Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Alfasid 500 Mg 1 Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Penisilinli Kombinasyonlar » Ampisilin ve Sulbaktam

Formülü:

Alfasid 250 mg İ.M.; her bir flakonda 250 mg ampisilin'e eşdeğer ampisilin sodyum ve 125 mg sulbaktam'a eşdeğer sulbaktam sodyum içerir. Her flakonun beraberinde 1 mL %0.5 lidokain hidroklorür çözeltisi içeren çözücü ampul bulunur.

Alfasid 500 mg İ.M.; her bir flakonda 500 mg ampisilin'e eşdeğer ampisilin sodyum ve 250 mg sulbaktam'a eşdeğer sulbaktam sodyum içerir. Her flakonun beraberinde 2.0 mL %0.5 lidokain hidroklorür çözeltisi içeren çözücü ampul bulunur.

Alfasid 1 g İ.M.; her bir flakonda 1 g ampisilin'e eşdeğer ampisilin sodyum ve 0.5 g sulbaktam'a eşdeğer sulbaktam sodyum içerir. Her flakonun beraberinde 3.5 mL %0.5 lidokain hidroklorür çözeltisi içeren çözücü ampul bulunur.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Alfasid duyarlı mikroorganizmalarla gelişmiş şu enfeksiyonların tedavisinde endikedir: Sinüzit, otitis media, bakteriyel pnömoni gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve eklem enfeksiyonları, menenjit, bakteriyel septisemi, intraabdominal enfeksiyonlar, jinekolojik enfeksiyonlar ve gonokoksik enfeksiyonlar.
Alfasid abdominal ve pelvik cerrahi müdahale durumlarında perioperatif ve postoperatif olarak uygulanabilir.
Tedaviye başlamadan önce, kültür ve duyarlılık testleri ile etken olan mikroorganizmalar ve bunların ampisilin/sulbaktama duyarlılıkları saptanmalıdır. Ancak, endikasyon olduğu düşünülen durumlarda, test sonuçları alınmadan bu preparatla tedaviye başlamak mümkündür.

Kontrendikasyonları:

Herhangi bir penisilin türevine karşı hipersensitivite öyküsü bulunan hastalarda, Alfasid uygulanması kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi, hatta fatal sonuçlanabilen anafilaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok alerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada, oral uygulamaya göre daha sık görülmüştür. Penisilin tedavisine başlamadan önce penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice soruşturulmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonların adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre oksijen, İ.V. steroidler uygulanmalı ve hava yolunun açık tutulması sağlanmalı, gerekirse endotrakeal entübasyon yapılmalıdır.Ampisilin kullanan mononükleozlu hastaların büyük bir yüzdesinde cilt döküntüsü oluşmaktadır. Bu nedenle ampisilin ve benzeri antibiyotikler, mononükleozlu hastalara uygulanmamalıdır. Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoietik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (Enterobacter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süper-enfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
Gebelikte Kullanım: Gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz saptanmamıştır.
Süt Verme Döneminde Kullanım: Düşük konsantrasyonlarda ampisilin ve sulbaktam süte geçmektedir; bu nedenle süt vermekte olan kadınlara Alfasid uygulanması halinde dikkatli olmak gerekir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Alfasid genellikle iyi tolere edilmektedir.
Lokal Reaksiyonlar: Diğer birçok antibiyotiğin İ.M. uygulamasında olduğu gibi, enjeksiyon yerinde görülen ağrı, çözücü olarak lidokain kullanılmasıyla önlenmiştir.
Sistemik Reaksiyonlar: En sık olarakbildirilen sistemik reaksiyon %3 sıklıkla görülen diyare olup, bunu %2'den az bir insidansla deri döküntüsü takip etmektedir. Daha nadir olarak görülen sistemik reaksiyonlar; kaşıntı, bulantı, kusma, kandidiyazis, yorgunluk, hastalık hissi, başağrısı, göğüs ağrısı, karında şişkinlik, glossit, idrar retansiyonu, dizüri, ödem, yüzde şişme, eritem, ürperme, boğazda sıkışma hissi, sternum altında ağrı, epistaksis ve mukoza kanamasıdır.
Laboratuvar Bulgularında Değişmeler:
Klinik deneylerde ortaya çıkan, ancak ilaç uygulaması ile sebep sonuç ilişkisi saptanmamış olan laboratuvar bulgularındaki değişmeler şunlardır:
Hepatik: AST (SGOT), ALT (SGPT), alkalen fosfataz ve LDH'da yükselme.
Hematolojik: Hemoglobin, hematokrit, eritrosit, lökosit, nötrofil, lenfosit ve trombosit sayısında azalma; lenfosit, monosit, bazofil, eozinofil ve trombosit sayısında artış.
Kan: Serum albumin ve total proteinlerde azalma.
Renal: BUN ve kreatinin artışı.
İdrar: İdrarda eritrosit ve hiyalin bulunması.
Aşağıda belirtilen istenmeyen reaksiyonlar ampisilin sınıfı antibiyotiklerin kullanımı sırasında görülmekte olup, Alfasid uygulanmasında da ortaya çıkabilirler:
Gastrointestinal: Gastrit, stomatit, siyah "tüylü", dil, enterokolit ve psödomembranöz kolit.
Hipersensitivite Reaksiyonları: Ürtiker, eritema multiforme ve nadir olarak eksfoliyatif dermatit. Bu reaksiyonlar antihistaminikler ve gerek görüldüğünde sistemik kortikosteroidlerle kontrol altına alınabilmektedir. Bu tür bir reaksiyonun ortaya çıkması halinde, hekim aksini önermedikçe, ilaç kesilmelidir. Penisilin grubu ilaçların kullanımı sırasında ciddi ve bazen fatal olabilen hipersensitivite (anafilaktoid) reaksiyonları görülebilmektedir (bkz:
UYARILAR/ÖNLEMLER).

Hematolojik: Yukarıda belirtilen laboratuvar test sonuçlarındaki değişmelerin yanısıra, penisilin grubu ilaçların uygulanması sırasında agranülositozis olguları bildirilmiştir. Bu reaksiyonların hepsi genellikle tedavinin kesilmesiyle ortadan kalkmakta olup, hipersensitivite reaksiyonları olarak değerlendirilmektedir.

İlaç etkileşimleri:

Probenesid ampisilinin ve sulbaktamın renal tübüler sekresyonunu azaltır. Bu preparatla beraber uygulanması halinde ampisilin ve sulbaktamın kan düzeyleri daha yüksek ve uzun süreli olabilmektedir. Ampisilin ile beraber allopurinol kullanılması, deri döküntüsü insidansını artırmaktadır. Ampisilinin in vitro olarak aminoglikozidleri inaktive ettiği göz önünde bulundurularak, Alfasid; aminoglikozidlerle aynı enjektör veya mayi içinde bulundurulmamalıdır.
İlaç/Laboratuvar Testi Etkileşimleri: Alfasid uygulamasıyla oluşan idrardaki yüksek ampisilin konsantrasyonları, Clinitest™, Benedict Solüsyonu veya Fehling Solüsyonu kullanılarak yapılan idrar glukoz testlerinde yalancı pozitif sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, enzimatik glukoz oksidaz reaksiyonlarına dayanan glukoz testlerinin tercih edilmesi önerilmektedir.

Kullanım şekli ve dozu:

Alfasid çözücü olarak lidokain hidroklorür içerdiğinden kesinlikle İ.V. uygulanmalıdır. Alfasid + lidokain hidroklorür İ.M. yoldan derin enjeksiyon şeklinde uygulanmalıdır.
Aşağıdaki şekilde sulandırılabilir.

Alfasid
(Ampisilin+Sulbaktam)
(mg) Çözücü
(Ampisilin+Sulbaktam)
(mL) Hacmi
Konsantrasyonu
(mg/mL)
250+125 0.8 250+125
500+250 1.6 250+125
1000+500 3.2 250+125
Hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde, yetişkinler için tavsiye edilen Alfasid dozu 6-8 saat ara ile 1.5 g (sodyum tuzu şeklinde 1 g ampisilin ile sodyum tuzu şeklinde 500 mg sulbaktam = 1 flakon Alfasid 1 g) ila 3 g (sodyum tuzu şeklinde 2 g ampisilin ile sodyum tuzu şeklinde 1 g sulbaktam = 2 flakon Alfasid 1 g) şeklindedir. Toplam sulbaktam dozu günde 4 g'ı aşmamalıdır. Ayakta tedavi gören hafif ve orta derecede enfeksiyonlu hastalarda i.M. yoldan günde 2 kez 750 mg (sodyum tuzu şeklinde 500 mg ampisilin ile sodyum tuzu şeklinde 250 mg sulbaktam = 1 flakon Alfasid 500 mg) ila 1.5 g (sodyum tuzu şeklinde 1 g ampisilin ile sodyum tuzu şeklinde 500 mg sulbaktam = 1 flakon alfasid 1 g) uygulanabilir.
Alfasid'in çocuk, bebek ve yenidoğanların enfeksiyonlarında dozu 150 mg/kg/gün (sodyum tuzu şeklinde 100 mg/kg/gün ampisilin ile sodyum tuzu şeklinde 50 mg/kg/gün sulbaktam)'dür.
Cerrahi enfeksiyon profilaksisinde Alfasid, anestezi başlangıcında 1.5 ila 3 g (1 ila 2 flakon Alfasid 1 g) uygulanır. Gerektiğinde doz 6-8 saat ara ile tekrarlanabilir.
Profilaksi amacıyla uygulama 24 saati geçmemelidir.
Sodyum kısıtlaması gereken hastalarda, sodyum tuzu şeklinde 1 g ampisilin ve sodyum tuzuşeklinde 500 mg sulbaktam içeren 1.5 g'lık preparatın (1 flakon Alfasid 1 g) 115 mg (5 m Eq) sodyum içerdiği dikkate alınmalıdır.
Renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda ampisilinin ve sulbaktamın eliminasyon kinetiği benzer biçimde etkilendiğinden, renal fonksiyon bozukluğunun derecesinden bağımsız olarak, bu iki bileşiğin birbirine oranı aynı kalmaktadır. Bu tür hastalarda, Alfasid dozları, ampisilin uygulanmasında olduğu gibi ve aşağıda belirtilen önerilere uygun şekilde, daha az sıklıkla uygulanmalıdır.
Renal Fonksiyon Bozukluğunda Alfasid Dozajı:

Kreatinin Klirensi
(ml/dak/1.73 m2) Önerilen Alfasid Ampisilin ve Sulbaktam
Yarı-ömrü (saat) (Ampisilin Sodyum)
Sulbaktam Sodyum) Dozajı
>30 1 1.5-3.0 g
6-8 saatte bir
15-29 5 1.5-3.0 g
12 saatte bir
5-14 9 1.5-3.0 g
24 saatte bir
Tedavi, ateş düşdükten sonra 48 saat ve diğer belirtiler ortadan kalkana dek sürdürülmelidir. Genellikle 5-14 günlük tedavi uygulanmakla beraber hastalığın ciddi olduğu durumlarda süre uzatılabilir veya ilave tedaviler uygulanabilir.
İ.M. uygulama için kullanılacak solüsyon hazırlandıktan sonra bir saat içinde kullanılmalıdır.

DOZ AŞIMI

Beta-laktam grubu antibiyotiklerin beyin omurilik sıvısında yüksek konsantrasyonlara ulaşması sonucu, konvülziyonlar dahil olmak üzere istenmeyen nörolojik reaksiyonlar ortaya çıkabilmektedir. Ampisilin, hemodiyaliz aracılığı ile dolaşımdan atılabilir.
Molekül ağırlığı, proteine bağlanma oranı ve farmakokinetik profili, sulbaktamın da hemodiyaliz ile atılabileceğini telkin etmektedir.

Üretici Firma:

Fako İlaçları A.Ş.
Telefon: (212) 279 28 20
Email: urunsorumlulari@fako.com.tr

Alfasid 500 Mg 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:8.1.2010)

Alfasid 500 Mg 1 Flakon

İlaç Fotoğrafı: Alfasid 500 Mg 1 Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Sodyum Ampisilin + Sulbactam Sodyum


Barkod Numarası: 8699517270321

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Fako İlaçları A.Ş. Logosu

Fako İlaçları A.Ş.

Büyükdere Cad. 205, 4. Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 28 20
Email: urunsorumlulari@fako.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.