Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

%50 Dekstroz Sudaki Solüsyonu
{500 ml'lik Vacoliter Şişe}

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Damar İçine Enjekte Edilenler » Beslenme Serumu » Karbonhidrat

Formülü:

Her 100 ml'lik solüsyonda

Dekstroz 50 g
Enjeksiyonluk su q.s.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

İntravenöz hipertonik dekstroz solüsyonları, böbrek yetmezliği, hiperpotasemi, parenteral idame tedavisi veya aşırı malnütrisyon gibi düşük bir çözelti hacmi içerisinde yeterli kalori alınmasını gerektiren durumlarda kullanılır.
% 50 Dekstroz Sudaki Solüsyonu insülin fazlalığı veya diğer nedenlere bağlı olarak oluşan çocuk ve erişkin hipoglisemilerinde kan glükoz düzeylerinin normale yükseltilmesinde de endikedir. Ayrıca amino asit solüsyonları gibi diğer solüsyonlara eklenerek kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Hipertonik dekstroz solüsyonları anüri durumlarında kontrendikedir. Kafa içi veya intraspinal kanamalar ile diyabet koması veya delirium tremens'te özellikle de bu hastalar daha önce sıvı kaybetmişlerse, hipertonik dekstroz içeren solüsyonların kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

UYARILAR
İntravenöz solüsyonların uygulanımı serum elektrolit yoğunluklarının dilüsyonu, aşırı hidrasyon, konjestif durumlar veya pulmoner ödeme yol açabilen sıvı ve/veya solüt yüklenmesine neden olabilir. Dilüsyon riski, solüsyonun elektrolit yoğunluğu ile ters orantılıdır.
Elektrolit içermeyen dekstroz çözeltileri, eritrositlerde aglomerasyon olasılığı yüzünden kanla birlikte aynı infüzyon seti aracılığıyla uygulanmamalıdır.
Hastalara çok fazla miktarda potasyumsuz dekstroz çözeltisi uygulanması önemli bir hipokalemiyle sonuçlanabilir. Serum potasyum düzeylerine bakılarak, gerekirse ek potasyum uygulanmalıdır.
600 mOsm/litre'den daha yoğun olan hipertonik dekstroz çözeltileri periferik bir ven yoluyla uygulandıklarında tromboza yol açabilir. Bu yüzden, söz konusu çözeltilerin büyük bir merkezi venaya, olanak varsa vena cava superior'a yerleştirilmiş intravenöz bir kateter yoluyla uygulanmaları önerilmektedir.
Hipertonik dekstroz çözeltilerinin hızla verilmesi, önemli ölçüde hiperglisemi ve hiperosmolar sendrom yapabilir. Özellikle kronik üremisi veya karbonhidratlara karşı tolerans eksikliği olduğu bilinen hastalarda mental konfüzyon ve bilinç kaybına ait belirtiler dikkatle araştırılmalıdır.

ÖNLEMLER:

Genel önlemler:
Uzun süreli parenteral tedavi uygulanması sırasında veya hastanın durumu gerektirdiğinde; sıvı dengesinde, elektrolit konsantrasyonlarında ve asit - baz dengesinde oluşabilecek değişikliklerin izlenmesi için klinik değerlendirme yapılması ve düzenli aralarla laboratuvar muayenelerine başvurulması gerekir. Önemli değişimlerde verilen elektrolitlerin yeniden ayarlanması gerekir.
Bu solüsyonlar, hipervolemi, böbrek yetmezliği, idrar yollarında tıkanıklık veya kalp yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Gerektiğinde temel elektrolitler, vitaminler ve mineraller tedaviye eklenmelidir.
Dekstroz içeren çözeltiler, kendilerinde açıkça veya klinikte farkedilemeyecek düzeyde diyabet bulunduğu bilinen hastalarda ve herhangi bir nedenle karbonhidratlara karşı dayanıksızlığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Hipertonik dekstroz çözeltileriyle uzun süreli parenteral beslenme uygulanması, bazı hastalardaki insülin yapımını olumsuz yönde etkileyebilir. Bundan korunmak ve hiperglisemi, ardından da glikozüri oluşumunu önleyebilmek için çok zaman infüzyona insülin katılması gerekebilir. Kan ile idrar glikozunun düzenli aralıklarla ölçülmesi önerilir.
Rebound hipoglisemi oluşumunu önlemek açısından; konsantre dekstroz solüsyonları kesilirken, tedavi % 5 veya % 10 Dekstroz Solüsyonları ile sürdürülmelidir.
Hastalara parenteral yoldan hipertonik dekstroz solüsyonlarının verilmesi sırasında hipopotasemi gelişebilir. Aç kalmış durumda olan ve böbrekleri iyi çalışan hastalara dekstroz solüsyonu uygulanacaksa, özellikle de hasta digital tedavisi altında ise, yeterli düzeylerde potasyumun solüsyona katılması gerekmektedir.
Olası geçimsizlikler açısından; solüsyon diğer önerilen ilaç veya solüsyonlarla karıştırıldığında bulanıklık ve çökelme yönünden incelenmelidir. Bu inceleme uygulama öncesinde ve uygulama sırasında da düzenli aralıklarla yapılmalıdır.
Eğer uygulama otomatik olarak bir pompa aracılığıyla yapılıyorsa; hava embolisi oluşmaması için şişe boşalmadan pompa
durdurulmalıdır. İnfüzyon steril aletlerle uygulanmalıdır. Uygulama setlerinin en az 24 saatte bir kez yenileriyle değiştirilmeleri önerilir.
Solüsyon berrak değilse veya vakum bozulmuşsa kullanmayınız.

Gebelikte kullanımı:
Gebe kadınlara uygulandığında fetüse zarar verip vermeyeceği ve kadınlarda üreme yeteneğini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Hipertonik dekstroz solüsyonları gebelere ancak mutlak gereksinim varsa uygulanmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Verilen çözeltiye veya uygulama tekniğine bağlı olarak ateş yükselmeleri, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, enjeksiyon yerinden başlayıp yayılan venöz tromboz veya flebit, çözeltinin damar dışına sızması ve hipervolemi gibi reaksiyonlar görülebilir.
Hipertonik solüsyonların aşırı hızlı infüzyonu, bölgesel ağrı ve venöz iritasyona neden olabilir. Uygulama hızı hastanın toleransına göre ayarlanmalıdr. Periferik venlerden en genişinin ve iğnelerden en küçük deliği olanın kullanılması önerilir.
Dekstroz saatte 0.5 g/kg dozlarında glikozüriye yol açmadan uygulanabilir. Uygulamanın hızlı olmasına veya metabolik yetmezliğe bağlı olarak hiperglisemi ve glikozüri görülebilir. Bu durumda uygulama hızının azaltılması ve tedaviye insülin eklenmesi uygun olabilir.
Hipertonik dekstroz solüsyonlarının aşırı hızlı infüzyonu mental konfüzyon ve/veya bilinç kaybı belirtileriyle seyreden hiperosmolar sendroma yol açabilir. Bu durum eğer araştırılmaz ve tedavi edilmezse osmotik dehidratasyon ve hiperosmolar komaya yol açabilir.
İstenmeyen bir reaksiyon oluştuğunda, infüzyon durdurulmalı, hasta yeniden değerlendirilerek uygun tedaviye başlanmalıdır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA
BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Mide asiditesini azaltan ilaçlar Sefaktil'in biyoyararlanımını azaltabilir ve yemek sonrası
absorbsiyonda görülen artışı ortadan kaldırabilir. Sefuroksim ile tedavi edilen bazı hastalarda Coombs Testi pozitif bulunmuştur. Idrarda glukoz tayini için bakırın indirgenmesine dayanan testler kullanıldığında (Benedict, Fehling Solüsyonu, Clinitest) Sefuroksim aksetil bu testleri bozabilmekte ve yalancı pozitif sonuçlar alınmasına yol açabilmektedir. Sefuroksim aksetil, kan
şekeri tayininde kullanılan Ferri siyanid testinden de yalancı negatif sonuçlar alınmasına neden olabilmektedir. Antibiyotik, enzimatik esasa dayanan testleri etkilememektedir.

Kullanım şekli ve dozu:

Yalnız intravenöz yolla kullanılmalıdır.
Uygulanacak doz her hasta için hekimi tarafından; hastanın yaşı, ağırlığı, klinik durumu ve laboratuvar çalışmalarına dayanılarak belirlenmelidir. Parenteral tedavinin uzaması durumunda; kanda glikoz ve elektrolit yoğunluklarıyla sıvı - elektrolit dengesindeki değişimleri izleyebilmek amacıyla sık sık laboratuvar incelemesi ve klinik değerlendirme yapılması gerekir.
Sıvı uygulaması, her hasta için, hesaplanan idame veya yerine koyma sıvı gereksinimleri ayrı ayrı hesaplanarak yapılmalıdır.
Dekstroz normal kişilere saatte 0.5 gram/kg hızında glikozüriye yol açmadan uygulanabilir. En yüksek infüzyon hızı saatte 0.8 g/kg hızında, uygulanan dekstrozun yaklaşık % 95'i vücutta kalır.
Solüsyona eklenen bazı ilaç veya solüsyonlar geçimsiz olabilir. Solüsyona başka maddeler eklenecekse aseptik teknik kullanılmalı ve karışana kadar çalkalanmalıdır.
Parenteral yoldan kullanılacak ilaçlar, uygulama öncesi, solüsyon veya ambalajının elverdiği ölçülerde içlerinde yabancı cisim bulunması ya da renk değişiklikleri açısından incelenmelidir.

Doz aşımı halinde alınacak tedbirler:
Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı veya solüt yüklenmesi durumunda, hastanın durumu yeniden değerlendirerek uygun düzeltici tedaviler uygulanmalıdır.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Atc Kodu:

B05BA03

Üretici Firma:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

%50 Dekstroz Sudaki Solüsyonu Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:Belirtilmemiş.)

%50 Dekstroz Sudaki Solüsyonu
{500 ml'lik Vacoliter Şişe}

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçetesiz satılır.
E-Reçete: Pasif
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Glukoz


Barkod Numarası:

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

Referans Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Logosu

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Cendere Yolu Pırnal Keçeli Bahçesi Ayazağa - İSTANBUL
Telefon: (212) 329 62 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.