Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Temodal 100 Mg 5 Kapsül

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Alkilleyici Ajanlar » Diğer Alkilleyici Ajanlar » Temozolomid

Formülü:

Her kapsül etken madde olarak; 5 mg Temozolomid içerir. Ayrıca kapsül yapısında titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172) ve indigotin (E132) yardımcı maddelerini içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

TEMODAL kapsül glioblastoma multiforme veya anaplastik astrositom gibi reküran malign glioması olan hastalarda endikedir.

TEMODAL aynı zamanda metastatik malign melanomlu hastaların tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

TEMODAL bileşenlerine veya dakarbazine (DTIC) karşı hipersensitivite reaksiyonu öyküsü olan hastalarda kontrendikedir.

TEMODAL ağır miyelosupresyonu olan hastalarda kontrendikedir.

Hamile veya çocuk emziren kadınlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Düşkün ya da başka bir hastalık veya enfeksiyonu olan reküran malign gliomalı hastalarda, TEMODAL uygulama kararı, hasta için potansiyel fayda ve risk değerlendirmesine göre alınmalıdır.

Karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kullanım: Normal hepatik fonksiyonu olan hastalar ve hafif ya da orta dereceli hepatik disfonksiyonu olan hastalarda temozolomidin farmakokinetiği karşılaştırılabilir düzeydedir. Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğu olan (Child-Pugh Sınıflaması: Kategori C (ağır)) veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda TEMODAL uygulanmasına ilişkin veriler mevcut değildir. Temozolomidin farmakokinetik özelliklerine dayanarak ağır karaciğer veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz azaltımına gerek duyulması olası değildir. Ancak, TEMODAL bu hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır.

Şiddetli kusması (Evre 3 veya 4) olan hastalarda TEMODAL tedavisine başlanmadan önce antiemetik tedavi gerekebilir.

Laboratuar parametreleri
Tedaviden önce aşağıdaki parametreler uygun değerlerde olmalıdır: MNS ≥ 1.5 x 109/l ve trombosit sayısı ≥ 100 x 109/l. İlk dozdan 21 gün sonra (22. günde) veya o günden sonraki 48 saat içinde tam kan sayımı yapılmalı ve MNS 1.5 x 109/l nin üzerine ve trombosit sayısı 100 x 109/l nin üzerine çıkıncaya kadar haftada bir tam kan sayımı yapılmalıdır. Herhangi bir siklusta MNS 1.0 x 109/l nin altına veya trombosit sayısı 50 x 109/l nin altına düşerse bir sonraki siklusta doz düşürülmelidir. Doz düzeyleri 100 mg/m2, 150 mg/m2 ve 200 mg/m2 dir. Önerilen en düşük doz 100 mg/m2 dir.

Pediyatrik kullanım
Gliomu olan 3 yaşın altındaki çocuklarda TEMODAL kullanımına ilişkin klinik deneyim yoktur. 3 yaş üzerindeki çocuklarda deneyim sınırlıdır. Malign Melanom'lu onsekiz yaşın altındaki hastalarda kullanımına ilişkin klinik deneyim yoktur.

Yaşlı hastalarda kullanım
Yaşlı hastalarda (70 yaşından büyükler) genç hastalara göre nötropeni ve trombositopeni riskinin arttığı düşünülmektedir. Bu yüzden, yaşlı hastalarda TEMODAL kullanımında dikkatli olunmalıdır.

Gebelik ve laktasyonda kullanım
Hamilelik kategorisi D'dir.

TEMODAL normal olarak, hamile kadınlara verilmemelidir. Hamilelikte kullanılması zorunluysa hasta fetusla ilgili potansiyel riskler konusunda bilgilendirilmelidir. Üreme potansiyeli olan kadınlarda TEMODAL kullanımı sırasında ve TEMODAL tedavisinin bitiminden sonraki 6 ayda gebelikten kaçınılması tavsiye edilmelidir. TEMODAL'in anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden TEMODAL emziren kadınlarda kullanılmamalıdır.

Erkek hastalar
TEMODAL alan erkek hastalarda da etkin kontrasepsiyon uygulanmalıdır. Temozolomidin genotoksik etkileri olabilir. Bu nedenle temozolomid ile tedavi edilen erkeklere tedavi sırasında ve tedavi bitiminden sonraki 6 ay içinde çocuk yapmamaları ve temozolomid tedavisine bağlı geri dönüşsüz infertilite olasılığı nedeniyle tedaviden önce spermlerini dondurarak saklamaları (kriyokonservasyon) önerilmelidir.

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi
TEMODAL ile tedavi edilen hastalarda, bitkinlik ve somnolans nedeniyle araç ve makine kullanımı yetisi bozulabilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Klinik çalışmalarda en sık görülen istenmeyen etki gastrointestinal bozukluklar olup özel olarak bulantı (% 43) ve kusmadır (% 36). Bu etkiler genellikle Evre 1 veya 2 düzeyinde hafif veya orta şiddette olup (24 saatte 0-5 kusma episodu) ya kendini sınırlayan ya da standart antiemetik tedavi ile kolayca denetlenebilen etkilerdir. Şiddetli bulantı ve kusma insidansı % 4 tür.

Sık bildirilen diğer yan etkiler halsizlik (% 22), konstipasyon (% 17) ve başağrısıdır (% 14). Anoreksi (% 11), diyare (% 8), döküntü , ateş ve somnolans da (her biri % 6) bildirilmiştir. Daha az sıklıkta görülen (% 2 ile % 5 arasında) yan etkiler azalan sıklık sırasına göre asteni, abdominal ağrı, ağrı, başdönmesi, kilo verme, dispne, dispepsi, alopesi, rigor, pruritus, bitkinlik, tad bozuklukları ve parestezi ve peteşidir.

Laboratuvar sonuçları
Evre 3 veya 4 trombositopeni ve nötropeni, sırasıyla glioma hastalarında %19 ve %17 oranında ve metastatik melanom hastalarında %20 ve %22 oranında bildirilmiştir. Bu durum sırasıyla glioma hastalarının %8 ve %4'ünde ve melanom hastalarının %3 ve %1.3'ünde TEMODAL tedavisinin kesilmesini ve/veya hospitalizasyonu gerektirmiştir. Miyelosupresyon tahmin edilebilir olup (genellikle ilk birkaç siklusta, en derin noktası 21 ve 28. günler arasında görülmüş), düzelme hızlı ve genellikle 1-2 hafta içinde olmuştur. Kümülatif miyelosupresyona ilişkin kanıtlar gözlenmemiştir.

Temodal'in pazarlanmasından sonra;
Pansitopeni, lökopeni ve evre 3-4 anemi de bildirilmiştir.
Anaflaksi dahil alerjik reaksiyonlar çok nadir bildirilmiştir.
Eritema multiforme çok nadir olarak gözlenmiştir.

İlaç etkileşimleri:

TEMODAL, ranitidinle birlikte kullanıldığında temozolomidin absorpsiyonunu etkileyecek ölçüde klinik olarak anlamlı değişimler görülmemektedir. TEMODAL yemekle birlikte kullanıldığında Cmax'da %33'lük azalma ve AUC'da %9'luk azalma görülmüştür. Cmax'ın klinik anlamlılığı bertaraf edilemeyeceğinden, TEMODAL yemekle birlikte kullanılmamalıdır.

Deksametazon, proklorperazin, fenitoin, karbamazepin, ondansetron, H2 reseptör antagonistleri veya fenobarbital ile birlikte uygulanması, temozolomidin klerensini değiştirmemektedir. Valproik asit ile birlikte uygulanması durumunda temozolomid klerensinde küçük ama istatistiksel olarak anlamlı bir azalma meydana gelmektedir.

TEMODAL ile diğer miyelosupresif ajanların kombine kullanımı, miyelosupresyon olasılığını artırabilir.

Temozolomidin diğer ilaçların metabolizması ya da eliminasyonu üzerine etkileri incelenmemiştir. Bununla beraber temozolomid karaciğerde metabolize edilmediği ve proteinlere düşük oranda bağlandığı için diğer ilaçların farmakokinetiğini etkilemesi muhtemel değildir.

Kullanım şekli ve dozu:

TEMODAL sadece beyin tümörleri konusunda uzman doktorlar tarafından reçetelendirildiği zaman kullanılmalıdır.

Erişkin hastalar: Önceden kemoterapi uygulanmamış hastalarda TEMODAL oral yoldan 28 günlük sikluslarda, 5 gün süreyle günde bir defa 200 mg/m2 dozunda verilir. Önceden kemoterapi uygulanmış hastalarda başlangıç dozu günde bir defa 150 mg/m2 olup ikinci siklusta bu doz günde 200 mg/m2 ye yükseltilir. Sonraki siklusun birinci gününde mutlak nötrofil sayısının (MNS) 1.5 x 109/l ye eşit veya bundan büyük olması ve trombosit sayısının 100 x 109/l ye eşit veya bundan büyük olması gerekir.

Pediyatrik hastalar: Üç yaş ve daha büyük hastalarda TEMODAL oral yoldan 28 günlük sikluslarda, 5 gün süreyle 200 mg/m2 dozunda verilir. Önceden kemoterapi uygulanmamış hastalarda başlangıç dozu 5 gün süreyle günde bir defa 150 mg/m2 olmalı ve hematolojik toksisite yoksa doz bir sonraki siklusta günde bir defa 200 mg/m2 ye yükseltilmelidir.

Yaşlı hastalar: Farmakokinetik analizlere göre temozolomid klerensi yaştan etkilenmemesine rağmen, yaşlı hastalara TEMODAL uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

TEMODAL yemekten en az bir saat önce, aç karnına verilmelidir. Uygulamadan önce veya sonra antiemetik tedavisi uygulanabilir. TEMODAL verilmesini takiben kusma olursa, aynı gün içinde ikinci bir doz verilmemelidir.

TEMODAL tedavisi hastalığın ilerlemesine kadar maksimum 2 yıl sürdürülebilir.

TEMODAL kapsül açılmamalı veya çiğnenmemeli, bir bardak suyla tek parça halinde yutulmalıdır.

Uygulama Talimatı:
TEMODAL aç karnına alınmalıdır.(Yemekten en az bir saat önce)
Kapsüller bir bardak su ile yutulmalıdır.
Kapsüller açılmamalı veya çiğnenmemelidir.
Doz mümkün olan minimum sayıda kapsül ile sağlanmalıdır.
Kapsülün tahrip olması halinde, cilt ya da muköz membranların kapsülün toz içeriği ile temasından kaçınılmalıdır. Temas olduğu tadirde bölge iyice yıkanmalıdır.

Doz Aşımı
1000 mg/m2 ye kadar olan tek dozlarda, beklenilen etkiler olan nötropeni ve trombositopeni görülmüştür. Doz aşımı durumunda hematolojik değerlendirme ve gerektiğinde genel destekleyici önlemlerin alınması önerilmektedir.

İthalatçı Firma:

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Telefon: (212) 213 58 00
Email: info@merck.com.tr

Temodal 100 Mg 5 Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Temodal 100 Mg 5 Kapsül

İlaç Fotoğrafı: Temodal 100 Mg 5 Kapsül

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Temozolomid


Barkod Numarası: 8699636150504

İlaç Fiyatı: 296,38 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) Logosu

Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)

Gazeteciler Mah.Yazarlar Sk.N:30 Esentepe - İSTANBUL
Telefon: (212) 213 58 00
Email: info@merck.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.