Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Foradil Combi 200 Mcg 120 Kapsül

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Adrenerjikler (İnhalan) » Adrenerjikli Kombinasyonlar » Formoterol Kombinasyonları

Formülü:

Herbir ölçülü doz 12 mikrogram (mcg) formoterol fumarat içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Hava yollarında, bronşiyal astım ve kronik bronşit gibi, anfizemli veya anfizemsiz,
reversibl obstrüktif hastalığı olan hastalarda bronkokonstriksiyonun önlenmesi ve
tedavisi; teneffüs edilen alerjenler, soğuk hava veya egzersizin neden olduğu
bronkospazmın profilaksisi için kullanılır.
İnhalasyondan 12 saat sonra Foradil, hala önemli derecede bronkodilatör etki gösterdiğinden, günde iki defa uygulama şeklindeki idame tedavisi, kronik durumlarla ilişkili gündüz ve gece görülen bronkokonstriksiyonu çoğunlukla kontrol edebilir.

Kontrendikasyonları:

Preparatın bileşimindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlık

Uyarılar/Önlemler:

Antienflamatuvar tedavi : Genellikle, bir β2-agonisti ile düzenli tedaviye ihtiyacı olan
hastalara, aynı zamanda düzenli ve yeterli dozlarda inhalasyon yolu ile bir
antienflamatuvar (örneğin kortikosteroidler ve/veya çocuklarda sodyum kromoglikat)
veya oral kortikosteroidler de verilmelidir. Foradil reçete edildiğinde hastalar, aldıkları
antienflamatuvar tedavinin yeterliliği açısından değerlendirilmelidirler. Hastalara,
Foradil almaya başladıktan sonra, belirtilerde düzelme olduğunda bile,
antienflamatuvar tedaviye değişiklik yapmaksızın devam etmeleri öğütlenmelidir.
Belirtilerin devam etmesi veya belirtilerin kontrolu için Foradil dozlarını artırmak gereği,
genellikle hastalığın kötüleşmesinin belirtisidir ve doktorun astım tedavisini yeniden
değerlendirmesi gerekir.
Eşlik eden şartlar : Foradil kullanan hastalarda aşağıdaki durumların varlığında,
özellikle doz sınırları konusunda olmak üzere, özel dikkat ve denetleme gereklidir:
İskemik kalp hastalığı, kardiyak aritmiler, özellikle üçüncü derece atriyoventriküler
blok, şiddetli kardiyak dekompansasyon, idyopatik subvalvüler aortik stenoz,
hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati, tirotoksikoz, QT aralığında bilinen veya şüphe
edilen uzama (QTc > 0.44 saniye; bkz: İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler).
β2-uyarıcıların hiperglisemik etkileri nedeniyle, diyabetik hastalarda Foradil tedavisi
başlatıldığında ek kan glikoz kontrolleri tavsiye edilir.
Hipokalemi : β2-agonist ile tedavi sonucunda ciddi hipokalemi olabilir. Hipoksi ve
birlikte uygulanan tedavi bu etkiyi şiddetlendirebileceğinden, şiddetli astımda özel bir
dikkat önerilir (bkz: İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler). Böyle durumlarda serum
potasyum düzeylerinin izlenmesi tavsiye edilir.
Paradoksikal bronkospazm : Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi,
paradoksikal bronkospazm ihtimali akılda tutulmalıdır. Böyle bir durum görüldüğünde,
Foradil tedavisi derhal kesilmeli ve alternatif tedavi başlatılmalıdır.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
Foradil'in gebelik ve emzirme döneminde emniyeti henüz tespit edilmemiştir. Daha
güvenli bir alternatif olduğu takdirde gebelik döneminde kullanımından kaçınılmalıdır.
Diğer β2-adrenerjik uyarıcılar gibi formoterol de, uterus düz kası üzerine gevşetici
etkisi nedeniyle, doğuma engel olabilir.
Formoterolün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Foradil kullanan anneler
emzirmemelidir.
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri
Formoterolün araç sürme yeteneği üzerine bir etkisi olmadığı düşünülmektedir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Kas-iskelet sistemi : Bazen tremor; ender olarak kas krampları, kas ağrısı.
Kardiyovasküler sistem : Bazen palpitasyonlar; ender olarak taşikardi.
Merkezi sinir sistemi : Bazen baş ağrısı; ender olarak ajitasyon, baş dönmesi,
anksiyete, sinirlilik, uykusuzluk.
Solunum sistemi : Ender olarak bronkospazmda şiddetlenme.
Lokal iritasyon : Ender olarak orofaringeal iritasyon.
Diğerleri: Çok ender olarak şiddetli hipotansiyon, ürtiker, anjiyoödem, kaşıntı,
egzantem gibi aşırı duyarlık reaksiyonları. Periferal ödem, tat alma bozukluğu, bulantı.

İlaç etkileşimleri:

Kinidin, dizopiramid, prokainamid, fenotiyazinler, antihistaminikler ve trisiklik
antidepresanlar gibi ilaçlar QT aralığının uzaması ve artmış ventriküler aritmi riski ile
ilişkili olabilir.
Diğer sempatomimetik maddelerin birlikte verilmesi, Foradil'in istenmeyen etkilerini
güçlendirebilir.
Monoamin oksidaz inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlar ile tedavi edilmekte olan
hastalara Foradil dikkatle verilmelidir, çünkü β2-adrenerjik uyarıcıların kardiyovasküler
sistem üzerine etkileri güçlenebilir.
Ksantin türevleri, steroidler veya diüretikler ile birlikte tedavi β2-agonistlerin muhtemel
hipokalemik etkisini kuvvetlendirebilir. Hipokalemi dijital ile tedavi edilen hastalarda
kardiyak aritmilere duyarlığı artırabilir (bkz: Uyarılar/Önlemler).
β-adrenerjik blokerler Foradil'in etkisini zayıflatabilirler veya antagonize edebilirler. Bu
yüzden Foradil, zorunlu olmadıkça, β-adrenerjik blokerler (göz damlaları dahil) ile
birlikte verilmemelidir.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde erişkinlerde, 6 yaşındaki
ve daha büyük çocuklarda aşağıdaki gibi kullanılır.
Düzenli idame tedavisi: Günde iki defa 1 - 2 doz (12 - 24 mcg).
Gerekirse, idame tedavisi için gerekli doza, belirtilerin hafifletilmesi için her gün 1-2
doz ilave edilebilir. Haftada iki günden fazla ilave dozlara ihtiyaç olduğu takdirde
doktora danışılmalı ve tedavi yeniden değerlendirilmelidir, çünkü bu durum hastalığın
ağırlaştığının belirtisi olabilir.
Egzersizin neden olduğu bronkospazma karşı profilaksi veya bilinen
kaçınılamaz bir alerjen ile temastan önce:
Söz konusu durumdan 15 dakika önce bir doz (12 mcg) inhale edilmelidir. Ciddi astım
hastalarında 2 doz (24 mcg) gerekli olabilir.
Foradil Aerosol 6 yaşından küçük çocuklara tavsiye edilmez.
İ
lacın uygun kullanımından emin olmak için inhalerin kullanılması doktor veya eczacı
tarafından hastaya gösterilmelidir. Aerosol, kullanmadan önce çalkalanmalıdır.
İnhalerin ilk defa kullanımından önce veya inhaler bir haftadan fazla bir süreyle
kullanılmamış ise, bir defa havaya doğru püskürtülmelidir.
FORADIL AEROSOL İNHALERİNİZİN EN DOĞRU KULLANIM ŞEKLİ
1- Ağızlıktaki koruyucu kapağı çıkarınız. İnhaleri baş ve işaret parmaklarınız arasında
dik olarak tutup iyice çalkalayınız.
2- Nefesinizi normal şekilde veriniz.
3- Ağızlığı, dudaklarınız ile iyice saracak şekilde, ağzınızın içine yerleştiriniz.
4- Yavaşça ağzınızdan soluk almaya başlayınız, sonra derin bir nefes alırken aynı
anda metal aerosol tüpünü işaret parmağınızla aşağıya doğru bastırınız.
5- İnhaleri ağzınızdan çıkarınız ve işaret parmağınızı aerosol tüpünün üzerinden
çekiniz. Nefesinizi en az 10 saniye veya bu süre çok uzun ise tutabildiğiniz kadar
tutunuz.
6- Ağızlıktaki koruyucu kapağı yerine takınız.
Foradil Aerosol bir spacer cihazı ile de kullanılabilir. Daha fazla bilgi için doktorunuza
başvurunuz.
Metal tüp içeriğinin ölçülmesi
İnhaleriniz tamamen boşalıncaya kadar kullanmayınız. Metal aerosol tüpünü bir
bardak suya koymak suretiyle ne derece dolu olduğunu ölçebilirsiniz. Tüpün su içinde
duruşu, içinde ne kadar doz kaldığını belirtir. Her zaman dolu bir Foradil Aerosol
yedekte bulundurulmalıdır.
1 - Tam dolu tüp
2 - Yarı dolu tüp
3 - Boş tüp
Temizleme
İnhaleriniz aşağıda belirtildiği şekilde en az haftada bir kez düzenli olarak
temizlenmelidir.
1- Metal aerosol tüpünü plastik gövdeden dışarı çekiniz ve ağızlığın kapağını
çıkarınız.
2- Plastik gövde ve ağızlık kapağını sıcak su ile çalkalayınız. Bebek biberonlarının
temizlenmesinde kullanılan tipte yumuşak bir deterjan yıkama suyuna katılabilir.
Deterjan kullandığınız takdirde temiz su ile tekrar iyice durulayınız.
3- Sıcak olmayan ılık bir yerde kurumaya bırakınız.
4- Aerosol tüpünü ve ağızlık kapağını yerlerine yerleştiriniz.
DOZ AŞIMI ve TEDAVİSİ
Belirtiler : Foradil'in aşırı dozuna bağlı olarak β2-adrenerjik uyarıcıların, bulantı,
kusma, baş ağrısı, tremor, uykusuzluk, palpitasyonlar, taşikardi, ventriküler aritmiler,
metabolik asidoz, hipokalemi, hiperglisemi gibi, tipik etkilerinin görülmesi beklenir.
Tedavi : Destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanır. Ciddi vakalar hastanede
tedavi edilmelidir. Kardiyoselektif beta-blokerler kullanılması düşünülebilir, fakat
β-adrenerjik bloker kullanımı bronkospazma neden olabileceğinden çok dikkatli
olmalıdır.

İthalatçı Firma:

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 326 91 00
Email: [email protected]

Foradil Combi 200 Mcg 120 Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Foradil Combi 200 Mcg 120 Kapsül

İlaç Fotoğrafı: Foradil Combi 200 Mcg 120 Kapsül

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Budezonid + Formoterol


Barkod Numarası: 8699504550207

İlaç Fiyatı: 32,75 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. Logosu

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.

Barbaros Bulvarı No:83 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon: (212) 326 91 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.