Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Prograf 5 Mg 50 Kapsül

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » İmmünsupresif Ajanlar » Kalsinörin İnhibitörleri » Takrolimus

Formülü:

Her kapsülde 1 mg takrolimus bulunur.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Prograf, allojenik karaciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalar ile konvansiyonel immünosupresif tedavilere dirençli olan karaciğer ve böbrek nakli uygulanan hastalarda organ reddinin önlenmesinin primer immünosupresyonunda kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Prograf; takrolimusa'a diğer makrolit immünosupresiflere ya da bileşiminde bulunan diğer maddelere aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalarda kullanılmalıdır. gebelerde kullnaımı kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Prograf tedavisinin başlamasına ve uygulanan immünsupresif tedavide değişiklik yapılmasına sadece immünosupresif tedavi ve organ nakli uygulanmış hastaların tedavisinde uzmanlaşmış hekimler karar vermelidir.
Kan basıncı, EKG, hastanın görme durumu, kan şekeri, potasyum ve diğer elektrolit konsantrasyonları, kreatinin, BUN, tam kan, pıhtılaşma parametreleri ve karaciğer fonksiyon testleri her hastada düzenli olarak izlenmelidir. Bu ölçümlerde klinik olarak anlamlı değişiklikler gözlenirse, takrolimus dozu gözden geçirilmelidir. Sık aralıklarla böbrek fonksiyon testleri uygulanmalıdır. Özellikle transplantasyon sonrası ilk günlerde idrar çıkışının takip edilmesi gerekir. Gerekirse doz ayarlanmalıdır.
Prograf tedavisi uygulanan kişilerde farklı nörolojik bozukluklar ve merkezi sinir sistemi bozuklukları bildirilmiştir. Takrolimus kullanımı ile, özellikle sabit kan konsantrasyonları önerilenden daha yüksek olan çocuklarda ventriküler hipertrofi, septal hipertrofi ve kardiyomiyopati bildirilmiştir. Bunlar ilacın dozunun azaltılması veya ilaç kullanımının kesilmesi ile geri dönüşümlü olan bozukluklardır. Önceden mevcut kalp hastalığı, kortikosteroid kullanımı, hipertansiyon, karaciğer veya böbrek yetmezliği, enfeksiyonlar, sıvı yüklenmesi ve ödem bu tabloya yol açan etkenlerdir.
Diğer güçlü immünsupresif bileşiklerde olduğu gibi, Prograf uygulanan hastalarda da Ebstein-Barr Virüsü(EBV) ile ilişkili lenfoproliferatif bozukluklar gelişebildiği bildirilmiştir. Prograf tedavisine geçilen hastalarda beraberinde anti-lenfosit tedavi uygulanmamalıdır. Malignite gelişme riski nedeniyle, güneş altında uzun süreler geçiren veya başka bir şekilde ultraviyole ışınlarına maruz kalan hastalar koruyucu bir güneş kremi kullanmalıdır.
Prograf, siklosporin ile birlikte uygulanmamalıdır.
Bazı bulgular, böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda daha düşük dozların kullanılmasının gerektiğini göstermektedir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Altta yatan ciddi bir hastalığın varlığı ve başka ilaçların kullanımı nedeniyle, immünosupresif ilaç kullanımı sırasında yan etkilerin saptanması güçtür. Aşağıda bildirilen sistemlere ve sıklıklara göre belirtilmiştir.Kardiyovasküler sistem:Sık: HipertansiyonSeyrek: Angina pectoris, taşikardi, effüzyon (perikardiyal veya plevral)Nadir: Hipotansiyon, EKG anormalikleri, (atrial/ventriküler fibrilasyon ve kardiyak arrest dahil) aritmiler, tromboflebit, hemoraji kalp yetmezliği, kardiyomegali, bradikardi, venriküler ve/veya septal hipertrofi (kardiyomiyopati dahil)İzole vakalarda: Tromboz, emboli, iskemi, infrakt, senkop, perikardit, vasküler hastalıkSinir SistemiSık: Tremor, baş ağrısı, uykusuzluk, persepsiyon bozukluğu, görme bozukluğu,Seyrek: Depresyon, nöropati, sinirlilik, anksiyete, hipertoni, koordinasyon bozukluğu, emosyonel labilite, amnezi, ensefalopati Nadir: Migren, konfüzyon, sersemlik, reflekslerde azalma, somnolans, halisünasyonlar, rüya ve düşünce bozuklukları, ajitasyon, Psikoz, glokom, (çınlama, sağırlık gibi,) kulak rahatsızlıkları, fotofobi,İzole vakalarda: Paralizi, koma, konvülziyon, stupor, (afazi, dizatri gibi) konuşma bozuklukları, retinopati, kortikal körlük, tat duyusunun kaybı BöbreklerSık: Böbrek fonksiyonlarında anormallik, 8kreatinin ve BUN artması gibi)Seyrek: Böbrek dokusunda lezyon Nadir: Diyalize kadar gidebilen böbrek yetmezliği ,proteinüri,hematüri,hidronetrozİzole vakalarda: HUS,glomerülopati Gastro-intestinal sistem/KaraciğerSık: Kabızlık,ishal,bulantıSeyrek: Kolanjit,kusma, karaciğer, fonksiyon testlerinde anormalik,sarılık, kilo ve iştahta değişiklik, (ülser gibi) enflamatuvar bozukluklar,Gi kanal disfonksiyonu Nadir: Karaciğerdokusunda lezyon ,hematemez,ileus,ascites, disfajiİzole vakalarda: Pankreatit,hepatemegali,karaciğer yetmezliği, safra kanalı anomalileriMetabolizma ve elektrolitlerSık: Hiperkalemi,hiperglisemi,hipafosfatemiSeyrek: Diabetes Mellitus, asit-baz dengesi bozuklukları,hipervolemi,amilazda artış,(gut dahil) hiperürisemiNadir: Kan magnezyum, kalsiyum, protein ve sodyum kansantrasyonlarında azalma , kalsiyum, fosfat konsantrasyonlarında artma, dehidrasyon, hiperlipidemi, hiperglisemiİzole vakalarad: Hipermagnezemi, kreatinin fosfokinazda artışKas-iskelet sistemiSeyrek: KramplarNadir: Osteoporozİzole vakalarda: Miyasteni, avasküler kemik nekrozu, artrit,myopatiSolunum sistemiSeyrek: Akciğer fonksiyonlarda bozukluk, atelektaziNadir: Astım İzole vakalarad: Solunum yetmezliği, pulmoner fibrozCiltSeyrek: Alopesi, pruritus, terleme ,döküntü,ışığa duyarlılık Nadir: Jinekomasti,hirsutizm,ürtikerİzole vakalarda: Eritem,(örn. eritema nodosum)Hematolojik/Lenfatik SistemSık: Lökositoz Seyrek: Lökopeni, anemiNadir: Trombositopeni, splenomegali, eozinofili, trombositemiİzole vakalarda: Pıhtılaşma bozuklukları, (pansitopeni dahil) kemik iliği baskılanması , trombotik trombositopenik purpura DiğerSeyrek: Farklı organ ve sistemlerde ödem (MSS,solunum,kardiyovasküler),lokolize ağrı (örn. artraliji,nevraliji,karın ve gögüs ağrısı),asteni, ateşİzole vakalarda: İnkontinans ,prostat,da bozukluk , tiroid ve paratiroid bozukluğuMaligniteİmmünsupresif tedavi sırasında malignitelerin oluştuğu bilinmektedir. Çok ender olarak, trakrolimus tedavisi uygulanan kişilerde (lenfatik ve myeloid sistem,epitel ve mezenkim dokusunda) malign ve benign tümörler gözlendiği bildirilmiştir. Otoimmün hastalıklar Çok ender olarak vaskülit, Lyell Sendromu, Stevens-Jahnson Sendromu gibi otoimmün süreçler bildirilmiştir. Alerjik reaksiyonlarTekrolimus tedavisi uygulanan kişilerde çok nadir olarak alerjik ve anaflaktoid reaksiyonlar gözlenmiştir.EnfeksiyonlarDiğer immünsupresif ilaçlarda olduğu gibi ,takrolimüs kullanımı sırasında da bakteriyel, fungal ve protozoal infeksiyonlarda yatkınlık artar.Daha önceden mevcut olan enfeksiyonlar da alevlenebilir. Hem sepsis gibi yaygın hem de apse, pnömoni gibi lokalize enfeksiyonlar oluşabilir.

İlaç etkileşimleri:

Takrolimusun tam kan/plazma konsantrasyonunu; klotrimazol, flukonazol ve ketokonazol gibi imidazol grubu antimikotik ilaçlar, klaritromisin ve eritromisin gibi makrolit antibiyotikler, danazol, metilprednizolon ve omeprazol'ün artırdığı, rifampisinin ise azalttığı bildirilmiştir.
Amfoterasin B veya ibuprofen ile kombine kullanım durumlarında nefrotoksisitenin arttığı gözlenmiştir.
Prograf ile birlikte uygulandığında siklosporinin yarı ömrü uzar ve ayrıca sinerjistik nefrotoksik etkiler oluşabilir. Bu nedenlerle, siklosporin ve Prografın birlikte kullanımı önerilmez.
Takrolimus temel olarak karaciğerde CYP3A enzim sistemi ile metabolize olduğundan, bu enzimleri inhibe ettiği bilinen bromokriptin, kortizon, dapson, ergotamin, etinilöstradiyol, gestoden, itrakonazol, josamisin, lidokain, mefenitoin, mikonazol, midazolam, nikardipin, nifedipin, nilvadipin, noretindron, kinidin, tamoksifen, (triasetil) oleandomisin ve verapamil gibi maddeler takrolimusun metabolizmasını azaltabilir ve takrolimusun tam kan ve plazma konsantrasyonunun yükselmesine neden olabilir.
Bu enzim sistemini uyardığı bilinen fenobarbital, fenitoin, rifampisin, karbamazepin, metamizol ve izoniyazid gibi ilaçlar isetakrolimusun metabolizmasını hızlandırarak tam kan ve plazma konsantrasyonunun düşmesine neden olabilir.
Bu tür ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda takrolimusun kan konsantrasyonu izlenmeli ve gerekli doz ayarlamaları yapılmalıdır.
Greyfrut suyu CYP3A sistemini etkilediğinden içilmemelidir.
Prograf kortizon ve testosteron metabolizmalarını in vivo olarak inhibe eder ve steroid yapıdaki cinsiyet hormonlarının metabolizması ile etkileştiğinden oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir.
Plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığından, plazma proteinlerine afinitesi yüksek olan oral antikoagülan ve oral antidiyabetik gibi ilaçlarla etkileşebilir.
Prograf tedavisi sırasında, aşılamanın etkisi azalabilir. Canlı attenüe aşılardan sakınılmalıdır.
Nefrotoksik ve nörotoksik olabildikleri bilinen aminoglikozidler, amfoterasin B, giraz inhibitörleri, vankomisin, ko-trimoksazol, non-steroid anti-enflamatuvar ilaçlar, gansiklovir veya asiklovir gibi ilaçlarla birlikte kullanıldığında toksik etkiler artabilir.
Prograf tedavisi sırasında hiperkalemi gözlenebildiğinden ve daha önceden bulunan hiperkalemi artabildiğinden; amilorid, triamteren ve spironolakton gibi potasyum tutucu diüretiklerin kullanımından ve fazla miktarda potasyum alımından kaçınılmalıdır.
Orta derecede yağlı bir yemekle birlikte alındığında Prografın oral biyoyararlanımı ve emilimi belirgin olarak azalır. Bu nedenle, Prograf aç karnına veya yemeklerden en azından 1 saat önce veya 2-3 saat sonra kullanılmalıdır.
Gebelik ve Laktasyonda Kullanım
Prograf gebe kadınlarda kontrendikedir. Takrolimus plasentadan geçer. Bu nedenle, kadınlarda Prograf tedavisine başlamadan önce gebelik olasılığı dışlanmalıdır.
Takrolimus anne sütüne geçtiğinden emzirme önerilmez.

İstenmeyen Etkiler
Kardiyovasküler sistem (hipertansiyon), sinir sistemi (tremor), kreatinin ve BUN artması, kabızlık, hiperkalemi, malignite, otoimmün hastalıklar, alerjik reaksiyonlar ve enfeksiyonlar gibi

Kullanım şekli ve dozu:

Uygulanacak dozlar bireysel gereksinimlere göre ayarlanmalıdır.
Uygulamaya oral yoldan, gerekirse intranazal gastrik tüp yolu ile, başlanır. Günlük dozun ikiye bölünerek uygulanması önerilir. Kapsüller tercihen su ile yutulmalıdır. Emilimin maksimum olabilmesi için, kapsüller aç karna (yemekten en az bir saat önce veya yemekten 2-3 saat sonra) alınmalıdır. Kapsüller ilaç alınacağı zaman blister ambalajından çıkarılmalı, çıkarıldıktan sonra 12 saat içerisinde kullanılmalıdır.


Klinik çalışmalara göre, hastaların çoğunluğu 20 ng/mL'nin altındaki takrolimus kan konsantrasyonları ile tedavi edilebilmektedir. Klinik uygulamada, transplantasyon sonrası erken dönemde 12 saatlik kan düzeyleri genellikle 5-20 ng/mL arasındadır.
Normal olarak, graft atılımını baskılamak için kapsüller sürekli olarak kullanılmalıdır. Tedavi için bir süre belirlenemez.
Oral takrolimus tedavisi başlangıç dozu, karaciğer transplantasyonlarında günde
kg başına 0.10-0.20 mg ve böbrek transplantasyonlarında günde kg başına
0.15-0.30 mg'dır. Karaciğer transplantasyonu uygulandıktan sonra altı saat ve böbrek transplantasyonu uygulandıktan sonra 24 saat sonra uygulama derhal başlatılmalıdır.
Hastanın klinik durumu oral uygulamaya uygun değil ise, sürekli 24 saatlik infüzyon şeklinde intravenöz takrolimus tedavisine başlanmalıdır.
Genellikle, pediyatrik hastalarda erişkinlerle aynı kan düzeylerini elde edebilmek için 1-2 katı dozların uygulanması gerekir. Karaciğer ve böbrek transplantasyonunda başlangıç dozu, günde ikiye bölünmüş olarak kg başına 0.3 mg'dır..
Normalde Prograf diğer immünsupresif tedavilerle birlikte uygulanabilir. Prograf, siklosporin ile birlikte uygulanmamalıdır. Pratikte, siklosporin tedavisinin sonlandırılmasından 12-24 saat sonra Prograf tedavisine başlanır. Siklosporinin klirensi etkilenmiş olabileceği için siklosporin konsantrasyonunun izlenmesi sürdürülmelidir.
Nefrotoksisite olasılığı nedeniyle, karaciğer ya da böbrek yetmezliği olan hastalarda önerilen intravenöz ve oral doz sınırları arasında düşük dozlar kullanılmalıdır. Ameliyat sonrası oligüri görülen hastalarda Prograf tedavisine başlamak için 48 saat ya da daha uzun bir süre beklenebilir.
Prograf diyaliz ile kandan temizlenmez.

Atc Kodu:

L04AD02

İthalatçı Firma:

Astellas Pharma İlaç Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Telefon: (0212) 440 08 00

Prograf 5 Mg 50 Kapsül Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:3.2.2024)

Prograf 5 Mg 50 Kapsül

İlaç Fotoğrafı: Prograf 5 Mg 50 Kapsül

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
E-Reçete: Pasif

Etken Maddesi: Takrolimus


Barkod Numarası: 8699043151040

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

Referans Fiyatı: 337,50 Euro 

Referans fiyatı ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatı ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatı referans fiyatından farklı olabilir.

Referans Fiyatı: 7572,60 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Astellas Pharma İlaç Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Tekstilkent Koza Plaza A Blok Kat:16 No:60 Esenler - İSTANBUL
Telefon: (0212) 440 08 00

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.