Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Moxday 400 Mg 7 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Moksifloksasin

Formülü:

Bir film kaplı tablet 400 mg moksifloksasine eşdeğer 436.40 mg moksifloksasin hidroklorür içermektedir. Boyar madde olarak titanyum dioksit, kırmızı demir oksit, FD8ı.C blue indigo carmin kullanılmıştır.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikler
Moksifloksasin, fiorokinolon grubu, geniş spektrumlu ve bakterisid etkili, antibakteriyel bir ajandır. Gram-pozitif ve gram-negatif organizmalar, anaeroblar, aside dirençli bakteriler ve Mycoplasma türleri, Chlamydia türleri ve Legionella türleri gibi atipik bakterilerin geniş bir bölümüne karşı in-vitro aktiviteye sahiptir. Moksifloksasin, 13-laktam ve makrolidlere dirençli bakterilere karşı etkilidir. Enfeksiyon modelleri ile hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda yüksek in-vivo aktivite gösterdiği kanıtlan mıştır. Aşağıdaki mikroorganizmaların pek çok suşları üzerinde in-vitro ve klinik olarak etkilidir:

Gram-pozitif mikroorganizmalar: Staphylococcus aureus (metisiline duyarlı suşlar dahil), Streptococcus pneumoniae (penisilin ve makrolidlere dirençli suşlar dahil), Streptococcus pyogenes (grup A)

Gram-negatif mikroorganizmalar: Haemophilus Influenzae (f3-laktamaz negatif ve pozitif suşlar dahil), Haemophilus parainfluenzas, Kİebsiel/a pneumoniae, Moraxella catarrhalis (13- laktamaz negatif ve pozitif suşlar dahil), Escherichia coli, Enterobacter cioacae

Atipik bakteriler: Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae
İn-vitro çalışmalara göre aşağıdaki mikroorganizmalar moksifloksasine hassas olmasına rağmen, bu mikroorganizmaların neden olduğu klinik enfeksiyonların tedavisinde etkinlik ve güvenliği henüz yeterli ve kontrollü klinik çalışmalarla saptanmamıştır.

Gram-pozitif mikroorganizmalar: Streptococcus milleri, Strep tococcus mitior, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus cohnii, Staphylococcus epidermidis (m eti si 1 i ne duyarlı suşl a r dahil), Staphylococcus haemo/yticus, Staphylococcus hominis, Staphyİococcus sa p ro phyücus, Staph ylococcus simulans, Coryn ebacterium diphtheriae.

Gram- negatif mikroorganizmalar: Bordetella p ertussis, Klebsieİla oxytoca, Enterobacter aerogenes, Enterobacter agg/omerans, Enterobacter intermedius, Enterobacter sakazaki, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Morgan e/la morganhi, Providencia rettgeri, Providencia stuartil.

Anaeroblar: Bacteroides distasonis, Bacteroides eggerthii, Bacteroides fragills, Bacteroides o vatus, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides un iformls, Fusob acterium türleri, Porphyromonas türleri, Porphyromonas ana erobius, Porphyromonas asacch arolyticus, Porphyromonas magn us, Pre votella türleri, Propionib acterium türleri, C/ostridium perfringens, Clostridium ramosum.

Atipik bakteriler: Legionella pneumophila, Coxiella bumettil

Orta duyarlı: Gram pozitif bakteriler: Staphylococcus aureus (metisili n/ofloksasine dirençli suşlar dahil)*, Staphylococcus epidermidis (metisilin/ofloksazine dirençli suşlar dahil)*

Gram negatif bakteriler: P. aeruginosa, P. fluorescens, 8. cepacia, Stenotrophomonas maltophilla *Mec A geni üzerinde eksprese edilen metisiline dirençli stafilokokların duyarlı olduğu MIK değerleri ile, moksifloksasin sadece in-vitro aktivite gösterir. Bu suşlar identifiye edilmişse moksifloksasin kullanımı önerilmez.

Etki mekanizması: Bakterisid etkisi topoizomeraz II ve İVün aktivitesini inhibe etmesi sonucu görülür. Topoizomerazlar, DNA topolojisini kontrol eden ve DNA replikasyonu, onarımı ve transkripsiyonuna yardım eden çok önemli enzimlerdir. Moksifloksasin, konsantrasyona bağımlı bakterisid etkinlik göstermektedir. Minimum bakterisid konsantrasyonlar genellikle minimum inhibe edici konsantrasyonlarla benzerdir. Moksifloksasin 13-laktam ve makrolide dirençli bakterilere karşı etkilidir. Hayvan enfeksiyon modellerinde gerçekleştirilen araştırmalar, yüksek in-vivo aktivitesini kanıtlamıştır.

Direnç: Penisilinleri, sefalosporinleri, aminoglikozidleri, makrolidleri ve tetrasiklinleri inaktive eden direnç mekanizmalan, moksifloksasinin antibakteriyel aktivitesini etkilememektedir. Bir başka deyişle moksifloksasin ile bu ajanlar arasında çapraz direnç yoktur. Plazmid kaynaklı direnç bugüne değin gözlenmemiştir. İn-vitro araştırmalar, moksifloksasine karşı direncin çoğul aşamalı mutasyonlarla yavaşça geliştiğini göstermiştir. Çok düşük bir genel direnç sıklığı gösterilmiştir. Organizmaların moksifloksasinin MIK konsantrasyonlarının altındaki bir konsantrasyona maruz bırakılmaları, moksifloksasinin MIK değerlerinde yalnızca küçük bir artış göstermiştir.
Kinolonlar arasında çapraz direnç gözlenmiştir. Ancak, diğer kinolonlara dirençli olan bazı gram-pozitif ve anaerobik organizmalar moksifloksasine duyarlıdır.

İnsanlarda barsak florası üzerindeki etki
İki gönüllü üzerinde yapılan araştırmada, moksifloksasin dozu uygulandıktan sonra barsak fiorasında aşağıdaki değişiklikler görülmüştür. E coli, Bacillus spp., Bacteroides vulgatus,
Enterococci ve Klebsiella spp.'nin yanı sıra, anaeroblar Bifidobacterium, Eubacterium ve Peptostreptococcus da azalmıştır. Bu değişiklikler iki hafta içinde normale dönmüştür.
Clostridium difficile toksini saptanmamıştır.

Farmakokinetik özellikler
Absorbsivon ve bivovararlanım: Oral uygulamayı takiben, moksifloksasin hızla ve hemen hemen tamamen absorbe olur. Mutlak biyoyararlanım, 400 mg'lık bir dozun oral uygulanmasını takiben yaklaşık %90'a ulaşır. 50-800 mg arasında tek dozdan sonra ve 10 gün süreyle günlük 600 mg'a kadar dozlarda farmakokinetiğin doğrusal olduğu bulunmuştur. Kararlı duruma 3 gün içinde ulaşılır. 400 mg'lık bir oral dozu takiben, 3.1 mg/l'lik doruk konsantrasyonlara 0.5-4 saat içinde ulaşılır. Kararlı durumda (günde bir kez 400 mg) doruk ve taban plazma konsantrasyonları sırasıyla 3.2 ve 0.6 mg/l olarak saptanmıştır. Moksifloksasinin gıdalarla birlikte alınması, doruk konsantrasyonlara ulaşma süresini yaklaşık 2 saat uzatır ve doruk konsantrasyonları yaklaşık %16 oranında hafifçe düşürür. Kinolonların antimikrobiyel etkinliğinin önceden tahmin edilmesinde en çok EAA (Eğri altındaki alan TTAUC')/MIK önemli olduğundan bu etki klinik olarak anlamlı değildir. Absorpsiyonun kapsamı değişmemiştir. Dolayısıyla, moksifloksasin yemeklerden bağımsız olarak uygulanabilir.

Dağılım:
Moksifloksasin ekstravasküler alanlara son derece hızlı bir dağılım göstermektedir. EAA (EAAnorm = 6 kg saat/l) bakımından ilaca maruz kalma yüksektir; kararlı durumda dağılım hacmi (Vss) yaklaşık 2 l/kg1a varır. Tükürükte, plazmadakinden daha yüksek doruk konsantrasyonlara ulaşılabilir. Proteine düşük oranda bağlandığından (yaklaşık %45), serbest doruk konsantrasyonu yüksektir (> 10 x MİK). İn-vitro ve ex-vivo deneylerde, 0.02-2 mg/l aralığındaki proteine bağlanma, ilacın konsantrasyonundan bağımsız olarak yaklaşık %45'lik bir proteine bağlanmayla sonuçlanmıştır. Moksifloksasin esas olarak serum albüminine bağlanmaktadır.
Moksifloksasin akciğerde (epitel sıvısı, alveolar makrofajlar, biyotik doku), sinüslerde (maksiller ve etmoid sinüs, nazal polip) ve enflamasyonlu lezyonlarda (blister sıvısı) yüksek konsantrasyonlara ulaşır; buralarda plazma konsantrasyonlarını aşan konsantrasyonlara ulaşılır. İnterstisyel vücut sıvılarında (tükürük, intramüsküler, subkutan) yüksek serbest ilaç konsantrasyonları görülür.

Metabolizma:
Moksifloksasin Faz II biyotransformasyona uğrar ve değişmemiş ilaç ve bir sulfo-bileşiği (Mi) ve bir glukuronid (M2) formunda böbrek ve safra/feçes yollarıyla atılır. Mi ve M2 insanlarda ilgili tek metabolitler olup, her ikisi de mikrobiyolojik olarak inaktiftir. Oral uygulamayı takiben geri alım, idrardan (değişmemiş ilaç için yaklaşık %ig, Mi için yaklaşık %2.5 ve M2 için yaklaşık %i4) ve feçesten (değişmemiş ilaç için yaklaşık %25, Mi için yaklaşık %36 ve M2 için geri alım yok) olup, toplam olarak dozun yaklaşık %96'sına ulaşmıştır.

Eliminasyon:
Moksifloksasinin eliminasyonu, yaklaşık i2 saatlik bir ortalama terminal yanlanma ömrü ile plazma ve tükürük yoluyla gerçekleşmektedir. 400 mglık bir dozu takiben ortalama görünür toplam vücut klerensi i79 -246 mI/dakika arasında değişmektedir. Renal klerens yaklaşık 24-53 mI/dakika olup, ilacın böbreklerden kısmi tübüler reabsorpsiyonunu düşündürmüştür. Dozun yaklaşık %19'u değişmemiş olarak idrar içinde ve yaklaşık %251i feces içinde atılmaktadır. Yaklaşık %2.5'i Mi olarak idrarda ve %36'sı feçeste geri alınmaktadır. Yaklaşık %i4'ü M2 olarak idrarda geri alınmaktadır. Ranitidin ve probenesid ile birlikte uygulama ilacın renal klerensini değiştirmemiştir.

Endikasyonları:

Moxday 400, duyarlı suşların neden olduğu aşağıdaki bakteriyel enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
Kronik bronşitin akut alevlenmesi: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus.
Toplumdan edinilmiş pnömoni: Streptococcus pneumoniae (penisilin için MİK değeri ?2 µg/mL olan penisiline dirençli suşlar dahil), Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Klebsiella pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus ve çoklu ilaç direnci olan suşlar.
Akut sinüzit: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae , Moraxella catarrhalis.
Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes.
Komplike olmayan pelvik inflamatuvar hastalıkta: Salpenjit ve endometrit dahil kadınlarda üst genital kanal enfeksiyonları gibi.
Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (Diyabetik ayak dahil): Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus, Esherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae.
Komplike intraabdominal enfeksiyonlar (Abse gibi polimikrobiyal enfeksiyonlar dahil): Esherichia coli, Bacteriodes fragilis, Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus, Enterococcus faecalis, Proteus mirabilis, Clostridium perfringens, Bacteriodes thetaiotamicron ya da Peptostreptococcus.

Kontrendikasyonları:

Moksifloksasin tabletlerin herhangi bir bileşenine ya da diğer kinolonlara bilinen aşırı duyarlılık durumunda, gebelik ve emzirme döneminde, çocuklar ve adolesanlarda Moxday 400 kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Moxday 400'ün, bazı hastaların elektrokardiyogramında QT aralığını uzattığı gösterilmiştir. QT aralığının uzadığı bilinen hastalarda, düzeltilemeyen hipokalemisi olan hastalarda ve sınıf lA (örn. kinidin, prokainamid) ya da sınıf 111 (örn. amiodaron, sotalol) antiaritmik almakta olan hastalarda kullanılmamalıdır, zira bu ilaç ile söz konusu hasta popülasyonlarında yeterli klinik deneyim bulunmamaktadır. Sisaprid, eritromisin, antipsikotiklerve trisiklik antidepresanlar gibi QT aralığını uzatan ilaçlar (Örneğin: l3-blokörler) ile moksifloksasinin additif etkisi dışlanamaz. Bu nedenle, Moxday 400 bu ilaçlarla birlikte verildiğinde dikkatli kullanılmalıdır. Sınırlı klinik deneyim bulunmasından dolayı, Moxday 400, klinik olarak anlamlı bradikardi, akut miyokard iskemisi, gibi devam eden proaritmik durumu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.QT uzamasının şiddeti ilacın artan konsantrasyonlarıma birlikte artabilir, bu nedenle önerilen doz aşılmamalıdır. QT uzaması, torsade de pointes dahil olmak üzere ventriküler aritmi riskinde bir artışa yol açabilir. Moksifloksasin tedavisi ile 4000'ln üzerindeki hastada QTc uzamasına bağlanabilen herhangi bir kardiyovasküler mortalit ya da morbidit meydana gelmemiştir, ancak belirli bazı eğilim yaratan koşullar ventriküler aritmi riskini arttırabilir. Kinolon tedavisi ile nöbetler görülebilir. Nöbetlere eğilim yaratabilen ya da nöbet eşiğini düşürebilen merkezi sinir sistemi bozukluktan olduğu bilinen veya şüphe edilen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Merkezi sinir sistemi kaynaklı ciddi advers etkiler (baş dönmesi, halüsinasyon, intihar düşüncesi ya da eylemi) görüldüğünde Moxday 400 mg Film Tablet kesilmelidir. Glukoz kontrolü etkilenebileceğinden diyabetli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Klinik verilerin yetersiz olması nedeniyle, Moxday 400 ağır karaciğer bozukluğu (Child Pugh C) olan hastalarda önerilmemektedir. Kinolon tedavisiyle, özellikle yaşlı hastalarda ya da aynı zamanda kortikosteroidlerle tedavi edilmekte olan kişilerde tendon enflamasyonu ve rüptür görülebilir. İlk ağrı ya da enflamasyon belirtisinde, tedavi kesilmeli ve etkilenen ekstremite(ler) dinlendirilmelidir. Moxday 400 ile yapılan klinik çalışmalarda tendon rüptürieri bildirilmemiştir. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımıyla psödomembranöz kolit bildirilmiştir; bu nedenle, antibiyotik kullanımıyla ilişkili ciddi diyare gelişen hastalarda bu tanının dikkate alınması önemlidir. Bu klinik durumda yeterli terapötik önlemler başlatılmalıdır. Bazı durumlarda, ilk uygulamadan hemen sonra aşın duyarlılık ve alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir ve doktor derhal durumdan haberdar edilmelidir. Çok nadir durumlarda anafilaktik reaksiyonlar yaşamı tehdit edici bir şoka kadar ilerleyebilir ve bazı olgularda bu durum ilk uygulamadan sonra meydana gelebilir. Bu durumlarda, Moxday 400 kesilmeli ve tıbbi tedavi (örn. şok tedavisi) uygulanmalıdır.

Gebelikte kullanımı: Gebelik kategorisi C'dir. Moksifloksasinin insanlarda gebelik sırasında güvenli kullanımı saptanmamıştır. Sıçan ve maymunlarda yapılan üreme araştırmaları herhangi bir teratojenik ya da fertilit bozukluğu bulgusu ortaya çıkartmamıştır. Bununla birlikte, diğer kinolonlarda olduğu gibi, moksifloksasinin de immature hayvanların ağırlık taşıyıcı eklemlerinin kıkırdağında lezyonlara neden olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle, moksifloksasinin gebelik sırasında kullanımı kontrendikedir.

Laktasyonda kullanımı: Klinik öncesi bulgular, küçük miktarlarda moksifloksasinin insan sütünde salgılanabileceğim göstermektedir. Emziren kadınlarda herhangi bir veri mevcut değildir. Bu nedenle, emziren annelerde kullanımı kontrendikedir.

MOKSİFLOKSASİN İN ETKİNLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ ÇOCUKLARDA, 18 YAŞIN ALTINDAKİ ADOLESANLARDA, HAMİLELERDE-SÜT VEREN ANNELERDE KANITLANMADIINDAN KULLANILMAMALIDIR.

Araç ve makine kullanmaya etkisi: Klinik çalışmalarda, düşük bir SSS reaksiyon insidansı gözlenmiştir. Bununla birlikte, hastalar araç ya da makine kullanmadan önce nasıl reaksiyon verdiklerini kontrol etmeleri konusunda uyarılmalıdırlar.

Işığa duyarlılık: Kinolonların hastalarda ışığa duyarlılık reaksiyonlarına yol açtığı gösterilmiştir. Moksifloksasin klinik araştırmalarda herhangi bir fototoksik reaksiyona yol açmamıştır. Bununla birlikte, hastalara UV ışınları ya da güneş ışığına fazla maruz kalmaktan kaçınmaları tavsiye edilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Moksifloksasin klinik çalışmalarında, advers ilaç reaksiyonlarının çoğunluğu hafif ile orta dereceli (%90'ın üzerinde) olarak tanımlanmıştır. En sık görülen advers reaksiyonlar tüm klinik çalışmalar esas alınarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır:

Sıklık insidansı >%1 < %10
- Tüm vücut: Karın ağrısı, baş ağnsı
- Sindirim sistemi: Bulantı, diyare, kusma, dispepsi, karaciğer fonksiyon testi bozukluğu
- Kardiyovasküler Hipokalemisi olan hastalarda QT uzaması sistem
- Özel duyular: Tat bozukluğu
- Sinir sistemi: Baş dönmesi

Sıklık insidansı >%Ol < %1
- Asteni, moniliyazis, ağrı, sırt ağnsı, kırıklık, laboratuvar bulgularında
- Tum vucut bozukluk, gogus agrısı, alerjık reaksiyon, bacak ağrısı
- Ağız kuruluğu, bulantı ve kusma, gaz kabızlık, oral moniliyazis, anoreksi,
- Sindirim sistemi stomatit, gastrointestinal bozukluk, glossitis, gGT (Gamma glutamyitransferase) artışı
- Kardiyovasküler Taşikardi, periferik ödem, sistem hipertansiyon, palpltasyon, QT uzaması
- Kan ve lenfatik Lökopeni, protrombin azalması, sistem eozinofili, trombositemi, trombopeni, anemi
- Metabolik ve Amilaz artışı beslenme
- Kas-iskelet Artralji, miyalji sistemi
- Uykusuzluk, vertigo, sinirlilik,
- Sinir sistemi uyuklama hali, anksiyete, tremor, parestezi, konfüzyon, depresyon
- Deri ve apendiksleri Döküntü, kaşıntı, terleme, ürtiker
- Özel duyular Ambliyopi
- Genitoüriner sistem Vajinal moniliyazis, vajina iltihabı

Sıklık İnsidansı >%0.01 < %0.1
- Tüm vücut Pelvik ağn, yüz ödemi
- Gastrit, dilde renk değişikliği, disfaji,
- Sindirim sistemi sanlık, dıyare (Clostrıdıum dıffıcıle)
- Kardiyovasküler sistem Hipotansiyon, vazodilatasyon
- Kan ve lenfatik sistem Tromboplastin azalması, protrombin artışı
- Metabolik ve beslenme Hipergliseml, hiperlipldemi, hiperürisemi
- Kas-iskelet sistemi Artrit, tendon bozukluğu
- Halüsinasyonlar, depersonalizasyon, hipertoni, koordinasyon bozukluğu, ajitasyon, amnezi, afazi, duygusal
- Sinir sistemi kararsızlık, uyku bozuklukları, konuşma bozuklukları, anormal düşünme, hipestezi, anormal rüyalar konvülsiyon
- Solunum sistemi Astım, dispne
- Deri ve apendiksleri Döküntü (makülopapüller, purpurik, püstüler)
- Özel duyular Tinnitus, anormal görme, tat kaybı, parosmia
- Genitoüriner sistem Böbrek fonksiyon bozukluğu

İlaçla ilişkisinden bağımsız olan ve yukarıda advers ilaç etkileri olarak sıralanmayan en sık rastlanan laboratuvar parametrelerindeki değişiklikler şunlardır:
Hematokrit artışı ve azalması, lökosit artışı, eritrosit artışı ve azalması, kan şekerinde azalma, hemoglobin azalması, alkalen fosfataz artışı, SGOT/AST artışı, SGPT/ALT artışı, bilirubin artışı, üre artışı, kreatinin artışı, BUN (kan üre azotu) artışı. Bu anormalliklerin İlaçtan mı yoksa tedavi edilmekte olan altta yatan hastalıktan mı kaynaklandığı bilinmemektedir.

Pazarlama sonrası raporlara dayanan advers reaksiyonlar

Sıklık insidansı < %0.01
Aşırı Anafilaktik reaksiyon, şok (anafilaktik; muhtemelen yaşamı tehdit duyarlılık edici).

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Aşağıdaki maddeler için, moksifloksasin ile klinik açıdan anlamlı bir etkileşimin söz konusu olmadığı kanıtlanmıştır:
Teofillin, varfarln, digoksin, glibenklamid, probenesid, ranltidin. Bu ilaçlar için herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Kortlkosteroidlerle birlikte kullanımı tendon rüptür riskini arttırabilir. Nonsteroid antienflamatuar ilaçlarla birlikte kullanımı konvülzüyon nöbet eşiğini düşü re bilir.

Antasitler, mineraller ve çoklu-vitaminler: Moksifloksasinin antasitler, sükralfat, bazı didanozin formulasyonlar, mineraller ve çoklu-vitaminlerle birlikte alınması, bu preparatlarda bulunan çok değerli katyonlarla kelat komplekslerinin oluşmasından dolayı ilacın absorpsiyonunun bozulmasına yol açabilir. Bu da istenenden daha düşük plazma konsantrasyonlarına neden olabilir. Dolayısıyla, antasitler, anti- retroviral ilaçlar ve magnezyum, alüminyum ve demir gibi diğer mineralleri içeren preparatlar, oral moksifloksasin dozu alındıktan en az 4 saat önce veya 2 saat sonra uygulanmalıdır.

Gıda ve süt ürünleri: Moksifloksasinin absorpsiyonu gıda alınımı (yüksek yağlı olsa da) ile değişmemiştir. Dolayısıyla, moksifloksasin gıda alınımından bağımsız olarak kullanılabilir.
Antineoplastik ajanlar klnolonların absorbslyonunu azaltabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Tedavinin süresi, endikasyonun şiddetine ya da klinik yanıta göre belirlenmelidir. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisi için aşağıdaki genel öneriler yapılmaktadır:

Kronik bronşitin akut alevlenmesi: 5 gün
Toplumdan edinilmiş pnömoni: 10 gün
Akut sinüzit: 7 gün
Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: 7 gün
Komplike olmayan pelvik inflamatuvar hastalıklar: 14 gün
Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: 7-21 gün
Komplike intraabdominal enfeksiyonlar: 5-14 gün

Tedavi edilmekte olan endikasyon için tedavi süresi aşılmamalıdır. Moxday 400 mg tabletler klinik çalışmalarda 14 güne varan tedavi süresince araştırılmıştır.

Doz aralığı:
Moxday 400 için önerilen doz, tüm endikasyonlar için günde bir kez 400 mg (1 tablet)'dır ve bu doz aşılmamalıdır.

Doz Aşımı ve Tedavisi
Doz aşımına ilişkin yalnızca sınırlı veri mevcuttur. Sağlıklı gönüllülere herhangi anlamlı istenmeyen etki görulmeksizln 10 gün süreyle 800 mg1a varan tek dozlar ve 600 mglık çoğul dozlar uygulanmıştır. Doz aşımı durumunda, hasta klinik durumunun gerektirdiği uygun destekleyici tedavinin uygulanması önerilmektedir.

Üretici Firma:

İntegri İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Telefon: (0212) 482 22 12

Moxday 400 Mg 7 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Moxday 400 Mg 7 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Moksifloksasin


Barkod Numarası: 8697931090013

İlaç Fiyatı: 33,2 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

İntegri İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

Eski Çırpıcı Çıkmazı Sok. Merter Meridyen İş Hanı No:1/405 Tozkoparan, Güngören - İSTANBUL
Telefon: (0212) 482 22 12

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.