Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Anexate 0,5 Mg 5 Ampul

Çeşitli İlaçlar » Diğer Tüm Terapötik İlaçlar » Diğer Tüm İlaçlar » Antidot İlaçlar » Flumazenil

Formülü:

Bir ampul 0.5 mg flumazenil içerir.
Yardımcı maddeler: 0.5 mg disodyum edetat, 0.5 mg asetik asit, 46.5 mg sodyum klorür, pH ayarı için (pH=4) yeterli miktarda 1 N sodyum hidroksit, distile su.

Farmakolojik özellikleri:

Bir imidazobenzodiazepin olan Anexate, benzodiazepin reseptörleri yolu ile etki eden ajanların merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerini kompetitif inhibisyon yolu ile spesifik olarak bloke eden bir benzodiazepin antagonistidir. Sağlıklı gönüllülerde benzodiazepin agonistlerince oluşturulan sedasyon, amnezi ve psikomotor bozukluğun i.v. Anexate ile antagonize edildiği gösterilmiştir. Benzodiazepinin hipnotik-sedatif etkileri intravenöz Anexate enjeksiyonu ile süratle tersine döner (1-2 dakika içerisinde) ve sonraki birkaç saat içerisinde, agonist ve antagonist doz oranına ve yarılanma ömrüne göre yavaş yavaş tekrar ortaya çıkabilir. Anexate antikonvülsan aktivite gibi zayıf bir intrensek agonist etki gösterebilir. Birkaç hafta boyunca yüksek dozlarda benzodiazepin verilen hayvanlarda, Anexate konvülsiyon gibi yoksunluk semptomlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Erişkin insanlarda da benzer etki görülmüştür.

Farmakokinetik
Flumazenilin farmakokinetikleri terapötik alanın dahilinde ve üzerinde doz orantılıdır (100 mg'a kadar).
Dağılım: Zayıf lipofilik bir baz olan flumazenil, plazma proteinlerine yaklaşık %SO oranında bağlanır. Plazma proteinlerine bağlanan kısmın üçte ikisi albümine bağlanır. Flumazenil ekstravasküler bölgede yaygın olarak dağılır. Flumazenilin plazma konsantrasyonları dağılım fazında 4-11 dakikalık bir yarı-ömürle azalır. Dağılım hacmi daimi olarak 0.9-1.1 l/kg'dır.

Metabolizma: Flumazenil geniş ölçüde karaciğerde metabolize edilir. Karboksilik asit metaboliti plazmada (serbest) ve idrarda (serbest ve glukuronidi) ana metabolittir. Farmakolojik testlerde, bu ana metabolitin benzodiazepin agonisti ya da antagonisti olarak etkisiz olduğu görülmüştür.

Eliminasyon: Flumazenilin hemen hemen tamamı (%99) böbrek dışı yollarla vücuttan atılır. İlacın tamamıyla metabolize olduğu düşünülerek uygulamada idrarda değişmemiş flumazenil bulunmaz. Radyoaktif madde ile işaretlenmiş ilacın eliminasyonu esasen 72 saat içinde tamamlanır, bunun %9O-95'j idrarda, %5-10u dışkıdadır. 40-80 dakikalık yarı-ömürle gösterildiği gibi eliminasyon hızlıdır. Flumazenilin total plazma klirensi 0.8-1.0 l/saat/kg'dır ve tamamen hepatik klirense bağlanabilir.

İ.v. flumazenil enfüzyonu sırasında gıda alımı muhtemelen bu döneme eşlik eden yüksek hepatik kan akımına bağlı olarak klirenste %SO artışla sonuçlanır.
Özel topluluklarda farmakokinetik: Karaciğer fonksiyonu bozuk hastalarda flumazenilin eliminasyon yarı-ömrü daha uzundur ve sağlıklı bireylere göre total vücut klirensi daha düşüktür. Flumazenilin farmakokinetiği cinsiyet, yaşlılık, hemodiyaliz veya renal yetmezlik ile önemli ölçüde etkilenmez. Bir yaşın üzerindeki çoçuklarda eliminasyon yarı-ömrü genellikle 20-75 dakika arasında değişen ortalama 40 dakika ile erişkinlerden daha değişkendir. Vücut ağırlığına göre ayarlandığında klirens ve dağılım volümü erişkinlerde görüldüğü gibidir.

Endikasyonları:

Anexate, benzodiazepinlerin merkezi sedatif etkilerinin tamamen veya kısmen tersine çevrilmesinde endikedir. Bu nedenle, aşağıdaki endikasyonlarda anestezi ve yoğun bakımda kullanılır.

Anestezide: Endüksiyon ve idamesinde benzodiazepinlerin kullanıldığı genel anestezinin sonlandırılması. Hem hastanede yatan, hem de ayaktan tedavi gören hastalarda, kısa tanısal ve terapötik işlemlerde kullanılan benzodiazepinlerin sedatif etkilerinin tersine çevrilmesi.

Yoğun bakımda ve nedeni bilinmeyen şuur kaybına yaklaşımda: Anexate, benzodiazepin entoksikasyonlarının tanısının konmasında ya da böyle bir durumun olmadığının belirlenmesinde kullanılır. Benzodiazepinlerle olan doz aşımı durumlarında, benzod iazepinlerin merkezi etkilerin in spesifik olarak geri döndürülmesinde (gereksiz bir entübasyonu önlemek ya da entübasyona olanak vermek için spontan solunum ve bilincin geri döndürülmesi) de kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Flumazenil veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda Anexate kullanımı kontrendikedir. Kafa içi basıncı kontrolü veya status epileptikus gibi hayatı tehdit edici potansiyel durumların kontrolü için benzodiazepin verilmiş olan hastalarda Anexate kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Birçok ilacın bir arada yüksek doz alınmasında Anexate kullanılırken özellikle siklik antidepresanlar gibi yüksek dozda alınan diğer ilaçların konvülsiyon, kardiyak disritmi gibi toksik etkileri benzodiazepinlerin etkilerinin geri dönüşümü sırasında ortaya çıkabileceğinden dolayı özel dikkat gerektirir. Benzodiazepinlerin etkisinin geri döndürülmesi için Anexate uygulanan hastalar doz ve etki süresine bağlı olarak, resedasyon, solunum depresyonu veya diğer rezidüel benzodiazepinlerin etkileri için uygun bir süre izlenmelidirler. Anexate nöromusküler ajanlarla birlikte kullanılıyorsa, nöromusküler blokajın etkisi tamamen ortadan kalkmadan uygulanmamalıdır. Anexate benzodiazepin alan hastalarda konvülsiyonları uyaracağı veya serebral kan akımını değiştireceği düşünülerek kafa travmalı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli ve/veya yüksek doz benzodiazepin alıp Anexate uygulamasından herhangi bir zaman önce birkaç hafta içinde, kesilmiş hastalarda ajitasyon, anksiyete, emosyonel dengesizlik gibi yoksunluk semptomları veya hafif konfüzyon ve sensoriyel çarpıklıklar meydana getirebileceğinden hızlı enjeksiyonundan kaçınılmalıdır (Kullanım Sekli ve Dozu bölümüne bakınız). Anexate benzodiazepin bağımlılığı veya uzamış benzodiazepin yoksunluk sendromlarının tedavisinde önerilmemektedir. Bir yaşın altındaki çocuklarda şuurlu sedasyonun geri döndürülmesinde, çocuklarda aşırı dozaj tedavisinde, yenidoğan resüsitasyonunda ve genel anestezi endüksiyonunda uygulanmış benzodiazepinlerin sedatif etkilerinin geri döndürülmesinde dikkatle kullanılmalıdır.

Ayaktan tedavi gören hastalarda araba kullanma ve diğer psikomotor beceriler üzerindeki etkisi: İntravenöz Anexate uygulamasının ardından hastaların uyanık ve bilinçli olmalarına karşın, önceden alınmış olan benzodiazepinin etkisi geri dönebileceğinden, hastalar uygulamadan sonraki 24 saat süresince tam bir zihinsel uyanıklık gerektiren tehlikeli işlere (tehlikeli bir makineyi işletmek ya da motorlu araç kullanmak gibi) girişmemeleri konusunda uyarılmalıdırlar.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
Yüksek dozlarda Anexate ile yapılan hayvan çalışmalarında mutajenik ya da teratojenik bir etki gözlenmemiş ve fertilitenin bozulmamasına karşın, gebe kadınlar üzerinde kontrollü bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Bu yüzden gebelik sırasında ilaç tedavisinin faydaları fetusda meydana gelebilecek muhtemel riske karşı incelenmelidir. Emziren annelerde, acil durumlarda parenteral Anexate uygulaması kontrendike değildir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Anexate çocuklarda ve yetişkinlerde iyi tolere edilir. Anexate yüksek parenteral dozlarda bile iyi tolere edilmiştir. Hızla uygulanan Anexate enjeksiyonundan sonra nadiren anksiyete hissi, çarpıntı ve korku gibi yakınmalar gözlenmiştir. Bu istenmeyen etkiler genellikle özel bir tedavi gerektirmezler. Özellikle epileptik hastalarda olmak üzere, çok nadir olarak nöbet geliştiği bildirilmiştir. Uzun süredir benzodiazepin kullanan hastalarda, Anexate uygulamasından birkaç hafta önce tedavi kesilmiş de olsa, hızlı Anexate enjeksiyonu yoksunluk semptomlarına neden olabilir; özellikle uzun süreli benzodiazepin tedavisinden sonra veya birkaç ilacın bir arada yüksek dozda alındığı olgularda epilepsili veya ciddi hepatik bozukluğu olduğu bilinen hastalarda konvülsiyon bildirilmiştir. Birkaç ilacın bir arada yüksek doz alındığı olgularda özellikle siklik antidepresanlarla konvülsiyon ve kardiyak disritmi gibi toksik etkiler Anexate ile benzodiazepinlerin etkilerinin geri döndürülmesi sırasında ortaya çıkabilir. Anamnezinde panik bozuklukları olan hastalarda Anexate'ın panik atakları uyardığı bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Anexate, reseptör düzeyi nde kompetitif etkileşimle benzod iazepinlerin merkezi etkileri ni bloke eder. Zopiklon, triazolopiridazinler ve diğer benzodiazepin olmayan agonistlerin benzodiazepin reseptörleri üzerindeki etkileri de Anexate ile bloke edilir. Anexate varlığında benzod iazepin agonistlerinin farmakokinetik özellikleri değişmeden kalır; ancak bunun tersi de geçerlidir.
Etanol ile flumazenil arasında herhangi bir farmakokinetik etkileşim yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Standart doz: Anexate, bir anestezist ya da deneyimli bir hekim tarafından sadece intravenöz olarak uygulanmalıdır. Suda %5 dekstroz, laktatlı Ringer ve normal salin solüsyonları ile geçimlidir. Anexate bu solüsyonlardan biri ile karıştırıldıktan ya da enjektöre çekildikten 24 saat sonra atılmalıdır. Dozaj, tasarlanan etkiye göre titre edilmelidir. Bazı benzodiazepinlerin etki süresi Anexate'ın etki süresini geçebileceği için uyanmayı takiben sedasyon tekrarlarsa ek dozlar gerekebilir.

Anestezide: Önerilen başlangıç dozu 15 saniyede i.v. olarak uygulanan 0.2 mg'dır. Eğer 60 saniye içerisinde istenilen bilinç açıklığına ulaşılamazsa 0.1 mg'lık ikinci bir doz enjekte edilebilir ve gerektiği durumlarda, toplam doz 1 mg'ı aşmamak kaydıyla, bu 60 saniyede bir tekrarlanabilir. Genellikle uygulanan doz 0.3-0.6 mg'dır fakat bireysel gereksinimler, uygulanan benzodiazepinlerin etki süresi ve dozu ile birlikte hasta özelliğine bağlı değişkenlik gösterebilir.

Yoğun bakım biriminde ve nedeni bilinmeyen şuur kaybına yaklaşımda: Önerilen başlangıç dozu i.v. olarak uygulanan 0.3 mg'dır. Eğer 60 saniye içerisinde istenilen bilinç açıklığına ulaşılamazsa, hasta uyanıncaya ya da toplam doz 2 mga ulaşıncaya kadar Anexate enjeksiyonlarına devam edilebilir. Eğer uyku hali tekrar ortaya çıkarsa, saatte 0.1-0.4 mg i.v. enfüzyon yapılmasının yararlı olduğu gösterilmiştir. Enfüzyon hızı, istenilen uyanıklık derecesine göre her hasta için ayrı ayrı ayarlanmalıdır. Yoğun bakım biriminde benzodiazepinlerle yüksek dozda ve/veya uzun süredir tedavi edilen hastalarda, Anexate dozu her hasta için ayarlanarak çok yavaş uygulanmalı ve yoksunluk sendromlarına yol açmamalıdır. Eğer beklenmeyen semptomlar ortaya çıkarsa, titre edilen diazepam ya da midazolam intravenöz olarak hastanın cevabına göre ayarlanabilir (Bkz. Uyarılar/Önlemler). Yinelenen Anexate dozları ile bilinç düzeyinde ya da solunum fonksiyonlarında önemli bir düzelme sağlanamazsa, benzodiazepinlere bağlı olmayan bir etiyoloji düşünülmelidir.

Bir yaşın üzerindeki çocuklar: Bir yaşın üzerindeki çocuklarda benzodiazepinlerle endüklenen şuurlu sedasyonun geri döndürülmesi için önerilen başlangıç dozu 15 saniye içinde i.v. olarak 0.01 mg/kg (0.2 mg'a kadar) uygulamasıdır, 45 saniye sonra istenen bilinç düzeyi sağlanamamışsa 0.01 mg/kg (0.2 mg'a kadar) verilebilir. Gerektiğinde maksimum total doz 0.05 mg/kg veya 1 mg (hangisi düşükse) kadar 60 saniyelik aralarla (maksimum 4 kez) tekrarlanabilir. Doz hastanın cevabına göre ayarlanmalıdır.

Nokta yukarıda bulunacak şekilde tutulur. Ampulün baş kısmı ok yönünde aşağıya çekilir. Testere kullanılmasına gerek yoktur.

Doz Aşımı ve Tedavisi
İ.v. dozlar verildiğinde bile hiçbir doz aşımı semptomu gözlenmemiştir. Agonistlerden kaynaklanan yoksunluk semptomları için Standart Doz bölümüne bakınız.

İthalatçı Firma:

Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.
Telefon: (212) 366 90 00
Email: info@roche.com.tr

Anexate 0,5 Mg 5 Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:21.9.2012)

Anexate 0,5 Mg 5 Ampul

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Flumazenil


Barkod Numarası: 8699505750170

İlaç Fiyatı: 70,38 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. Logosu

Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.

Uniq İstanbul Ayazağa Caddesi No: 4D/101, Sarıyer - İstanbul
Telefon: (212) 366 90 00
Email: info@roche.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.