Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Fraxodi 15200 Iu 2 Şırınga

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Antitrombotikler » Antitrombotik İlaçlar » Heparin » Nadroparin Kalsiyum

Formülü:

0,8 ml enjektabl steril solüsyonda:
Nadroparin kalsiyum (INN) ..................................15 200 IU AXa (40 000 ICU AXa’ya eşdeğerdir)
Kalsiyum hidroksit çözeltisi veya dilüe HCI........km.....pH = 4.5 - 7.5
Enjeksiyonluk su ....................................................km.....0.8 ml (1 ICU AXa, 0,38 IU AXa’ya eşdeğerdir.)
1 ml enjekte edilebilir solüsyon 19 000 IU AXa nadroparin kalsiyum içermektedir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik:
Nadroparin kalsiyum standart heparinden depolimerizasyon yoluyla elde edilen düşük molekül ağırlıklı heparindir. Nadroparin kalsiyum, sülfatlı polisakkarid glikozaminoglikan zincirlerinin heterojen bir karışımıdır; ortalama molekül ağırlığı yaklaşık 4300 daltondur. Nadroparin spesifik olarak pentasakkarid moleküllerinden oluşmuştur ; bunlar plazma proteini olan antitrombin III’e (ATIII) bağlanma için yüksek afinite gösterir. Bu bağlanma, nadroparinin faktör Xa’nın hızlandırılmış inhibisyonuna yol açarak antitrombotik etki göstermesini sağlar. ATIII’e bağlı olmayan diğer özellikleri de aynı zamanda antitrombotik etkiye yardım edebilir; ancak bu etkilerin göreceli katkısı saptanmamıştır. Bu etkiler doku faktör yolu inhibitörlerinin (Tissue Factor Pathway Inhibitor: TFPI) uyarılmasını, endotelyal hücrelerden doku plasminojen aktivatörlerinin doğrudan serbestleşmesi aracılığıyla fibrinoliz aktivasyonunu ve hemorojik parametrelerin (kan viskozitesinin azalması, trombosit ve granülosit membran akışkanlığının artışı) modifikasyonunu içerir. Nadroparinin farmakodinamik etkisi yaklaşık 90 IU/mg (85 ila 110 IU/mg) olan anti-Xa aktivitesi ve yaklaşık 27 IU/mg olan anti-IIa aktivitesiyle ilşkilidir. Fraxiparine’in anti-Xa’aktivitesinin anti-IIa’ya oranı 3.5:1 iken bu oran heparin için 1:1’dir. Nadroparin kalsiyumun antitrombotik etkisi çabuk başlar ve uzun süre devam eder.
Farmakokinetik: Nadroparinin varlığı, anti-Xa etkinlik düzeyi gibi pıhtılaşma mekanizmaları üzerindeki etkisiyle ölçülür. Subkutan enjeksiyonu takiben biyoyararlanımı yaklaşık %89’dur. Subkutan uygulama sonrası doruk plazma anti-Xa aktivitesine 3-5 saat sonra ulaşılır. aPTT’nin (aktif parsiyel tromboplastin zamanı) ve trombin zamanının maksimal uzaması yaklaşık olarak 4. saatte gerçekleşir. Anti-Xa etkinliği enjeksiyondan 18 saat sonra devam ederse de, eliminasyon yarı-ömrü yaklaşık 3.5 saattir. Kararlı duruma 6. günde ulaşılır. Sağlıklı gönüllülerde nadroparin profilaktik dozunun (2850 IU) subkutan uygulaması sonrasında , maksimum aPTT ve trombin zamanı 4 saatte 2 saniye gibi ihmal edilebilir düzeyde artmış ve aPTT başlangıç değerlerine 8 saat sonra dönmüştür. Tedavi dozlarını takiben , aPTT sadece hafifçe uzamıştır (kontrol değerinin 1.2 misli; standart heparin ile aPTT değerlerinin tedavi dozunda kontrol değerinin 1.5-2.5 misli olması hedeflenir). Farmakokinetik çalışmalarda nadroparin dozu ile plazma anti-Xa aktivitesi arasında doğrusal bir ilişki gözlemlenmiştir. Fraxiparine eliminasyonu, başlıca renal mekanizmalarla gerçekleşir, ancak son bilgiler renal eliminasyon öncesi hepatik metabolizmaya uğrayabileceğini düşündürmektedir.
Böbrek yetmezliği Böbrek yetmezliği olan hastalarda Fraxiparine eliminasyonu uzar. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda, anti-Xa aktivitesi eliminasyon yarı-ömrünün yaklaşık 6 saate, doruk etkiye ulaşma süresinin yaklaşık 4 saate uzadığını göstermiştir. Halbuki sağlıklı gönüllülerde eliminasyon yarı-ömrü 3.5 saattir. Şiddetli böbrek yetmezliğinde subkutan doz sonrası, anti-Xa aktivitesiyle ölçülen AUC (eğri altında kalan alan), sağlıklı gönüllülere nazaran %60 artmıştır.

Endikasyonları:

Derin ven trombozunun tedavisinde.

Kontrendikasyonları:

İlaç aşağıdaki durumlarda kesinlikle kullanılmamalıdır:
- Nadroparine aşırı hassasiyet
- Geçmişte,nadroparin veya herhangi başka bir heparin kullanılması nedeniyle bir trombositopeni görülmüş ise ( bakınız; Uyarılar / Önlemler )
- Heparinin neden olmadığı yaygın intravasküler koagülasyon hariç, hemostaz bozukluklarına bağlı aktif kanama veya kanama riski artışı - Kanayabilecek organik lezyon (aktif peptik ülser)
- Hemorajik serebrovasküler hastalıklar
- Akut bakteriyel endokardit
Bu ilaç aşağıdaki durumlarda genellikle tavsiye edilmez :
- İlerlemiş böbrek fonksiyon bozukluğu
- Hemorajik serebrovasküler hastalıklar
- Kontrol edilemeyen hipertansiyon

Uyarılar/Önlemler:

Fraxodi, derin ven trombozu tedavisi için kullanılır ve günde bir enjeksiyon yapılır.


Doz belirleme: Her bir Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin için özel doz talimatlarına dikkat edilmelidir çünkü doz belirlemek için farklı unite sistemleri (unite veya mg) kullanılmaktadır.


Fraxodi intramüsküler yoldan verilmeye uygun değildir. Trombosit sayısı kontrolü Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanımıyla ciddi bir trombositopeni tehlikesi mevcut olduğundan tedavi dozu ne olursa olsun, trombosit sayısının kontrol edilmesi zorunludur.


Üç durum söz konusu olabilir : Heparinle ilişkili trombositopeni geçmişi olmayan kişilerde : Tedaviden önce ve 21 gün boyunca haftada iki kez olmak üzere trombosit sayımı yapılmalıdır; bu dönemden sonra , bireysel olarak tedavinin uzatılması gerektiği vakalarda, testler tedavinin sonuna kadar haftada bir kere olmak suretiyle yapılabilir. Trombosit sayısındaki herhangi bir anlamlı düşüş (başlangıç değerinin %30 ila 50’sinden fazla), bir tehlike işareti olarak kabul edilmelidir. Trombosit sayısından azalma olduğu saptanırsa, bütün vakalarda aşağıdaki önlemler alınmalıdır :


• Trombosit sayısının derhal kontrol edilmesi • Trombosit sayısında azalma olduğu kontrol testinde doğrulanır ve daha belirgin olarak ortaya çıkarılırsa, heparin tedavisine ara verilmesi. • Bu etapta daha fazla antitrombotik profilaksi yapılması gerekiyorsa, oral antikoagülanlarda takip tedavisinin yapılması. Heparinle ilişkili trombositopeni geçmişi olan kişilerde :
• Daha önce meydana gelen heparine bağlı trombositopeni ile heparinin yeniden verilmesinin gerektiği durum arasındaki süre ve önceden kullanılan heparinin türü ne olursa olsun, son derece ciddi olabilen nüks durumu çok kısa bir süre içinde ortaya çıkabilir.
• Bu durumda şu önlemlerin alınması gereklidir:
• Mümkün olduğu durumlarda, başka antitrombotik tedavilerin uygulanması,
• Düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisine karar verilirse ilk günden itibaren klinik ve laboratuar incelemelerinin arttırılması, tedavi süresinin mümkün olan en kısa sürede tutulması ve gerektiğinde derhal antivitamin K tedavisine başlanması, Heparinle ilişkili trombositopeninin akut safhasında : Bütün vakalarda bu durum aciliyet teşkil eder. Heparin (standard veya düşük molekül ağırlıklı heparin) ile trombositopeni oluşursa, heparin uygulamasına devam edilmesi gerekiyorsa, başka bir düşük molekül ağırlıklı heparin uygulaması düşünülebilir. Bu durumda en azından günlük kontrol yapılmalı ve tedavi mümkün olan en kısa zamanda bitirilmelidir çünkü daha önce oluşan trombositopeninin ilaç değişikliğinden sonra da devam ettiği vakalr bildirilmiştir. In vitro agregasyon testleri ancak sınırlı bir veri sağlar.
• Oral antikoagülanlarla heparin takip tedavisi Oral antikoagülanlarların etkisini kontrol etmek amacıyla, klinik ve laboratuvar incelemeleri( NR olarak ifade edilen protrombin zamanı) arttırılmalıdır.
• Anti - Xa aktivitesi testi

Tedavi altında, anti - Xa aktivitesi testi sistematik olmamaktadır. Bu testin özellikle, böbrek yetmezliği olanlarda, yaşlılarda ve hemoraji tablosuyla karşı karşıya olanlarda, hastaların bireysel duyarlılıklarını belirlemek amacıyla yapılması önerilmektedir. ( tercihen amidolitik yöntemle). Test için kan alımı tedavinin 2’nci gününde, enjeksiyonu izleyen 4’üncü ve 6’ıncı saatler arasında yapılmalıdır; 1.8 IU anti-Xa /ml’nin üstündeki bir anti-Xa aktivitesi değeri, doz aşımı olduğunu gösterebilir ve dozun azalması yoluna gidilebilir.


Aşağıdaki durumlarda dikkatli uygulanmalıdır :


• Karaciğer yetmezliğinde
• Böbrek fonksiyonu bozukluğunda
• Kontrol edilemeyen hipertansiyonda
• Gastrik ülser geçmişi veya kanamaya müsait başka herhangi bir lezyonu olanlarda
• Karyo – retinanın damarsal hastalıklarında • Beyin veya omirilikte yapılan cerrahi müdahaleleri izleyen postoperatif dönemde bulunanlarda
• Spinal veya epidural anestesi uygulanan hastalarsa dikkatli kullanılmalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım: Gebelik: Hayvan çalışmalarında teratojenik veya fetus üzerine toksik etki görülmemiştir.Klinik olarak, hamilelik sırasında verilen Fraxodi’nin malformasyona veya fetotoksisiteye yol açabileceğine ilişkin geçerli bir veri yoktur. Fakat güvenlik önlemi olarak gebelerde Fraxodi kullanımı tercih edilmemektedir. Gebelik kategorisi B’dir Laktasyon: İlacın anne sütüne geçişi ile ilgili bilgi sınırlı olduğundan, Fraxodi emziren annelerde önerilmemektedir.


Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi: Etkisi bildirilmemiştir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Kanama belirtileri; Bunlar çoğunlukla, diğer risk faktörlerini taşıyan hastalarda daha sık görülür (Bakınız: Kontrendikasyonları ve İlaç etkileşmeleri)
• Bazen trombositopeni vakaları mevcuttur (Bakınız : Uyarılar/Önlemler).
• Fraksiyone olmayan heparinlerin ve düşük molekül ağırlıklı heparinlerin yol açtığı, genellikle enjeksiyon bölgesinde meydana gelen cilt nekrozları nadir olarak rapor edilmiştir. Bu vakalarda önceden, sistemik belirtisi olan veya olmayan purpuralar veya ağrılı ve infiltre olan eritemli plakalar gözlenmiştir. Bu durumda tedaviye derhal ara verilmelidir.
• İlacın sübkütan yolla verilmesi, enjeksiyon bölgesinde küçük hemotomların oluşmasıyla sonuçlanabilir. Bazı durumlarda enjeksiyon bölgesinde sert nodüller ortaya çıkabilir; bunlar heparinden değil, iltihabi reaksiyondan kaynaklanan kistlerdir. Nodüller birkaç gün içinde kaybolurlar ve tedavinin kesilmesini gerektirmezler.
• Nadir olarak deri alerjisi veya sistemik alerji görülebilir.
• Fraksiyone olmayan heparinlerin kullanımında olduğu gibi, ostesparoz riski birkaç ayda sonlanan tedaviden sonra ortadan kalkmaz.
• Transaminazlarda artış görülür.
• Asemptomatik veya hiperkalemi ve/veya hiponatremi ile birlikte görülebilen, tedavi kesildiğinde normale dönen nadir hipoaldosteronizm vakaları bildirilmiştir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Kanama riskini artırabileceklerinden,asetil salisilik asit (veya diğer salisilatlar),non steroid antienflamatuar ilaçlar(sistemik), tiklopidin ile birlikte kullanımı önerilmez. Eğer böyle bir kombinasyonun verilmesi gerekliyse,dikkatli klinik ve biyolojik takip yapılması gereklidir.Fraxodi, dekstran (parenteral) kullanılan hastalarda ihtiyatla uygulanmalıdır.
Kortikosteroidler‘in (glukokortikoidler,sistemik) yüksek dozlarda veya 10 günü aşan tedavilerde,heparinle birlikte kullanımı kanama riskini arttırır. Bu kombinasyonun kullanımı sırasında incelemeler arttırılmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Fraxodi, intramüsküler kullanılmaz. Fraxodi, subkütan yolla uygulanmalıdır. Enjeksiyon sağ ve sol taraftan değişimli olmak üzere karın duvarının ante-rolateral (ön-yan) ve posterolateral (arka-yan) kısımlarındaki subkütan hücre dokusuna yapılmalıdır. İğne,baş ve işaret parmakları arasında tutulaan cilt pilisine eğimli olarak değil, dikey olarak tam batırılmalı ve enjeksiyon boyunca cilt iki parmak arasında tutulmalıdır. Fraxodi, subkütan olarak günde 1 kez ve normalde 10 gün süreyle uygulanır. Hastaların vücut ağırlığına göre her 24 saatte bir verilecek doz,aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi, 0.1 ml/ 10 kg’dır:
 Vücut ağırlığı
Günde BİR KEZ enjekte edilecek Fraxodi hacmi

40-49 kg
0.4 ml

50-59 kg
0.5 ml

60-69 kg
0.6 ml

70-79 kg
0.7 ml

80-89 kg
0.8 ml

90-99 kg
0.9 ml

≥100 kg
1.0 ml
 
Vücut ağırlığına göre düşük molekül ağırlıklı heparin dozaj ayarı değerlendirmesinin, vücut ağırlığı 100 kg ‘dan fazla ve 40 kg’den az olan hastalar ile düşük molekül ağırlıklı heparinin etkisiz olduğu veya hemoraji belirtilerinin görüldüğü kişilerde mümkün olmadığına dikkat çekmek gerekir. Böyle hastalarda dikkatli bir inceleme yapılması zorunludur.
Fraxodi tedavisi süresince trombosit sayısı kontrol edilmelidir. (Bakınız: Uyarılar/Önlemler )
DOZ AŞIMI Subkütanöz veya intravenöz doz aşımının en önemli klinik belirtisi hemorajidir. Trombosit sayısı ve diğer koagülasyon parametrelerine bakılmalıdır.Basit kanamalar nadiren belli bir tedaviyi gerektirir ve Fraxodi’nin daha sonraki dozlarının geciktirilmesi veya azaltılması genellikle yeterli olur. Protamin sülfat kullanımı sadece daha ciddi vakalarda düşünülmelidir. Protamin sülfat Fraxodi’nin antikoagülan etkisini büyük oranda nötralize etse de anti- Xa aktivitesini tamamen nötralize etmek mümkün değildir.
Gerekli protamin dozu: Verilen heparin dozuna (100 IU anti-Xa DMAH aktivitesini nötralize etmek için 100 UAH protamin sülfat kullanılabilir). Heparin enjeksiyonundan itibaren geçen süreye (uygunsa azaltılmış dozda antidot ile) bağlıdır.
ÖZEL UYARI Diğer preparatlarla karıştırmayınız. Şırıngalar bir kez kullanıma mahsustur.
SAKLAMA KOŞULLARI 30°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Sıcaktan koruyunuz.

Atc Kodu:

B01AB06

İthalatçı Firma:

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Telefon: (212) 339 44 00
Email: [email protected]

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Fraxodi 15200 Iu 2 Şırınga Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:22.5.2015)

Fraxodi 15200 Iu 2 Şırınga

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
E-Reçete: Pasif

Etken Maddesi: Nadroparin Kalsiyum


Barkod Numarası: 8699522957255

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

İlaç Fiyatı: 32,86 TL

Bu ilacın fiyatı güncel değildir. Ancak en son fiyat güncelleme tarihinden sonra yaşanan enflasyon, döviz kuru ve KDV farkı otomatik olarak hesaplandığında bu ilacın tahmini güncel fiyatı: 668,63 TL olabilir.

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş Logosu

Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş

1. Levent Plaza Büyükdere Cad. No:173 B Blok 1.Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 339 44 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.