Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Glifor 850 Mg 100 Film Tablet

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları » Oral Antidiyabetik İlaçlar » Biguanidler » Metformin

Formülü:

Her Glifor 850 mg Film Tablet 850 mg Metformin HCl (ayrıca renk verici olarak titanyum dioksit (E171)) içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikler:
Metformin biguanid sınıfı oral yolla kullanılan bir antidiyabetiktir. Tip II diyabette (insüline bağımlı olmayan) hem bazal hem de postprandial plazma glukoz seviyelerini düşürür. Karaciğerde glukoz yapımını azaltır, glukozun barsaklardan emilimini azaltır ve insülin duyarlılığını artırır (periferik glukoz alımını ve kullanımını artırır). Metformin tedavisi ile açlık insülin seviyeleri ve gün boyu plazma insülin yanıtı azalırken, insülin sekresyonu uyarılmaz.

Sülfonilüre tedavisine yanıt vermeyen, kısıtlı yanıt veren veya artık yanıt vermeyen hastalarda metformin tek başına etkili olabilir. İstenilen glisemik kontrol sağlanamaz ise metforminin sülfonilüre grubu bir ilaç ile kombinasyonu sinerjistik bir etki sağlayabilir. Metformin tedavisi ile elde edilen açlık kan şekeri seviyelerindeki düşüş, açlık hiperglisemi seviyeleri ile orantılıdır. Açlık glukoz seviyeleri yüksek olan insüline bağımlı olmayan diyabetlilerde plazma glukoz ve glikolize hemoglobin seviyeleri daha fazla azalır. Çoğu tip II diyabetli hastada normal olmayan serum lipid seviyeleri üzerine metforminin olumlu etkileri vardır. Tek başına metformin veya sülfonilüre ile kombinasyonu, diğer lipid seviyelerinde advers etki oluşturmaksızın, ortalama açlık serum trigliserid, total kolesterol ve LDL kolesterol seviyelerini düşürmektedir.

Metformin ile tedavi edilen hastalarda, glisemik kontrolün tüm parametrelerinde, vücut ağırlığının korunması veya azaltılmasında ve lipid profilinin düzeltilmesinde anlamlı ilerlemeler izlenir.

Diyabeti olmayan hastalarda kan şekerini düşürmez.

Farmakokinetik özellikler:
Metformin, oral yolla olarak alındıktan sonra gastrointestinal kanaldan yavaş absorbe edilir. Başlıca ince barsaklarda emilir. Gıdalar metforminin emilimini azaltır, emilim süresini uzatır. İlacın mutlak biyoyararlanımı yaklaşık %50-60'dır. Oral yolla alımını takiben metformin plazma doruk konsantrasyonuna 1-3 saatte ulaşır. Plazma proteinlerine bağlanma oranı ihmal edilebilir seviyelerdedir. Zamana bağlı olarak eritrositler içine de girer. Kararlı plazma konsantrasyonlarına 24-48 saat içinde ulaşır.

Metformin karaciğerde metabolize edilmez. Emilen ilacın %90'ı ilk 24 saat içinde başlıca tübüler atılım olmak üzere idrar yolu ile atılır. Yarılanma ömrü yaklaşık 1,5-6 saattir. Klinik kullanım dozlarında, böbrek fonksiyonları normal olan diyabetik ve diyabetik olmayanlarda metformin farmakokinetikleri değişmez. Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ise metforminin plazma ve kan yarılanma ömrü uzar.

Endikasyonları:

Glifor 850mg Film Tablet, insüline bağımlı olmayan (Tip II) diyabette, özellikle diyet ile kontrol altına alınamayan şişman diyabetiklerde kullanılır. 10 yaş ve üzerindeki hastalarda kullanımı önerilmektedir. Tedavinin başlangıcında Glifor 850mg Film Tablet tek başına veya sülfonilüre grubu bir ilaçla kombine edilerek kullanılabilir. Ayrıca; insüline bağımlı (Tip I) diyabette insüline yardımcı olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Diyabetik ketoasidoz da dahil olmak üzere akut veya kronik metabolik asidoz, böbrek fonksiyon yetersizliği (kreatinin>1.2 mg/dL), ilaç tedavisi gerektiren konjestif kalp yetmezliği, kronik karaciğer hastalıkları, yakın zamanda geçirilmiş miyokard enfarktüsü, akut veya kronik alkolizm, hipoksemi, şok veya solunum yetmezliği gibi laktik asidoz yaratabilecek durumlarda, önceden laktik asidoz görülen kimselerde, ilacın içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyeti olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Laktik asidoz:
Laktik asidoz metformin tedavisi sırasında ilacın birikimi nedeniyle ortaya çıkabilen, nadir görülen ancak şiddetli bir metabolik komplikasyondur. Laktik asidoz vakaların %50'sinde ölüme neden olmaktadır. Laktik asidoz diabetes mellitus gibi birçok patofizyolojik durumla ilişkili olarak ve belirgin doku hipoperfüzyonu veya hipoksisiyle birlikte görülebilir. Kan laktat seviyesinin yükselmesi (>5mmol/L), kan pH'sında düşme, elektrolit bozuklukları ve laktat/püruvat oranında artma ile kendisini gösterir. Laktik asidoz gelişiminin nedeni metformin olarak saptanırsa; genellikle ilacın kan konsantrasyonu 5mg/mL' nin üzerinde bulunur.

Metformin hidroklorür tedavisi almakta olan hastalarda laktik asidoz insidansı çok düşüktür (1000 hasta yılı için yaklaşık 0,03 vaka; 100 hasta yılı için ölümle sonuçlanan yaklaşık 0,015 vaka). Rapor edilen vakalar genellikle intrinsik böbrek hastalığı ve böbrek hipoperfüzyonu da dahil olmak üzere belirgin renal yetmezliği olan, sıklıkla birçok tıbbi/cerrahi müdahale gören ve çok sayıda ilaç kullanmakta olan hastalardır. Başta hipoperfüzyon ve hipoksi riski taşıyan instabil veya akut konjestif kalp yetmezliği hastaları olmak üzere, ilaç tedavisine ihtiyaç duyan konjestif kalp yetmezliği hastalarında laktik asidoz riski yüksektir. Laktik asidoz riski, böbrek fonksiyon bozukluğu şiddeti ve yaşla birlikte artar. Bu nedenle Glifor kullanan hastalarda böbrek fonksiyonlarının düzenli aralıklarla izlenmesi ve minimum etkin dozun kullanımı, laktik asidoz riskini belirgin bir şekilde azaltabilir. Özellikle yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları dikkatli bir şekilde izlenmelidir. Kreatinin klirensi ölçümlerinde böbrek fonksiyonunun azalmadığı tespit edilmedikçe, 80 yaşında ve üzerinde olan hastalar laktik asidoz gelişimine daha duyarlı olduklarından, bu hastalarda Glifor kullanılmamalıdır. Ek olarak, Glifor hipoksi, dehidratasyon veya sepsise neden olabilecek her hangi bir durumun varlığında hemen ele alınmalıdır. Karaciğer fonksiyon bozukluğu laktat atılımını belirgin bir şekilde zorlaştırabileceğinden, klinik olarak veya laboratuar bulgularıyla karaciğer hastalığı tespit edilen hastalarda metformin kullanımından genel olarak kaçınılmalıdır. Alkol, metformin hidroklorürün laktat metabolizması üzerindeki etkilerini artırdığından, hastalar Glifor kullanımı sırasında akut veya kronik olarak aşırı alkol tüketmemeleri konusunda uyarılmalıdır. Ven içi radyoaktif madde ile yapılan incelemeler ve her hangi bir cerrahi girişim öncesinde Glifor kullanımına ara verilmelidir.

Laktik asidoz genellikle yavaş gelişir ve yalnızca bitkinlik, miyalji, solunum güçlüğü, artan uyku hali ve non-spesifik abdominal rahatsızlık hissi gibi non-spesifik bulgularla birlikte ortaya çıkar. Belirgin asidozda hipotermi, hipotansiyon ve dirençli bradikardi gibi semptomlar görülebilir. Hasta ve hekim böyle semptomların olası önemi konusunda bilgili olmalı ve böyle bir semptom ortaya çıktığında hasta hemen doktorunu bilgilendirmek konusunda uyarılmalıdır. Bu durum ortadan kalkana kadar Glifor kullanımına ara verilmelidir. Serum elektrolit, keton ve kan şekeri seviyeleri ve gerekirse kan pH, laktat ve hatta metformin seviyeleri yardımcı olabilir. Hasta belli bir dozda Glifor kullanımına adapte olduktan sonra, tedavinin başlangıcında sık görülen gastrointestinal semptomların ilaçla ilişkili olması beklenmemektedir. Gastrointestinal semptomların daha sonra ortaya çıkması laktik asidoz veya başka bir şiddetli hastalığın göstergesi olabilir.

Metformin hidroklorür kullanmakta olan hastalarda açlık venöz laktat seviyesinin normal üst sınırın üzerinde, ancak 5mmol/L' den düşük olması laktik asidozun bir göstergesi olmayabilir ve kontrolsüz diyabet veya obezite, aşırı fiziksel aktivite veya örnek alımındaki bir teknik hata gibi başka mekanizmalarla açıklanabilir.

Metabolik asidozu olan ancak ketoasidoz bulguları (ketonüri, ketonemi) sergilemeyen her diyabetik hastada laktik asidozdan şüphelenilmelidir.

Laktik asidoz hastanede tedavi edilmesi gereken bir acil durumdur. Metformin hidroklorür kullanmakta olan laktik asidoz hastalarında ilaç kullanımı hemen kesilmeli ve genel destek tedavisine başlanmalıdır. Metformin hidroklorür diyalizle uzaklaştırılabildiğinden (iyi hemodinamik şartlar altında 170 mL/dakika' lık bir klerens), asidozu düzeltmek ve biriken metformini uzaklaştırmak için hemen hemodiyaliz yapılması önerilmektedir. Bu genellikle semptomların ani gerilemesini ve iyileşmeyi sağlar.

Böbreklerden itrah edildiğinden, böbrek fonksiyonlarının azaldığı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Tüm diyabetiklerde böbrek fonksiyonları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Dehidratasyona neden olabilecek durumlarda, ciddi infeksiyon, travma veya ameliyat durumunda kullanılmamalıdır.

Ven içi piyelografi veya ven içi anjiyo gibi radyolojik çalışmalardan 2-3 gün önce Glifor 850 mg Film Tablet tedavisine son verilmeli, daha sonra böbrek fonksiyonları kontrol edilerek tekrar kullanıma başlanmalıdır.

Sürekli Glifor 850 mg Film Tablet kullanan hastalarda vitamin B12 seviyeleri her yıl kontrol edilmelidir. Metformin kullanımına bağlı B12 eksikliği, ilacın bırakılması veya B12 takviyesi ile hızla düzelir.

Sülfonilüre grubu ajanla kombine tedavide hipoglisemi riski nedeni ile kan glukozu düzenli bir şekilde izlenmelidir.

Glifor 850 mg Film Tablet insülin ile birlikte kullanılacaksa, bu iki ilacın hangi dozda kullanılacağı hastane şartlarında tespit edilmelidir.

Gebelik ve laktasyonda kullanımı:
Gebelikte kullanımı B kategorisindedir. Metforminin gebelikte ve laktasyonda güvenli kullanımı ile ilgili yeterli çalışma yoktur. Bu gibi durumlarda yarar ve zarar riski hesaplanarak kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Glifor 850 mg Film Tablet genellikle iyi tolere edilir. Ancak bazen gastrointestinal sisteme ait hafif şikayetlere yol açabilir. En sık görülen istenmeyen etkiler, diyare, bulantı, kusma, gaz, iskelet ve kaslarda güçsüzlük, kas ağrısı, hazımsızlık, karında şişkinlik, dışkıda değişiklik, kabızlık, başağrısı, sersemlik, ateş basması, çarpıntı,nefes darlığı, deride döküntü, B12 vitamini seviyelerinde düşme, kan şekerinde düşme, tat almada bozukluk, epigastrik ağrı, ve iştahsızlıktır. Tedavinin başlangıcında izlenen gastrointestinal semptomlar doza bağımlı olarak oluşabildiğinden, metformin dozunun yavaş yavaş artırılması ve/veya yemeklerle beraber alınması ile istenmeyen etkiler en aza indirilebilir. Başağrısı ve ağızda metalik tat geçici özelliktedir. Eğer diyare Glifor tedavisinden birkaç ay sonra ortaya çıkarsa laktik asidoz açısından dikkatli olunmalıdır (bakınız Uyarılar/Önlemler)
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Antikoagülanlarla birlikte kullanılması halinde antikoagülan dozunun iyi ayarlanması gerekebilir.

Furosemide, simetidin ve katyonik ilaçlar (amilorid, digoxin, morfin, prokainamid, kinidin, kinin, ranitidin, triamteren, trimetoprim ve vankomisin) metforminin plazma konsantrasyonlarında artışa sebep olabilirler.

Metformin ile birlikte alkol kullanımı hipoglisemi ve laktik asidoz riskini artırır. Hiperglisemi yapma eğiliminde olan ilaçlar(diüretikler, doğum kontrol ilaçları, kortikosteroidler, östrojenler, izoniazid, nikotinik asit, fenitoin, tiroid hormonları, sempatomimetikler, kalsiyum kanal blokerleri) metformin dozunun yeniden ayarlanmasını gerektirebilirler.

Yemekle birlikte alındığında B12 vitamini ve/veya folik asit emilimini azaltabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Dozaj, tolerans göz önüne alınarak kişiye göre ayarlanmalı, ancak maksimum günlük dozlar aşılmamalıdır.

Metformin tedavisi bölünmüş dozlar halinde, yemeklerle beraber ve gastrointestinal yan etkileri en aza indirmek ve kişinin ihtiyacı olan en düşük dozu bulabilmek için yavaş yavaş artırılarak verilmelidir.

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği halde; başlangıç dozu yemeklerle beraber günde iki kere 500 mg veya bir kere 850 mg'dır. Günde iki kere 500 mg metformin kullanımı yetmediğinde günde iki kere 850 mg'a geçilir. Dozaj haftada 500 mg veya iki haftada 850 mg olarak artırılır. Gliseminin kontrolü için gerektiğinde günlük doz bölünerek 2550 mg'a kadar çıkılabilir.

Klorpropamid dışındaki standart oral hipoglisemik ajanlardan metformine geçilmek istenildiğinde tedaviye ara vermek gerekmez.

Film tabletlerin yemeklerden sonra çiğnenmeden az miktarda sıvı ile alınması gerekir. Çocuklarda ve böbrek fonksiyonları azalmış yaşlılarda kullanımı önerilmez. Karaciğer hastalığı laktik asidoz gelişimi riski yaratacağından metformin tedavisinden kaçınılmalıdır.

Böbrek fonksiyon bozukluklarında serum kreatinin düzeyi erkeklerde 1.5 mg/dl veya kadınlarda 1.4 mg/dl üzerindeyse veya kreatinin klerensi 60ml/dk altındaysa metformin kullanılmamalıdır.

Pediatrik kullanım:
10 yaşın altında kullanımı önerilmemektedir.

Araç ve Makina Kullanımına Etkisi
Bilinen bir etkisi yoktur.

Doz Aşımı ve Tedavisi
Glifor 850 mg Film Tablet tek başına kullanıldığında, oral antidiyabetiklerin aşırı dozlarında görülebilen hipoglisemi görülmez. Ancak sülfonilüre veya insülinle kombinasyonunda veya alkol ile alındığında hipoglisemi ortaya çıkabilir. Aşırı dozlarda, özellikle birikme olduğu durumlarda, laktik asidoz ihtimali dikkate alınmalıdır. Bunun belirtileri bulantı, diyare, abdominal ağrı ve dispne olarak görülür. Bu durumda yapılacak tedavi, özellikle sıvı kaybı ve metabolik bozuklukları düzeltici yönde olmalıdır. Doz aşımında hemodiyaliz faydalı olabilir.

Üretici Firma:

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 285 22 90
Email: [email protected]

Glifor 850 Mg 100 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Glifor 850 Mg 100 Film Tablet

İlaç Fotoğrafı: Glifor 850 Mg 100 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Metformin Hcl


Barkod Numarası: 8699569090366

İlaç Fiyatı: 10,49 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ayazağa Köyü Yolu, Maslak / İSTANBUL
Telefon: (212) 285 22 90
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.