Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Osteocare 30 Tablet

Vitamin, Mineral ve Kan Yapıcılar»Vitamin, Mineral

Formülü:

Kalsiyum (Kalsiyum karbonat olarak 1000 mg) 400 mg
Magnezyum ( Magnezyum hidroksit olarak 372 mg) 150 mg
Çinko (Çinko sülfat.7H2O olarak 22 mg) 5 mg
Vitamin D (Kolekalsiferol 100 IU) 2.5 mcg

Ayrıca; Mısır nişastası, CM Selüloz Prep, Patates nişastası, Magnezyum silikat içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Kalsiyum normal kemik gelişimi ve devamlılığı için vazgeçilmezdir. Özellikle kadınlarda görülen kemik kaybı artışı ve yaşa bağlı osteoporotik kırıklar, kalsiyum eksikliğinin sonuçlarıdır. Oral kalsiyum desteği, diyetle alımının yetersiz olduğu çocukluk, gebelik, emzirme ve yaşlılık dönemleri ile osteoporoz, osteomalazi ve raşitizm tedavilerinde, ayrıca gastrektomiye bağlı malabsorpsiyon ve hiperfosfatemide kullanılır. Kalsiyumun yetersiz alımının yanı sıra yetersiz D vitamini alımı da kalsiyum eksikliğine neden olmaktadır. Yetersiz alımda ortaya çıkan tamamlayıcı mekanizmalar ileri yaşlarda zayıfladığından günlük ihtiyaç artar. Diyetteki fitat ve oksalat içeriğinin artışı kalsiyum emilimini azaltır. Steatore, diyare veya kronik intestinal malabsorbsiyon da kalsiyumun feçes yoluyla kaybını artırarak günlük ihtiyacın artmasına neden olur.
Vitamin D kalsiyumun ince barsaklardan dolaşıma geçişini, kemik yapısına katılmasını ve böbreklerden geri emilimini sağlar. Vitamin D, kalsiyum ile kombine olarak osteoporozun tedavisinde kullanılır. Yeterli miktarda alamayanlarda veya güneş ışığına maruz kalmanın yetersiz olduğu durumlarda sentez edemeyenlerde, D vitamini metabolizmasının anormal olduğu kimselerde, veya dokularında D vitamini etkisine direnç olan kişilerde eksikliğine bağlı bulgular ortaya çıkar.

Magnezyum kemik ve mineral homeostazisinde önemli rol oynar. Magnezyum paratiroid bezinin ve vitamin D metabolizmasının normal fonksiyonu için gereklidir. Kemikte hidroksiapatit kristallerinin oluşumunu ve büyümesini düzenler, ayrıca kemik hücrelerinin fonksiyonunu doğrudan etkiler. Magnezyum eksikliği kemik yapımının durmasına, azalmış osteoblastik ve osteoklastik aktiviteye, osteopeni ve kemik frajilitesine sebep olur. Diyetteki eksikliğine ya da malabsorbsiyona bağlı olarak magnezyum eksikliği meydana gelebilir. Ayrıca kronik alkolizmde de alkolün magnezyum atılımını artırması nedeni ile eksikliği ortaya çıkabilir. Süt verme döneminde magnezyum ihtiyacı artar.

Çinko bir çok enzim sisteminin yapısına katılır ve bütün dokularda bulunur. Çinko osteoporoz, akne, Crohn hastalığı, hipoglisemi ve gece körlüğü tedavisinde kullanılır. Diyetle alınan çinkonun ekmekte bulunan fitatlar tarafından şelasyonu, toprak yeme ve barsak parazitleri eksikliğine neden olabilir.

Günlük Toplam Gereksinim:
Çocuklarda günde 1-2 tablet alınması hem kalsiyum hem de Vitamin D ihtiyacının karşılanmasında yeterlidir.
Yetişkinlerde günde 2-3 tablet alınması kalsiyum ihtiyacının karşılanması için yeterlidir. Gençlerde günde en az 2 tablet alınması Vitamin D ihtiyacının karşılanması için yeterli iken, ileri yaşlarda günde 2-3 tablet alınmalıdır.
Gebe kadınlarda günde 2 tablete kadar alınabilir.

Endikasyonları:

• Değişik kaynaklı osteoporoz (Postmenopozal (Tip 1), senil (Tip II), kortikosteroid kullanımına bağlı, gastrektomi ve hareketsizlik sonucu) ve osteomalazinin önlenmesi ve tedavisinde,
• Hamilelikte artan kalsiyum, Vitamin D, çinko ve magnezyum gereksinimini karşılamak amacıyla,
• Kemik ve dişlerin normal gelişimini sağlamak amacıyla kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Osteocare Tablet aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır;
Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumlarında, hiperparatiroidizmde (primer ve sekonder), D vitamini hipervitaminozunda, hiperkalsemide, böbrek fonksiyon bozukluğunda, böbrek taşı ile birlikte veya tek başına ciddi hiperkalsürisi olanlarda.

Uyarılar/Önlemler:

Doktor kontrolü olmaksızın tavsiye edilen dozun üzerinde kullanılmamalıdır.
Böbrek yetmezliği olan hastalarda plazma kalsiyum ve magnezyum değerleri yakından izlenmelidir. Uzun süre yüksek dozda çinko alımı sekonder bakır eksikliğine neden olabilir. Sarkoidoz gibi kalsiyum konsantrasyonunun yükseldiği hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Kullanmakta olduğunuz ilaç var ise , muhakkak doktorunuza ve eczacınıza bildiriniz.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Tavsiye edilen dozun üzerinde uzun süreli kullanımı halinde; hiperkalsemiye bağlı iştahsızlık, bulantı, kusma, kabızlık, karın ağrısı, kas güçsüzlüğü, polidipsi, poliüri, böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir.
Magnezyum yüksek dozda kullanıldığında osmotik diyare görülebilir.
Çinko alımına bağlı karın ağrısı, bulantı, kusma, gastrointestinal irritasyon görülebilir.

İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne (TÜFAM) bildiriniz.

İlaç etkileşimleri:

Bifosfonatlar, bazı florokinolonlar, florid, tetrasiklin, fenitoin ve digoksinin biyoyararlanımı kalsiyum ve/veya magnezyum tarafından etkilenebileceği için bu ilaçlarla 3 saat ara ile kullanılır. Tiazid diüretikleri ile beraber kullanıldığında hiperkalsemi riski artar. Bazı antiepileptik ilaçlar (Karbamazepin, fenobarbital, fenitoin ve pirimidon) D vitamini ihtiyacını artırabilir. Bakır, siprofloksasin, demir, norfloksasin, penisilamin ve tetrasiklin çinko ile etkileşebildiğinden aynı anda alınmamalıdırlar.

Kullanım şekli ve dozu:

Hekim tarafından başka bir şekilde önerilmemiş ise:
Osteoporoz tedavisinde günde bir defada ya da bölünmüş dozlarda 2-3 tablet,
Vücudun mineral ve vitamin ihtiyacını karşılamak için ayrıca gebelik ve emzirme döneminde günde bir defada ya da bölünmüş dozlarda 2 tablet olarak kullanılır.
Yemeklerden önce ya da yemeklerle birlikte çiğnenmeden yutulmalıdır.
Kafein içeren içeceklerle ve alkollü içkilerle birlikte almayınız.
Diğer kalsiyum, magnezyum, çinko tuzları, ve/veya D vitamini içeren başka ürünlerle birlikte kullanmayınız.

Magnezyum kemik ve mineral homeostazisinde önemli rol oynar. Magnezyum paratiroid bezinin ve vitamin D metabolizmasının normal fonksiyonu için gereklidir. Kemikte hidroksiapatit kristallerinin oluşumunu ve büyümesini düzenler, ayrıca kemik hücrelerinin fonksiyonunu doğrudan etkiler. Magnezyum eksikliği kemik yapımının durmasına, azalmış osteoblastik ve osteoklastik aktiviteye, osteopeni ve kemik frajilitesine sebep olur. Diyetteki eksikliğine ya da malabsorbsiyona bağlı olarak magnezyum eksikliği meydana gelebilir. Ayrıca kronik alkolizmde de alkolün magnezyum atılımını artırması nedeni ile eksikliği ortaya çıkabilir. Süt verme döneminde magnezyum ihtiyacı artar.

Çinko bir çok enzim sisteminin yapısına katılır ve bütün dokularda bulunur. Çinko osteoporoz, akne, Crohn hastalığı, hipoglisemi ve gece körlüğü tedavisinde kullanılır. Diyetle alınan çinkonun ekmekte bulunan fitatlar tarafından şelasyonu, toprak yeme ve barsak parazitleri eksikliğine neden olabilir.

Günlük Toplam Gereksinim:
Çocuklarda günde 1-2 tablet alınması hem kalsiyum hem de Vitamin D ihtiyacının karşılanmasında yeterlidir.
Yetişkinlerde günde 2-3 tablet alınması kalsiyum ihtiyacının karşılanması için yeterlidir. Gençlerde günde en az 2 tablet alınması Vitamin D ihtiyacının karşılanması için yeterli iken, ileri yaşlarda günde 2-3 tablet alınmalıdır.
Gebe kadınlarda günde 2 tablete kadar alınabilir.

Oral alınan kalsiyumun % 25-50'si ince barsaktan aktif transport ya da pasif difüzyon ile emilir. % 99'u kemikler ve dişlerde depolanır. Geri kalan kalsiyumun % 45'i plazma proteinlerine bağlı, % 45'i serbest iyon ve % 10'u sitrat, bikarbonat ve fosfat ile kompleks olarak bulunur. Büyük kısmı feçes ile geri kalanı idrar ve ter ile atılır.
Oral yolla alınan vitamin D'nin % 55-99'u ince barsaklardan emilir. Plazmada Vitamin D bağlayıcı protein (DBP) ile taşınır. Karaciğer ve böbrekte hidroksillenerek aktif forma dönüşür. Kalsitroik asit olarak idrar ile atılır.
Magnezyum başlıca distal jejunum ve ileum olmak üzere tüm intestinal sistem boyunca emilir. Oral alınan magnezyumun % 50'si emilir. Magnezyumun yarıdan fazlası kemikte bulunur. % 40'ı kaslarda ve yumuşak dokuda % 1'i hücre dışı sıvıda bulunur. İdrar yolu ile vücuttan atılır.
Çinko ince bağırsaktan pasif difüzyon yolu ile emilir. Plazma proteinleri ile taşınır. % 99 oranında hücre içinde bulunur. Başlıca feçes ile ve % 10 oranında da idrar ile atılır.

İthalatçı Firma:

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 259 74 90
Email: info@nobel.com.tr

Osteocare 30 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:5.10.2016)

Osteocare 30 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Osteocare 30 Tablet

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçetesiz satılır.

Etken Maddesi: Çinko + Kalsiyum + D Vitamin + Magnezyum


Barkod Numarası: 8699540015005

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Barbaros Bulvarı N:76-78 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon: (212) 259 74 90
Email: info@nobel.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.