Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Prefix 500 Mg 20 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefprozil

Formülü:

Her Prefix 500 mg Film Tablet, 500 mg sefprozil'e eşdeğer miktarda (523.13 mg) sefprozil monohidrat ve bayar madde alarak titanyum diaksit içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikler
Yarı sentetik bir sefalosporin türevi antibiyotik alan sefprozil gram-pozitif ve gram-negatif birçok bakteri üzerinde etkili olduğu gösterilmiş geniş spektrumlu bir maddedir. Bakterisid özelliğini bakterilerin hücre duvarı sentezini engelleyerek ortaya koymaktadır. Bakteri hücre duvarı iç yüzeyinde bulunan spesifik penisilin bağlayacı prateinlere (PBP) bağlanarak bakteri hücre duvarı sentezinin üçüncü ve son dönemini inhibe eder. Diğer tüm 3-laktam antibiyotikler gibi sefprozil de PBP'e bağlanarak hücre lizisine yol açar. Lizise bakteri hücre duvarında bulunan otolitik enzimler aracılık eder.

Farmakokinetik özellikler
Emilim
Gıda alımı öncesinde oral yoldan kullanılan sefprozil dozunun yaklaşık %95 oranında emildiği saptanmıştır.

Dağılım
Sefprozilin plazma proteinlerine bağlanma oranı %36 civarındadır ve ilaç konsantrasyonunun 2 ile 20 ıg/ml değerleri arasında değiştiği dönem boyunca yapılan ölçümlerde bu oran sabit kalmıştır. Sefprozil'in böbrek fonksiyanu normal alan kişilerde her 8 saatte bir 1 g'lık dozda aral yoldan on gün süre ile uygulanmasını takiben plazmada birikimine dair hiçbir belirti gözlenmemiştir.

Ortalama plazma yarılanma ömrü 1.3 saat, kararlı serum konsantrasyonuna ulaştığındaki dağılım hacmi ise 0.23 L/kg dır.

Metabolizma
İlacın gıda ile birlikte alınmasının emilen miktar, plazma konsantrasyonu- zaman eğrisi altındaki alan (EAA) ve doruk konsantrasyon (Cma) değerlerini etkilemediği ancak plazma doruk konsantrasyanuna ulaşma zamanını (Tma) 0.25 ile 0.75 saat geciktirdiği saptanmıştır. Antasid alımından 5 dakika sonra uygulandığında sefprozil'in biyayararlanım oranında değişim gözlenmemiştir.

Atılım
Tüm vücut ve böbrek klerens hızları sırasıyla 3 ve 2.3 ml/dk/kg dır. Gıda alımı öncesinde 250 ve 500 mg sefprozil uygulanmış olan bireylerden dozlama sonrası 1.5 saat içinde saptanan plazma doruk sefprozil konsantrasyonu değerlerinin ortalaması sırasıyla 6.1 ve 10.5 ıg/ml dir. Uygulanan dozun yaklaşık %6O kadarının idrar ile atıldığı ölçülmüştür. Uygulamayı takiben ilk 4 saat boyunca idrardaki ilaç konsantrasyon değerleri, alınan 250 ve 500 mg sefprozil dozları için sırasıyla 700 ve 1000 ıg/ml dir.

Özel popülasyonlarda farmakokinetik
Böbrek bozukluğu
Böbrek fanksiyonları yetersiz olan hastalarda sefprozilin plazma yarı ömrünün böbrek yetmezliğinin derecesine bağlı olarak 5.2 saat düzeyine kadar uzaması söz konusudur. Böbrek fonksiyonları sona ermiş hastalarda ise sefprozilin plazma yarı ömrünün 5.9 saat olduğu görülmüştür. Hemodiyaliz esnasında yarı ömrü kısalmaktadır.

Karaciğer bozukluğu
Karaciğer yetersizliği olan hastalarda ise ilacın farmakokinetik özelliklerinde, sefprozil dozunu ayarlamayı gerektirecek düzeyde, anlamlı bir değişim kaydedilmemiştir.

Yaş, cinsiyet
Ortalama EAA değeri yaşlılarda (>1=65 yaş) genç yetişkinlere oranla yaklaşık %35.60 ve kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık %1S20 daha yüksektir. Ancak, sefprozil'in farmakokinetik özelliklerindeki yaş ve cinsiyet ile ilgili olan bu farklılıklar doz ayarlaması yapmayı gerektirmez.

Sefprozil'in beyin-omurilik sıvısındaki düzeyleri hakkında yeterli bilgi mevcut değildir.

Mikrobiyoloji
Sefprozil'in in vitro olarak gram-pozitif ve gram-negatif bakterileri kapsayan geniş bir etki spektrumu vardır ve mikroorganizmaların hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir. Sefprozil aşağıda belirtilen mikroorganizmaların pek çok suşuna karşı in vitro ve klinik olarak etkili bulunmuştur.

Aerobik gram-pozitif mikroorganizmalar
Staphylococcus aureus (b eta - la kta maz üreten suşl arı dahil), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Aerobik gram-negatif mikroorganizmalar

Haemophilus influenza ( beta - la kta maz üreten suşları dahil), Moraxeila (Branhamella) catarrhalis(beta-laktamaz üreten suşları dahil),

Sefprozil aşağıda belirtilen klinik olarak önemi bilinmeyen mikroorganizmaların pek çok suşuna karşı in vitro olarak etkilidir:

Aerobik gram-pozitif mikroorganizmalar
En terococcus durans, En terococcus faecalis, Listerla monocytogenes, Staph ylococcus epidermidis, Staphylococcus sap rophyticus, Staph ylococcus warneri, Streptococcus agalactiae, Streptococci (C, D, F ve G grubu), viridans grubu Streptokoklar

Not: Sefprozil Enterococcus faecium ve metisiline dirençli stafilokoklara karşı etkisizdir. Aerobik gram-negatif mikroorganizmalar

Citrobacter diversus, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae (betalaktamaz üreten suşları dahil), Proteus mirabilis, Salmonella türleri, ShigeIİa türleri, Vibrio türleri.

Not: Sefproz il Acin etobacter, Enterobacter, Morgan ella morganil, Proteus vulgaris, Providencia, Pseudomonas ve Serratia suşlarının çoğuna karşı etkisizdir.

Anaerobik mikroorganizmalar
Prevotella (Bacteroides) melan inogenicus, Clostridium diffidlle, Clostridium perfringens, Fusobacterium türleri, Peptostreptococcus türleri, Propionibacterium acnes.

Not: Bacteroides fragilis grubunun pek çok suşu sefprozil'e dirençlidir.

Endikasyonları:

PREFİX duyarlı bakteri suşlarının neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:
Üst solunum yolu enfeksiyonları: Farenjit, tonsilit, Otitis media, Sinüzit.
Alt solunum yolu enfeksiyonları: Bronşit, Pnömoni.
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Abselerde cerrahi drenaj gerekir.
Akut sistit dahil komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları.
Enfeksiyon etkeni olan organizmanın sefprozil duyarlılığını saptamak için gerekli durumlarda kültür ve duyarlılık testleri yapılmalıdır.

Kontrendikasyonları:

Sefprozil, sefalosporin grubu antibiyotiklere alerjisi olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Prefix tedavisi uygulanmadan önce, hastanın daha önceden prefix'e, sefalosporinlere, penisilinlere veya diğer ilaçlara aşırı duyarlı olup olmadığı belirlenmelidir. beta-laktam antibiyotikler arasında çapraz duyarlılık olduğu kesinlikle kanıtlandığından ve penisiline alerjik hastaların %10 kadarında ortaya çıkabileceği bilindiğinden; penisiline duyarlı olan kişilerde dikkatle uygulanmalıdır. eğer prefix'e karşı alerjik reaksiyon gelişirse tedavi derhal kesilmelidir. ciddi akut aşırı duyarlılık reaksiyonları, hastaya; epinefrin ve klinik açıdan endike olduğunda oksijen, damar içi sıvıları, damar içinden uygulanan antihistaminler, kortikosteroidler, presör aminler ve hava yolunun açılması gibi diğer acil tedavi müdahale önlemlerini uygulamayı gerektirebilir.

Sefprozil de dahil olmak üzere hemen tüm antibakteriyel ajanların kullanımı sırasında psödomembranöz kolit olguları bildirilmiştir ve bu komplikasyonun şiddeti hafif-orta dereceden hayatı tehdit edici düzeye kadar uzanabilir. Bu yüzden, antibakteriyel ajan ile tedavi başlangıcını takiben diyare olan hastalarda bu tanıyı göz önüne almak önemlidir.

Antibakteriyel ajanlarla yapılan tedavide kolonun normal fiorası değişerek Clostridia türü bakterilerin aşırı çoğalması için uygun bir ortam oluşur. Araştırmalar Clostridium difficile tarafından üretilen bir toksinin antibiyotiğe bağlı kolitin primer nedeni olduğunu göstermiştir.

Psödomembranöz kolit tanısı konduktan sonra hastaya uygun olan tedaviler başlatılmalıdır. Hafif psödomembranöz kolit vakalarında neden olan ilacın kesilmesi genellikle tedavi için yeterlidir. Orta ve şiddetli seyreden vakalarda sıvı-elektrolit uygulaması, protein desteği ve

Clostridium difficile kolitine karşı klinik olarak etkili bir antibakteriyel ilaç ile tedavi uygulanmalıdır.

Böbrek bozukluğu tanısı olan veya şüphesi bulunan hastaların tedaviden önce ve tedavi sırasında dikkatli klinik değerlendirmeleri uygun laboratuvar tetkikleri eşliğinde yapılmalıdır. Böbrek yetersizliği olan hastalarda PREFİX'in total günlük dozu azaltılmalıdır, çünkü normal günlük dozlarda yüksek ve/veya uzun süreli plazma antibiyotik konsantrasyonları oluşur. Güçlü diüretik ilaç kullanmakta olan hastalarda, PREFİX dahil, sefalosporinler dikkatle uygulanmalıdır; çünkü, bu ilaçların böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkiledikleri düşün ü 1m e kted ir.

PREFİX'in uzun süre kullanımı duyarlı olmayan organizmaların gelişimine neden olabilir. Eğer tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa, uygun önlemlerin alınması gerekir.

Özgeçmişinde gastrointestinal hastalık ve özellikle de kolit hikayesi bulunan kişilere PREFİX ile tedavinin dikkatle uygulanması gerekir.

Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında pozitif direkt Coombs testleri bildirilmiştir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı
Gebelikte kullanım kategorisi: B'dir. Gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve kontrollü çalışma yoktur. Bu nedenle gebe kadınlarda mutlak zorunluluk olmadıkça kullanılmamalıdır.

Anne sütüne az miktarda (dozun %O.3'ünden daha az) geçtiği saptanmıştır. Anne sütü yoluyla ilaca maruz kalan çocukların üzerindeki etkileri bilinmediğinden emziren anneler tarafından dikkatle kullanılması önerilir.

Pediyatrik kullanımı
6 aydan küçük bebeklerde otitis media veya akut sinüzit tedavisindeki etkinlik ve güvenilirliği; ayrıca 2 yaşın altındakilerde ise farenjit / tonsillit veya komplike olmamış deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisindeki etkinlik ve güvenilirliği henüz belirlenmemiştir.

Yaşlılarda kullanımı
Kişilerin yaşlılığa bağlı olarak böbrek fonksiyonları azalabildiğinden bu yaş grubunda doz seçimi yaparken dikkatli olunmalı ve hastanın böbrek fonksiyonları izlenerek kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi
Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Sefprozil kullanımında oluşan advers etkiler diğer oral sefalosporinlerin kullanımında oluşanlara benzerdir. Sefprozil kontrollü klinik çalışmalarda genelde iyi tolere edilmiştir. Yan etkilerden dolayı ilacı bırakma oranı yaklaşık %2Tdir.

En sık rastlanan yan etkiler şunlardır:
Gastrointestinal: Diyare (%2.9), bulantı (%3.5), kusma (%1) ve karın ağrısı (%1).

Karaciğer-safra: AST (SGOT) artışı (%2), ALT (SGPT) artışı (%2), alkalin fosfataz artışı (%O.2), bilirubin artışı (< %O.l). Bazı penisilinler ve diğer sefalosporinlerde olduğu gibi, ender olarak kolestatik sarılık bildirilmiştir.

Aşırı duyarlılık: Döküntü (%O.9), ürtiker (%O.l). Bu reaksiyonlar çocuklarda yetişkinlere oranla daha sık kaydedilmiştir. Belirtiler ve bulgular genellikle tedavinin başlamasından birkaç gün sonra oluşur ve ilacın kesilmesini takiben birkaç gün içinde kaybolur.

Santral Sinir Sistemi: Baş dönmesi (%1). Ender olarak (< %1) hiperaktivite, baş ağrısı, sinirlilik, uykusuzluk, bilinç bulanıklığı ve uykuya eğilim bildirilmiştir. Bütün bu yan etkiler geçicidir.

Hematopoietik: Lökosit sayısında azalma (%O.2), eozinofili (%2.3).

Böbrek: Kan üre azotunda (%O.1) ve serum kreatininde (%O.1) artış.

Diğer: Diaper döküntü, süperenfeksiyon (%1.5), genital kaşıntı ve vajinit (%1.6).

Pazarlama sonrası dönemde, ilaçla nedensel ilişki kurulmaksızın ve ender olarak şu yan etkiler bildirilmiştir: anafilaksi, anjiyoödem, kolit (psödomembranöz kolit dahil), eritema multiforme, ateş, serum hastalığı benzeri reaksiyonlar, Stevens-Johnson sendromu ve trombositopeni.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Aminogiikozidler ile sefalosporin grubu antibiyotiklerin birlikte uygulanmasından sonra nefrotoksisite bildirilmiştir. Probenesid ile birlikte uygulandığında sefprozilTin EAA değeri normalin iki katına yükselmiştir.

İlaç/Laboratuvar Test Etkileşmeleri
Sefalosporin grubu antibiyotikler idrarda bakır redüksiyon testleri (Benedict ya da Fehling solüsyonu ya da Clinitest tablet) ile şeker tayininde yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir, fakat glikozüri için enzime dayalı test (glikoz oksidaz) sonuçlarını etkilemez. Kan glikozunun ferrisiyanür testleriyle tayininde yanlış negatif reaksiyon oluşabilir. Alkalin pikrat metodu ile plazma veya idrar kreatinin tayini sefprozil'den etkilenmez.

Kullanım şekli ve dozu:

PREFİXTin emilimi yiyeceklerle önemli oranda etkilenmed iğinden yemeklerle birlikte veya yemek arası alınabilir.

PREFİX duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda şu dozlarda kullanılır:

12 yaşından büyüklerde ve yetişkinlerde
Üst solunum yolu enfeksiyonları
Farenjit ve tonsilit 24 saatte bir 500 mg*
Sinüzit 12 saatte bir 250-500 mg

Alt solunum yolu enfeksiyonları
Bronşit, Pnömoni 12 saatte bir 500 mg

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
12 saatte bir 250 mg veya
24 saate bir 500 mg veya
12 saatte bir 500 mg

Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları
24 saatte bir 500 mg

*Streptococcus pyogenes kaynaklı enfeksiyonların tedavisinde, PREFİX ile tedavinin en az 10 gün boyunca uygulanması gerekir.

Böbrek Yetmezliği
Sefprozil böbrek yetmezliği olan hastalara uygulanabilir. Kreatinin klerensi >30 ml/dk olan hastalarda doz ayarı gerekmez. Kreatinin klerensi <30 ml/dk olan hastalarda, verilen ilk standart dozdan sonraki dozlar bu dozun %50si oranında ve normal doz aralarıyla uygulanır. Hemodiyaliz ile kısmen atılabildiğinden, sefprozil uygulaması hemodiyaliz bittikten sonra yapılmalıdır.

Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Doz Aşımı ve Tedavisi
Tek doz 5000 mg/kg gibi yüksek dozlarda uygulanan kobaylardaki toksikoloji çalışmalarında ciddi veya ölümcül sonuçlar kaydedilmemiştir.
Sefprozil başlıca böbreklerden atılır. Ciddi doz aşımı halinde, özellikle böbrek fonksiyonları azalmış hastalarda, sefprozil vücuttan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

Üretici Firma:

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 259 74 90
Email: info@nobel.com.tr

Prefix 500 Mg 20 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Prefix 500 Mg 20 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Sefprozil


Barkod Numarası: 8699540092631

İlaç Fiyatı: 52,84 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Barbaros Bulvarı N:76-78 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon: (212) 259 74 90
Email: info@nobel.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.