla uygulandıklarında tromboza yol açabilir. Bu yüzden, söz konusu çözeltilerin büyük bir merkezi venaya, olanak varsa vena cava superior'a yerleştirilmiş intravenöz bir kateter yoluyla uygulanmaları önerilmektedir.
Hipertonik dekstroz çözeltilerinin hızla verilmesi, önemli ölçüde hiperglisemi ve hiperozmolar sendrom yapabilir. Özellikle kronik üremisi veya karbonhidratlara karşı tolerans eksikliği olduğu bilinen hastalarda mental konfüzyon ve bilinç kaybına ait belirtiler dikkatle araştırılmalıdır.

Önlemler:
Uzun süreli parenteral tedavi uygulanması sırasında veya hastanın durumu gerektirdiğinde; sıvı dengesinde, elektrolit konsantrasyonlarında ve asit - baz dengesinde oluşabilecek değişikliklerin izlenmesi için klinik değerlendirme yapılması ve düzenli aralarla laboratuvar muayenelerine başvurulması gerekir. Önemli değişimlerde verilen elektrolitlerin yeniden ayarlanması gerekir.
Bu solüsyonlar, hipervolemi, böbrek yetmezliği, idrar yollarında tıkanıklık veya kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Gerektiğinde temel elektrolitler, vitaminler ve mineraller tedaviye eklenmelidir.
Dekstroz içeren çözeltiler, kendilerinde açıkça veya klinikte farkedilemeyecek düzeyde diyabet bulunduğu bilinen hastalarda ve herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşı dayanıksızlığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Hipertonik dekstroz çözeltileriyle uzun süreli parenteral beslenme uygulanması, bazı hastalardaki insülin yapımını olumsuz yönde etkileyebilir. Bundan korunmak ve hiperglisemi, ardından da glikozüri oluşumunu önleyebilmek için çok zaman infüzyona insülin katılması gerekebilir. Kan ile idrar glikozunun düzenli aralıklarla ölçülmesi önerilir.
Rebound hipoglisemi oluşumunu önlemek açısından; konsantre dekstroz solüsyonları kesilirken, tedavi % 5 veya % 10 dekstroz solüsyonları ile sürdürülmelidir.
Hastalara parenteral yoldan hipertonik dekstroz solüsyonlarının verilmesi sırasında hipopotasemi gelişebilir. Aç kalmış durumda olan ve böbrekleri iyi çalışan hastalara destroz solüsyonu uygulanacaksa, özellikle de hasta digital tedavisi altında ise; yeterli düzeylerde potasyumun solüsyona katılması gerekmektedir.
Olası geçimsizlikler açısından; solüsyon diğer önerilen ilaç veya solüsyonlarla karıştırıldığında bulanıklık ve çökelme yönünden incelenmelidir. Bu inceleme uygulama öncesinde ve uygulama sırasında da düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Solüsyon berrak değilse kullanmayınız.
Eğer uygulama otomatik olarak bir pompa aracılığıyla yapılıyorsa; hava embolisi oluşmaması için torba boşalmadan pompa durdurulmalıdır.
İnfüzyon steril aletlerle uygulanmalıdır. Uygulama setlerinin en az 24 saatte bir kez yenileriyle değiştirilmeleri önerilir.

Gebelikte kullanım:
Hipertonik dekstroz solüsyonları ile hayvan üreme deneyleri yapılmamıştır. Gebe kadınlarda uygulandığında fetüse zarar verip vermeyeceği ve kadınlarda üreme yeteneğini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Hipertonik dekstroz solüsyonları gebelere ancak mutlak gereksinim varsa uygulanmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Verilen çözeltiye veya uygulama tekniğine bağlı olarak ateş yükselmeleri, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, enjeksiyon yerinden başlayıp yayılan venöz tromboz veya flebit, çözeltinin damar dışına sızması ve hipervolemi gibi reaksiyonlar görülebilir.
Hipertonik solüsyonların aşırı hızlı infüzyonu, bölgesel ağrı ve venöz iritasyona neden olabilir. Uygulama hızı hastanın toleransına göre ayarlanmalıdır. Periferik venlerden en genişinin ve iğnelerden en küçük deliği olanın kullanılması önerilir.
Dekstroz saatte 0.5 g/kg dozlarında glikozüriye yol açmadan uygulanabilir. Uygulamanın hızlı olmasına veya metabolik yetmezliğe bağlı olarak hiperglisemi ve glikozüri görülebilir. Bu durumda uygulama hızının azaltılması ve tedaviye insülin eklenmesi uygun olabilir.
Hipertonik dekstroz solüsyonlarının aşırı hızlı infüzyonu mental konfüzyon ve/veya bilinç kaybı belirtileriyle seyreden hiperozmolar sendroma yol açabilir. Bu durum eğer araştırılmaz ve tedavi edilmezse ozmotik dehidratasyon ve hiperozmalar komaya yol açabilir.
İstenmeyen bir reaksiyon oluştuğunda, infüzyon durdurulmalı, hasta yeniden değerlendirilerek uygun tedaviye başlanmalıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Dekstran uygulanması öncesi; cross-matching, Rh araştırmaları ve kan tiplendirmesi yapabilmek için yeterli kan örnekleri alınmalıdır. Eğer dekstran uygulanmaya başlandıktan sonra tiplendirme ve cross-matching yapılmak istenirse, tuzlu su agütinasyonu ve indirekt antiglobulin yöntemleri kullanılmalıdır.
Dekstran uygulanılması sonrası sülfürik veya asetik asit hidroliz yöntemiyle yapılan kan glikozu ölçümleri normalden yüksek değerler verebilir. Türbidimetrik yöntemler kullanılarak yapılan laboratuvar testleri de yalancı yükselmelere neden olabilir. Bu testler için dekstran uygulanması öncesi kan örneklerinin alınması önerilir.
Heparinle birlikte verilmesi durumunda hemorajı riski söz konusudur.

Kullanım şekli ve dozu:

Yalnız intravenöz yoldan kullanılmalıdır.
Uygulanacak doz her hasta için hekimi tarafından; hastanın yaşı, ağırlığı, klinik durumu ve laboratuvar çalşmalarına dayanılarak belirlenmelidir.
Parenteral tedavinin uzaması durumunda; kanda glikoz ve elektrolit konsantrasyonlarıyla sıvı - elektrolit dengesindeki değişimleri izleyebilmek amacıyla sık sık laboratuvar ve klinik değerlendirme yapılması gerekir.
Sıvı uygulaması, her hasta için, hesaplanan idame veya yerine koyma sıvı gereksinimleri ayrı ayrı hesaplanarak yapılmalıdır.
Dekstroz normal kişilere saatte 0.5 gram/kg hızında glikozüriye yol açmadan uygulanabilir. En yüksek infüzyon hızı olan saatte 0.8 g/kg hızında, uygulanan dekstrozun yaklaşık % 95'i vücutta kalır.
Solüsyona eklenen bazı ilaç veya solüsyonlar geçimsiz olabilir. Solüsyona başka maddeler eklenecekse aseptik teknik kullanılmalı ve tamamen karışana kadar çalkalanmalıdır.
Parenteral yoldan kullanılacak ilaçlar, uygulama öncesi, solüsyon veya ambalajın elverdiği ölçülerde içlerinde yabancı cisim bulunması ya da renk değişiklikleri açısından incelenmelidir.DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER
Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı veya solüt yüklenmesi durumunda, hastanın durumu yeniden değerlendirilerek uygun düzeltici tedaviler uygulanmalıdır.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Üretici Firma:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

%30 Dekstroz Sudaki Solüsyonu (medifleks) Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

    Bu ilaca benzer ilaç bulunamadı.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:18.1.2022)

%30 Dekstroz Sudaki Solüsyonu (medifleks)
{500 ml'lik Medifleks Torba}

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçetesiz satılır.
E-Reçete: Pasif
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.


Barkod Numarası:

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

İlaç Fiyatı: 276,88 TL

Bu ilacın fiyatı güncel değildir. Ancak en son fiyat güncelleme tarihinden sonra yaşanan enflasyon, döviz kuru ve KDV farkı otomatik olarak hesaplandığında bu ilacın tahmini güncel fiyatı: 1307,57 TL olabilir.

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Logosu

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Cendere Yolu Pırnal Keçeli Bahçesi Ayazağa - İSTANBUL
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.