Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Duocid Iv 1 Gr 1 Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Penisilinli Kombinasyonlar » Ampisilin ve Sulbaktam

Formülü:

DUOCID ORAL SUSPANSIYON oral süspansiyona mahsus toz şeklinde bulunur ve su ile hazırlandıktan sonra her 5 ml'de 250 mg sultamisilin, tatlandırıcı olarak sukroz ve kiraz aroması içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

DUOCID ORAL SUSPANSİYON, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda endikedir. Sinüzit, otitis media, tonsilit dahil olmak üzere üst solunum yolu enfeksiyonları; bakteriyel pnömoni, bronşit dahil olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonları; üriner sistem enfeksiyonları ve piyelonefrit; deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ve gonokok enfeksiyonları tipik endikasyonlardır. DUOCID IM/IV ile başlangıç tedavisinden sonra sulbaktam/ampisilin idame tedavisi gerektiren hastalarda da sultamisilin kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Özgeçmişlerinde herhangi bir penisiline karşı allerjik reaksiyon bulunan kişilerde bu ilacın kullanılması kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Sultamisilin dahil olmak üzere penisilin tedavisi yapılan hastalarda ciddi, hatta bazan fatal aşırı duyarlılık (anaflaktik) reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu reaksiyonlar daha ziyade geçmişinde penisilin ve/veya multipl allerjenlere aşırı duyarlılığı olan kişilerde meydana gelirler. Anamnezinde penisilin duyarlılığı olan kişiler sefalosporinlerle tedavi edildiğinde şiddetli reaksiyonlar meydana geldiği bildirilmiştir. Bir penisilin tedavisinden önce, geçmişte penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere duyarlılık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Eğer allerjik bir reaksiyon meydana gelirse, ilaç kesilmeli ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Ciddi, anaflaktik reaksiyonlar adrenalin ile hemen acil tedavi gerektirir. Oksijen, intravenöz steroidler ve intübasyon dahil havayollarına müdahale gerekli olduğu şekilde uygulanmalıdır. Her antibiyotik preparatında olduğu gibi, mantarlar dahil duyarlı olmayan organizmaların aşırı üreme belirtileri için devamlı gözlem gereklidir. Superinfeksiyon olduğunda, ilaç kesilmeli ve/veya uygun tedavi uygulanmalıdır. Uzun süreli tedavilerde, renal, hepatik ve hematopoietik sistemler dahil olmak üzere organ sistem disfonksiyonu yönünden periodik kontroller tavsiye edilir. Çocuklarda kullanım Sulbaktam ve ampisilinin oral uygulamadan sonra başlıca itrah yolu idrar yoluyladır. Yeni doğanlarda renal fonksiyon tam oluşmadığı için, sultamisilin kullanılırken bu durum göz önünde tutulmalıdır. Hamilelikte kullanım Hayvanlarda üreme çalışmaları, sultamisiline bağlı olarak hiçbir fertilite bozukluğu veya fetusa zarar belirtisi olmadığını göstermiştir. Sulbaktam plasentadan geçer. Bununla beraber, insanlarda hamilelik döneminde kullanım emniyeti henüz saptanmamıştır. Emzirme döneminde kullanım Emziren annelere sultamisilin verildiğinde dikkat edilmelidir. Anne sütünde düşük konsantrasyonlarda sulbaktam ve ampisilin bulunur. Özellikle yenidoğanlarda renal fonksiyon tamamen gelişmediğinden ve yenidoğan etkilenebileceğinden, bu durum göz önüne alınmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Genellikle sultamisilin iyi tolere edilir. Gözlenen yan etkilerin çoğu, hafif ve orta şiddette olup, tedavi süresince normal olarak tolere edilirler. Tüm vücut - allerjik reaksiyon, anafilaktik şok ve anafilaktoid reaksiyon Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi - sersemlik Gastro-intestinal - en sık görülen yan etki diyare/yumuşak gaitadır. Bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık, melena, karın ağrıları/krampları nadiren gözlenmiştir. Diğer ampisilin sınıfı antibiyotiklerle de olduğu gibi, enterokolit ve pseudomembranöz kolit ender olarak oluşabilir. Solunum - nefes darlığı Deri/Deri Yapıları - anjioödem, dermatit ve ürtiker ile birlikte, deri döküntüsü ve kaşıntı seyrek olarak gözlenmiştir. Muhtelif - Sersemlik hali/sedasyon, yorgunluk/halsizlik ve baş ağrısı ender olarak gözlenmiştir. Enfeksiyöz mononükleoz viral kaynaklı olduğundan, tedavide ampisilin kullanılmamalıdır. Ampisilin alan mononükleoz'lu hastaların yüksek bir yüzdesinde deri döküntüsü görülür. Ampisilinin tek başına kullanımı ile görülen yan etkiler sultamisilin ile gözlenebilir. Ampisilin ve/veya sulbaktam / ampisilin IM/IV kullanımı ile gözlenen yan etkiler şunları içermektedir; Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi - Nadir vakalarda konvulsiyon Gastrointestinal - kıllı dil, glosit, stomatit Hematopoetik ve lenfatik sistemler - anemi, hemolitik anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni, nötropeni, agranülositoz, anormal trombosit agregasyonu Karaciğer / Safra - ALT (SGPT) VE AST (SGOT) transaminazlarında geçici yükselme, bilirubinemi, anormal hepatik fonksiyon ve sarılık Deri / Deri Yapıları - nadir vakalarda eksfoliatif dermatit, toksik epidermal nekroliz, eritema multiforme ve Stevens Johnson Sendromu Üriner - nadir vakalarda interstisyel nefrit

İlaç etkileşimleri:

Allopurinol: Ampisilin ve allopurinolün birlikte kullanımı, hastalarda deri döküntüsü insidansını, yalnız ampisilin alan hastalara göre, önemli derecede artırır. Antikoagülanlar: Penisilinler, pıhtılaşma testleri ve trombosit agregasyonu üzerine etki edebilirler. Bu etkiler antikoagülanlar ile artabilir. Bakteriostatik ilaçlar (kloramfenikol, eritromisin, sulfonamidler, tetrasiklinler): Bakteriostatik ilaçlar penisilinlerin bakterisid etkisi ile etkileşebilirler; birlikte tedaviden kaçınmak en iyisidir. Östrojen içeren Oral Kontraseptifler: Ampisilin kullanan kadınlarda, oral kontraseptiflerin etkinliğinin azalmasına dair vakalar bildirilmiştir ki bunlar beklenmeyen gebelikle sonuçlanmıştır. Aradaki ilişki zayıf olmasına rağmen, ampisilin kullanımı sırasında hastalara alternatif veya ilave bir kontraseptif yöntem seçeneği sağlanmalıdır. Metotreksat: Penisilinlerle birlikte kullanım, metotreksat klirensinde azalma ve metotreksat toksisitesi ile sonuçlanmıştır. Hastalar yakından izlenmelidir. Leukovorin dozunun artırılması veya daha uzun dönem boyunca uygulanması gerekebilir. Probenesid: Birlikte kullanıldığında, probenesid, ampisilin ve sulbaktamın renal tübüler sekresyonunu azaltır; bu etki serum konsantrasyonlarının artması ve uzaması, eliminasyon yarı ömrünün uzaması ve toksisite riskinde artış ile sonuçlanır. Laboratuvar Test Etkileşmeleri: Benedict, Fehling reaktifleri ve ClinitestTM kullanılarak yapılan idrar analizlerinde yalancı pozitif glikozüri gözlenebilir. Ampisilinin hamile kadınlara verilmesini takiben, total konjuge östriol, östriol - glukuronid, konjuge östron ve östradiol plazma konsantrasyonlarında geçici bir düşüş kaydedilmiştir. Bu etki aynı zamanda sulbaktam sodyum / ampisilin sodyum IM/IV ile de meydana gelebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; erişkinlerde tavsiye edilen sultamisilin dozu (yaşlı hastalar dahil) günde iki defa oral olarak alınan 375 - 750 mg'dır. 30 kg.'dan hafif çocuklardaki enfeksiyonların çoğunluğunda, enfeksiyonun ciddiyetine ve doktorun takdirine bağlı olarak dozaj, iki doza bölmek suretiyle oral olarak alınan 25- 50 mg/kg/gün sultamisilindir. 30 kg. ve üstündeki çocuklara erişkin dozu verilmelidir. Erişkinlerde ve çocuklarda tedavi, genellikle ateş düştükten ve diğer anormal belirtiler kaybolduktan 48 saat sonraya kadar devam ettirilir. Tedavi normal olarak 5 - 14 gün süreyle uygulanır fakat gerekirse tedavi süresi uzatılabilir. Akut eklem romatizması ve glomerulonefriti önlemek amacıyla hemolitik streptokoklara bağlı her türlü enfeksiyonun tedavisine en az 10 gün süreyle devam edilmesi tavsiye olunur. Ciddi renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klirensi <30 ml/ dak.) sulbaktam ve ampisilinin eliminasyon kinetiği birbirine benzer şekilde etkilenmekte ve birinin diğerine plazma oranları değişmeden kalmaktadır. Böbrek yetmezliğinde doz aralığı, genel ampisilin uygulamasında olduğu gibi, uzatılır. HAZIRLANIŞI Şeffaf plastik şişe içindeki 27 ml saf suyun tamamını toz bulunan şişeye ilave ederek iyice çalkalayınız. Her kullanımdan önce şişe iyice çalkalanmalıdır. Sulandırılmış oral süspansiyon buzdolabında saklanmalı, 14 gün içinde kullanılmayan kısımlar atılmalıdır. PİPETİN KULLANMA TALİMATI 1. Süspansiyon hazırlandıktan sonra pipeti pembe renkli koruyucu kılıfından çıkarıp şişenin içine sokunuz. 2. Pipetin içindeki pistonu yukarı doğru çekerek çocuğun kilosuna karşı gelen çizgiye kadar süspansiyon ile doldurunuz. 3. Pipetin içindeki ilacı doğrudan ya da bir kaşığa boşaltarak çocuğunuza veriniz. 4. Bir sonraki kullanıma kadar saklamak amacıyla pipetin pembe renkli koruyucu kılıfını yapışkanlı yüzeyinden süspansiyon şişesine yapıştırınız : Kılıfı şişeye yapıştırmak için yapışkanın üzerindeki kağıdı sıyırınız. Doz Aşımı Sulbaktam sodyum ve ampisilin sodyumun insanlarda akut toksisitesi üzerine sınırlı bilgi mevcuttur. İlacın aşırı doz kullanımında, temel olarak ilaç ile ilgili yan etkilerin uzantısı olan belirtiler meydana getireceği beklenmektedir. - Laktam antibiyotiklerin BOS'da yüksek konsantrasyonda bulunmasının, nöbet dahil olmak üzere nörolojik etkilere yol açabileceği gerçeği göz önünde tutulmalıdır. Sulbaktam ve ampisilinin her ikisi de dolaşımdan hemodiyaliz ile uzaklaştırıldığından, doz aşımı böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda meydana gelirse, bu prosedürler ilacın vücuttan eliminasyonunu kolaylaştırabilir.

İthalatçı Firma:

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Telefon: (212) 258 30 10
Email: bilgi@pfizer.com

Duocid Iv 1 Gr 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Duocid Iv 1 Gr 1 Flakon

İlaç Fotoğrafı: Duocid Iv 1 Gr 1 Flakon

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Ampisilin + Sulbaktam


Barkod Numarası: 8699532270825

İlaç Fiyatı: 5,63 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Logosu

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.

Muallim Naci Cd.Bostan Çıkmazı N:3 Ortaköy - İSTANBUL
Telefon: (212) 258 30 10
Email: bilgi@pfizer.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.