Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ravivo 750 Mg 7 Film Tablet

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » RİFAMPİSİN/RİFAMİSİN » Fluorokinolonlar » Levofloksasin

Formülü:

Her film tablet 750 mg levofloksasine eşdeğer 768,69 mg levofloksasin hemihidrat ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik Özellikleri
Levofloksasin oral ve intravenöz uygulamaya mahsus sentetik florokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyel ajandır.

Florokinolon türevi bir antibakteriyel ilaç olarak levofloksasin, bakterinin DNAgiraz (topoizomeraz II) ve topoizomeraz IV enzimlerine etki ederek antibakteriyel etkisini gösterir.

İn-vitro çalışmalar levofloksasin ile diğer florokinolonlar arasında çapraz direnç olduğunu göstermiştir.

Farmakokinetik Özellikler
Levofloksasinin oral ve intravenöz yoldan uygulanmasının farmakokinetiğinde önemli bir fark bulunmamaktadır, bu sebeple oral ve intravenöz yolla uygulamanın birinden diğerine geçiş yap ıl abi 1 mekted ir.

Emilim
Oral yoldan uygulanan levofloksasin, gastrointestinal sistemden hızla ve tamamen emilir. Oral uygulamadan sonra serum doruk konsantrasyonlarına 1-2 saat içinde ulaşılır. Mutlak biyoyararlanım yaklaşık %10Odür. Günlük 500—750 mg yinelenen dozda verildiğinde kararlı durum 48 saatte oluşur. Oral veya i.v. levofloksasin uygulama sonrasında doğrusal bir farmakokinetik oluşur.

Yiyeceklerle alındığında, doruk konsantrasyonlarına ulaşma süresi 1 saat uzar. 500 mg levofloksasin tablet’in yiyeceklerle alınması doruk konsantrasyonlarında %14’lük bir düşüşe neden olur. Bu nedenle yemeklerle alınması önerilmez.

Dağılım
500 veya 750 mg levofloksasin uygulamasından sonra ortalama dağılım hacmi 74—112 L’dir. Vücut dokularına oldukça yaygın bir dağılım gösterir.
Levofloksasin serum proteinlerine yaklaşık %3Q.%4Q oranında bağlanır. Metabolizma Levofloksasin, stereokimyasal açıdan kan ve idrarda stabildir, enantiyomeri olan Dofloksasine dönüşmez. Levofloksasin çok az metabolize olur. Oral alımı takiben %87’si 48 saat içerisinde idrarla değişmeden atılır, %4’ten daha az oranda 72 saat içinde feçesle atılır. %5’ten daha az oranda desmetil ve N-oksit metabolitleri şeklinde idrarla atılır. Metabolitlerinin çok az farmakolojik etkileri mevcuttur.

Atılım
Levofloksasin, büyük oranda idrardan değişmeden atılır. Oral veya intravenöz yolla uygulanan levofloksasinin yarılanma ömrü 6—8 saat arasında bulunmuştur. Total vücut klirensi ve renal klirens sırasıyla 144—226 ml/dk ve 96—142 ml/dk olarak hesaplanmıştır. Atılım esas olarak böbrekler yoluyla (%85) gerçekleşir. Böbrek yetersizliği durumunda atılımı gecikir.

Levofloksasin’in özel popülasyonlarda kullanımı aşağıda belirtildiği şekildedir:
Pediyatrik hastalarda
Levofloksasinin farmakokinetik özellikleri pediyatrik hastalar üzerinde araştırılmamıştır.

Geriyatrik hastalarda
Genç ve yaşlı bireylerde levofloksasin farmakokinetiği açısından anlamlı bir fark bulunmamaktadır. 500 mg levofloksasin oral dozunu takiben, sağlıklı yaşlı bireylerde (66—80 yaş arası), yarılanma ömrü yaklaşık 7.6 saat iken, gençlerde 6 saat olarak bulunmuştur. Yaşlılarda özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

Cinsiyet
Kadın ve erkek bireylerde levofloksasin farmakokinetik özellikleri kreatinin klirensi bakımından anlamlı bir fark taşımamaktadır. 500 mg oral levofloksasin uygulaması neticesinde sağlıklı erkeklerde ortalama yarılanma ömrü 7,5 saat ve kadınlarda ise 6,1 saat olarak bulunmuştur. Kadın ve erkekler için ayrı doz ayarlaması gerekmemektedir.

Böbrek yetmezliğinde
Levofloksasin kullanan böbrek hastalarında (kreatinin klirensi < 50 ml/dk olan hastalarda) plazma eliminasyon yarı ömrünün uzadığı gözlenmiştir. Bu hastalarda uygulamadan önce özel doz ayarlaması gerekmektedir.

Karaciğer yetmezliğinde
Yapılan çalışmalarda levofloksasin kullanımının karaciğer yetmezliğini ilerletmediğini göstermiştir.

Mikrobiyolojisi
Direnç oranları coğrafi olarak ve seçilen suş için zamana bağlı olarak değişebilir ve direnç paternleri için lokal bilgiler özeHikle şiddetli enfeksiyonların tedavisinde göz önünde bulundu rm alı d ı r.

İn vitro ve klinik olarak etkili olduğu mikroorganizmalar:
Aerobik gram pozitif
Enterococcus faecalis (pek çok suş kısmen duyarlıdır)
Staphylococcus aureus (metisilin duyarlı suşlar)
Staphylococcus epidermidis (metisilin duyarlı suşlar)
Staphylococcus saprophyticus
Streptococcus pneumoniae (pek çok ilaca dirençli suşlar dahil)
Streptococcus pyogenes

Aerobik gram negatif
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Haemophilus parainfluenzae
KIebsieIİa pneumoniae
Legionella pneumophila
Moraxella catarrhalis
Proteus mirabilis
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens

Diğer mikroorganizmalar
Chlamydia pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae

Levofloksasinin aşağıda belirtilen patojenlere etkin olduğu in vitro olarak ortaya konmuştur ancak klinik çalışmalarla ortaya konmamıştır.
Aerobik gram positif
Staphylococcus haemolyticus
Streptococcus (Group C/F)
Streptococcus (Group G)
Streptococcus agalactiae
Streptococcus milleri
Viridans group streptococci

Aerobik gram negatif
Acinetobacter baumannii
Acinetobacter lwoffii
Bordetella pertussis
Citrobacter (diversus) koseri
Citrobacter freun dil
Enterobacter aerogenes
Enterobacter sakazakki
KIebsieIİa oxytoca
Morganella morganhi
Pan toea (Enterobacter) agglomerans
Proteus vulgaris
Providencia rettgeri
Providencia stuartli
Pseudomonas flourescens

Anaerobik gram positif
Clostridium perfringens

Endikasyonları:

RAVİVO; levofloksasine duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu aşağıda belirtilen erişkinlerdeki enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

Akut bakteriyel sinüzit
Streptococcus pn eumoniae, Haemophilus influenzae veya Moraxeİla ca tarrhalis’ in sebep olduğu

Kronik bronşitin akut alevlenmesi
Staph ylococcus aureus, Streptococcus pn eumoniae, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae veya Moraxella catarrhalis ‘in sebep olduğu

Nosokomiyal pnömoni
Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Serratla marcescens, Escherichia coli, Klebsieİla pneumonia, Haemophllus influenzae veya Streptococcus pneumoniae’nin sebep olduğu

Toplumda edinilmiş pnömoni
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, (Penisilin için MIK değeri 2 mg/ml olan penisiline di rençli suşlar dahil) Haemophilus influenzae,Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila veya Mycoplasma pneumoniae’nin sebep olduğu

Piyelonefrit dahil komplike üriner sistem enfeksiyonları
Escherichia coIi’nin sebep olduğu akut piyelonefrit; Enterococcus faecalis, Enterobacter cloacae, Escherichiacoli, Kİebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis veya Pseudomonas aeruginosa’nın sebep olduğu komplike üriner sistem enfeksiyonları

Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonları
Escherichia coli, Kİebsiella pneumonia veya Staphylococcus saprophyticus’un sebep olduğu

Komplike bakteriyel prostatit
Escherichia coli, Enterococcus faecalis ya da Staphylacoccus epidermidis ‘in neden olduğu

Komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis,Streptococcus pyogenes veya Proteus mirabilis

Komplike olmayan deri ve deri ekleri enfeksiyonları
(Hafiften orta dereceye kadar)Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes’in sebep olduğu abse,selülit, çıban, impetigo, piyoderma, yara enfeksiyonları

Kontrendikasyonları:

Aşağıda belirtilen durumlarda RAVİVO kullanılmamalıdır:
Levofloksasine veya RAVİVO Film Tablet’in bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine veya fiorokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalar

Epilepsisi olan hastalar
Florokinolon grubu bir antibakteriyelin kullanımına bağlı geliştiği bilinen tendon rahatsızlığı öyküsü olanlar.

Uyarılar/Önlemler:

PEDİYATRİK HASTALARDA VE ADOLESANLARDA (18 YAŞIN ALTINDAKİ HASTALARDA), HAMİLELERDE VE EMZİREN KADINLARDA LEVOFLOKSASİNİN GÜVENİLİRLII VE ETKİNLİĞİ BELİRLENEMEMİŞTİR. BU GRUP HASTALARDA KULLANILMAMALIDIR.

P. aerug inosa’nın sebep olduğu nozokomiyal enfeksiyonlarda başka antibiyotiklerle kombinasyon gerekebilir.

Tedavi sırasında veya sonrasında şiddetli ısrarlı ve/veya kanlı diyare görülürse, Clostridium difficile’ye bağlı psödomembranöz enterokolit ihtimali göz önü nde bulundu rulmalıdır. Bu durumda RAVİVO tedavisi hemen sonlandırılmalı ve gecikmeden uygun destekleyici ve /veya spesifik tedaviye başlanmalıdır. Bu klinik durumda barsak hareketlerini engelleyen ilaçlar kontrendikedir.

Florokinolon grubu antibakteriyellerin kullanımı sırasında nadiren gözlenen tendinit seyrek olarak özellikle aşil tendonunun tutulumunda rüptüre yol açabilir. Bu istenmeyen etki tedaviye başlandıktan sonraki 48 saat içinde ortaya çıkabilir ve bilateral olabilir. Tendinit ve tendon rüptürü riski yaşlılık ve kortikosteroid kullanımında artar. Dolayısıyla bu hastaların

RAVİVO kullanması halinde takip edilmesi gereklidir. Tendinitten şüphelenilen hastalarda RAVİVO tedavisi hemen sonlandırılmalı ve uygun tedaviye (Yani etkilenen tendonun hareketsiz halde tutulmasına) başlanmalıdır.

Diğer fiorokinolonlarda olduğu gibi RAVİVO Film Tablet konvülsiyona eğilimli olan yani SSS lezyonu olduğu bilinen eş zamanlı olarak fenbufen veya benzeri bir nonsteroidal antienflamatuvar ilaç veya teofilin gibi beyin konvülsiyon eşiğini düşürdüğü bilinen bir ilaç tedavisinin uygulandığı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz aktivitesi eksikliği olan hastalarda kinolon grubu antibakteriyellerle hemolitik reaksiyonlar bidirildiğinden bu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Böbrek yetmezliğinde RAVİVO Film Tablet dozajı kreatinin klirensine göre ayarlanmalıdır.

Levofloksasine bağlı fotosensitizasyon çok nadiren görülmekle birlikte hastaların tedavi süresince kuvvetli güneş ışığına çıkmamaları ve solaryum gibi yapay ultraviyole ışınlarına maruz kalmamaları önerilir.

Levofloksasin tedavisi sırasında görülen bazı yan etkiler hastanın konsantrasyon refleks ve reaksiyon yeteneklerini azaltabileceğinden bu yeteneklerin özellikle önemli olduğu motorlu taşıt veya iş makinası kullanımı gibi durumlarda risk oluşturabilir.

Diğer kinolonlarda olduğu gibi genellikle bir oral hipoglisemik ajan veya insülin ile birlikte tedavi gören diyabetik hastalarda semptomatik hiperglisemi veya hipoglisemi dahil olmak üzere kan glikoz düzeyi takip edilmelidir. RAVİVO ile tedavi edilmekte olan bir hastada hipoglisemik reaksiyon meydana gelirse tedaviye son verilir.

Levofloksasin dahil kinolonlar ile tedavi gören hastalarda ciddi ve bazen fatal hipersensitivite ve/veya anaflaktik şok reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tür reaksiyonlar sıklıkla ilk dozu takiben oluşmaktadır. Bazı reaksiyonlar kardiyovasküler kollaps hipotansiyon/şok nöbet bilinç kaybı deride yanma hissi anjiyoödem hava yolunun tıkanması, dispne ürtiker kaşıntı ve diğer ciddi deri reaksiyonları ile beraber görülmektedir.

Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes’e neden olabilir. Bu nedenle tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanılmamalıdır.

Gebelik ve Laktasyonda Kullanım
Gebelik Kategorisi: C.
Hamile kadınlar üzerindeki çalışmaların yetersizliğinden dolayı hamilelerde kullanılması tavsiye edilmez.
Emziren annelerle yeterli ve iyi kontrollü çalışma olmadığı için kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

%1, %10 oranında bulantı diyare ve karaciğer enzimleri ALT/AST değerlerinde artış %O.1%1 oranında iştahsızlık, kusma, karın ağrısı, hazımsızlık, kaşıntı, deri döküntüsü, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik hissi, uykusuzluk, eozinofili, lökopeni, bilirubin ve serum kreatinin değerlerinde artış, asteni, mantar ve diğer rezistan mikroorganizmaların proliferasyonu çok nadiren de (%O.O1-%O.1) parestezi, tremor, anksiyete, ajitasyon, depresyon, psikotik reaksiyonlar konfüzyon, konvülziyon, artralji, miyalji, tendiniti de içeren tendon rahatsızlıkları, ürtiker, bron kospazm/d ispne taşikardi hipotansiyon nötropeni, trombositopeni çok nadir vakada psödo membranöz kolit dahil olmak üzere enterokolitin bir göstergesi olabilecek kanlı diyare yapabilir.

Çok nadir olarak (%O.Ol1den daha düşük oranda) anjiyoödem hipotansiyon anafilaktik/anafilaktik benzeri şok, ışığa duyarlılık, özellikle d iyabet hastalarında hipoglisemi, hipoestezi, görme, işitme, tat ve koku alma bozuklukları, tendon rüptürü, kas zayıflığı, hepatit gibi karaciğer hastalıkları, akut böbrek yetersizliği, agranülositoz, alerjik pnömoni, ateş görülebilir.

İzole vakalarda Stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) ve eritema eksudativum multiforme gibi şiddetli bullöz erupsiyonları, rabdomiyoliz, QT aralığında uzama, hemolitik anemi, pansitopeni, alerjik pnömonit ateş görülebilir.

Alerjik mukokutanoz anafilaktik/anaflaktoid reaksiyonlar bazen ilk dozdan sonra bile görülebilir.

Florokinolon uygulaması ile ilgili diğer istenmeyen etkiler:
Ekstrapiramidal belirtiler ve diğer kas koordinasyon bozuklukları hipersensitivite vasküliti, porfirili hastalarda porfiri atakları.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Divalan katyonlarla şelasyon diğer kinolonlardan daha az etkili olduğu halde RAVİVO tabletlerin, magnezyum, aluminyum, aynı zamanda sukralfat, demir gibi metal katyonları ve çinko içeren multivitamin preparasyonları ile eş zamanlı uygulanması levofloksasin in gastrointestinal absorpsiyonunu ters yönde etkiler ve sistemik seviyelerin istenenden daha düşük olmasıyla sonuçlanır. Bu maddeleri içeren bileşimlerin, RAVİVO Film Tablet uygulanmasından en az iki saat önce ya da sonra uygulanması önerilir.

Teofilin
Yapılan çalışmalarda levofloksasin ile teofilin arasında bir etkileşim bildirilmemiştir. Diğer kinolonların teofilin ile birlikte uygulanması teofilin serum seviyelerinde azalma, eliminasyon yarı ömrünün uzaması ve hasta populasyonunda teofilin ile ilgili yan etkilerin artma riski ile sonuçlanmaktadır. Bu sebeple eğer levofloksasin ayrıca uygulanacaksa, teofilin seviyelerinin yakından takip edilmeli ve uygun doz ayarlaması yapılmalıdır. Nöbet de dahil olmak üzere yan etkiler, teofilin seviyelerinde azalma olsun ya da olmasın görülebilir.

Varfarin
Yapılan çalışmalarda levofloksasin ile varfarinin birbirleri üzerinde bir etkisi gözlenmemiştir. Ancak pazarlama sonrasında levofloksasinin varfarinin etkisini arttırdığı rapor edilmiştir. Varfarin ve levofloksasinin birlikte uygulamasında kanamayla birlikte protrombin zamanının artması gözlenmiştir. Eğer levofloksasin varfarin ile birlikte uygulanacaksa, protrombin zamanı, INR değeri ve diğer uygun koagülasyon testleri yakından takip edilmelidir. Hastalar kanama olması ihtimaline karşı takip edilmelidir.

Siklosporin
Siklosporin varlığında levofloksasin uygulandığında Cma ve ke biraz azalırken, Tmax ve t112 değerleri, birlikte uygulamanın olmadığı tedavilere göre daha düşüktür. Ancak, farklar klinik olarak anlamlı değildir. Bu yüzden, beraber uygulandıklarında, levofloksasin veya siklosporin için doz ayarlamasına gerek yoktur.

Digoksin
Yapılan çalışmalarda levofloksasin ile digoksinin birbirleri üzerinde bir etkisi gözlenmemiştir. Bu yüzden, beraber uygulandıklarında, levofloksasin veya digoksin için doz ayarlamasına gerek yoktur.

Probenesid ve simetidin
Yapılan klinik çalışmalarda, levofloksasin probenesid ve simetidin ile beraber uygulandığında,

levofloksasinin tek başına kullanıldığı duruma kıyasla, levofloksasinin absorpsiyon hızı ve miktarında bir değişme gözlenmezken, EAA ve t112 değerlerinde sırasıyla %27—38 ve %3Q artış, CL/F ve CL değerlerinde %21—35 azalma gözlenmiştir. Bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı olmasına rağmen, bu değişiklikler, probenesid veya simetidin ile birlikte uygulandığında levofloksasin doz ayarlamasını garantilemek için yeterli değildir.

NSAİ ilaçlar
NSAİ ilaçlar, levofloksasin de dahil olmak üzere kinolonlarla beraber uygulandığında, santral sinir sistemi stimülasyonu ve konvülzif nöbetlerin görülme riski artabilir.

Antidiyabetik ajanlar
Kinolonlarla birlikte antidiyabetik ajan uygulanan hastalarda, hiperglisemi ve hipoglisemi de dahil olmak üzere kan şekerinde dalgalanma gözlenmiştir. Bu nedenle bu ajanlar bu iki ajanın birlikte uygulandığı durumlarda kan şekeri dikkatle kontrol edilmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:

RAVİVO Film Tablet günde tek doz veya iki kez uygulanabilir. Dozaj enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak ayarlanır.
Tedavinin süresi: Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.

Uygulama şekli
RAVİVO Film Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı ile alınmalıdır. Doz ayarlaması için gerektiğinde tabletler bölünebilir. RAVİVO Film Tablet yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır. RAVİVO Film Tabletler emiliminin azalmasını önlemek için demir tuzları antiasitler ve sukralfat uygulamasından 2 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.

Dozlama aşağıdaki tabloda verildiği şekilde yapılmalıdır:
Enfeksiyon - Tedavi Süresi - Günlük doz
Toplumda edinilmiş pnömoni 7—14 gün 500 mg
Toplumda edinilmiş pnömoni 5 gün 750 mg
Nozokomiyal pnömoni 7—14 gün 750 mg
Akut bakteriyel sinüzit 10—14 gün 500 mg
Akut bakteriyel sinüzit 5 gün 750 mg
Komplike deri enfeksiyonları 7—14 gün 750 mg
Kronik bronşitin akut alevlenmesi 7 gün 500 mg
Komplike olmayan deri enfeksiyonları 7—10 gün 500 mg
Kronik bakteriyel prostatit 28 gün 500 mg
Komplike üriner bölge enfeksiyonları 10 gün 250 mg
Akut piyelonefrit 10 gün 250 mg
Komplike olmayan üriner bölge enfeksiyonları 3 gün 250 mg

* Yukarıda verilen dozlama tablosu böbrek fonksiyonları normal olan bireyler için geçerlidir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda özel doz ayarı yapılmalıdır.

Doz Aşımı ve Tedavisi
RAVİVO Film Tablet’in akut aşırı doz belirtisi olarak konfüzyon, baş dönmesi şuur kaybı ve konvülsif tutarıklar gibi SSS belirtileri ile bulantı ve mukoza erozyonları gibi gastrointestinal sistem reaksiyonları beklenmelidir. Klinik farmakoloji çalışmalarında supra terapötik dozun QT aralığını artırdığı belirlenmiştir.

Aşırı doz durumunda hasta dikkatle izlenmeli ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Akut aşırı doz durumunda gastrik lavajı uygulaması düşünülmelidir Mide mukozasının korunması için antiasitler uygulanabilir. Hemodiyaliz peritoneal diyaliz levofloksasinin vücuttan uzaklaştırılmasında etkili değildir. Spesifik bir antidotu yoktur.

Üretici Firma:

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Telefon: (312) 287 74 10
Email: drogsan@drogsan.com.tr

Ravivo 750 Mg 7 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Ravivo 750 Mg 7 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Levofloksasin


Barkod Numarası: 8699580090390

İlaç Fiyatı: 41,23 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. Logosu

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.

Oğuzlar Mh. 56. Sk. No: 7/B Balgat - ANKARA
Telefon: (312) 287 74 10
Email: drogsan@drogsan.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.