Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Fluphenazine Decanoate
{25 mg/ml 1 Ampul}

Diğer»Nöroleptik

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Şizofreni, mani,anksiyete organik beyin hastalığı,gerginlik,huzursuzluk,psikozla birlikte görülen ajitasyon ve hostilitide.

Kontrendikasyonları:

Koma durumundaki yada subkortial beyin hasarı olan hastalard, ağır serebral aterosklerozlu hastalarda, etken maddeye aşırı duyarlılığı olan hastlarda, yüksek dozda hipnotik alanlarda, ağır dePresyon durumlarında, kan diskrazisi veya karaciğer harabiyetinin mevcut olduğu durumlarda, 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımım kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Uzun süreli fenotiyazin kullanan hastalarda; hemopoteik sistem ile kardiyak sistem üzerindeki değişiklikler ve karaciğer fonksiyonları büyük bir dikkatle gözlenmelidir. (özellikle hasta bu sistemler üzerinde etkili başka bir ilaçda kullanıyorsa) BUN (kan üre nitrojeni) miktarının yükeslmesi durumunda tedavi derhal kesilmelidir. Yüksek dozda fenotiyazin kullanımı akstrapiramidal yan etkileri (diskinezi, akatisia, distoni) indükliyebilir. Flufenazin epilepsili ya da geçmişlerinde konvülsif rahatsızlıklar olan hastalara parkinson sendromu bulunan hastalarda büyük bir dikkatle kullanılmalıdır. İlaç kalp rahatsızlığı ya da kardiyak aritmileri, tirotoksikoz, hipotiroidizm, ağır solunum yetmezliği, karaciğer rahatsızlığı olanlarda; geçmişinde ya da ailesinde dar açılı glokom, prostatik hipertrofi ve miyasentaya gravis'i olan hastalarda ve oda sıcaklığının yüksek olduğu durumlarda yine dikkatle kullanılmalıdır. Diğer fenotiyazinlere aşırı duyarlılık gösteren hastalar dikkatle izlenmelidir. Yüksek doz terapisinin aniden kesilmesi sonrasında kesilme semptomları kaydedilmiştir; bu ndenle tedavinin kademeli olarak sonlandırılması önerilmektedir. Hekimler anında tıbbi müdahale gerektiren şiddetli yan etkilerin görülebileceği ihtimaline karşı dikkatli olmalıdır. Bütün fenotiazinlerde olduğu gibi flufenazin dekonat ile tedavi edilen hastalarda gizli pnömoni gelişmesi olasılığına karşı helimler dikkatli olmalıdır. Taşıt ve Makine Kullanımına Etkileri: Bu ilaç araba ve makina kullanımı için gerekli mental ya da fiziksel yeteneği azaltılabilir. Gebelik ve Emzirme Dönminde Uygulama: Flufenazin'in hamilelik sırasında kullanımının emniyeti henüz saptanmamıştır ve hamilelikte sadece doktor tarafından zorunlu görülürse kullnılmalıdır. Flufenazin süte geçer ve emziren annlerde kullanılması önerilmemektedir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

- Santral Sinir Sistemi: Fenotiazin bileşikleri ile en sık görülen yan etkiler pseudoparkinsonizm, distoni, diskinezi, akatizi, okulojirik krizler, opustotonus ve hiperfleksiyi içeren ekstrapiramidal semptomlardır. Bu ekstrapiramidal semptomlar çoğunlukla düzeltilebilir. Ancak inatçıda olabilir. Bu reaksiyonların frekansı kısmen kimyasal yapıya bağlıdı, düz zincirli fenotiazinlere veya daha az güçlü olan piperezin tarevlerine kıyasla Flufenazin Dekonat ile daha sık görülmesi beklenebilir. Bu tip reaksiyonların insidans ve şiddeti, bütün fenotiazin türevlerinde diğer faktörlerden daha çok her hastanın hassasiyetine bağlıdır, dozaj seviyesi ve hastanın yaşıda belirleyicidir. Ekstrapiramidal reaksiyonlar kişiyi telaşlandırabilir, bu yüzden hastalar ve yakınları önceden uyarılmalı ve ve bilgilendirilmelidir. Bu reaksiyonlar genellikle benztropine mesylate gibi antiparkinson ilaçlar ile, intravenöz kafein ve sodyum benzoat enjeksiyonu veya dozaj azaltılarak kontrol edilebilir.
-Tardif Diskinezi: Tüm antipsikotik ajanlarda olduğu gibi, uzun süreli tedavi gören hastalarda ya da ilaç tedavisinin kesilmesinden sonra tardif diskinezi meydan gelebilir. Risk yüksek doz tedavinin uygulandığı yaşlı hastalarda, özellikle bayanlarda daha yüksektir. Semptomlar dirençlidir ve bazı hastalarda irreversibl olarak ortaya çıkar. Sendrom dil, yüz, ağız ya da çenenin istem dışı ritmik hareketler ile karekterizedir. Bazen bunlara ekstramitenin istem dışı hareketleri eşlik eder.Tardif diskinezinin bilinen etkin bir tedavisi yoktur. Eğer bu semptomlar ortaya çıkarsa antipsikotik ajanların kademeli olarak kesilmesi önerilmektedir. Tedaviye yeniden başlanırsa veya ilacın dozu arttırılırsa ya da farklı bir antipsikotik ajana geçilirse sendrom maskelenebilir. Dilin ince vermiküler hareketinin bu sendromun erken bir belirtisi olduğu ve eğer bu safhada tedavi kesilirse sendromun ilerlemeyebileceği kaydedilmiştir. Sersemlik ve letarji oluştuğu taktirde dozajda azalma yapılması gerekebilir. Tavsiye edilen dozajın çok üstündeki dozlarda katatoniye benzer bir durumun ortaya çıktığı bilinmektedir. Diğer fenotiazin bileşiklerinde olduğu gibi psikotik poroseslerin reaktivasyonu veya agrevasyonu ile karşılaşılabilir. Fenotiazin türevlerinin bazı hastalarda huzursuzluk, heyecan ve garip rüyalara sebep olduğu bilinmektedir.
- Otonom Sinir Sistemi: Flufenazin kullanıldığında hipertansiyon ve kan basıncında dalgalanmalar bildirilmiştir. Hipotansiyon nadiren bir problem taşkil etmiştir. Ancak feokronstoma, serebral vasküler, renal yetersizlik veya mitral yetersizlik gibi şiddetli kardiyak rezerv yetersizliği olan hastalar fenotiazin bileşikleri kullanıldığında hipotansif reaksiyonlara özellikle yatkın görülmektedirler. Bu yüzden bu tip hastalar yakından gözlenmelidir. Eğer şiddetli hipotansiyon oluşursa, intravenöz vazopressör ilaçların kullanımı da dahil olmak üzere destekleyici önlemler alınmalıdır. Bu amaç için en uygun ilaç levarterenol bitartarat ewnjeksiyonudur. Fenotiazin türevleri etkisini, tersine çevirdiğinden ve böylece kan basıncında dahada fazla düşme görülebileceğinden bu durumda adrenalin kullanılmamalıdır. Bulantı, iştah kaybı, salivasyon, poliüri , terleme ağız kuruluğu, baş ağrısı ve kabızlık gibi otonom reajsiyonları oluşabilir. Otonom etkiler genellikle dozu azaltmakla veya ilacı geçici olarak kesmekle kontrol altına alınabilir. Bazı hastalarda fenotiazin türevleri bulanık görme , glokom, idrar kesesi paralizisi , fekal empaksiyon, paralitik ileus, taşikardi veya nasal konjestiyona neden olabilir. - - Metabolik ve Endokrin: Fenotiazin'lerle tedavi edilen bazı hastalarda vücut ağırlığında değişiklik, periferal ödem, anormal laktasyon, jinekomasti, menstural düzensizlikler, hemilelik testlerinde yanlış sonuçlar, erkeklerde impotans ve kadınlarda libido artması oluştuğu bilinmektedir.
- Allerjik Reaksiyonlar: Fenotiazin türevleri ile kaşıntı, eritem, ürtiker, seborrhea, fotosensitivite, egzema ve eksfoliatif dermatit gibi deri rahatsızlıkları bildirilmiştir. Bazı hastalarda anaflaktoid reaksiyonların oluşması ihtimali hatırlanmalıdır.
-Hematolojik: Fenotiazin ile agranülositoz, trombositopenik veya nontrobositopenik purpura, eozinofili, pansitopeni ve lökopeni gibi kan diskrazileri görüldüğünden tedavi sırasında rutin kan sayımları tavsiye edilir. Ayrıca, eğer ağız, dişetleri veya boğazda bir hassasiyet veya üst solunum yolu enfeksiyonunun herhangi bir belirtisi oluşur ve teyid edici lökosit sayımı selüler depresyon oluştuğunu gösterirse tedavi kesilmeli ve uygun tedbirler hemen alınmalıdır.
- Hepatik: Özellikle tedavinin ilk aylarında kolestatik sarılık ile kendini gösteren karaciğer hasarı ile karşılaşılabilinir. Bu durumda tedavi kesilmelidir. - Diğer: Fenotiazin alan psikotik hastane hastalarında ani, beklenmeyen ve izah edilmeyen ölümler bildirilmiştir. Önceki beyin hasarı veya havale, etkileyici faktörler olabilir. Havaleli olduğu bilinen hastalarda yüksek dozlardan kaçınılmalıdır. Birkaç hasta ölümden hemen önce psikotik davranışlarında ani artmalar göstermiştir. Otopsi sonuçları genellikle akut fulminepnömoni veya pnömonit, gastrik muhtevanın aspirasyonu veya intramiyokardial lezyonlar göstermiştir. Fluphenazin'in genel bir özelliği olmamakla beraber, santral sinir sistemi depresanlarının (uyuştuırucular, analjezikle, antihistaminikler, barbitüratlar, alkol) etkilerinin artması oluşabilir. Aşağıdaki yan etkiler fenotiazin türevleri ile oluşmuştur; sistemik lupus eritamatöze benzer sendrom, fatal kardiyak arreste sebep olabilecek kadar şiddetli hipotansiyon, EEg ve EKG kayıtlarında değişmeler, serebral ödem, uzun süreli kullanımda deri pigmentasyonu, lentiküler ve korneal opasiteler. Flufenazin Decanoat enjeksiyonları çok iyi tolere edilir. Lokal doku reaksiyonları nadir görülür.

İlaç etkileşimleri:

Flufenazin alkol, anestezikler, hipnotik, sedatif ve kuvvetli anljezikler ve benzerlerinin meydana getirdiği merkezi sinir sistemi depresyonunu şiddetlendirir. Flufenazinin antikolinerjik etkileri antiparkinson ya da diğer antikolinerjik ilaçlar tarafından arttırılabilir. MAO inhibitörleri ve trisiklik antidepresanların etkilerini potansiyelize edebilir, guanitidin, natihipertansiflerin etkilerini tersine çevirebilir, levadopa ve antikonvülsanların etkilerini inhibe edebilir. Antidepresan ve antikoagülanların metabolizasyonunu geciktirebilir. Kindin ve diğer antiaritmiklerin miyokardial depresan etkilerini arttırabilir. Antidepresan lityum tuzları ile etkileşebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Fluphenazine Decanoate Antigen injektion intramüsküler veya subcutan enjeksiyon şeklinde uygulanır. Hastaların Flufenazin Dekanoat tedavisine stabilizasyonları tercihen hastanede gerçekleştirilmelidir. Etkinin başlanması genellikle 1-3 gün sürer ve mental semptomların düzelmesiyle ilgili belirgin etkiler ise genellikle 2 ve 4.günler arasında görülür. Uygulamada 100 mg doz geçilmemelidir. 50 mg'ı geçen dozlarda 12.5 mg'lık artışlar yapılarak doz ayarlanmalıdır. Yetişkinlerde: Flufenazin Dekonoat'ı ilk kez alan hastalarda başlangıçta 12.5 mg, gluteal kasa derin IM enjeksiyon şeklinde verilir. Bu doz 60 yaşın üstündekilerde 6.25 mg'a düşürülmelidir. İdame dozlar ve doz arlıkları hastanın cevabına bağlı olarak değişir. Ancak çoğu hastada 2-5 haftada bir uygulanan 12.5-100 mg. aralığındaki dozlama başarılı sonuç vermektedir. Uzun etkili bu Fluphenazin preparatına yeniden başlayan hastalara tedavinin kesilmesinden önceki doz verilebilir. Ancak; tedavinin ilk haftalarında yeterli kontrol sağlanıncaya kadar enjeksiyon sıklığının arttırılması gerekebilir. Yaşlılarda: İstem dışı hareket bozuklukları gelişmesi riski arttığı için daha küçük dozlar uygulanır. (Yukarıya bakınız) ve daha küçük idame dozlar gerekebilir. Çocuklarda: 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanım önerilmez.

İthalatçı Firma:

Filiz Ecza Deposu Tic.Ltd.Şti.
Telefon: (312) 397 14 24

Fluphenazine Decanoate Eşdeğerleri

    Bu ilaca eşdeğer ilaç bulunamadı.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:Belirtilmemiş.)

Fluphenazine Decanoate
{25 mg/ml 1 Ampul}

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçetesiz satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.


Barkod Numarası:

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Filiz Ecza Deposu Tic.Ltd.Şti. Logosu

Filiz Ecza Deposu Tic.Ltd.Şti.

Anadolu Bulvarı A.T.B İşMerkezi No:266 Gimat/Ankara
Telefon: (312) 397 14 24

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.