Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nitroderm Tts 10 30 Flaster

Kalp Damar Sistemi » Kalp İlaçları » Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler » Organik Nitratlar » Gliseril Trinitrat

Formülü:

Bir Transdermal Tedavi Sistemi (TTS) 25 mg nitrogliserin içerir.
Nitroderm TTS, deriye uygulandıktan sonra, salınma membranından sürekli olarak
nitrogliserin salınacak şekilde hazırlanmış çok katlı düz bir sistemdir. Deri geçirgenliği
aşırı derecede yüksek olan hastalarda salınma membranı, ilaç rezervuarından
nitrogliserin salınmasını sınırlandırır. Aktif madde deriye nüfuz eder ve önerilen
uygulama süresince, nispeten sabit konsantrasyonlarda direkt olarak sistemik dolaşıma geçer.
Nitrogliserin miktarı 25 mg
Temas yüzeyi 10 cm2
Yazılar(sırtında) CG DOD
Salınma tabakasının rengi Beyazımsı-sarımsı
Ürün adında kullanılan rakam (TTS 5), sistemden 24 saat içerisinde salıverilen nitrogliserinin nominal miktarını (mg olarak) göstermektedir.
Her sistemde geri kalan nitrogliserin ilaç rezervuarı görevini görür ve normal kullanımda
salınmaz. Örneğin, 12 saat sonra başlangıçtaki nitrogliserin miktarının % 10 u
sistemden salınmış olacaktır. Nitrogliserin Nitroderm TTS den cm2 başına sabit bir
oranda salındığından, uygulanan doz ilacın salıverildiği alanın yüzölçümüyle orantılıdır.
İn vivo olarak nitrogliserin salıverilmesinin nominal hızı, saatte yaklaşık 20-25
µg/cm2'dir. Nitroderm TTS'in kesiti aşağıdaki şekilde görülmektedir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Angina Pektoris : Tek başına veya bir beta-bloker ile ve/veya kalsiyum antagonistleri
gibi diğer antianginal ilaçlar ile birlikte kullanılır.
Konjestif Kalp Yetmezliği : Dijital veya diğer pozitif-inotrop ilaçlar ve diüretikler ile
geleneksel tedaviye yeterli cevap vermeyen hastalarda ek tedavi olarak kullanılır.
Flebitin ve ekstravazasyonun önlenmesi: İki gün veya daha uzun sürmesi beklenen tedavilerde ve düşük dozda heparin ile tedavinin olmadığı durumlarda, intravenöz sıvı ve ilaçların venöz kanülasyonunda sekonder olarak gelişebilecek flebitin ve ekstravazasyonun profilaktik tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Nitrogliserin ve benzeri organik nitrat bileşiklerine karşı bilinen aşırı duyarlığı olanlarda.
Belirgin hipotansiyonun eşlik ettiği akut dolaşım yetmezliği (şok, kollaps durumları).
İntrakraniyel basıncın artması ile ilgili durumlar. Obstrüksiyona bağlı miyokard
yetmezliği (örneğin, aortik veya mitral stenoz veya konstriktif perikardit olduğunda).
Nitroderm TTS, Viagra (sildenafil) ile birlikte kullanılmamalıdır. Çünkü sildenafil
Nitroderm TTS' in vazodilatör etkilerini artırabilir ve şiddetli hipotansiyon oluşabilir.

Uyarılar/Önlemler:

Diğer nitrat preparatları ile olduğu gibi, uzun süre tedavi gören hastaya başka bir ilaç
uygulanacak ise, nitrogliserin dozu yavaş yavaş azaltılırken diğer tedavi başlatılmalıdır.
Nitroderm TTS, kardioversiyon veya DC defibrilasyonundan ve diatermi tedavisinden
önce çıkarılmalıdır. Yeni geçirilmiş miyokard enfarktüsü veya akut kalp yetmezliği
durumlarında, Nitroderm TTS ile tedavi ancak sıkı tıbbi gözetim ve/veya hemodinamik
kontrol altında sürdürülmelidir.
Hipoksemi : Şiddetli anemi nedeniyle arteriyel hipoksemi gelişmiş olan hastalarda,
nitrogliserin biyotransformasyonunun azalmış olması nedeniyle dikkatli olmak gerekir.
Bunun gibi akciğer hastalığı veya iskemik kalp hastalığı nedeniyle hipoksemi ve
ventilasyon/perfüzyon dengesi bozukluğu mevcut olan hastalarda da dikkat gerekir.
Angina pektoris, miyokard enfarktüsü veya serebral iskemi vakalarında küçük hava
yollarıyla ilgili anormalliklere (ve özellikle de alveoler hipoksiye) sık rastlanır. Bu
koşullar altında akciğerlerde perfüzyonun, alveoler hipoksi bölgelerinden daha iyi
ventile olan akciğer bölgelerine kaydırılmasına yönelik bir vazokonstriksiyon gelişir.
Güçlü bir vazodilatör olması nedeniyle nitrogliserin, bu koruyucu vazokonstriksiyonu
ortadan kaldırarak kötü ventile olan bölgelerdeki perfüzyonun artmasına,
ventilasyon/perfüzyon dengesizliğinin şiddetlenmesine ve arterlerdeki kısmi oksijen
basıncının daha da azalmasına yol açar.
Hipertrofik kardiyomiyopati : Nitrat tedavisi, hipertrofik kardiyomiyopatinin neden olduğu
anginayı şiddetlendirebilir.
Angina artışı : Plasterin çıkarıldığı dönemlerde angina krizleri sıklığında artma olasılığı
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda, beraberinde anti-anginal tedavi
gerekebilir.
Sublingual nitrogliserine tolerans : Nitrogliserinin transdermal sistemine karşı tolerans
geliştiğinde, sublingual nitrogliserinin egzersiz toleransına etkisi kısmen azalabilir.
Flebitin önlenmesinde Nitroderm TTS 5 kullanılması : İnfüzyon yeri düzenli aralıklarla
kontrol edilmeli, flebit geliştiğinde gereken tedavi yapılmalıdır.
Gebelik ve emzirme
Herhangi bir ilaç tedavisinde olduğu gibi Nitroderm TTS de, özellikle ilk üç aylık
dönemde olmak üzere gebelik esnasında dikkatle kullanılmalıdır.
Aktif maddenin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Tedavinin anneye
sağlayacağı faydalar, çocukta neden olabileceği risklerle birlikte değerlendirilmelidir.
Araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkileri
Nitroderm TTS, özellikle tedavinin başlangıcında olmak üzere hastanın araç ya da makine kullanma sırasındaki reaksiyonlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Merkezi Sinir Sistemi :
Diğer nitrat preparatları gibi, Nitroderm TTS de sıklıkla serebral vazodilatasyona bağlı
ve doza bağımlı olan baş ağrısına neden olabilir. Bu tür baş ağrıları, genellikle tedaviye devam edilmesini takiben birkaç gün sonra geçer. Aralıklı tedavi sırasında kalıcı baş
ağrıları olasılığı dikkate alınmalıdır. Gerektiğinde, hafif analjezikler ile tedavi edilmelidir.
Eğer baş ağrısı bu tür bir tedavi ile geçmezse, nitrogliserinin dozu azaltılmalı veya
Nitroderm TTS tedavisi kesilmelidir.
Deri :
Uygulama yerinde, arasıra hafif lokal kaşıntı veya yanma hissi ile birlikte veya tek
başına deride kızarıklık ve alerjik kontakt dermatit oluşabilir. Sistem deri üzerinden
uzaklaştırıldıktan sonra, deri üzerindeki hafif bir kızarıklık genellikle birkaç saat içinde
kaybolur. Lokal iritasyonu önlemek için uygulama yeri düzenli olarak değiştirilmelidir.
Kardiyovasküler sistem :
Ender olarak, muhtemelen refleks taşikardi ile ilgili olarak yüzde kızarıklık, sersemlik,
halsizlik hissi veya baş dönmesi ve postural hipotansiyon bildirilmiştir. Kalp atım
hızında reflekse bağlı hafif artış, gerekirse bir beta-bloker ile kombine tedavi yapılarak
önlenebilir.
Gastrointestinal kanal :
Ender olarak bulantı ve kusma görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Diğer vazodilatörler, kalsiyum antagonistleri, ACE inhibitörleri, beta blokerler,
diüretikler, antihipertansifler, trisiklik antidepresanlar ve majör trankilizanlar ile birlikte tedavi ve alkol tüketimi, Nitroderm TTS'in kan basıncını düşürücü etkisini artırabilir.
Dihidroergotaminle birlikte Nitroderm TTS kullanılması, dihidroergotamin
biyoyararlanımını artırabilir. Koroner arter hastalığı vakalarında bu noktaya özellikle
dikkat etmek gerekir; çünkü dihidroergotamin, nitrogliserinin etkisini antagonize eder ve
koroner vazokonstriksiyona yol açabilir.
Asetilsalisilik asit ve nonsteroidal antienflamatuvar ilaç kullanımının Nitroderm TTS'e alınan terapötik cevabı azaltabileceği şeklinde olasılık, kesinlikle unutulmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Genel kurallar
Nitroderm TTS, akut angina pektoris ataklarının acil tedavisinde kullanılmaz; bu
durumlarda çabuk etkili nitrat preparatları kullanılmalıdır.
Nitrat preparatlarına cevap hastadan hastaya değişir; en düşük etkili doz
belirlenmelidir. Lokal iritasyonu önlemek için uygulama yeri düzenli olarak
değiştirilmelidir.
Nitroderm TTS ve diğer transdermal sistemler de dahil, uzun etkili nitratların sürekli
veya sık sık kullanımı sırasında tolerans gelişebilir veya terapötik etkide azalma
görülebilir. Tolerans gelişimini önlemek için her 24 saatte bir, genellikle gece, sistemin
kullanımına 8-12 saat süreyle ara verilmesi önerilmektedir. Hastaların çoğunda bu tür
aralıklı tedavinin sürekli tedaviden daha etkili olduğu saptanmıştır. Uzun süreli tedaviye
klinik olarak yanıt veren hastalarda Nitroderm TTS' in devamlı kullanılması uygun
olabilir.
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlarda
kullanılır.
Angina pektoris
Tedaviye günde bir Nitroderm TTS 5 ile başlanmalıdır. Daha sonra klinik cevaba göre
bu doz kademeli olarak; günde bir Nitroderm TTS 10 (normal idame dozu), veya günde iki Nitroderm TTS 10' a kadar yükseltilebilir.
Konjestif kalp yetmezliği
Tedaviye hastanede başlanması ve hastanın hemodinamik durumunun izlenmesi
önerilir; tedavi, gerekli idame dozu saptanıncaya kadar hastanede sürdürülmelidir.
Optimum tedavi dozu, alınan klinik cevap ve karşılaşılan yan etkiler doğrultusunda, kan
basıncında düşme ve taşikardi gibi aşırı doz belirtileri dikkatle izlenerek saptanmalıdır.
Flebitin ve ekstravazasyonun önlenmesi
Bir Nitroderm TTS 5 intravenöz uygulama yerinin yakınına, kanulasyonun dış tarafına
uygulanmalıdır. Sistemin hergün değiştirilmesi önerilir. Ancak çalışmaların birinde
sistem, her 3-4 günde bir değiştirilmiş ve etki sağlanmıştır. İntravenöz tedavi sona
erdiğinde, Nitroderm TTS tedavisi de durdurulmalıdır.
Yaşlılarda kullanım
Yaşlılarda kullanımla ilgili herhangi bir özel bilgi mevcut değildir; ancak yaşlılarda
dozajın ayarlanmasının gerektiğini düşündüren herhangi bir bulgu yoktur.
Çocuklarda kullanım
Nitroderm TTS'in çocuklardaki etkileri konusunda yeterli bilgi olmadığından sistemin bu
yaş grubunda kullanılması önerilmez.
Kullanma Talimatı
Hangi dozda ve kaç adet kullanılacağı, hastanın durumuna göre doktor tarafından
belirlenir. Nitroderm TTS' in herbiri ayrı bir zarf içinde bulunur. Zarfta, sistemin dışarı
çıkarılmasını kolaylaştırmak üzere işaretlenmiş bir kenar vardır. Yapışkan yüzü beyaz,
koruyucu bir tabaka ile kaplıdır.
1. Nitroderm TTS derinin sağlıklı, kılsız, kremsiz ve yağsız bir yerine uygulanmalıdır.
Bütün yapışkan plasterler gibi, Nitroderm TTS de nemli veya temiz olmayan cilde iyi
bir şekilde yapışmayabilir. Bu nedenle, sistemi uygulamadan önce cildin temiz ve
kuru olması önemlidir.
2. Nitroderm TTS' in uygulanması :
a) Aluminyum zarfı işaretli yerinden yırtarak Nitroderm TTS' i çıkarınız.
b) Açma tırnakçığından başlayarak koruyucu beyaz tabakayı dikkatle ayırınız.
Yapışkan yüzeye dokunmayınız.
c) Plasterin yapışkan tarafını, gövdeniz veya kolunuzun yukarı kısmında seçtiğiniz
deri bölgesine avuç içinizle sıkıca bastırıp bu şekilde 10-20 saniye kadar tutunuz.
Özellikle kenarlarının iyi yapışmasından emin olunuz. Yapıştırdıktan sonra tekrar
çekerek yapışmasını kontrol etmeyiniz.
3. Doktorunuzun tarif ettiği süre sonunda plasteri çıkarınız ve yapışkan kenarı içeride
kalacak şekilde ikiye katlayınız. Plasteri asla kesmeyiniz veya yırtmayınız.
Çocukların ulaşamayacaklarına emin olduğunuz bir şekilde atınız. Derinin üzerinde
kalan yapışkan artıkları alkol ile temizlenebilir.
4. Yeni bir plasteri derinizin farklı bir bölgesine yapıştırınız. Derinin aynı yerine ikinci
kez uygulama yapabilmek için birkaç gün geçmesini bekleyiniz.
Nitroderm TTS' i doğru zamanda değiştirmeyi unutursanız, hatırladığınız zaman hemen
değiştiriniz ve bir sonraki plasteri doğru zamanda uygulayınız.
Plaster doğru bir şekilde uygulanırsa banyo, yüzme, duş veya egzersiz esnasında
etkilenmez. Plaster herhangi bir şekilde yerinden çıkarsa atınız ve yeni bir plaster
uygulayınız. Bir sonraki plasteri normal zamanında uygulayınız.
DOZ AŞIMI
Belirtiler
Yüksek dozda nitrogliserin şiddetli hipotansiyon ve refleks taşikardiye veya kollaps ve
bayılmaya neden olabilir. Ayrıca, kazara aşırı doz nitrogliserin alınımını takiben
methemoglobinemi görüldüğü bildirilmiştir. Bununla birlikte, Nitroderm TTS' in salınma
membranı aşırı doz olasılığını azaltır.
Tedavisi
Nitroderm TTS'in nitrat etkisi, basit bir şekilde, sistem(ler)in vücuttan uzaklaştırılmasıyla hızla sona erdirilebilir. Hipotansiyon veya kollapsı gösteren herhangi bir belirti oluştuğunda hastanın bacakları yukarı kaldırılarak ve eğer gerekirse bir bantla sarılarak giderilebilir.

İthalatçı Firma:

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş.
Telefon: (212) 279 89 00

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Nitroderm Tts 10 30 Flaster Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Nitroderm Tts 10 30 Flaster

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Nitrogliserin


Barkod Numarası: 8681428810499

İlaç Fiyatı: 22,19 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş. Logosu

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş.

Büyükdere Cd.N:215 Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 89 00

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.