Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Spectracef 200 Mg 20 Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Sefditoren Pivoksil

Formülü:

Her film kaplı tablet 200 mg sefditoren ' e eşdeğer sefditoren pivoksil ve boyar madde olarak
titanyum dioksit, baskı mürekkebi olarak Opacode-S-1 20986 mavi içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

SPECTRACEF 200 mg FİLM TABLET ; erişkinlerde ve adolesanlarda (12 yaş ve üzeri),
aşağıda belirtilen durumlarda, duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu, hafif ve orta
dereceli infeksiyonların tedavisinde endikedir.

• Kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi:
Haemophilus influenzae (β-laktamaz üreten suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae (β-
laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (sadece penisiline duyarlı suşlar)
veya Moraxella catarrhalis'in (β-laktamaz üreten suşlar) neden olduğu olgularda.
• Toplumdan kazanılmış pnömonilerin tedavisinde :
Haemophilus influenzae (β-laktamaz üreten suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzae (β-
laktamaz üreten suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (sadece penisiline duyarlı suşlar) ya
da Moraxella catarrhalis'in (β-laktamaz üreten suşlar) neden olduğu olgularda
• Farenjit / Tonsillit / Sinüzit :
Çogunlukla Streptococcus pyogenes'in neden olduğu olgularda.
• Deri ve yumuşak doku infeksiyonları :
Staphylococcus aureus (β-laktamaz üreten suşlar dahil) veya Streptococcus pyogenes'in
neden olduğu komplikasyonsuz olgularda.

Kontrendikasyonları:

SPECTRACEF 200 mg FİLM TABLET, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya bileşenlerinden birine alerjisi olduğu bilinen hastalarda, karnitin eksikliği olan veya klinik
olarak anlamlı karnitin eksikliği ile sonuçlanabilen doğumsal metabolizma bozuklukları olan hastalarda kontredikedir.
SPECTRACEF 200 mg FİLM TABLET, bir süt proteini olan kazeinat içerir. Süt proteini aşırı
duyarlığı (laktoz intoleransı değil) olan hastalara, SPECTRACEF 200 mg FİLM TABLET
uygulanmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Tüm sefalosporin preparatlarında olduğu gibi, Spectracef (sefditoren pivoksil) tedavisine
başlamadan önce hastanın önceden sefditoren pivoksil, diğer sefalosporinler, penisilinler veya
diğer ilaçlara aşırı duyarlılık reaksiyonu gösterip göstermediği dikkatlice araştırılmalıdır.
Sefditoren pivoksile karşı alerjik bir reaksiyon ortaya çıkarsa, ilaç kesilmelidir. Ağır, akut
aşırı duyarlılık reaksiyonları, epinefrin ve oksijen, intravenöz sıvı, intravenöz
antihistaminikler, kortikosteroidler, pressör aminler ile tedaviyi gerektirebilir. Klinik olarak
endike ise, hava yolunun açık tutulmasını gerektirebilir.
Sefditoren pivoksil dahil olmak üzere, hemen hemen tüm antibakteriyel ajanlarla,
psödomembranöz kolit bildirilmiştir ve hafiften hayatı tehdit edici şiddete kadar değişebilir.
Dolayısıyla, antibakteriyel ajanların uygulamasını takiben diyare olan hastalarda bu tanının göz önünde bulundurulması önemlidir.

Antibakteriyel ajanlarla tedavi, normal kolon florasını değiştirir ve klostridiumlar üreyebilir.
Çalışmalar, Clostridium difficile'nin ürettiği bir toksinin, antibiyotikle ilişkili kolitin başlıca
nedeni olduğunu belirtmektedir. Psödomembranöz kolit tanısı konduktan sonra, uygun
terapötik önlemler alınmalıdır. Hafif psödomembranöz kolit vakaları genellikle sadece ilacın
kesilmesine yanıt verir. Orta dereceli ve şiddetli vakalarda, sıvı ve elektrolit, protein desteği
uygulanmalı ve Clostridium difficile kolitine karşı klinik olarak etkili bir antibakteriyel ilaç ile
tedavi edilmelidir.
SPECTRACEF 200 mg FİLM TABLET , uzun süreli antibiyotik tedavisi gerektiğinde,
önerilmez, zira pivalat içeren diğer bileşikler, aylar süren bir periyotta kullanıldığında,
karnitin yetersizliğinin klinik belirtilerine yol açmıştır.
Kısa dönemli tedavi ile, karnitin eksikliğinin klinik etkileri ilişkili olmamıştır. SPECTRACEF
200 mg FİLM TABLET'in tekrarlanan kısa dönemli uygulamalarının karnitin
konsantrasyonlarına etkisi bilinmemektedir.
Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi, uzun süreli tedavi dirençli organizmaların ortaya çıkıp,
üremesiyle sonuçlanabilir. Tedavi sırasında süperinfeksiyon ortaya çıkarsa, hastanın dikkatle
gözlenmesi gerekir ve uygun alternatif tedavi uygulanmalıdır.
Sefalosporinler, protrombin aktivitesini azaltabilir. Renal veya hepatik bozukluğu olan
hastalar, beslenme durumu kötü olanlar, uzun süreli antimikrobiyal tedavi alan hastalar ve
antikoagülan tedavide stabilize edilen hastalar risk altındadır. Riskli hastalarda protrombin
zamanı izlenmelidir ve endike olduğunda, ekzojen K vitamini uygulanmalıdır. Klinik
çalışmalarda, protrombin zamanı artışı insidansında sefditoren ve karşılaştırılan
sefalosporinler arasında farklılık bulunmamıştır.
Gebelerde ve emziren annelerde kullanımı : Gebelik Kategorisi B' dir. Hayvanlarda yapılan
çalışmalarda teratojenik etkiler saptanmamakla birlikte, gebe kadınlarda yeterli ve kontrollü
çalışmalar yoktur. Hayvan üreme çalışmaları, daima insandaki yanıtı göstermediğinden, bu
ilaç, gebelikte kesin olarak gerekiyorsa kullanılmalıdır.
Birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden, sefditoren pivoksil emziren annelere uygulanırken
dikkatli olunmalıdır.
Pediyatrik Kullanımı : Sefditoren pivoksil tabletin 12 yaşın altındaki pediatrik hastalarda
etkinlik ve güvenirliği saptanmamıştır.
Yaşlılarda Kullanımı :
Sefditoren pivoksil 200 mg alan yaşlı ve genç hastalar arasında, etkinlik ve güvenirlikte
klinik olarak anlamlı farklılıklar gözlenmemiştir. Normal (yaşlarına göre) böbrek fonksiyonu olan geriatrik hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

Bu ilacın önemli miktarda, böbrekten atıldığı bilinmektedir ve bu ilaca karşı toksik reaksiyon
riski, böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda daha fazla olabilir. Yaşlı hastaların böbrek fonksiyonunda azalma olasılığı daha çok olduğundan, doz seçiminde dikkatli olunmalıdır ve
böbrek fonksiyonunun izlenmesi yararlı olabilir (bakınız KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU).

Yan etkiler/Advers etkiler:

Gastrointestinal yan etkilerden diyare, bulantı, karın ağrısı, dispepsi, kusma semptomları
görülebilir ayrıca nadiren vaginal monoliazis ve baş ağrısı bildirilmiştir çok daha nadir olarak
günde iki kez 200 mg veya 400 mg sefditoren pivoksil alan hastaların < % 1- >% 0.1'inde
alerjik reaksiyon, anoreksi, asteni, pıhtılaşma zamanında uzama, konstipasyon, sersemlik, ağız
kuruluğu, ateş, gastrit, hiperglisemi, uykusuzluk, lökopeni, karaciğer fonksiyon testi
anomalisi, miyalji, sinirlilik, oral moniliazis, ağrı, periferik ödem, farenjit, psödomembranöz
kolit, kaşıntı, döküntü, rinit, sinüzit, somnolans, stomatit, terleme, tat bozukluğu,
trombositemi, sık idrar yapma, ürtiker, vajinit ve kilo kaybı şeklinde yan etkiler görülmüştür.

İlaç etkileşimleri:

Antasidler ve H2-reseptör antagonistleri : Sefditoren pivoksilin magnezyum ve aluminyum
içeren antasidlerle birlikte kullanılması ilacın absorbsiyonunu azaltacağından önerilmez.
Aynı etkileşim H2 reseptör antagonistleri ile de meydana geldiğinden sefditoren pivoksilin H2
reseptör antagonistleriyle birlikte verilmesi önerilmez.
Probenesid : Diğer β-laktam antibiyotiklerle olduğu gibi, probenesidin sefditoren pivoksil ile
birlikte verilmesi sefditorenin plazma düzeylerinde artışla sonuçlanmıştır;
Oral kontraseptifler : Sefditoren pivoksilin çoklu dozlarının oral kontraseptiflerin östrojen
komponenti olan etinil östradiolün farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur.
İlaç / Laboratuar testi etkileşmeleri :
Sefalosporinlerin bazen, pozitif direkt Coombs testine yol açtığı bilinmektedir. Bakır
indirgeme testleri ile idrarda yalancı pozitif glukoz reaksiyonu görülebilir, fakat enzim tabanlı testlerle glukozüri gözükmez.

Kullanım şekli ve dozu:

SPECTRACEF 200 mg FİLM TABLET, aşağıdaki infeksiyonlarda günde iki kez olarak
yemeklerle tercihan yağlı yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Böbrek yetmezliği olan hastalar
• Hafif böbrek bozukluğu olan (CLCR: 50-80 mL/dak/1,73m2) hastalar için doz ayarlaması
gerekmez.
• Orta derecede böbrek bozukluğu olan hastalara (CLCR: 30-49 mL/dak/1,73 m2) günde iki
kez 200 mg 'dan fazlasının uygulanmaması ,
• Ağır böbrek bozukluğu olanlara günde 200 mg dan (CLCR: < 30 ml/dak/1,73 m2)
fazlasının uygulanmaması önerilir.
Son dönem böbrek hastalığı olanlarda uygun doz belirlenmemiştir.
Karaciğer hastalığı olan hastalar
Hafif veya orta derecede karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez
(Child-Pugh Sınıf A ve B). Ağır karaciğer bozukluğu olan hastlarda (Child-Pugh Sınıf C),
sefditorenin farmakokinetiği incelenmemiştir.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ :
İnsanda sefditoren pivoksilin doz aşımıyla ilgili bilgi yoktur. Ancak, diğer β-laktam
antibiyotiklerle, doz aşımını takip eden advers etkiler bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık,
diyare ve konvülsiyonlar olmuştur. Hemodiyaliz, sefditorenin vücuttan uzaklaştırılmasına,
özellikle böbrek fonksiyonu kısıtlı olanlarda yardımcı olabilir (4 saat hemodiyalizi takiben
plazma konsantrasyonlarında % 30 azalma). Doz aşımı semptomatik olarak tedavi edilir ve
gerektiğinde destekleyici önlemler alınır.

İthalatçı Firma:

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 354 18 00
Email: info@abdiibrahim.com.tr

Spectracef 200 Mg 20 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.5.2018)

Spectracef 200 Mg 20 Tablet

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Sefditoren Pivoksil


Barkod Numarası: 8699704092583

İlaç Fiyatı: 84,21 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kore Şehitleri Cad. No:19 Zincirlikuyu - İSTANBUL
Telefon: (212) 354 18 00
Email: info@abdiibrahim.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.