Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Serozil 500 Mg 10 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefprozil

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

-Üst solunum yolu infeksiyonları: farenjit, tonsillit, sinüzit ve otitis media
-Alt solunum yolu infeksiyonları: bronşit ve pnömoni
-Deri ve yumuşak doku infeksiyonları (abselerde cerrahi drenaj gerekir)
-Akut sistit dahil komplike olmayan idrar yolu infeksiyonları

Kontrendikasyonları:

Monoamin oksidaz inhibitörü veya thioridazinin birlikte kullanıldığı durumlarda
kontrendikedir.
Paroksetine veya ilacın bileşiminde bulunan diğer maddelere karşı bilinen aşırı duyarlık
durumlarında kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Beta-laktam antibiyotikler arasında çapraz duyarlık olduğu kesinlikle kanıtlandığından, penisiline duyarlı kişilerde dikkatli uygulanmalıdır. Sefprozil dahil hemen hemen bütün antibakteriyel ajanlarla hafif ila yaşamı tehdit edecek şiddette psödomembranöz kolit kaydedilmiştir. Ciddi böbrek yetersizliği olan hastalarda (kreatinin klirensi ? 30 ml/dak) Serozil'in toplam günlük dozu azaltılmalıdır. Serozil'in uzun süreli kullanımı duyarlı olmayan organizmaların gelişmesine sebep olabilir. Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında pozitif direkt Coombs testleri bildirilmiştir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Kontrollü klinik araştırmalarda, Seroxat kullanımına bağlı olarak en sık gözlenen advers
etkiler, mide bulantısı, uykulu hal, terleme, titreme, asteni, ağız kuruluğu, uykusuzluk,
cinsel fonksiyon bozukluğu (impotans ve ejakülasyon bozuklukları dahil), baş dönmesi,
kabızlık, ishal ve iştah kaybıdır. Advers etkilerin şiddeti ve sıklığı tedaviye devam
edilmesiyle azalabilir ve genellikle tedavinin kesilmesine yol açmaz.
Buna ilaveten, Seroxat'ın klinik kullanımı sırasında aşağıdaki yan etkiler de rapor
edilmiştir:
Sinir Sistemi: Serotonerjik sendroma ilaveten halüsinasyonlar, hipomani ve huzursuzluk
bildirilmiştir. Diğer selektif serotonin geri alım inhibitörlerinde olduğu gibi konfüzyon da
bildirilmiştir. Oro-fasiyal distoni de dahil ekstrapiramidal reaksiyonlar bildiren bazı
raporlar vardır. Bazen bu reaksiyonlar nöroleptik ilaç kullanan hareket bozukluğu olan
hastalarda meydana gelmiştir. Konvülsiyona ait nadir vaka bildirimi vardır. Nöroleptik
malign sendromu da (nöroleptik tedaviyi yeni bırakan veya birlikte kullanan hastalarda
meydana gelir) nadiren bildirilmiştir.
Sindirim Sistemi: Kusma ve hepatik enzimlerde yükselme bildirilmiştir. Şiddetli
karaciğer anormallikleri nadiren bildirilmiştir. Karaciğer fonksiyon test sonuçlarında uzun
süreli bir yükselme olursa Seroxat kullanımına son verilmelidir.
Deri ve uzantıları: Kızarıklık (kaşıntı veya anjioödemin eşlik ettiği ürtiker dahil) ve
fotosensitivite reaksiyonlarına ait nadir vakalar bildirilmiştir.
Metabolik/endokrin: Nadiren hiponatremi bildirilmiştir. Bu yaşlılarda daha baskındır ve
uygun olmayan anti-diüretik hormon sekresyonu sendromu ile ilişkili olabilir. Hiponatremi
Seroxat'ın kesilmesiyle genellikle ortadan kalkar. Nadiren hiperprolaktinemi/ galaktore
semptomları bildirilmiştir.
Kardiyovasküler: Diğer selektif serotonin geri alım inhibitörlerinde olduğu gibi, daha
önce hipertansiyonu olan veya huzursuzluk çeken hastalarda tansiyonda geçici
değişiklikler bildirilmiştir. Taşikardi nadiren rapor edilmiştir.
Hematolojik: Anormal kanamalar (çoğunlukla ekimoz ve purpura) bildirilmiştir.
Trombositopeni nadiren bildirilmiştir.
Diğer: Akut glokom, üriner retansiyon ve periferal ödeme ait nadir vakalar bildirilmiştir.
Seroxat, trisiklik antidepresanlara nazaran ağız kuruması, konstipasyon ve uykulu hale
daha az neden olur.
Seroxat'ın ani olarak kesilmesini takiben baş dönmesi, duyusal bozukluk (örneğin
parestezi), anksiyete, uyku bozuklukları (kabus dahil), ajitasyon, titreme, mide bulantısı,
terleme ve konfüzyon bildirilmiştir. Bunlar genellikle bir süre sonra kendiliğinden ortadan
kalkar ve nadiren semptomatik tedavi gerekir. Bu semptomların görülme riski daha
yüksek olan özel bir hasta grubu yoktur; bundan dolayı antidepresif tedavi artık gerekmediğinde, dozun azaltılması veya gün aşırı verilmesi suretiyle kademeli olarak ilacın kesilmesi önerilir.
Manik reaksiyonlar nadiren bildirilmiştir. Bulanık görme bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Gıda/antiasitler: Seroxat'ın emilimi ve farmakokinetiği gıdalardan ve antiasitlerden
etkilenmez.
MAO inhibitörleri / triptofan / diğer selektif serotonin geri alım inhibitörleri: Serotonerjik
ilaçlarla birlikte kullanımı serotonine bağlı etkide yükselmeye yol açar. Bu semptomlar,
ajitasyon, konfüzyon, diyaforez, halüsinasyonlar, hiperrefleks, miyoklonus, ürperme,
taşikardi ve titremeyi içermektedir.
İ
laç metabolize eden enzim indükleyiciler/inhibitörler: Seroxat'ın metabolizması ve
farmakokinetiği, ilaçları metabolize eden karaciğer enzimlerini indükleyen veya inhibe
eden ilaçlardan etkilenebilir. Seroxat, bilinen bir ilaç metabolize edici enzim inhibitörü ile
birlikte kullanıldığında, doz aralığının en düşük seviyesinde uygulanmasına dikkat
edilmelidir. Bilinen bir ilaç metabolize edici enzim indüktörü ile birlikte kullanıldığında
Seroxat'ın başlangıç dozunun ayarlanmasına gerek yoktur. Sonraki herhangi bir doz
ayarlamasında klinik etki (tolerabilite ve etkinlik) rehber olmalıdır.
Alkol: Seroxat, alkolün yol açtığı mental ve motor beceri kaybını artırmamakla birlikte,
hastalarda alkolle birlikte kullanılması önerilmez.
Haloperidol/amilobarbiton/oksazepam: Sınırlı sayıda sağlıklı deneklerde yapılan
çalışmalar, Seroxat'ın haloperidol, amilobarbiton veya oksazepam ile birlikte verilmesi
durumunda, bu ilaçlarla ilişkili sedasyon ve uyuşukluğu artırmadığını göstermiştir.
Lityum: Depresyonlu hastalarda lityumla yapılan çalışmalarda Seroxat ve lityum
arasında farmakokinetik etkileşme gösterilmemiştir. Ancak, deneyim sınırlı olduğu için
Seroxat ile lityumun birlikte uygulanması durumunda dikkatli olunmalı ve lityum düzeyleri
takip edilmelidir.
Fenitoin/antikonvülsanlar: Seroxat'ın fenitoin ile birlikte uygulanması halinde paroksetinin
plazma konsantrasyonlarında azalma ve yan etkilerde artma görülür. Bu ilaçlarla birlikte
kullanıldığında Seroxat'ın başlangıç doz ayarlanmasına gerek yoktur, klinikte alınan
etkiye göre doz ayarlaması daha sonra yapılmalıdır. Seroxat'ın diğer antikonvülsanlar ile
birlikte kullanılması da yan etkilerin insidansında artışa yol açabilir.
Varfarin/oral antikoagülanlar: Seroxat ile varfarin arasında, protrombin zamanında
değişmeler ve kanamada artışla sonuçlanabilecek bir farmakodinamik etkileşim olabilir.
Bu nedenle Seroxat, oral antikoagülan alan hastalarda büyük bir dikkatle uygulanmalıdır.
Trisiklik antidepresanlar: Seroxat'ın trisiklik antidepresanlarla birlikte kullanımının etkisi
henüz çalışılmamıştır. Bu ilaçların Seroxat'la birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
Prosiklidin: Seroxat prosiklidinin plazma düzeylerini anlamlı olarak artırır. Antikolinerjik etkiler gözlendiğinde prosiklidin dozu azaltılmalıdır.
P450 izoenzimler: Selektif serotonin geri-alım inhibitörleri dahil olmak üzere, diğer
antidepresanlar gibi hepatik sitokrom P-450 enzimi CYP2D6'yı inhibe eder. CYP2D6'nın
inhibisyonu ile bu enzim tarafından metabolize edilen ilaçların birlikte verilmesi halinde,
bu ilaçların plazma seviyelerinde yükselmeye yol açabilir. Bu enzim tarafından
metabolize edilen ilaçlar arasında bazı trisiklik antidepresanlar (örneğin amitriptilin,
nortriptilin, imipramin ve dezipramin), fenotiyazin nöroleptikleri (örneğin perfenazin ve
tiyoridazin) ve Tip 1c antiaritmikler (örneğin propafenon ve flekainid) bulunmaktadır.

Kullanım şekli ve dozu:

12 yaşından büyüklerde 24 veya 12 saatte bir 250 mg ya da 500 mg uygulanır. Tedavi süresi 10 gündür. Çocuklarda 12 saatte bir 7.5-15 mg/kg veya günde 1 defa 20 mg/kg şeklinde uygulanır. Tedavi 10 gün sürer.

Üretici Firma:

Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 258 00 54
Email: [email protected]

Serozil 500 Mg 10 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Serozil 500 Mg 10 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Sefprozil


Barkod Numarası: 8699511096811

İlaç Fiyatı: 26,46 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yıldız Cd. No: 53/2 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon: (212) 258 00 54
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.