Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Excegran 100 Mg 100 Kapsül

Sinir Sistemi » Antiepileptik İlaçlar » Antiepileptikler » Diğer Antiepileptikler » Zonisamid

Formülü:

Her bir kapsül, 100 mg zonisamid ve boyar madde olarak kinolin sarısı, eritrosin (FD8LC kırmızı 3), titanyum dioksit (E 171), siyah demir oksit ve indigo karmin (FD8ı.C mavi 2) içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Zonisamid, kimyasal yapı olarak diğer anti-epileptik ilaçlara benzemeyen, sulfonamid türevi bir anti-epileptik ilaçtır.

Farmakodinamik özellikler
Birçok deneysel modelde antikonvülsan etkinliği gösterilmiş olmakla birlikte, zonisamidin tam olarak nasıl etkinlik gösterdiği bilinmemektedir.

Sodyum ve kalsiyum kanallarını etkileyerek etkinlik gösterdiği düşünülmektedir. İn vitro çalışmalarda, zonisamidin sodyum kanallarını ve voltaj bağımlı T-tipi kalsiyum kanallarını bloke ederek, nöronal membranları stabilize ettiği ve nöronal hipersenkronizasyonu engellediği gösterilmiştir. İn vitro bağlanma çalışmaları, zonisamidin gama aminobütirik asit (GABA)/benzodiyazepin reseptörü iyonofor kompleksine klor akımında değişiklik oluşturmadan allosterik olarak bağlandığını göstermiştir. Diğer in vitro çalışmalarda da (10- 30 ıg/ml) zonisamidin, postsinaptik GABA veya glutamat yanıtlarını veya nöronal ve glial H3- GABA alımını etkilemeksizin sinaps kaynaklı elektriksel etkinliği engellediği gösterilmiştir. Bu nedenlerle, zonisamidin, GABAnın sinaptik etkinliğini potansiyelize etmediği düşü nülmektediri.ı. Zonisamidin hem dopaminerjik hem de serotonerjik nörotransmisyonu kolaylaştırdığı in vivo mikrodiyaliz çalışmalarında gösterilmiştir. Karbonik anhidraz enzimini zayıf olarak inhibe edici etkisi vardır ancak bunun anti-epileptik etkinliğe katkıda bulunan temel mekanizmalardan biri olduğu düşünülmemektedir.

Farmakokinetik özellikler
Emilim
Sağlıklı gönüllülerde, 200-400 mg oral zonisamid uygulaması sonrasında doruk plazma derişimleri (ortalama 2-5 1ıg/mL) yaklaşık 2-6 saatte elde edilir. Gıdalarla birlikte alındığında tma 4-6 saate uzar ancak biyoyararlanım değişmez. Zonisamidin yaygın bir şekilde eritrositlere bağlanması, zonisamidin eritrositlerdeki konsantrasyon unun plazmadakinin sekiz katına ulaşması ile sonuçlanır. 200-400 mg doz aralığında farmakokinetiği doğrusaldır ancak 800 mg dozunda uygulandığında (olasılıkla, eritrositlere bağlanmasının doyurulabilir olması nedeniyle) Cmax ve EAA değerleri orantısız olarak artar. Sabit doza bir kez ulaşıldığında, kararlı durum 14 günde elde edilir.

Dağılım
Zonisamidin 400 mg oral uygulaması sonrasında 1.45 L/kglık dağılım hacmi elde edilmiştir.
1.0-70.0 ıg/ml plazma derişimlerinde, zonisamid plazma proteinlerine yaklaşık %4O oranında bağlanır. Terapötik derişimlerde uygulanan fenitoin, fenobarbital veya karbamazepin zonisamidin plazma proteinlerine bağlanmasını etkilemez.

Metabolizma
Zonisamidin, karaciğerde, asetilasyonla N-asetil zonisamid ve indirgenme ile açık halkalı bir metabolit olan 2-sulfamoilasetil fenol (SMAP) metabolitleri oluşur. Zonisamidin SMAPye indirgenmesini sitokrom p-450 (CYP) 3A4 enzimi sağlar. Zonisamid kendi metabolizmasını indüklemez. Oral yoldan uygulandığında, plazmada sadece zonisamid saptanır.

Atılım
Temel olarak, zonisamid ve SMAP glukuronid şeklinde idrarla atılır. Uygulanan dozun %35’i zonisamid, %1S’i N-asetil zonisamid ve %SO’si SMAP glukuronid şeklinde atılır. 10 gün tekrarlanan dozlarda uygulandığında, uygulanan dozun %6215i idrarda, %3Tü feçeste saptanır.

Tek doz veya tekrarlanan dozlarda uygulama sonrasında, plazma eliminasyon yarılanma ömrü (tı12) yaklaşık 63 saattir. Enzim indükleyici anti-epileptik bir ilaç kullanmayan kişilerde, zonisamidin plazma klerensi dakikada yaklaşık 0.30-0.35 mL/kgdır. Enzim indükleyici antiepileptik ilaç kullanan kişilerde zonisamidin plazma klerensi dakikada yaklaşık 0.5 mLkga yükselir.

Zonisamidin renal klerensi yaklaşık 3.5 mL/dak’dır ve oral dozu takiben eritrosit klerensi ise 2 mL/dakdır.

Yaşlılarda farmakokinetik
300 mg zonisamid uygulaması sonrasında, ortalama yaşı 69 olan yaşlılar ile ortalama yaşı 28 olan gençlerde farmakokinetik özellikler benzer bulunmuştur.

Karaciğer bozukluğunda farmakokinetik
Karaciğer işlevleri bozuk olan kişilerde zonisamid kullanımına ilişkin veri bulunmamaktadır (Kullanım şekli ve dozu bölümüne bakınız).

Böbrek bozukluğunda farmakokinetik
Zonisamid böbrek klerensi, kreatinin klerensi dakikada 60 mIden yüksek olan sağlıklı kişilerde 3.42 mI/dakika iken, böbrek işlevlerindeki azalmaya paralel olarak, kreatinin klerensi dakikada 20-60 mI olan kişilerde 2.50 ml/dakika’ya ve kreatinin klerensi dakikada 20 mlTnin altında olan kişilerde 2.23 mI/dakikaya düşer. (Kullanım şekli vedozu bölümüne bakınız.)

Endikasyonları:

Excegran, epileptik erişkinlerde ikincil jeneralize veya ikincil jeneralize olmayan parsiyel nöbetlerin tedavisinde ek-tedavi olarak endikedir.

Kontrendikasyonları:

Sulfonamidlere, zonisamide veya bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı bulunan kişilerde kullanılması kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Çok seyrek olmakla birlikte, sülfonamidlere (zonisamid bir sülfonamid türevidir) karşı gelişen ciddi reaksiyonlar sonucunda; Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, fulminan hepatik nekroz, agranülositoz, aplastik anemi ve diğer kan diskrazileri gelişebildiği bildirilmiştir. Bu tür reaksiyonların, sulfonamidlerinin olağan kullanım şekli ve dozunun dışına çıkıldığı durumlarda gözlendiği bildirilmiştir. Bu tür aşırı duyarlılık belirtileri veya diğer ciddi reaksiyonlar ortaya çıktığında, zonisamid kullanımı derhal kesilmelidir.

Zonisamid kullanımına bağlı gelişen, sülfonamid-tipi advers reaksiyon deneyimleri aşağıda özetlenmiştir.
Nedeni açıklanamayan ciddi bir deri döküntüsü ortaya çıkarsa, zonisamid tedavisi derhal sonlandırılmalı ve başka bir tedaviye başlanmalıdır. Zonisamid kullanımı ile, ürtiker ve eritema multiforme (eritema multiforme bullosa veya toksik epidermal nekroliz) gelişebildiği bildirilmiştir.
Diğer anti-epileptik ilaçlarda olduğu gibi, zonisamid tedavisinin birden sonlandırılması status epileptikusa neden olabilir. Bu nedenle, zonisamid tedavisi sırasında doz azaltımı veya ilacın kesilmesi yavaş yavaş yapılmalıdır.
Yapılan klinik çalışmalarda, zonisamid kullanan hastalarda %1 oranında status epileptikus ortaya çıktığı bildirilmiştir.
Zonisamid ile tedavi edilen epilepsi hastalarındaki ani, açıklanamayan ölüm vakalarının insidansı sağlıklı nüfusta beklenenden daha yüksek ise de; bu oran zonisamid kullanmayan dirençli epilepsi vakalarında gözlenen ani, açıklanamayan ölüm vakalarının insidansına benzer bulunmuştur.

Zonisamid kullanımına bağlı kognitif ve nöropsikiyatrik advers etkiler bildirilmiştir. Merkezi sinir sistemi ile ilişkili bu advers etkiler üç ana grupta sınıflanabilir.
1. Depresyon ve psikoz gibi psikiyatrik semptomlar,
2. Psikomotor yavaşlama, konsantrasyon güçlüğü, konuşma ve kelime bulmakta güçlük gibi dil problemleri ve
3. Halsizlik ve uyku hali.

Ayrıca zonisamid kullanımı sırasında seyrek (<1:1000) olarak, kreatinin fosfokinaz (CPK) düzeylerinde artış ve pankreatit gibi advers olaylar gözlenmiştir. Zonisamid kullanan hastalarda kas ağrısı ve/veya güçsüzlük geliştiğinde, ateş varlığına bakılmaksızın CPK ve aldolaz gibi kas hasarı göstergelerine bakılmalıdır. Bu göstergeler travma veya grand mal epilepsi nedeni dışında yükselmişse, zonisamidin dozu azaltılmalı veya zonisamid tedavisi kesilerek uygun başka bir tedaviye geçilmelidir. Zonisamid kullanan hastalar pankreatit bulgu ve semptomları gösterirse, pankreatik lipaz ve amilaz seviyeleri monitörize edilmelidir. Eğer bu bulguları destekleyecek başka bir neden yoksa ve pankreatit tanısı kesinse, zonisamid tedavisi kesilmeli ve uygun başka bir tedaviye geçilmelidir.

Özel kullanım uyarıları
Böbrek/Karaciğer yetmezliği
Zonisamid kullanımının böbrek fonksiyonlarını etkilediği ve serum kreatinin/BUN değerlerinde artışa neden olduğu bildirilmiştir. Zonisamid kullanımı sırasında akut renal yetmezlik veya kreatinin/BUN değerlerinde uzun süreli bir artış gözlenen hastalarda, zonisamid tedavisi derhal kesilmelidir. Renal yetmezliği (GFR<50 mL/min) olan hastalarda dozaj ve toksisite konusunda yeterli deneyim olmadığından, zonisamid kullanılmamalıdır.

Zonisamid kullanan hastalarda kalsiyum ve ürat taşları şeklinde böbrek taşları oluştuğu, mevcut taşların büyüklüklerinin arttığı ve böbrek koliği gelişebildiği bildirilmektedir. Sıvı alımı ve idrar çıkışının artırılması, taş oluşumunda rol oynayan maddelerin derişimini azaltmaktadır. Taş oluşumunun engellenmesi için bol miktarda sıvı alımı önerilmektedir.

Birlikte başka hastalıkların bulunması durumunda zonisamid kullanımına ilişkin klinik deneyim sınırlıdır.

Zonisamid, metabolizmasını veya atılımını etkileyebilecek karaciğer veya böbrek bozukluğu gibi durumlarda dikkatli kullanılmalıdır.

Pediyatrik popülasyon
16 yaşından küçük çocuklarda zonisamid kullanımının etkinliği ve güvenilirliği saptanmamıştır. Bu yüzden 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Bazı vakalarda oligohidrozis , hiperpireksi görülmüştür.

Geriyatrik popülasyon
Farmakokinetik çalışmalarda ve klinik verilerde yaşlılar ve gençler arasında herhangi bir farklılık saptanmamıştır. Fakat yaşlılarda karaciğer, böbrek ve kalp işlevlerindeki azalma sıklığı, diğer hastalıklar ve birlikte kullanılan diğer ilaçlar da göz önüne alınmalıdır. Bu yüzden doz belirlenirken dikkatli olunmalı, başlangıç dozu olarak olabilecek en düşük doz seçilmelidir.

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanım
Gebelik kategorisi: C.
Gebe kadınlarda zonisamid kullanımına ilişkin yeterli, iyi-tasarlanmış çalışmalar bulunmadığından, gebelik sırasında sadece olası yararlar olası risklerden fazla ise kullanılmalıdır.

Zonisamidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüne geçtiğinden ve emen bebeklerde ciddi yan etkilerin ortaya çıkma riski bulunduğundan, Zonisamidin anneye olan yararı ancak bebeğe olan risklerinden daha fazla ise kullanılmalıdır.

Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri
Zonisamid kullanımı sırasında yan etki olarak psikomotor yavaşlama, konsantrasyon güçlüğü, somnolans ve aşırı yorgunluk gözlenebildiğinden, hastalar bu konuda uyarılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Kontrollü klinik çalışmalarda; ek tedavi olarak zonisamid kullanan hastaların %12’si, plasebo kullanan hastaların ise %6’sı yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakmıştır. Yine klinik çalışmalarda zonisamid kullanan 1336 epilepsi hastasının yaklaşık %21’i yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakmıştır. En sık tedaviyi bırakma nedenleri: Somnolans, yorgunluk ve/veya ataksi (%6), anoreksi(%3), konsantrasyon güçlüğü (%2) ve kilo kaybı (%1). Bu yan etkilerin çoğu doza bağımlıydı (bkz uyarılar/önlemler).

(Sık: > %1, Seyrek: < %)
Tüm vücut
Sık: baş ağrısı, karın ağrısı, asteni
Seyrek: ödem, alerjik reaksiyonlar, göğüs ağrısı, bel ağrısı, boyun sertiği, lupus

Kardiyovasküler sistem
Sık: çarpıntı
Seyrek: taşikardi, damar yetmezliği, tromboflebit, hipotansiyon, hipertansiyon, senkop, bradikardi, atrial fibrilasyon, kalp yetmezliği, pulmoner emboli, ventriküler ekstrasistol

Sindirim sistemi
Sık: iştahsızlık, bulantı, kusma, ishal
Seyrek: konstipasyon, ağız kuruluğu, şişkinlik, gingivit, dişeti hiperplazisi, gastrit, gastroenterit, stomatit, kolelithiazis, glossit, melena, rektal hemoraji, ülseratif stomatit, gastro-dudenal ülser, disfaji, dişeti kanaması, geğirme, hematemez, özofajit

Hematolojik ve lenfatik sistem
Seyrek: lökopeni, anemi, lenfadenopati, trobositopeni, ekimoz, peteşi

Metabolik ve nutrisyonel
Seyrek: periferal ödem, kilo alımı, kilo kaybı, dehidratasyon, hipoglisemi, hiponatremi, LDH, SGOT ve SGPT artışı

Kas-iskelet sistemi
Seyrek: miyaiji, bacaklarda kramp, miyasteni, artralji, artrit

Sinir sistemi
Sık: titreme, konvülsiyon, yürüyüş bozukluğu, hiperestezi, inkoordinasyon, baş dönmesi, ataksi
Seyrek: hipertoni, vertigo, nöropati, hiperkinezi, disartri, hipotoni, periferal nörit, parestezi, reflekslerde artış, diskinezi, distoni, fasiyal paralizi, hipokinezi, myoklonus, nistagmus

Davranış bozuklukları (psikoz bağlantılı olmayan)
Seyrek: öfori, ajitasyon, depresyon, anksiyete, insomni

Solunum sistemi
Sık: farenjit, öksürük artışı
Seyrek: dispne, apne, hrinit

Cilt
Sık: pruritus
Seyrek: makülopapüler döküntü, akne, alopesi, cilt kuruluğu, terleme, egzema, ürtiker, hirsutizm, vezikobüller ve pustüler döküntüler

Özel duyular
Sık: amlopi, kulak çınlaması
Seyrek: konjuktivit, diplopi, görme alanı bozukluğu, glokom, fotofobi, irit, parosmi, sağırlık

Ürogenital
Seyrek: sık idrara çıkma, disüri, üriner inkontinans, hematüri, impotans, üriner retansiyon, üriner urgency, amenore, poliüri, noktüri, albuminüri, idrar kaçırma, mesane ağrısı, mesane taşı, jinekomasti, mastit, menoraji

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Zonisamidin diğer anti-epileptik ilaçların farmakokinetik özelliklerine etkileri
Zonisamidin sitokrom P450 ile metabolize olan ilaçların metabolizmasını etkilemesi beklenmez.

Diğer ilaçların zonisamid farmakokinetiği üzerine etkileri
Karaciğer enzimlerini indükleyen ilaçlar zonisamidin metabolizmasını ve klerensini artırıp yarılanma ömrünü kısaltırlar. Zonisamid fenitoin, karbamazepin veya fenobarbital gibi enzim indükleyen ilaçlar ile birlikte 400 mg dozunda uygulandığında tı12 = 27-38 saat, enzim indüklemeyen valproat ile birlikte uygulandığında ise tı12 = 46 saat olarak bulunmuştur. Zonisamidin CYP3A4 enzimini indükleyen veya inhibe eden ilaçlar ile birlikte uygulanması, zonisamidin serum konsantrasyonunu değiştirebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Excegran oral yoldan, aç veya tok karnına, günde bir veya iki kez kullanılır.
Excegran, 16 yaşın üzerindeki hastalarda parsiyel nöbetlerin ek-tedavisinde kullanılır. 16 yaş altındaki hastalarda güvenliliği ve etkinliği kanıtlanmamıştır. Bu yüzden 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

16 yaş üstü
Zonisamidin yarılanma ömrünün uzun olması sebebiyle, kararlı durum elde etmek için yaklaşık 2 hafta gerekebilir. Başlangıç dozu 100 mg olmalıdır. İki hafta sonra, günlük doz 200 mg’a çıkartılabilir ve en az iki hafta süresince sabit dozda uygulanmalıdır. Daha sonra gerekirse, günlük doz 1-2 hafta arayla 300 mg veya 400 mg’a çıkartılabilir. Zonisamidin günlük 600 mgın üzerindeki dozlarda kullanımıyla ilgili klinik veriler sınırlıdır.

Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalar
Zonisamid karaciğerde metabolize olduğundan ve böbreklerle atıldığından, karaciğer ve böbrek hastalığı olan hastalarda tedavinin dikkatle düzenlenmesi, dozun daha yavaş artırılması ve hastanın daha yakından izlenmesi önerilir.

Yaşlılarda kullanım
Farmakokinetik çalışmalarda ve klinik verilerde yaşlılar ve gençler arasında herhangi bir farklılık saptanmamış olmakla birlikte, yaşlılarda doz belirlenirken dikkatli olunmalı; karaciğer, böbrek ve kalp işlevlerindeki azalma sıklığını, birlikte bulunan diğer hastalıkları ve birlikte kullanılan diğer ilaçları dikkate alarak başlangıç dozu olarak olabilecek en düşük doz seçilmelidir.

Doz Aşımı ve Tedavisi
Günde 800 mg’ın üzerinde zonisamid kullanımına ilişkin doz aşımı deneyimi sınırlıdır. Zonisamidin özgün antidotu bulunmamaktadır. Doz aşımından şüphelenildiği durumlarda, solunumun açık tutulmasına yönelik genel önlemlerin yanısıra kusturma ve mide lavajı uygulanmalıdır. Yaşamsal belirtilerin yakından izlenmesi ile birlikte genel destekleyici önlemler alınmalıdır. Zonisamidin yarılanma ömrü uzun olduğundan ve plazma proteinlerine bağlanması düşük olduğundan, böbrek diyalizi etkili olmayabilir. Doz aşımı durumunda bir zehir danışma merkezi ile bağlantı kurularak zonisamid doz aşımına ilişkin bilgi alınmalıdır.

Excegran 100 Mg 100 Kapsül Eşdeğerleri

Eşdeğer ürün listesi yükleniyor.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Excegran 100 Mg 100 Kapsül

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Zonisamid


Barkod Numarası: 8699502151512

İlaç Fiyatı: 289,19 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş Logosu

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.