Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tamoxifen Tablet-bp 10 Mg 30 Tablet

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Hormonal Tedavi İlaçları » Hormon Antagonistleri » Antiestrogenler » Tamoksifen Sitrat

Formülü:

Tamoxifen Tablet BP 10 mg, 10 mg tamoksifene eşdeğer 15.20 mg tamoksifen sitrat BP içerir.
Yardımcı madde olarak; 114.40 mg Laktoz, 40.00 mg Mısır Nişastası, 9.00 mg önceden jelatinleştirilmiş mısır nişastası, 1.40 mg magnezyum stearat ve yeterli miktarda arıtılmış su içerir.

Tamoxifen Tablet BP 20 mg, 20 mg tamoksifene eşdeğer 30.40 mg tamoksifen sitrat BP içerir.
Yardımcı madde olarak; 228.80 mg Laktoz, 80.00 mg Mısır Nişastası, 18.00 mg önceden jelatinleştirilmiş mısır nişastası, 2.80 mg magnezyum stearat ve yeterli miktarda arıtılmış su içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Tamoxifen Tablet BP, kadın ve erkeklerdeki metastatik meme kanserlerinin tedavisinde endikedir. Menopoz öncesi metastatik meme kanseri olan kadınlarda ooferoktomi veya ovaryum radyasyonu tedavisine alternatif olarak uygulanabilir. Mevcut bilgilere göre, östrojen reseptörü pozitif tümörü olan kadınlar tamoksifen tedavisinden daha fazla yararlanabilirler.
Ayrıca total veya segmental mastektomi, aksiller disseksiyon geçirmiş ve meme radyasyonu tedavisi almış nodül pozitif ve negatif hastalarda destekleyici tedavi olarak endikedir. Yapılan çalışmalarda dört veya daha fazla aksiller nodülü olan alt gruplar tamoksifen tedavisinden daha fazla yarar sağlamıştır.
Total veya segmental meme cerrahisi, aksiller disseksiyon ve radyasyon tedavisi almış kadınlardaki aksiller nodülü negatif olan meme kanserlerinde endikedir.
Tamoksifen Tablet BP meme kanseri adjuvan tedavisi alan hastalardaki kontlateral meme kanseri oluşumunu azaltır.
Tamoksifen Tablet BP meme kanseri riski yüksek olan kadınlarda; meme kanseri gelişmesi ihtimalini düşürmek amacıyla, endikedir. Yüksek risk tanımı; 35 yaşın üzerinde olunması ve Gail Modeli'ne göre 5 yıllık meme kanseri tahmini riskinin %1.67'ye eşit veya yüksek olması halidir.
5 yıllık riskin %1.67'nin üzerinde olduğunu düşündüren kombinasyon faktörleri:
Yaş 35 veya üzerinde ve aşağıdaki faktörlerin herhangi birisinin kombinasyonu
• Meme kanseri hikayesi olan birinci derecede akraba, iki veya daha fazla selim biyopsi sonucu ve atipik hiperplazi gösteren meme biyopsi hikayesi veya
• Meme kanseri hikayesi olan en az iki tane birinci derece akraba ve kişisel bir biyopsi özgeçmişi veya
• İn situ lobüler karsinom.
Yaş 40 veya üzerinde ve aşağıdaki faktörlerin herhangi birisinin kombinasyonu
• Meme kanseri hikayesi olan birinci derecede akraba, iki veya daha fazla selim biyopsi sonucu ve ilk canlı doğum yaşı 25 veya üzeri, ilk adet 11 yaş veya öncesi veya
• Meme kanseri hikayesi olan en az iki tane birinci derece akraba ve ilk canlı doğum yaşı 19 veya öncesi veya
• Meme kanseri hikayesi olan en az bir tane birinci derece akraba ve atipik hiperplazi gösteren kişisel bir biyopsi özgeçmişi.
Yaş 45 veya üzerinde ve aşağıdaki faktörlerin herhangi birisinin kombinasyonu
• Meme kanseri hikayesi olan en az iki tane birinci derecede akraba, ve ilk canlı doğum yaşı 24 veya öncesi veya
• Meme kanseri hikayesi olan birinci derecede akraba, selim biyopsi özgeçmişi, ilk adet 11 yaş veya altı ve ilk canlı doğum yaşı 20 veya üzeri.
Yaş 50 veya üzerinde ve aşağıdaki faktörlerin herhangi birisinin kombinasyonu
• En az iki tane meme kanseri hikayesi olan birinci derece akraba veya
• Atipik hiperplazi gösteren bir biyopsi özgeçmişi ve ilk canlı doğum yaşı 30 veya üzeri ve ilk adet 11 yaş veya altı veya
• En az iki atipik hiperplazi gösteren biyopsi özgeçmişi ve ilk canlı doğum yaşı 30 veya üzeri.

Yaş 55 veya üzerinde ve aşağıdaki faktörlerin herhangi birisinin kombinasyonu
• Meme kanseri hikayesi olan birinci derecede akraba, selim biyopsi özgeçmişi, ilk adet 11 yaş veya altı veya
• En az iki atipik hiperplazi gösteren biyopsi özgeçmişi ve ilk canlı doğum yaşı 20 veya üzeri.
Yaş 60 veya üzerinde ve
• Gail modeline göre 5 yıllık meme kanseri riski %1.67 veya üzeri.
Meme kanseri gelişme riski hesaplandıktan sonra, tamoksifen tedavisinin yarar ve riskleri düşünülerek meme kanseri riskinin azaltılması için Tamoksifen Tablet BP tedavisinin gerekliliğine karar verilmelidir.
Tamoksifen anovulatuvar infertilitenin tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Tamoksifen Tablet BP içerdiği tamoksifen veya bileşimindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.
Yüksek risk grubu ve in situ duktal karsinoması olan kadınlarda meme kanseri insidansının azaltılması: Tamoksifen Tablet BP derin ven trombozu veya pulmoner emboli nedeniyle ilave olarak kümarin türevi antikoagülan tedavisi alan kadınlarda kontrendikedir.
Tamoksifen gebelikte kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Diğer hormonal tedavilerde olabildiği gibi tamoksifen tedavisinden birkaç hafta sonra hiperkalsemi ortaya çıkabilir. Bu tip bir durumda gerekli önlemler alınmalı ve ciddi durumlarda tamoksifen tedavisi sonlandırılmalıdır.
Tamoksifen tedavisi sırasında, altta yatan nedeni bilinmemekle birlikte, endometrial kanser sıklığında artış bildirilmiştir. Normal dışı vajinal kanaması, adet düzensizlikleri, vajinal akıntı değişiklikleri, pelvis ağrısı veya basınç yakınması olan hastalar kontrol altında izlenmelidir.
Tamoksifen tedavisi uygulanan hastalar endometrial hiperplazi, polipler, endometriozis, uterus fibroidleri ve over kistleri gelişmesi ihtimali nedeniyle jinekolojik olarak yakından izlenmelidir.
İn situ duktal karsinom ve yüksek meme kanseri riski altındaki kadınlarda: Tamoksifen ile (yüksek kanser riski altındaki ve in situ duktal karsinomu olan kadınlarda) riski azaltma tedavisi sırasında endometrial kanser, uterus sarkomu, stroke (inme) ve pulmoner emboli dahil ciddi ve hayatı tehdit edici veya ölümcül durumlar söz konusudur. Meme kanseri gelişme riskini düşürmek için tamoksifen tedavisi düşünülen kadınlarda bu tip ciddi durumların potansiyel riskleri ve yararlarının tartışılması gerekir.
Diğer hormonal tedavilerde olabileceği gibi tamoksifen tedavisi sırasında da derin ven trombozu ve pulmoner emboli gibi tromboembolik hastalık olasılığı gözönünde tutularak, daha önce tromboemboli geçmişi olan hastalarda tamoksifen tedavisinin yararları ve olası etkileri dikkatle irdelenmelidir.
Tamoksifen tedavisi sırasında karaciğer enzimlerindeki değişiklikler ve daha nadir olarak karaciğer yağlanması, kolestazis, hepatit, hepatik nekroz gibi daha ciddi karaciğer hastalıkları bildirilmiştir. Ayrıca renk algılamada farklılık, retinal ven trombozu, retinopati ve katarakt gibi göz ve görme sorunları açısından hastaların kontrol altında tutulması yararlı olur.
Nadir de olsa trombosit sayısında azalma ve belirgin trobositopeni durumlarında ciddi kanama episodları ihtimali söz konusu olabilir. Ayrıca anemi ve/veya trombositopeniye eşlik eden lökopeni veya pansitopeni durumları bildirilmiştir.
Araç ve makine kullanımına etkisi:
Yoktur.
GEBELİKTE KULLANIMI
Kategori D: Gebe kadınlarda kullanıldığında tamoksifen fetusa zarar verebilir. Tamoksifen kullanan kadınlar hamile kalmamaları, gerekli gebelik önleyici hormonal olmayan önlemleri almaları konusunda uyarılmalıdırlar. Gebe kadınlarda tamoksifen kullanımı ile ilgili kontrollü klinik çalışmalar mevcut değildir. Vajinal kanama, spontan düşük, doğumsal arızalar ve fetus ölümleri bildirilmiştir. Bu ilaç gebelik sırasında kullanıldı ise veya hasta tedavi sırasında gebe kaldıysa, hasta tedavinin sonlandırılmasından yaklaşık iki ay sonra DES benzeri sendromlar dahil fetusta oluşabilecek potansiyel riskler açısından değerlendirilmelidir.
SÜT VEREN ANNELERDE KULLANIMI
Tamoksifen'in insan sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden ve tamoksifen tedavisi sırasında yeni doğanlarda ciddi advers etki potansiyeli nedeniyle, ilacın anneye yararı da hesaba katılarak ya emzirmenin kesilmesi ya da tamoksifen kullanımının kesilmesi yönünde karar alınmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Meme kanseri olan vakalarda, yan etkiler genellikle hafiftir ve nadiren tedavinin kesilmesini gerektirecek kadar ciddidir.
Metastatik meme kanseri: Bazen tümörün olumlu yanıt vermesine bağlı kemik ve tümör ağrısında ve lokal hastalık belirtilerinde artış oluşabilir. Kemik ağrısı olan hastalarda analjezik kullanımı gerekebilir. Yumuşak doku hastalığı olan hastalarda önceki lezyonlarda boyut artışı, lezyonun çevresinde eritem ve/veya yeni oluşumlar gözlenebilir. Tamoksifen tedavisinden kısa süre sonra ortaya çıkabilen kemik ağrısı veya hastalığın alevlenmesi genellikle kısa sürede azalır. Bu tip hastalarda en sık gözlenen yan etki sıcak basmalarıdır. Ayrıca hiperkalsemi, periferik ödem, tad alma bozukluğu, vulva kaşıntısı, depresyon, sersemlik hissi, baş dönmesi, başağrısı, saçlarda incelme ve/veya kısmi saç dökülmesi ve vajinal kuruluk diğer sık olmayan yan etkilerdir.
Premenopoz: Sıcak basması, amenore, adet düzensizliği, oligomenore, kemik ağrısı, bulantı, öksürük, ödem, halsizlik, eklem adale ağrısı, ağrı, ovaryum kisti, depresyon, karın krampları, anoreksi klinik çalışmalarda %2'nin üzerindeki sıklıkta görülen yan etkilerdir.
Erkek meme kanseri: Meme kanseri bulunan erkekler tamoksifeni genellikle iyi tolere ederler. Kaynaklara göre erkeklerde gözlenebilen yan etkiler kadınlardakine benzerlik gösterir. Tamoksifen tedavisinin kesilmesi ile libido kaybı ve impotans gözlenebilir. Ayrıca oligospermi bulunan erkeklerde LH, FSH, testesteron ve östrojen seviyeleri yükselmiştir. Bunların klinikteki etkisi bildirilmemiştir.
Adjuvan meme kanseri: Klinik çalışmalarda plaseboya kıyaslandığında sıcak basmaları, vajinal akıntı ve düzensiz adet tamoksifen grubunda daha fazla gözlenebilen yan etkilerdir. Trombotik durumlar dışındaki yan etkiler her iki grupta farklılık göstermemiştir.
Diğer hastalık gruplarında gözlenebilen en belirgin yan etkiler; sıcak basması, hafif bulantı ve kusmadır. Diğer yan etkiler arasında; kilo artışı veya azalışı, ödem, vajinal kanama, vajinal akıntı, vulvada kaşıntı, deri kaşıntısı, kuru deri, alopesi, midede hassasiyet, gastrointestinal ağrı, metastaz ağrısı, tümör ağrısı ve alevlenmesi, baş dönmesi, baş ağrısı, depresyon, konfüzyon, yorgunluk ve kas krampları yer alır.
Yüksek risk grubu kadınlarda meme kanseri olasılığının azaltılması: Tamoksifen tedavisi sırasında belirgin olarak endometrial kanser, pulmoner emboli, derin ven trombozu, inme, katarakt oluşumu ve katarakt cerrahisi gibi yan etkiler rapor edilmiştir.
Meme kanseri tedavisi için tamoksifen alan hastalarda trombosit sayısında geçici düşüşler ve lökopeni bildirilmiştir.
Kabızlık, eritema multiforme, Stavens-Johnson Sendrom'u, bülloz pemfigo, interstisyel pnömoni, nadiren serum trigliserid seviyelerinde yükselme, pankreatit gibi çok daha nadir yan etkilere rastlanabilir.
Yan etkilerin ciddiyeti durumunda, bunları kontrol altına alabilmek için; hastalığın kontrolü kaybedilmeden, basit dozaj azaltılmalarına gidilebilir. Eğer, yan etkiler buna cevap vermezse, tedavinin durdurulması gerekebilir.

İlaç etkileşimleri:

Tamoksifen, eğer birlikte kullanılırsa, kumarin tipi antikoagülanların etkisini potansiyalize edebilir. Kumarin tipi antikoagülan alan hastalar, tamoksifen tedavisinin başlanması ya da bırakılması sırasında yakından izlenmeli, serum protrombin zamanı dikkatle gözlenmelidir.
Bromokriptin ile birlikte kullanılması durumunda serum tamoksifen ve N-desmetil tamoksifen seviyelerinin yükseldiği bildirilmiştir.
Birkaç postmenopozal hastada tiroid bağlayıcı protein artışına bağlı serum T4 seviyelerinde yükselme tespit edilmiştir. Daha önce hiperlipidemisi olan hastalarda kan lipid ve kolesterol değerlerinin periodik olarak ölçülmesi önerilmektedir.

Kullanım şekli ve dozu:

Meme kanseri: Tamoksifenin önerilen günlük dozu normalde 20 mg'dır. 20 mg'ı aşan dozlar günde iki keze bölünerek uygulanmalıdır (sabah ve akşam üzeri).Günde 20 mg'lık dozun üzerindeki miktarların daha etkili olabileceğini destekleyen kanıtlar mevcut değildir. Mevcut klinik bilgiler meme kanserinde 5 yıllık adjuvan tamoksifen tedavisini desteklemektedir.
İn situ duktal karsinom: Önerilen doz 5 yıl süreyle günde 20 mg'dır.
50 yaş üstü aksiller nodülü pozitif olan kadınlarda: Günde iki kez 10mg önerilir.
Yüksek risk grubu kadınlarda meme kanseri riskini düşürmek için: Önerilen doz 5 yıl süreyle günde 20 mg'dır. 5 yıldan daha uzun süren tamoksifen tedavisini destekleyecek veri mevcut değildir.
Anovulatuvar infertilite: Başlangıç ya da takip eden tedavi olsun, herhangi bir tedavinin başlangıcından önce, hamilelik olasılığı dışlanmalıdır. Anovular siklusu olan ancak düzenli menstrüasyon gören kadınlarda tedavi menstrüal siklusun ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci günlerinde verilmek üzere günlük 20 mg ile başlatılmalıdır. Eğer tedavi başarılı olmaz ise (tatmin etmeyen bazal vücut ısısı kayıtları ya da yetersiz pre-ovulatuvar servikal mukus tespiti), takip eden adet dönemlerinde doz günlük 40 mg'a ve sonra 80 mg'a yükseltilerek ilave tedavi kürleri uygulanabilir.
Düzensiz adetleri olan kadınlarda, tedaviye herhangi bir günde başlanır. Eğer, ovülasyona ilişkin herhangi bir belirti gözlenmediyse ilave tedavi kürlerine, 45 gün sonra yukarıda tarif edildiği şekilde arttırılan dozajla başlanır. Eğer hasta menstrüasyon ile cevap verirse bir sonraki tedaviye siklusun ikinci gününde başlanılır.
Kullanma Talimatı:
Tamoxifen Tablet BP 10-20 mg, bir bardak suyla yutulmalıdır.
DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER
İnsanlarda akut aşırı doz bildirilmemiştir.
Teorik olarak, yüksek dozaj antiöstrojenik yan etkilere neden olur.
Özgün bir antidotu bulunmadığından tedavi semptomatiktir.

İthalatçı Firma:

Hemat İlaç Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti.
Telefon: (216) 428 97 90
Email: [email protected]

Tamoxifen Tablet-bp 10 Mg 30 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Tamoxifen Tablet-bp 10 Mg 30 Tablet

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Tamoksifen Sitrat


Barkod Numarası: 8699744010080

İlaç Fiyatı: 7,04 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Hemat İlaç Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. Logosu

Hemat İlaç Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti.

Koşuyolu Cd.Cenap Şahabettin Sk. No: 73 Kadıköy - İSTANBUL
Telefon: (216) 428 97 90
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.