Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Placis 50 Mg 1 Flakon

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Diğer Kanser İlaçları » Platin » Sisplatin

Formülü:

Her bir flakon, Cisplatin 50mg
Yardımcı maddeler: Sodyum Klorür, Hidroklorik Asit,
Enjeksiyonluk su k.m.50ml içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Placis aşağıda belirtilen tip tümörlerin tedavisinde endikedir.
- Testisin metastatik tümörleri:
Cerrahi ve/veya radyoterapi geçirmiş metastatik testis tümörlü hastalarda diğer kematörapötik bileşiklerle kombine olarak.
- Metastatik over tümörleri:
Cerrahi ve/veya radyoterapi geçirmiş metastatik over tümörlü hastalarda diğer kematörapötik bileşiklerle kombine olarak.
Kabul edilmiş kombinasyon, cisplatin ve doksarubisin hidroklorür içerir. Tek ajan olarak placis, standart tedaviye refrakter ve önceden cisplatin tedavisi almamış metastatik over tümörlü hastalarda ikincil tedavi olarak endikedir.


- İlerlemiş mesane kanseri :
Placis, cerrahi ve/veya radyoterapiden yararlanamayacak derecede ilerlemiş transisyonel hücreli mesane kanserli hastalarda tek ajan olarak endikedir.
- Baş ve boyunun skuamoz hücreli kanseri:
Baş ve boyunun skar hücre kanserli hastalarda uygun cerrahi ve/veya radyoterapi yanı sıra diğer kematörapötik ajanlarla birlikte belirlenmiş kombinasyonlarda kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Renal yetmezliği olanlarla kemik iliği depresyonu ve işitme kaybı olanlarda kontredikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Cisplatin hastalara hastane koşullarında ve kanser kemoterapisi konusunda deneyimli hekim gözetiminde verilmelidir. Cisplatinin kümülatif şekilde ototoksik , nefrotoksik ve nörotoksik olduğu gösterilmiştir. Bu organ ve sistemlere toksik olan ilaçlarla birlikte uygulama cisplatin toksisitesini güçlendirebilir. Intravenoz infüzyondan önce, infüzyon sırasında ve sonrasında yeterli hidrasyonun sağlanması ile nefrotoksisiteden kaçınılabilir.

Tedavi sırasında kırmızı kan hücreleri, beyaz kan hücreleri, trombosit sayıları ve Ca++, Na+, K+, Mg++ konsantrasyonları haftalık intervallerle tekrarlanmak suretiyle, her tedavi siklüsünden önce, tedavi sırasında ve sonrasında böbrek , karaciğer, hemopoletik fonksiyonlar ve serum elektrolitleri izlenmelidir.
Odiyogram en azından her tedavi siklusundan önce düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Böbrek fonksiyonları (serum kreatinin £ 130 mmol/L 5mg/dl ve üre düzeyinde 25mg/dl) azalmış lökosit sayıları ( > 4000/ul 4.0 x 107/L) veya trombosit sayıları ( >100 000/ul; >100x107/L) normale dönünceye kadar ve odiyogram normal limitler içinde kalıncaya kadar, tedavi sikluslarının tekrarlanmasına ara verilmelidir. Cisplatinin neden olmadığı periferik nöropatili hastalarda dikkatli olunması önerilmektedir.
Akut bakteriyel veya viral enfeksiyonlu hastalarda özel dikkat gereklidir.
İlacın damar dışına sızması durumunda infüzyon hemen durdurulur, iğne yerinde bırakılır, dokudan sızıntı aspire edilir ve sodyum klorür ile irrigasyon yapılır. (Eğer yüksek kontrasyonda solüsyonlar kullanıldıysa)
Sispilatin alüminyum metali ile etkileşerek siyah bir çökelti oluşturur. Bütün alüminyum içeren IV setler, iğneler, kateterler ve şırıngaların kullanımından kaçınılmalıdır.
İnfüzyon solüsyonu diğer ilaç ve katkı maddeleri ile karıştırılmamalıdır.
Penislamin ve diğer şelatlayıcı ajanlar sispilatinin etkinliğini düşürebilir.
Tüm sitostatikler gibi sispilatin son derece dikkatle tutulmalıdır; eldivenler, yüz maskeleri ve koruyucu giysiler giyilmelidir.Eğer mümkünse sisplatin bir koruyucu altında tutulmalıdır. Deri ve/veya mukoz membranlar ile temasından kaçınılmalıdır. Hamile hastane personeli sisplatine dokunmamalıdır.
Deri ile temas: Bol miktarda su ile yıkayınız. Geçici yanma varsa bir krem uygulayınız. (Bazı kişiler platinyuma duyarlıdır ve deri reaksiyonu meydana gelebilir.)
Hamilelik Döneminde
Hamile kadınlara uygulandığında fetüse zarar verebilir. (Kategori D)
Hamilelik sırasında Placis uygulanırsa yada tedavi sırasında hasta hamile kalırsa, hasta fetüsün karşı karşıya kalabileceği risklerden haberdar edilmelidir. Cisplatin tedavisi sırasında veya tedaviden en az 8 ay sonra hamile kalmadan
ve /veya doğurmaktan kaçınmak için uygun önlemler alınmalıdır. Tedavi sonunda çocuk sahibi olmak isteyen hastalar için genetik konsültasyon önerilmelidir.

Süt Verme Döneminde
Cisplatin emziren annelere uygulanmamalıdır.Cisplatin uygulanmasının kaçınılmaz olduğu emzirenlerde hastaya emzirmeyi durdurması söylenmelidir.

Çocuklarda kullanımı
Cisplatinin ototoksik etkileri çocuklarda daha ağır olabilir.
Yaşlılarda kullanım
Mevcut bilgi yoktur.

Araç ve makine kullanımına etkisi
Gerek Cisplatinin sekonder etkileri, gerekse antiemetiklerle birlikte kaçınılmaz uygulamaları dolayısıyla otomobil kullanma veya makine kullanma kapasitesinin tedaviyi izleyen 24 saat boyunca belirgin şekilde etkilendiği görülebilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

İstenmeyen reaksiyonlar doza bağlıdır ve kümülatif olabilir.
Nefrotoksisite
Ara dozlarda ( 20 mg/m2 - < 50 mg/m2 ) tek bir uygulamadan sonra hafif ve reversibl böbrek fonksiyon bozukluğu görülebilir. Mikrohematüri nadiren ortaya çıkar. Yüksek dozlarda (50 mg/m2 - 120 mg/m2 ) tek bir uygulamadan ya da tekrarlanan günlük uygulamalardan sonra, üremi ve anüri şeklinde tubüler nekrozla böbrek yetmezliği ortaya çıkabilir. Böbrek yetmezliği irreversibl olabilir.
Nefrotoksisite kümülatiftir ve cisplatinin başlangıç dozundan 2-3 gün veya 2 hafta sonra görülebilir.Ancak nefrotoksisite riski cisplatin uygulamasından önce ve sonra uygulanan hidratasyon ile zorlu diürez sayesinde azalır. Yeterli hidratasyon olmaksızın tek doz 50mg/m2 cisplatin ile tedavi edilen hastaların % 28-36'sında nefrotoksisite görülmüştür.
Miyelosupresyon
Doza bağımlı, kümülatif ve genellikle reversibl olan lökopeni, trombositopeni ve anemi gözlenmiştir. Cisplatin kesildiğinde reversibl olan Coombs pozitif hemolitik anemi gözlenmiştir.Ağır kemik iliği depresyonu (agronülosito ve/veya aplastik anemi) yüksek doz cisplatin dozlarından sonra ortaya çıkabilir. Lökosit sayısında belirgin bir düşme (Hastaların % 5'inde 1.5 x 109 /L' nin altında) sıklıkla yaklaşık olarak uygulamadan 14 gün sonra gözlenmektedir; trombosit sayısındaki düşme (50x 109 /L' nin altında hastaların %10'undan azında ortaya çıkar) yaklaşık olarak 21 gün sonra ortaya çıkar (iyileşme süresi yaklaşık 38 gündür.) Muhtemelen cisplatine bağlı hemoliz bildirilmiştir.

Gastrointestinal Toksisite
Uygulamadan 1-4 saat sonra ortaya çıkan iştahsızlık, tat duyusu kaybı, bulantı, kusma, karın ağrısı ve diyare sıklıkla görülmektedir. Bu semptomlar çoğu hastada 24 saat sonra gerilemektedir.Hafif bulantı ve anoreks tedaviden 7 gün sonrasına kadar sürebilir. Nadiren oromukozit görülür.

Ototoksisite
50mg/ m2 cisplatin ile tedavi edilen hastaların yaklaşık %30'unda odiyometrik olarak belirlenmiştir; kümülatif, muhtemelen irrevesibldir.Ve bazen tek kulakta sınırlıdır. Ototoksisite kulak çınlamaları ve/ veya daha yüksek frekanslarda işitme kaybı şeklinde kendini gösterir. Normal işitme aralığında işitme kaybı, hastaların % 10 ila 15'inde gözlenmektedir. Ayrıca sağırlık ve vertigo ile ilişkili vestiguler toksisite de ortaya çıkmaktadır. Önceden veya birlikte kranial radyasyon ile işitme kaybı riski artar. Ototoksisite çocuklarda daha ciddi olabilir.

Okuler Toksisite
Cisplatin ile kombine tedavide görme kaybı görülmesi nadirdir. Görme bozuklukları ile pupilla ödemi bazen gözlenmiştir, ancak tedavinin kesilmesinden sonra reversibldır.

Nörotoksisite
Periferik nöropati ile (genellikle çift taraflı ve duyusal), nadiren tat alma dokunma veya görme duyusu kaybı ie karekterizedir. Redrobulber nörit ve serebral bozukluklar (konfüzyon, geveleyerek konuşma, bireysel vakalar halinde kortikal körlük, hafıza kaybı, paralizi), Lhermitte belirtisi, otonomik nöropati ve omurilik miyelopatisi gözlenmiştir; yaşamsal beyin fonksiyonlarının kaybı
(tekvaka halinde; akut sereprovasküler komplikasyonlar, serebral arterit, karotis arterit kanıtlığı, ensefalopati). Bu belirtilerin biri ortaya çıktığında cispilatin uygulaması derhal kesilmelidir. Cisplatin nörotoksisitesi reversibl olabilir. Ancak tedavinin kesilmesinden sonra bile hastaların %30-50'sinde irreversibldır.


Hiperürisemi
Semptomsuz ya da gut atakları ile birlikte olabilir. Nefrotoksisite ile ilişkili hastaların %25-30'unda hiperürisemi bildirilmiştir. Hiperkolesterolemi yetersiz AOH salgılaması, serum amilaz artışı, hemolitik-üremik sendromla ilişkili trombotik mikro anjiopati tek tük vakalar halinde bildirilmiştir.

Serum elektrolitleri
Hipomagnezemi, hipokalsemi, hiponatremi, hipofostemi, kas krampları ile ve /veya EKG değişiklikleri ile hipokalemi, cisplatine bağlı renaltubuler hasar nedeniyle bu katyonların tübüler reabzorbsiyonunda bir azalma sonucu olarak nadiren ortaya çıkar.

Allerjik Reaksiyonlar
Anafilaktik reaksiyonlar sık değildir ve döküntü, ürtiker, eritem, kaşıntı, nadiren hipotansiyon, taşikardi, dispne, bronkospazm, yüzde ödem ve ateş görülebilir.

Hepatik
Artmış serum transaminazları ile karaciğer fonksiyon bozukluğu nadirdir ve reversibldır.Nadiren gözlenen azalmış albumin düzeyleri cisplatin tedavisi ile bağlantılı olabilir.

Kardiak
Aritmi ve EKG değişiklikleri nadirdir; bradikardi, taşikardi, stostatik kombinasyon tedavisinde nadir vakalar halinde kardiak arrost bildirilmiştir.

Gingiva
Diş etlerinde metal birikmeleri gözlenmiştir.

Diğerleri
Lokal ödem ve ağrı, eritem, deride ülserasyon ve filebit intravenöz enjeksiyondan sonra enjeksiyon yerinde ortaya çıkabilir, alopesi, spermatogenez ve ovulasyon bozukluğu, ağrılı jinekomasti ortaya çıkabilir.
Sekonder non-lemfatik lösemi cisplatin ile ilşkilendirilmiştir. Cisplatin içeren kemoterapi rejimleri ile ilişkili vasküler olaylar ile ilgili izole raporlar vardır
(Serebral ve koroner iskemi, Raynaud sendromuna benzer periferik perfüzyon bozuklukları).
Karsinojenisite teorik olarak mümkündür (cisplatinin etki mekanizmasına dayalı olarak) fakat kanıtlanmamıştır.
İmmün sistem: İmmünosupresyon gözlenmiştir.

Laboratuvar Değerleri
Kreatin klerensi, kalsiyum, fosfat, potasyum, düzeyleri azalabilirken, BUN, serum kreatinin ve ürük asit düzeyleri artabilir.Artmış demir konsantrasyonları seyrek olarak bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Aminoglikozitlerle birlikte kullanıldığında nefrotoksik etkileri artar.Ototokisk,nefrotoksik ve hepatotoksik potansiyeli olan ilaçlarla ve alkolle birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Placis 50mg/50ml enjektabl flakon sadece intravenöz kullanıma özgü izotonik bir solüsyondur. Bu solüsyon % 9'luk sodyum klorür solüsyonu ile ya da % 0.45 sodyum klorürle % 5 glukoz solüsyonu ile seyreltilmelidir. Hidratasyon yetersiz kalırsa % 0.45 sodyum klorürle % 5'lik mannitol solüsyonu kullanılır. Stabil bir sisplatin solüsyonun devamlılığı için minimum konsantrasyonda klorür iyonları gereklidir.
Seyreltilmemiş bir solüsyon damar içine verilmemelidir.
Cisplatin uygulamasından 2 ila 12 saat öncesi ve uygulamadan en az 6 saat sonrasına kadar yeterli hidratasyon sürdürülmelidir.
Tedavi öncesi sıvı uygulaması, cisplatin tedavisi sırasında ve sonrasında diürez oluşturmak için gereklidir. Bu hidratasyon 100-200 ml/saat ile % 0.9'luk sodyum klorür veya % 0.45'lik sodyum klorür içinde % 5'lik glukozun 2-12 saat içinde verilmesi ile sağlanır.
Tedavi sonrası intravenöz hidratasyon bir diğer 2 litre % 0.9 sodyum klorür enjeksiyonu ya da % 5 glukozlu % 0.45'lik sodyum klorürden saatte 100 ila 200ml lik bir hızda 6 ila 12 saat süreyle uygulanarak sürdürülmelidir.
Eğer hidratasiyonu takiben idrar çıkışı 100-200 ml/saatten daha az ise, daha sonra zorlu diürez gerekli olabilir. Buna % 10'luk solüsyon şeklinde IV yoldan 37.5g mannitol ( 375ml mannitol % 10) uygulamasıyla ulaşılabilir veya eğer böbrek fonksiyonları normal ise bir diüretik uygulanabilir. Ayrıca mannitol uygulaması (veya bir diüretik) vücut yüzeyine göre 60mg/m2 'den daha yüksek dozlarda cisplatin uygulamasından öncede gereklidir.
Cisplatin infüzyonundan sonra yeterli idrar çıkışı sağlamak için hasta ek bir 24 saat süreyle fazla miktarda sıvı içmelidir.

DOZAJ

Erişkin ve çocuklarda :
Cisplatin dozu hastalığa, beklenilen terapötik etkiye, bireysel yanıta ve birlikte kullanılan diğer kemoterapötik ajanlara bağlıdır. Genel dozaj şeması erişkin ve çocukların çoğuna uygulanabilir.
Cisplatin 6-8 saatlik bir sürede I.V infüzyonla bir defada uygulanmalıdır. Erişkin ve çocuklarda cisplatinin önerilen dozu her 3-4 haftada bir tek I.V doz şeklinde 50 ila 120 mg/m2'dir ya da her 3-4 haftada bir 5 gün boyunca günde intravenöz olarak 15-20 mg/m2'dir.
Eğer ilaç diğer kemoterapötik ajanlarla birlikte kullanılacaksa dozaj ayarlanmalıdır. Cisplatinin genel dozu her 3-4 haftada bir 20 mg/m2 yükseltilir. Böbrek yetmezliği olan veya kemik iliği fonksiyonları baskılanmış hastalarda dozaj azaltılmalıdır.
- Testisin metastatik tümörleri: I.V. olarak vücut yüzeyinin her metrekaresi
başına günlük 20 mg, 5 gün süre ile (1 ila 5.günler) her 3 haftada bir olacak şekilde 3 dönem tekrarlanır.(Yani toplam olarak 9 haftalık periyod boyunca 15gün) Bu tedavi aşağıdaki kombinasyonla birlikte kullanılır:30 ünite bleomisin I.V. olarak her haftanın 2.günü verilir ( cisplatinin uygulanmadığı haftalar dahil) gerektiği takdirde birbirini takip eden toplam 12 doza kadar çıkılabilir.
- Vinblastin sülfat vücut ağırlığının kg.başına 150-200 mg (0.15-0.2mg)
2gün süre ile ( 1 ve 2. günler verilir) Bu doz 3 haftada bir, dört dönem boyunca veya gerekiyorsa daha fazla kullanılır. (yani toplam 8 doz 12 haftalık süre boyunca)
İdame tedavisi, Vinblastin sulfatın vücut ağırlığının kg'ı başına 300 mg olacak şekilde (0.3mg) I.V. olarak her 4 haftada bir, üç veya dört dönem verilmesidir.
- Metastatik over tümörleri: I.V. olarak vücut yüzeyinin metrekaresi başına
50mg her 3 haftada bir, bir kez (1.gün) vücut yüzeyinin metrekaresi başına 50mg 3 haftada bir 1.gün I.V. olarak dokoarubruin hidroklorür ile birlikte veya vücut yüzeyinin metrekaresi başına 100mg her 4 haftada bir tek ilaç olarak kullanılır.
- İlerlemiş mesane kanseri: Tek ilaç olarak vücut yüzeyinin metrekaresi
başına 50-70mg I.V. olarak her 3 veya 4 haftada bir. Önceden radyasyon veya kematerapi almış hastalarda dozaj aralığının alt limiti önerilir.DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Aşırı doz alınımında belirtilen toksik etkilerin aşırı şekilde ortaya çıkması beklenebilir. Aşırı dozdan hemen sonra yeterli hidratasyon ve ozmatik diürez uygulanması, cisplatin toksisitesini azaltmaya yardım edebilir.
Aşırı doz durumunda (200 mg/m2) solunum merkezine doğrudan etki ile hayati tehlike yeşkil eden solunum bozuklukları ve kan beyin bariyerinin aşılması ile asit baz dengesinde bozukluklar olabilir.

İntravenöz çözeltinin hazırlanması: 100 ve 50mg'lık flakonlar 10ml veya 50ml enjeksiyonluk su ile çözülür. Çözelti berrak, renksiz ve hafif sarı renkte olmalıdır. Solüsyon sadece I:V enfüzyon olarak 6-8 saat içinde uygulanır.

İthalatçı Firma:

Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Telefon: (216) 474 04 14
Email: info@farma-tek.com

Placis 50 Mg 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Placis 50 Mg 1 Flakon

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Cisplatin


Barkod Numarası: 8699738690779

İlaç Fiyatı: 38,27 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Logosu

Farma-Tek İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kısıklı Cd.Oymacı Sk.N:16 A Blok Altunizade - İSTANBUL
Telefon: (216) 474 04 14
Email: info@farma-tek.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.