Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Iopamiro 300 30 Ml 1 Flakon

Çeşitli İlaçlar » Kontrast Medya » X-RAY Kontrast Medya, İyotlu » Nephro Tropic, Water Soluble, Low osmolor X-ray kontrast medya » Iopamidol

Formülü:

100 ml solüsyon içinde;

Iopamiro 150: İopamidol, 30.6 g; Trometamol, 100 mg; Kalsiyum disodyum EDTA (6H2O), 19.5 mg ; HCl pH:7.1 için yaklaşık, 60 mg ; İnjeksiyonluk su (k.m.), 100 ml

Iopamiro 200: İopamidol, 40.8 g; Trometamol, 100 mg; Kalsiyum disodyum EDTA (6H2O), 26 mg ; HCl pH:7.1 için yaklaşık, 60 mg ; İnjeksiyonluk su (k.m.), 100 ml

Iopamiro 300: İopamidol, 61.2 g; Trometamol, 100 mg; Kalsiyum disodyum EDTA (6H2O), 39 mg ; HCl pH:7.1 için yaklaşık, 60 mg ; İnjeksiyonluk su (k.m.), 100 ml

Iopamiro 370: İopamidol, 75.5 g; Trometamol, 100 mg; Kalsiyum disodyum EDTA (6H2O), 48 mg ; HCl pH:7.1 için yaklaşık, 60 mg ; İnjeksiyonluk su (k.m.), 100 ml

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

-NÖRORADYOLOJİ: Myelografi, sisternografi ve ventrikülografi.

-ANJİYOGRAFİ: Serebral arteriografi, koroner arteriografi, torasik aortografi, abdominal aortografi, anjiyokardiografi, selektif visseral arteriografi, periferik
arteriografi, venografi, digital sabtrakşın anjiyografi (DSA), serebral arterlerin DSA'sı, periferik arterlerin DSA'sı, abdominal arterlerin DSA'sı.
-ÜROGRAFİ: İntravenöz ürografi.
-CT SKANNING'de kontrast artırma.
-MAFSAL GRAFİSİ, FİSTÜLOGRAFİ.
Iopamiro® 150 pediatrik radyolojide ve digital sabtrakşın anjiyografide kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Waldenström makroglobulinemisi, multiple myeloma, ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarındaki muhtemel istisnalar dışında Iopamiro® kullanımı için belirli veya mutlak bir kontrendikasyon yoktur.

Uyarılar/Önlemler:

Genel Uyarılar:
Organik iyod bileşiklerinin kullanılması istenmeyen yan etkilere ve ilaç şoku veya anaflaksi belirtilerine sebep olabilir. Belirtiler bulantı, kusma, yaygın eritem, genel sıcaklık hissi, baş ağrısı, nezle, larinks ödemi, ateş, terleme, asteni, baş dönmesi, solukluk, dispne ve orta derecede hipotansiyondur. Muhtelif döküntüler veya yaygın kabarcık şeklinde cilt reaksiyonu olabilir. Kardiovasküler sistemle ilgili periferik vazodilatasyon ile aşikar hipotansiyon, taşikardi, dispne, ajitasyon, siyanoz ve şuur kaybı gibi acil tedaviyi gerektiren daha ciddi reaksiyonlar görülebilir. Bu sebeplerle organik iyodlu kontrastların kullanılması, kardiovasküler, üriner veya hepatobilier sistemde mevcut patolojiye özel dikkat gösterilerek tespit edilen hastanın klinik durumunun, teşhis yönteminin uygulanmasını kesin olarak gerektirdiği vakalarla sınırlandırılmalıdır. Özellikle kardioanjiyografik muameleler için kontrast madde sadece acil yoğun bakım ekibi bulunan hastane veya klinikte ve uygun kimseler tarafından kullanılmalıdır. İyodlu kontrast madde kullanımını gerektiren, daha genel diğer teşhis prosedürlerinin yapıldığı devlet kuruluşları ve özel muayenehanelerde böyle muayene yapılırken bir kaza anında her zaman bütün alet ve ilaçların bulundurulması gerektiğini tecrübeler göstermiştir; ambu balon, oksijen tüpü, antihistaminikler, vazopressör ilaçlar, kortizon ve benzerleri. İntrakardiyak veya koroner arteriografi sırasında seyrek olarak ventriküler aritmi meydana gelebilir. Kontrast madde solüsyonuna diğer ilaçları kesinlikle karıştırmayınız. Küçük çocukların ve emzikte bebeklerin muayenesinde hipertonik kontrast solüsyonu tatbik etmeden önce sıvı alımını kısıtlamayınız; keza herhangi bir su ve elektrolit dengesizliği varsa düzeltiniz. Radyoaktif iyod cihazı ile tiroid muayenesi için programlanmış hastalarda iyodlu kontrast madde verilmesinden sonra, böbrekler yoluyla elimine edilinceye kadar tiroid bezinden iyod alımının günlerce (bazen iki haftaya kadar) azalabileceği hatırlanmalıdır. İlaç, hipertiroidizmli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Iopamiro® solüsyonunu kuvvetli ışıktan koruyunuz. İstisnai olarak Iopamiro® solüsyonunda kristalizasyon olayı olabilir. Böyle bir olaya kabın hatalı olması veya zedelenmesinin sebep olduğu ispat edilmiştir ve bu sebepten bu halde ilaç kullanılmamalıdır. Şişe bir defa açılınca derhal kullanılmalıdır. Kontrast maddenin artan kısmı mutlaka atılmalıdır.

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI:
Iopamiro® hamile bayanlarda yalnızca prosedürün doktor tarafından gerekli görüldüğü durumlarda kullanılmalıdır.

ARAÇ VE MAKİNE KULLANMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
Iopamiro®'nun araç ve makine kullanma üzerindeki etkisi bilinmemektedir.

NÖRORADYOLOJİDE:
Beyin omurilik sıvısı blokajı halinde tatbik edilen kontrast solüsyonun mümkün olduğu kadar çoğunu geri alınız. Organik iyod kontrastların kullanılması (Iopamiro® dahil) epilepsi hikayesi olan hastalar için kontrendike olabilir. Keza beyin omurilik sıvısında kan bulunması Iopamiro® kullanılması için kontrendikasyondur; böyle vakalarda operatör hasta için muhtemel tehlikeye karşılık, teşhis işlemine olan ihtiyacı dikkatle değerlendirmelidir.

Antikonvülsan ilaçla tedavi edilen hastalar, prosedürden önce ve sonra bu tedaviye mutlaka devam etmelidir. Muayene esnasında konvülsiyon husule gelirse i.v. diazepam veya sodyum fenobarbital yapılır. Konvülsiyon eşiğini düşürdüklerinden dolayı nöroleptiklerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Aynı sakınca analjezikler, antiemetikler, antihistaminikler ve fenotiyazin grubu sedatifler için de geçerlidir. Bu gibi ilaçlarla tedavi kontrast madde tatbikinden en az 48 saat önce durdurulmalı ve 12 saat geçmeden önce de yeniden başlanmamalıdır.

ANJİYOGRAFİDE:
Anjiyokardiografik tetkik yapılan hastalarda sağ kalbin ve pulmoner dolanımın durumuna özellikle dikkat edilmelidir; sağ kalp yetmezliği ve pulmoner hipertansiyon organik iyod solüsyonu enjekte edilince bradikardi ve sistemik hipertansiyonu davet edebilir. Pediatrik röntgenolojide, pulmoner hipertansiyon ve bozulmuş kalp fonksiyonlu siyanotik yeni doğmuşta, sağ kalp odacığına kontrast enjekte edileceği zaman çok dikkatli olunmalıdır. Aortik kavsin muayenesinde enjektör pompasından aortanın brakiosefalik dalına intikal edecek fazla basınç sebebiyle husule gelebilen hipotansiyon, bradikardi ve merkezi sinir sistemi zedelenmesinden kaçınmak için kataterin ucu dikkatle yönlendirilmelidir. Aynı şekilde abdominal aortografide pompadan fazla basınç, böbrek enfarktüsüne, omurilik zedelenmesine, retroperitoneal kanamaya ve bağırsak enfarktüs ve nekrozuna sebep olabilir. Periferik arteriografide Iopamiro® 370 ilgili kol ve bacakta bazen ağrılı reaksiyona sebep olabilir; bu Iopamiro® 300 gibi daha hafif solüsyonlarla genellikle olmaz.

Netice olarak, noniyonik kontrast maddelerin özelliği normal fizyolojik fonksiyonlara fevkalade az dokunmasıdır. Bunun sonucu olarak noniyonik kontrast maddeler iyonik maddelerden daha az in vitro antikoagülan etkinliğe sahiptir. Damar kataterizasyonu yapacak tıbbi personel bundan haberdar olmalı ve anjiyografik tekniğe ve katater akımına çok dikkat ederek prosedüre bağlı tromboz ve emboli riskini böylece en aza indirmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

NÖRORADYOLOJİDE:
Klinik çalışmalar hastaların büyük çoğunluğunun Iopamiro®'yu hem genel zararsızlık yönünden ve hem de özellikle merkezi sinir sistemi tahammülü bakımından iyi tolere ettiklerini göstermiştir. Bildirilen yan etkiler içinde baş ağrısı (bazen geç başlar), bulantı, kusma, enjeksiyon tarafında ağrı genellikle hafif ve kısa sürelidir; nadiren veya hakikaten istisnai olarak hastalarda baş dönmesi, ense sertliği, bel ağrısı veya siyatalji husule gelebilir. Siyatalji ekseri evvelce mevcut bir semptomun şiddetlenmesi şeklindedir. Ateş, birkaç vakada bildirilmiştir. İstisnai vakalarda verilen Iopamiro® ile adale spazmı veya jeneralize konvülsiyon husule gelebilir, bu bazen tespit edilmiş bir epilepsinin tekrarlanması veya nöroleptik ilaçların kazai aşırı dozuna bağlı olabilir. Çok az vakada geçici mental konfüzyon bildirilmiştir.

ANJİYOGRAFİDE:
Iopamiro®'nun serebral anjiyografi kontrastı olarak kullanımı genellikle hafif ve kısa süreli yan etkilere sebep olabilir. Hastaların çoğu, yüz ve ensede bir sıcaklık hissi bildirirler; bazıları, baş ağrısından şikayet eder. Iopamiro® verilince oldukça sık görülen kardiovasküler reaksiyon sistemik hipotansiyonla birlikte bradikardidir. Bu reaksiyon geçicidir ve tedaviyi gerektirmez. Hastada evvelce mevcut patolojinin doğrudan komplikasyonu olarak ciddi nörolojik lezyon ortaya çıkabilir. Bu reaksiyonlar muhteliftir ve tonoklonik konvülsiyonlar, afazi, bayılma, geçici görme alanı daralması, hemiparezi ve koma olabilir. Araştırmanın tipi ile ilişkili olarak risk rastlantısı; ileri arterioskleroz, hipertansiyon, kalp yetmezliği, büyük sistemik hastalıklar ve yeni geçirilmiş serebral emboli ve tromboz gibi durumlarda artabilir.

ÜROGRAFİDE:
Genel uyarılar paragrafında bahsedilen yan etkiler, intravenöz ürografide ortaya çıkabilir.

ARTROGRAFİ ve FİSTÜLOGRAFİDE:
Artrografi ve fistülografi vakalarında bildirilen reaksiyonlar, genellikle mevcut doku enflamasyonuna eklenen tahriş belirtilerine aittir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ

İlaç etkileşimleri:

Başka ilaçlarla kesinlikle karıştırmayınız.

Iopamiro® diğer iyodlu kontrast maddelerde olduğu gibi bakır ihtiva eden (örneğin; pirinç) madeni satıhlarla karşılıklı etkileşebilir, bu sebeple ilacın böyle bir satıhla doğrudan temasına sebep olacak teçhizatın kullanılmasından kaçınılmalıdır.

Iopamiro®, tiroid bezinin iyod alımını iki haftaya kadar azaltabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

NÖRORADYOLOJIKonsantrasyon(iyod mg/ml)Tavsiye edilen doz (ml)Myeloradikkülografi200-3005-15Sistenografi ve ventrikülografi200-3003-15ANJIYOGRAFI Konsantrasyon (iyod mg/ml)Tavsiye edilen doz (ml)Serebral arteriografi3005-10 bolusKroner arteriografi3708-15 bolusTorasik aortografi3701.0-1.2/kgAbdominal aortografi 3701.0-1.2/kg Anjiyokardiografi3701.0-1.2/kgSelektif visseral arteriografi300-370Muayeneye göre Periferik arteriografi 300-37040-50Digital sabstrakşın anjiyografi 150-370Muayeneye göreVenografi30030-50

ÜROGRAFİDE:
Iopamiro® 300 ve 370 kullanılmalıdır; bu tip muayene için tavsiye edilen doz 30-50 ml'dir. Noniyonik ajan tarafından husule getirilen az şiddette osmotik diüresis, Iopamiro® 370'i yeni doğanlar için ve ciddi böbrek yetmezliği olanlarda özellikle elverişli kılar. Yeni kontrast madde önemli böbrek yetmezliği olan hastalarda bile teşhis yönünden nefrolojide kullanışlıdır.

CT incelemesinde kontrast artırıcı:Konsantrasyon (iyod mg/ml) 300-370, Tavsiye edilen doz (ml)0.5-2.0/kg
Artrografi : Konsantrasyon (iyod mg/ml)300, Tavsiye edilen doz (ml) Muayeneye göre
Fistülografi: Konsantrasyon (iyod mg/ml)300, Tavsiye edilen doz (ml) Muayeneye göre

DOZ AŞIMI
Doz aşımının tedavisinde bütün hayati fonksiyonların desteklenmesi, hastayı hidrate ederken kontrast maddenin eliminasyonu esastır.

Atc Kodu:

V08AB04

İthalatçı Firma:

Gürel İlaç Ticaret A.Ş.
Telefon:

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Iopamiro 300 30 Ml 1 Flakon Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:10.2.2023)

Iopamiro 300 30 Ml 1 Flakon

İlaç Fotoğrafı: Iopamiro 300 30 Ml 1 Flakon

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
E-Reçete: Pasif

Etken Maddesi: Iopamidol


Barkod Numarası: 8699564772212

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

Referans Fiyatı: 6,45 Euro 

Referans fiyatı ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatı ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatı referans fiyatından farklı olabilir.

Referans Fiyatı: 168,31 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Gürel İlaç Ticaret A.Ş.

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.