Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lyrica 300 Mg 56 Kapsül

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Pregabalin

Formülü:

Her kapsül, etken madde olarak 300mg pregabalin, boyar madde olarak titanyum dioksit (E171), kırmızı demir oksit (E172) ve siyah baskı mürekkebi içerir.
Etken madde pregabalin, bir gama-aminobütirik asit (GABA) analoğudur ((S)-3-(aminometil)-5-metileksanoik asit).

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Antiepileptikler

Etki Mekanizması
Yapılan in vitro çalışmalar, pregabalinin santral sinir sistemindeki voltaja duyarlı kalsiyum kanallarının yardımcı alt ünitesine (α2-δ proteini) bağlanarak [3H]-gabapentinin yerini aldığını göstermektedir. Elde edilen kanıtlar, hayvan modellerinde analjezik ve antikonvülsan aktivite için pregabalinin α2-δ bölgesine bağlanması gerektiğini göstermektedir. Buna ek olarak, pregabalin glutamat, noradrenalin ve P maddesi dahil olmak üzere çok sayıda nörotransmiterin salınımını da azaltmaktadır. Bu etkilerin pregabalinin klinik farmakolojisi açısından önemi bilinmemektedir.
Pregabalin reseptör bölgelerine afinite göstermez veya konvülsiyon ya da ağrı tedavisinde kullanılan bir çok yaygın ilacın etkisine bağlı yanıtlarda değişikliğe yol açmaz. Pregabalin GABAA veya GABAB reseptörleriyle etkileşime girmez; metabolik şekilde GABA'ya veya bir GABA agonistine dönüştürülmez; GABA geri alınımı veya yıkımının inhibitörü değildir.
Pregabalin, hiperaljezi ve allodini de dahil olmak üzere nöropatik ve cerrahi sonrası ağrı bulunan hayvan modellerinde ağrıyla ilgili davranışları önler.

Farmakokinetik Özellikler
Pregabalinin kararlı durum farmakokinetiği sağlıklı gönüllülerde, antiepileptik ilaç alan epilepsi hastalarında ve kronik ağrısı olan hastalarda benzerdir.

Absorpsiyon:
Pregabalin aç olarak uygulandığı zaman süratle absorbe edilip, hem tek hem de çoklu uygulama sonrasında doruk plazma konsantrasyonlarına 1 saat içinde ulaşılır. Pregabalinin oral biyoyararlanımı ≥%90 olup dozdan bağımsızdır. Tekrarlanan uygulama sonrasında, kararlı duruma 24 ila 48 saat içinde ulaşılır. Pregabalinin absorpsiyon hızı gıdayla birlikte alındığında düşer ve Cmaks'ta yaklaşık %25-30 bir azalmaya, Tmaks'ta ise yaklaşık 2.5 saatlik bir gecikmeye yol açar. Yine de, pregabalinin gıdayla birlikte alınmasının pregabalinin biyoyararlanım derecesi üzerinde klinik açıdan önemli bir etkisi bulunmamaktadır.

Dağılım:
İnsanlarda, pregabalinin oral uygulama sonrasındaki görünen dağılım hacmi yaklaşık 0.56 L/kg'dır. Pregabalin plazma proteinlerine bağlanmaz.

Metabolizma:
Pregabalin insanlarda göz ardı edilebilir bir metabolizmaya uğrar. Radyoaktif işaretli pregabalin dozu sonrasında, idrardaki radyoaktivitenin yaklaşık %98'i değişmemiş pregabalindir. Pregabalinin idrarda bulunan ana metaboliti olan N-metillenmiş türevi, dozun %0.9'unu oluşturur.

Atılım:
Pregabalin sistemik dolaşımdan esas olarak renal yolla değişmemiş ilaç şeklinde atılır.
Pregabalinin ortalama eliminasyon yarı ömrü 6.3 saattir. Pregabalinin plazma klerensi ve renal klerensi kreatinin klerensine doğrudan orantılıdır (bkz. Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar).
Böbrek fonksiyonlarında azalma olan veya hemodiyaliz gören hastalarda doz ayarlaması gereklidir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu Tablo 2).

Lineerlik / non-lineerlik:
Pregabalinin farmakokinetiği, tavsiye edilen günlük doz aralığında lineerdir. Pregabalinin gönüllüler arasındaki farmakokinetik değişkenliği düşüktür(<20%). Çoklu doz farmakokinetiği tekli doz verilerinden tahmin edilebilir.

Özel Hasta Gruplarındaki Farmakokinetik
Cinsiyet
Klinik çalışmalar, cinsiyetin pregabalinin plazma konsantrasyonları üzerinde klinik açıdan önemli bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir.

Böbrek yetmezliği
Pregabalinin klerensi kreatinin klerensiyle doğru orantılıdır. Buna ek olarak, pregabalin plazmadan hemodiyalizle etkin şekilde uzaklaştırılmaktadır (4 saatlik hemodiyaliz sonrasında plazma pregabalin konsantrasyonları yaklaşık olarak %50 düşmüştür). Böbrek ana atılım yolu olduğu için, böbrek yetmezliği olan hastalarda dozun azaltılması ve hemodiyalizin ardından doz ilavesi gereklidir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu Tablo 2).

Karaciğer yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda spesifik farmakokinetik çalışmalar yürütülmemiştir. Pregabalin önemli oranda metabolize olmadığı ve idrarla çoğunlukla değişmemiş ilaç şeklinde atıldığı için karaciğer fonksiyon bozukluğunun pregabalin plazma konsantrasyonlarını önemli derecede değiştirmesi beklenmemektedir.

Yaşlılar (65 yaş üstü)
Pregabalin klerensi yaş ilerledikçe azalma eğilimi gösterir. Pregabalinin oral klerensindeki azalma, yaş ilerlemesine bağlı olarak kreatinin klerensinde meydana gelen değişikliklerle tutarlılık göstermektedir. Yaşa bağlı olarak renal fonksiyonları azalan hastalarda pregabalin dozunun azaltılması gerekebilir (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu Tablo 2).

Endikasyonları:

Nöropatik Ağrı
LYRICA (pregabalin) yetişkinlerde periferik nöropatik ağrı tedavisinde endikedir.

Epilepsi
LYRICA (pregabalin) sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlu yetişkin hastalarda ek tedavi olarak endikedir.

Kontrendikasyonları:

Etken maddeye veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılık.

Uyarılar/Önlemler:

Kalıtsal galaktoz intolaransı, laktaz eksikliği veya glukoz galaktoz malabsorbsiyon şikayeti olan hastalar kullanmamalıdır.
Klinik deneyimlere bağlı olarak, pregabalin tedavisi nedeniyle kilo artışı görülen diyabet hastalarında, hipoglisemik ilaçların dozu tekrar gözden geçirilmelidir.
Pregabalin tedavisi, somnolans(uyku hali) ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaşlı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların oranını artırabilir. Dolayısıyla hastalar, ilacın tüm advers(ters) etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncuya kadar dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım
Gebelik Kategorisi: C
Gebelik
Pregabalinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar üreme toksisitesi göstermiştir. İnsanlara olan potansiyel riski bilinmemektedir. Bu nedenle, anneye sağlayacağı yarar fetüse gelebilecek risk potansiyelinden fazla olmadıkça, gebelik sırasında pregabalin kullanılmamalıdır.

Laktasyon
Pregabalinin insanlarda anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir; ancak sıçan sütünde mevcuttur. Bu nedenle, emzirme tavsiye edilmez.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Pregabalin baş dönmesi ve uyku haline neden olabilir. Bu nedenle, ilacın bu gibi aktiviteleri etkileyip etkilemediği bilinene kadar, hastalara araba kullanmaları, karmaşık makineleri çalıştırmaları veya tehlike potansiyeli barındıran başka aktivitelerde bulunmaları tavsiye edilmez.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Pregabalin klinik programına, plasebo kontrollü çift kör çalışmalardaki 5000'den fazla hasta dahil olmak üzere toplam 9000'den fazla hasta katılmıştır. En yaygın şekilde bildirilen advers reaksiyonlar baş dönmesi ve uyku halidir. Advers etkiler genelde hafif ve orta şiddettedir. Bütün kontrollü çalışmalarda, advers etkiler yüzünden çalışmadan ayrılma oranı pregabalin alan hastalarda %13 iken, bu oran plasebo alan hastalarda %7'dir. Pregabalin tedavi gruplarında çalışmadan ayrılmaya neden olan en yaygın advers reaksiyonlar baş dönmesi ve uyku halidir.

Plasebodan daha fazla sıklıkta ve birden fazla hastada meydana gelen bütün advers etkiler, sınıf ve sıklık açısından (çok sık >1/10, sık >1/100 ve <1/10, seyrek >1/1000 ve <1/100 ve ender <1/1000), aşağıdaki tabloda (1) gösterilmektedir.
Listede yer alan advers etkiler altta yatan bir hastalıktan veya birlikte kullanılan ilaçlardan da kaynaklanıyor olabilir.
Tablo 1

Vücut Sistemi - Advers İlaç Reaksiyonları
Kan ve lenfatik sistem bozuklukları
Ender - Nötropeni

Metabolik ve beslenme bozuklukları
Sık - İştah artışı
Seyrek - Anoreksi
Ender - Hipoglisemi

Psikiyatrik bozukluklar
Sık - Öfori hali, konfüzyon, libidoda azalma, irritabilite
Seyrek - Depersonalizasyon, anorgazm, huzursuzluk, depresyon, ajitasyon, duygudurum değişiklikleri, uykusuzlukta artma, depresif duygudurum, kelime bulmada zorluk, halüsinasyon, anormal rüyalar, libidoda artış, panik atak, apati
Ender - Disinhibisy artmon, ış duygudurum

Sinir sistemi bozuklukları
Çok sık - Baş dönmesi, somnolans
Sık - Ataksi, dikkat kaybı, koordinasyon bozukluğu, hafıza bozukluğu, tremor, dizartri, parestezi
Seyrek - Kognitif bozukluk, hipoestezi, görme alanında bozukluklar, nistagmus, konuşma bozukluğu, miyoklonus, hiporefleksi, diskinezi, psikomotor hiperaktivite, postural baş dönmesi, hiperestezi, tat alamama, yanma duygusu, intasyonel tremor, sersemlik/uyuşukluk, senkop
Ender - Hipokinezi, parozmi, disgrafi

Göz Bozuklukları
Sık - Bulanık görme, diplopi
Seyrek - Görme bozuklukları, göz kuruluğu, gözlerde şişme, görsel keskinlikte azalma, gözlerde ağrı, astenopi, gözyaşında artma
Ender - Fotopsi, gözlerde iritasyon, midriyazis, osilopsi, görsel derinlik

Kulak ve labirent bozuklukları
Sık - Vertigo
Ender - Hiperakuzi

Kardiyak bozukluklar
Seyrek - Taşikardi
Ender - Birinci derece AV blok, sinüs taşikardisi, sinüs aritmisi, sinüs
bradikardisi

Vasküler bozukluklar
Seyrek - Kızarma, sıcak basması
Ender - Hipotansiyon, periferal soğukluk, hipertansiyon

Solunum, toraks ve mediyastinal bozukluklar
Seyrek - Dispne, burunda kuruluk
Ender - Nazofarenjit, öksürük, burun tıkanıklığı, epistaksi, rinit, horlama,
boğaz kuruluğu

Gastrointestinal bozukluklar
Sık - Ağız kuruluğu, konstipasyon, kusma, gaz
Seyrek - Abdominal şişkinlik, tükürük salgısında artma, gastroözofageal
reflü, oral hipoestezi
Ender- Asit, disfaji, pankreatit

Deri ve subkütan doku bozuklukları
Seyrek - Terleme, papüler döküntü
Ender - Soğuk terleme, ürtiker

Muskuloskeletal ve bağ dokusu bozuklukları
Seyrek - Kas seğirmesi, eklemlerde şişme, kas krampları, miyalji, artralji, sırt
ağrısı, kol veya bacaklarda ağrı, kas sertliği
Ender - Servikal spazm, boyun ağrısı, rabdomiyoliz.

Renal ve üriner bozukluklar
Seyrek - Disüri, üriner inkontinans
Ender - Oligüri, böbrek yetmezliği

Üreme sistemi ve meme hastalıkları
Sık - Erektil disfonksiyon
Seyrek - Ejakülasyonda gecikme, cinsel disfonksiyon
Ender - Amenore, göğüs ağrısı, memede akıntı, dismenore, memede
hipertrofi

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesi koşulları
Sık - Yorgunluk, periferik ödem, sarhoşluk hissi, ödem, yürüyüşte
anormallik
Seyrek - Asteni, düşme, susuzluk, göğüste sıkışma
Ender - Ağrılı yaygın ödem, pireksi, titreme

Araştırmalar
Sık - Kilo artışı
Seyrek - Alanin aminotransferazda yükselme, kreatinin fosfokinazda
yükselme, aspartat aminotransferazda yükselme, trombosit
sayısında azalma
Ender - Kan glukozunda yükselme, kan kreatininde artma, kan
potasyumunda düşme, kilo kaybı, lökosit sayısında azalma

Yaşlılar (65 yaş üstü)
Pregabalin tedavisi baş dönmesi ve somnolansa sebep olabildiği için, yaşlı
hastalarda kaza sonucu yaralanma (düşme) olasılığı yükselebilir. Toplam 998 yaşlı
hastada, 65 yaş altındaki hastalarla karşılaştırıldığında güvenilirlik açısından genel
olarak bir farklılık gözlenmemiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Pregabalin çoğunlukla idrarla değişmeden atıldığı, insanlarda göz ardı edilebilecek
seviyede metabolize olduğu (dozun <%2'si metabolit şeklinde idrarla atılır), in vitro
olarak ilaç metabolizmasını inhibe etmediği ve plazma proteinlerine bağlanmadığı
için, farmakokinetik etkileşim yaratma veya maruz kalma olasılığı düşüktür.

Buna göre, in vivo çalışmalarda pregabalin ile fenitoin, karbamazepin, valproik asit,
lamotrigin, gabapentin, lorazepam, oksikodon veya etanol arasında klinik açıdan
önemli bir farmakokinetik etkileşim gözlenmemiştir. Buna ek olarak, popülasyon
farmakokinetik analizi oral antidiyabetikler, diüretikler ve insülin gibi sık kullanılan 3
ilaç sınıfının ve fenitoin, karbamazepin, valporik asit, lamotrigin, fenobarbital, tiagabin
ve topiramat gibi sık kullanılan anti-epileptik ilaçların pregabalin klerensi üzerinde
önemli bir etkisi olmadığını göstermiştir. Benzer şekilde, bu analizler pregabalinin fenitoin, karbamazepin, valproik asit, lamotrigin, topiramat ve fenobarbitalin
klerensleri üzerinde klinik olarak anlamlı bir etkisi olmadığını da göstermektedir.
Pregabalinin noretisteron ve/veya etinil östradiol içeren oral kontraseptifler ile birlikte
alınması her iki ajanın da kararlı durum farmakokinetiğini etkilemez.
Pregabalinin oksikodon, lorazepam veya etanolle birlikte kullanılan çoklu dozları
solunum üzerinde klinik açıdan önemli etkilere yol açmamıştır. Pregabalin, kognitif ve
gros motor fonksiyonlarda oksikodonun yol açtığı bozukluğa katkı sağlar gibi
görünmektedir. Pregabalin etanol ve lorazepamın etkilerini güçlendirebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

LYRICA aç ya da tok karnına alınabilir.
Nöropatik Ağrı
LYRICA (pregabalin) tedavisinin önerilen başlangıç dozu, aç ya da tok karnına günde
iki kez 75 mg'dır (150 mg/gün). Klinik çalışmalarda 150 ila 600 mg/gün dozunda
pregabalin alan hastalarda etkinlik kanıtlanmıştır. Hastaların çoğunluğu için en uygun
doz günde iki kez 150 mg'dır. Pregabalinin etkinliği ilk hafta içinde görülür. Ancak, her
bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirliğine göre doz, 3 ila 7 günlük bir aralıktan
sonra günde iki kez 150 mg'a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra günde iki kez 300
mg'lık maksimum doza çıkartılabilir.

Epilepsi
LYRICA (pregabalin) tedavisinin önerilen başlangıç dozu, aç ya da tok karnına günde
iki kez 75 mg'dır (150 mg/gün). Klinik çalışmalarda 150 ila 600 mg/gün dozunda
pregabalin alan hastalarda etkinlik kanıtlanmıştır. Pregabalinin etkinliği ilk hafta içinde
görülür. Ancak, her bir hastanın yanıtına ve tolere edilebilirliğine göre doz, 1 haftadan
sonra günde iki kez 150 mg'a ve gerekirse, ek bir haftadan sonra günde iki kez 300
mg'lık maksimum doza çıkartılabilir.

LYRICA tedavisini optimize etmek için plazma pregabalin konsantrasyonlarının
izlenmesine gerek yoktur. Pregabalin, yaygın şekilde kullanılan diğer antikonvülsan
ilaçların plazma konsantrasyonlarını değiştirmez. Aynı şekilde, yaygın olarak
kullanılan diğer antikonvülsan ilaçlar da pregabalinin plazma konsantrasyonlarını
değiştirmez (Bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşimler).

Nöropatik Ağrı ve Epilepsi
Mevcut klinik uygulamaya uygun olarak, LYRICA'nın kesilmesi gerektiği takdirde, en
az bir haftaya yayılarak kademeli şekilde tedavinin sonlandırılması tavsiye edilir.

Böbrek yetmezliği olan hastalar
Pregabalin sistemik dolaşımdan başlıca renal yolla değişmemiş ilaç şeklinde atılır.
Pregabalin klerensi kreatinin klerensi ile doğru orantılı olduğundan (bkz.
Farmakokinetik Özellikleri), renal fonksiyonları bozuk hastalarda doz azaltımı, Tablo 2'de gösterildiği şekilde, aşağıdaki formül kullanılarak kreatinin klerensine (CLcr) göre
hesaplanmalıdır:

[140 - yaş (yıl)] x ağırlık (kg)
CLcr(ml/dak) = –––––––––––––––––––––––––– (x 0.85 kadın hastalar için)
72 x serum kreatinin (mg/dL)

Pregabalin hemodiyaliz yoluyla etkin şekilde plazmadan uzaklaştırılır (4 saat içinde
ilacın %50'si). Hemodiyaliz gören hastalarda, pregabalinin günlük dozu renal
fonksiyonlara göre ayarlanmalıdır. Günlük doza ek olarak, her bir 4 saatlik
hemodiyaliz tedavisinin hemen sonrasında ek bir doz verilmelidir (bkz. Tablo 2).

Tablo 2. Renal Fonksiyonlara Bağlı Olarak Pregabalin Dozunun Ayarlanması
Kreatinin Klerensi (CLcr) (ml/dak/kg) - Toplam Pregabalin Günlük Dozu - Doz Rejimi
Boş - Başlangıç Dozu (mg/gün) - Maksimum Doz (mg/gün) - Boş
≥ 60 | 150 | 600 BID veya TID
≥30 -<60 | 75 | 300 BID veya TID
≥15 - <30 | 25 – 50 | 150 QD veya BID
< 15 | 25 | 75 QD
Hemodiyaliz sonrası ek doz (mg)
Boş | 25 | 100 Tek doz+

TID = Günde üç doz
BID = Günde iki kez
QD = Günde tek doz
* Toplam günlük doz (mg /gün) mg/doz sağlayacak şekilde doz rejimiyle belirtildiği
gibi bölünmelidir
+ Ek doz, tek bir ilave dozdur

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Çocuklarda kullanım
Pregabalinin 12 yaş altı pediyatrik hastalardaki güvenilirliği ve etkinliği
belirlenmemiştir.

Adolesanlarda kullanım (12 -17 yaş arası)
Epilepsili adolesan hastalardaki doz yetişkinlerdeki gibidir.
Pregabalinin nöropatik ağrısı olan 18 yaş altı hastalardaki güvenilirliği ve etkinliği
belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanım (65 yaş üstü)
Böbrek fonksiyonları normal olan yaşlı hastalarda herhangi bir doz ayarlamasına
gerek yoktur, bkz. Tablo 2.

DOZ AŞIMI
15 g'a kadar olan doz aşımlarında, beklenmeyen bir advers etki bildirilmemiştir.
Pregabalin doz aşımının tedavisinde genel destekleyici önlemler alınmalı, gerekirse
hemodiyalize de başvurulmalıdır (bkz. Kullanım Şekli ve Dozu, böbrek yetmezliği
olan hastalar).

Atc Kodu:

N03AX16

Üretici Firma:

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Telefon: (212) 258 30 10
Email: [email protected]

Lyrica 300 Mg 56 Kapsül Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:3.2.2024)

Lyrica 300 Mg 56 Kapsül

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Yeşil Reçete ile satılır.
E-Reçete: Aktif

Etken Maddesi: Pregabalin


Barkod Numarası: 8699532154491

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

Referans Fiyatı: 20,16 Euro 

Referans fiyatı ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatı ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatı referans fiyatından farklı olabilir.

Referans Fiyatı: 511,42 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Logosu

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.

Muallim Naci Cd.Bostan Çıkmazı N:3 Ortaköy - İSTANBUL
Telefon: (212) 258 30 10
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.