Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Arixtra 2.5 Mg/0.5 Ml Enjeksiyonluk Sol.10 Kul.haz.şiringa

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Antitrombotikler » Antitrombotik İlaçlar » Diğer İlaçlar » Fondaparinuks Sodyum

Formülü:

Herbir kullanıma hazır şırınga, 0.5 ml enjeksiyonluk solüsyon içinde 2.5 mg fondaparinuks sodyum içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikleri: Fondaparinuks aktif faktör X (Xa)’nın sentetik ve selektif bir inhibitörüdür. Fondaparinuksun antitrombotik aktivitesi antitrombin III (ATIII) aracılı Faktör Xa’nın selektif inhibisyonu ile sağlanır. ATIII’e selektif olarak bağlanan fondaparinuks, Faktör Xa’nın ATIII ile nötralizasyonunu arttırır (yaklaşık 300 kat). Faktör Xa’nın nötralizasyonu koagülasyon kaskadını bloke eder ve hem trombin oluşumunu hem de trombus gelişimini önler. Fondaparinuks trombini (aktif Faktör II) inaktive etmez ve trombositler üzerine etkisi yoktur.
2.5 mg dozda fondaparinuks plazmada aktif parsiyel tromboplastin zamanı (aPTT), aktif pıhtılaşma zamanı (ACT) veya protrombin zamanı (PT)/Uluslararası Normalleştirilmiş Oran (INR) testleri gibi rutin koagülasyon testlerini veya kanama zamanını veya fibrinolitik aktiviteyi etkilemez.
Fondaparinuks heparinin indüklediği trombositopenili hastaların serumlarıyla çapraz reaksiyona girmez.

Klinik çalışmalar
Arixtra klinik programı, kalça kırığı, major diz cerrahisi veya kalça replasman cerrahisi gibi alt ekstremitelerinde major ortopedik cerrahi geçiren hastalarda proksimal ve distal derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner embolizm (PE) gibi venöz tromboembolik olayların (VTE) önlenmesi için Arixtra’nın etkinliğini göstermek üzere tasarlanmıştır. 8000’in üzerinde hastada (kalça kırığı - 1711, kalça replasmanı - 5829, major diz cerrahisi - 1367) kontrollü Faz II ve III klinik çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda post-operatif olarak 6-8 saatte başlanmış günde bir kere 2.5 mg Arixtra ile cerrahi operasyondan 12 saat önce günde bir kere 40 mg veya operasyondan 12-24 saat sonra günde iki kere 30 mg enoksaparin karşılaştırılmıştır.
Bu çalışmaların analizinde, Arixtra’nın önerilen doz rejimi ile enoksaparin cerrahiden sonra 11. güne kadar gerçekleştirilen ve cerrahinin çeşidinden bağımsız olarak değerlendirilmiş VTE oranında anlamlı bir azalma ile ilişkili bulunmuştur(% 54-% 95 Güven aralığı ile, % 44; % 63). Son nokta olaylarının çoğunluğu önceden takvimlendirilmiş bir venografi ile teşhis edilmiş ve esas olarak distal DVT’den oluşmuştur. Fakat proksimal DVT’nin insidansı da anlamlı olarak azalmıştır. PE’yi içeren semptomatik VTE’nin insidansı tedavi gruplarında ise anlamlı olarak farklı değildir.

Cerrahiden 12 saat önce başlanan günde bir kere 40 mg enoksaparin ile karşılaştırmalı yapılan çalışmalarda, major kanama enoksaparin grubundaki hastalarda %2.6 oranında, önerilen dozda tedavi edilen fondaparinuks hastalarında ise %2.8 oranında gözlenmiştir.

Farmakokinetik özellikleri: Absorpsiyon:Fondaparinuks subkütan uygulamadan sonra tamamen ve hızlıca absorbe edilir (mutlak biyoyararlanım %100). Sağlıklı genç deneklerde 2.5 mg Arixtra ile plazma maksimum konsantrasyonuna subkütan uygulamadan 2 saat sonra ulaşılmıştır (ortalama Cmaks=0.34 mg/l). Ortalama Cmaks değerinin yarısı kadar plazma konsantrasyonlarına uygulamadan 25 dakika kadar sonra ulaşılır.

Yaşlı sağlıklı deneklerde fondaparinuksun farmakokinetiği 2 - 8 mg arasında subkütan uygulamada doğrusal olarak artar. Günde bir kez uygulama ile kararlı plazma seviyesi Cmaks ve EAA’da 1.3 kat artışla 3 - 4. günde elde edilmiştir.
Günde bir kez 2.5 mg fondaparinuks kullanan kalça protezi cerrahisi geçiren hastalarda fondaparinuks için tahmin edilen ortalama (%CV) kararlı faz farmakokinetik parametreleri şöyledir: Cmaks (mg/l) = 0.39 (%31), Tmaks(s) = 2.8 (%18) ve Cmin (mg/l) =0.14 (%56). Artan yaş ile bağlantılı olarak, kalça kırığı hastalarında fondaparinuks kararlı plazma konsantrasyonu ise şöyledir: Cmaks (mg/l)=0.50 (%32), Cmin (mg/l) =0.19 (%58).
Dağılım: Fondaparinuksun dağılım hacmi sınırlıdır (7-11 lt). İn vitro, fondaparinuks plazma konsantrasyonuna bağlı olarak yüksek oranda ve spesifik olarak ATIII proteinine bağlanır (0.5 - 2 mg/l konsantrasyon aralığında % 98.6 - % 97.0).
Fondaparinuks trombosit faktörü 4 (PF4) de dahil olmak üzere diğer plazma proteinlerine anlamlı olarak bağlanmaz. Fondaparinuks ATIII dışındaki plazma proteinlerine anlamlı olarak bağlanmadığı için diğer tıbbi ürünlerle herhangi bir etkileşimi beklenmez.
Metabolizma: Tam değerlendirilmemiş olmasına rağmen, fondaparinuksun metabolize olduğuna ve dikkate değer olarak aktif metabolitlerin oluşumuna dair herhangi bir veri yoktur.
Fondaparinuks, in vitro olarak CYP450’leri (CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 veya CYP3A4) inhibe etmez. Bu nedenle, Arixtra’nın in-vivo olarak CYP aracılı metabolizma inhibisyonu ile diğer tıbbi ürünlerle etkileşmesi beklenmemektedir.
Eliminasyon: Sağlıklı genç deneklerde eliminasyon yarı ömrü (t1/2) yaklaşık 17 saat ve sağlıklı yaşlı denekler ise yaklaşık 21 saattir. Fondaparinuks değişmemiş bileşik olarak %64 ile %77 oranında böbrek yoluyla atılır.
Özel popülasyonlar Pediatrik hastalar: Fondaparinuks bu popülasyonda araştırılmamıştır.
Yaşlı hastalar: Renal fonksiyon yaşla azalabilir, bundan dolayı fondaparinuks için eliminasyon kapasitesi yaşlılarda azalmış olabilir. 75 yaşın üzerindeki hastalarda, tahmin edilen plazma klerensi 65 yaşın altındaki hastalardakinden 1.4 ile 1.2 kat daha düşüktür.
Böbrek yetmezliği: Plazma klerensi, normal renal fonksiyonu olan (kreatinin klerensi > 80 ml/dk) hastalarla karşılaştırıldığında hafif böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin klerensi 50 ml/dk - 80 ml/dk) olan hastalarda 1.2 ile 1.4 kat daha düşük, orta derecede böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin klerensi 30 ml/dk - 50 ml/dk) olan hastalarda ortalama olarak 2 kat daha düşüktür. Plazma klerensi ciddi böbrek fonksiyon bozukluğunda (kreatinin klerensi < 30 ml/dk) normal renal fonksiyonuna oranla 5 kat azalır. Dolayısıyla terminal yarı ömür değerleri orta dereceli böbrek fonksiyon bozukluğunda 29 saat ve ciddi böbrek fonksiyon bozukluğunda ise 72 saattir.
Cinsiyet: Vücut ağırlığı için doz ayarlaması yapıldıktan sonra cinsiyet farklılığı gözlenmemiştir.
Irk: Irka bağlı farmakokinetik farklılıklar prospektif olarak çalışılmamıştır. Bununla birlikte; Asya’lı (Japon) sağlıklı deneklerde gerçekleştirilmiş çalışmalar, kafkas ırkına mensup sağlıklı deneklerle karşılaştırıldığında farklı bir farmakokinetik profil açığa çıkarmamıştır. Aynı şekilde, ortopedik cerrahi geçiren siyah ve kafkas ırkına mensup hastalar arasında hiç plazma klerens farklılığı gözlenmemiştir.
Vücut ağırlığı: Fondaparinuksun plazma klerensi vücut ağırlığıyla artmaktadır (Her 10 kg için %9 artış).
Karaciğer yetmezliği: Fondaparinuksun farmakokinetiği karaciğer yetmezliğinde değerlendirilmemiştir.

Endikasyonları:

Kalça kırığı, major diz cerrahisi veya kalça protezi cerrahisi gibi major ortopedik cerrahiye maruz kalan hastalarda Venöz Tromboembolik Olayların (VTE) önlenmesi.

Kontrendikasyonları:

- Fondaparinuks veya ilacın içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık
- Klinik olarak anlamlı aktif kanama
- Akut bakteriyel endokardit
- Ciddi böbrek yetmezliği (Kreatinin klerensi < 30 ml/dk)

Uyarılar/Önlemler:

Arixtra sadece subkütan yol ile uygulanır. İntramüsküler kullanılmaz.
Hemoraji Arixtra, konjenital veya kazanılmış kanama bozukluklarında (trombosit sayısı <50000/mm3 gibi), aktif ülseratif gastrointestinal hastalıklarda ve yakın zamanda geçirilmiş intrakraniyal hemoraji veya beyin, spinal veya oftalmik cerrahiden kısa süre sonra ve aşağıda belirtilmiş özel hasta gruplarında olduğu gibi artmış hemoraji riskine sahip hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Hemoraji riskini arttırabilen ajanlar fondaparinuks ile eş zamanlı kullanılmamalıdır. Bu ajanlar içerisinde desirudin, fibrinolitik ajanlar, GP IIb/IIIa reseptör antagonistleri, heparin, heparinoidler veya düşük molekül ağırlıklı heparin (DMAH) yer almaktadır. Gerekli olduğunda K vitamini antagonistiyle birlikte tedavi "İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler" bilgisiyle uyumlu olarak verilmelidir. Diğer antitrombositik ilaçlar (asetilsalisilik asit, dipiridamol, sülfinpirazon, tiklopidin veya klopidogrel) ve NSAID’ler ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Eğer kombine kullanım gerekliyse, dikkatli klinik takip gereklidir.
Spinal/Epidural anestezi Uzun süre veya sürekli paralizi ile sonuçlanabilecek epidural veya spinal hematomlar, Arixtra ve spinal/epidural anestezi veya spinal ponksiyonun eş zamanlı kullanımı sırasında göz ardı edilemez. Bu nadir olayların oluşma riski içeri sokulan epidural kateterlerin kullanımı veya hemostazı etkileyen diğer tıbbi ürünlerin eş zamanlı kullanımıyla daha yüksek olabilir.
Yaşlı hastalar: Yaşlı populasyon kanama açısından artmış risk altındadır. Böbrek fonksiyonu genellikle yaşla azaldığı için yaşlı hastalarda azalmış eliminasyon ve artmış fondaparinuks seviyesi görülebilir (Bkz. Farmakokinetik Özellikler). Arixtra yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu)
Düşük vücut ağırlığı: Vucüt ağırlığı < 50 kg olan hastalar artmış kanama riski altındadır. Fondaparinuksun eliminasyonu ağırlıkla azalır. Arixtra bu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu)
Renal yetmezliği: Kreatinin klerensi 50 ml/dk’dan düşük olan hastalar artmış kanama riski altındadır. Fondaparinuksun esas olarak böbrek tarafından atıldığı bilinmektedir. Arixtra orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu ve Kontrendikasyonlar)
Ciddi Karaciğer yetmezliği: Arixtra için doz ayarlamasına gerek yoktur. Bununla birlikte; ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda koagülasyon faktörlerinin yetersizliği nedeniyle artmış kanama riski yüzünden Arixtra kullanımı dikkatlice değerlendirilmelidir. (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu) Trombositopeni Arixtra ile daha ileri deneyim kazanılıncaya kadar, başlangıçta ve tedavinin sonunda trombosit takibi önerilmektedir. Bu özellikle heparin veya düşük molekül ağırlıklı heparin ile idame tedavisi düşünüldüğü zaman önemlidir. Arixtra’nın Heparin ile İndüklenen Trombositopeni (HIT) Tip II bulunan hastalarda kullanımıyla ilgili hiçbir klinik deneyim bulunmamaktadır ve Arixtra bu tip hastalarda kullanılmamalıdır.
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım Gebelik Kategorisi: C Gebelikte kullanımına ilişkin hiçbir klinik veri yoktur. Arixtra, açıkça gerekli olmadıkça gebe kadınlarda kullanılmamalıdır. Fondaparinuksun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Süt verme fondaparinuksla tedavi süresince tavsiye edilmez. Bununla birlikte; çocuk tarafından oral emilim olası değildir.
Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi Araç ve makina kullanmaya etkisi üzerine herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Arixtra 2.5 mg’ın güvenilirliği alt ekstremitede major ortopedik cerrahi geçiren hastalarda değerlendirildiğinde aşağıdaki tabloda verilen etkiler gözlenmiştir.

Eritrosit bozuklukları
Sık:Anemi
Trombosit, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları
Sık: Kanama (cerrahi alanda kanama, gastrointestinal,hematüri, pulmoner, hematom), trombositopeni, purpura
Sık olmayan: Trombositemi
Merkezi ve periferik sinir sistemi bozuklukları
Sık olmayan: baş dönmesi, sersemlik hali, baş ağrısı
Genel kardiyovasküler bozukluklar
Sık olmayan: Hipotansiyon
Gastrointestinal sistem bozuklukları
Sık olmayan: Bulantı, kusma, karın ağrısı, dispepsi, gastrit, konstipasyon, diyare
Karaciğer ve safra sistemi bozuklukları
Sık: Anormal karaciğer fonksiyon testleri
Deri ve eklerinin bozuklukları
Sık olmayan: Eritematöz döküntü, döküntü, kaşıntı, enjeksiyon alanında reaksiyonlar
Bütün olarak vücut-genel bozukluklar
Sık: Ödem Sık olmayan: Ateş, periferik ödem, yara salgısı
Nadir: Alerjik reaksiyonlar
Sık : ≥ % 1 - < % 10
Sık olmayan: ≥ % 0.1 - < % 1
Nadir : ≥ % 0.01 - < % 0.1

Diğer çalışmalarda ya da pazarlama sonrası deneyimde, nadiren intrakraniyal/intraserebral ve retropertioneal kanama vakaları rapor edilmiştir.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Arixtra ve kanama riskini arttırabilecek ajanların eş zamanlı kullanımıyla kanama riski artmıştır (Bkz. Uyarılar/Önlemler) Oral antikoagülanlar (varfarin), trombosit inhibitörleri (asetilsalisilik asit), NSAID’lar (piroksikam) ve digoksin Arixtra’nın farmakokinetiğiyle etkileşmemiştir. Etkileşim çalışmalarında kulanılan Arixtra dozu endikasyon için önerilen dozdan daha yüksektir (10 mg). Arixtra varfarinin INR aktivitesini, asetilsalisilik asit veya piroksikam tedavisi altında kanama zamanını veya kararlı digoksin düzeyinin farmakokinetiğini etkilememiştir.
Diğer bir antikoagülan ürünle idame tedavisi Eğer profilaktik tedavi, heparin veya DMAH ile devam ettirilecekse, genel kural olarak, birinci enjeksiyon son Arixtra enjeksiyonundan bir gün sonra uygulanmalıdır. Eğer bir K vitamini antagonistiyle idame tedavisi gerekliyse, fondaparinuksla tedavi hedef INR değerine ulaşılıncaya kadar devam ettirilmelidir.
Geçimsizlik: Geçimsizlik ile ilgili çalışma yapılmadığından, Arixtra diğer tıbbi ürünlerle karıştırılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Arixtra’nın önerilen dozu, günde bir kez subkütan enjeksiyon yolu ile post-operatif olarak uygulanan 2.5 mg’dır. Başlangıç dozu, hemostazın gerçekleşmesi sağlanarak cerrahi işlemin bitmesinin ardından 6 saat sonra verilmelidir. Tedavi 5-9 gün devam etmelidir. Arixtra ile tedavinin etkinliği ve güvenilirliği 9 günün sonrasında belirlenmemiştir. Uzun süreli antikoagülan tedavi gereksinimi olduğuna karar verildiğinde, hastalar uzun dönem tedavi deneyimine sahip olunan bir terapiye transfer edilmelidir (Bkz. İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler)
Özel popülasyonlar Yaşı ≥ 75 olan hastalarda ve/veya vücut ağırlığı < 50 kg ve/veya orta derecede böbrek fonksiyon bozukluğu (kreatinin klerensi: 30-50 ml/dk) olan hastalarda ilk Arixtra enjeksiyonunun zamanlamasına tam olarak uymak gerekir. İlk Arixtra uygulaması cerrahi işlemin bitişini izleyen 6 saatten daha önce olmamalıdır. Enjeksiyon hemostaz sağlanmadıkça yapılmamalıdır. (Bkz. Uyarılar/Önlemler)
Ciddi böbrek yetmezliği Arixtra ciddi böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi < 30 ml/dk) olan hastalarda kullanılmamalıdır. (Bkz. Kontrendikasyonlar)
Karaciğer yetmezliği Doz ayarlaması gerekli değildir. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda Arixtra dikkatle kullanılmalıdır . (Bkz. Uyarılar/Önlemler)
Pediatrik popülasyon Arixtra’nın 17 yaşın altındaki hastalarda güvenilirliği ve etkinliği çalışılmamıştır.
Kullanma talimatı: Kullanıma hazır şırınga da, diğer klasik şırıngalarla aynı yoldan uygulanır. Parenteral solüsyon uygulama öncesi herhangi bir partikül veya renklenme açısından incelenmelidir. Kendi kendine uygulama için talimatlar aşağıda verilen "Uygulama Yolu" bölümünde açıklanmıştır. Arixtra kullanıma hazır şırınganın iğne koruma sistemi enjeksiyon sonrası olabilecek iğne yaralanmalarını önlemek için geliştirilmiştir. Herhangi bir kullanılmamış ürün veya atık materyal, lokal prosedürler doğrultusunda atılmalıdır.
Uygulama yolu
Arixtra hasta yatarken derin subkütan enjeksiyon yoluyla uygulanır. Uygulama alanı olarak sol ve sağ anterolateral (ön-yan) ve sol ve sağ posterolateral (arka yan) karın duvarları sırasıyla kullanılmalıdır. Kullanıma hazır şırınga kullanılırken tıbbi ürün kaybını önlemek amacıyla enjeksiyondan önce hava kabarcığının çıkarılmasına çalışılmamalıdır. İğne baş ve işaret parmakları arasında tutulan cilt pilisine dikey olarak tümüyle batırılmalı ve enjeksiyon boyunca cilt iki parmak arasında tutulmalıdır.
 
DOZ AŞIMI: Tavsiye edilen rejimlerin üzerindeki Arixtra dozları artmış bir kanama riskine yol açabilir. Kanama komplikasyonlarıyla ilgili doz aşımı görüldüğünde tedavi durdurulmalı ve birincil neden araştırılmalıdır. Cerrahi hemostaz, kan replasmanı (transfüzyonu), taze plazma transfüzyonu, plazmaferez gibi uygun tedavi başlangıcı düşünülmelidir.
SAKLAMA KOŞULLARI 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız. Dondurmayınız.
ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

İthalatçı Firma:

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Telefon: (212) 339 44 00
Email: info@glaxowellcome.com.tr

Arixtra 2.5 Mg/0.5 Ml Enjeksiyonluk Sol.10 Kul.haz.şiringa Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:22.5.2015)

Arixtra 2.5 Mg/0.5 Ml Enjeksiyonluk Sol.10 Kul.haz.şiringa

İlaç Fotoğrafı: Arixtra 2.5 Mg/0.5 Ml Enjeksiyonluk Sol.10 Kul.haz.şiringa

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Fondaparinuks Sodyum


Barkod Numarası: 8699522957682

İlaç Fiyatı: 95 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş Logosu

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş

1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No:173 B Blok 1.Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 339 44 00
Email: info@glaxowellcome.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.