Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Transamine %5 5 Ml 250 Mg 10 Ampul

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kanama Durdurucu İlaçlar » Antifibrinolitik İlaçlar » Amino Asitler » Traneksamik Asit

Formülü:

Transamine % 5 Ampul; her bir ampulde, 250 mg traneksamik asit ve q.s. bidistile su içerir.

Transamine %10 Ampul; her bir ampulde, 250 mg traneksamik asit ve q.s. bidistile su içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Özellikle plazminojen aktivatörlerinden zengin veya endokrin etkiler altındaki dokularda ya da travmaları takiben ortaya çıkan lokal veya jeneralize primer hiperfibrolize bağlı hemorajilerde ve sekonder hemoraji riski durumlarında.
Jinekoloji: Primer menoraji, rahim-içi araç taşıyan kadınlardaki kanamalar, uterus veya vajina ameliyatlarından sonraki kanamalar.
Kulak-Burun-Boğaz ve Diş Hekimliği: Lokal kanamalar, ameliyat sonrası kanamalar (örn. Tonsilektomi), epistaksis, diş çekimleri (özellikle hemofilili hastalarda).
Üroloji: Ürogenital kanal ameliyatları sırasında veya sonrasındaki kanamalar: Prostatektomi, prostat hipertrofisine bağlı hematüri, prostat kanseri ve hemorajik sistit (radyoterapiye sekonder).
Cerrahi: Göğüs cerrahisi ile ilişkili parenkimatöz kanamalar; mide ameliyatlarındaki hiperfibrinolitik kanamalar.
İç Hastalıkları: Mide ve duodenumdaki erozif kanamalarda ek bir tedavi önlemi olarak, karaciğer siroz ve kanserlerindeki kanamalarda, destrüktif akciğer hastalıklarındaki hemoptizide, hemofililerdeki kanama komplikasyonlarında, herediter anjiyonörotik ödemli hastalarda, uzun dönemli profilaksi amacıyla.
Streptokinaz, ürokinaz veya doku plazminojen aktivatörü (TPA) tedavisinin sonucu olarak ortaya çıkabilen tüm aşırı fibrinoliz durumlarında anditod olarak kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Traneksamik asitin etkisiyle fibrinolizin baskılanmasına bağlı olarak, manifest hiperkoagülabilitedeki önceden oluşmuş trombüsler istenmeyen bir şekilde stabilize olabilir. Süregelen dissemine intravasküler koagülasyon (DİK) sendromunda pıhtılaşma zamanına bakılarak tanı kesinleştiğinde, Transamine'de kontrendikedir. Her koşulda reaktif hiperfibroniliz önlenmelidir. Bu nedenle Transamine uygulanmadan önce heparin ile intravazal pıhtılaşma durdurularak ve aşırı tüketim sonucu eksilen fibrinojen yerine konarak DİK'in önüne geçilmelidir.
Renk görme bozukluğu artan hastalarda Transamine kontrendikedir.
Sumaraknoidal kanaması olan hastalarda, serebral ödem ve serebral enfeksiyon gelişebileceğinden kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Hayvan çalışmalarındaki bulgulara göre, uzun süreli tedavilerde görme ve renk ayrımı kontrolleri, fundus ve görme alanı muayeneleri yapılmalıdır. Tedavi süresince bu tür şikayetler oluştuğunda ilaç derhal kesilmelidir.
Trombüs veya emboli eğilimi kesin olan hastalarda bu ilaç sadece eşzamanlı antikoagülan tedavi ile birlikte önerilebilir.
Yaşlı hastalarda, böbrek fonksiyonlarında bir azalma olmadığı sürece özel bir önlem gerekmemektedir.
Ağır böbrek yetmezliği durumunda dozaj kreatinin klerensine veya serum kreatinine göre azaltılmalıdır.
Üst üriner sistemdeki ağır kanamalarda, obstrüksiyon riski nedeniyle Transamine çok dikkatli olarak ve düşük dozlarda verilmelidir.
Hamilelerde Kullanımı
Hayvanlarda yapılan üreme çalışmalarında fetus için herhangi bir risk gösterilmemiş olmakla birlikte hamile kadınlarda yapılmış iyi kontrollü çalışmalar yoktur.
Özellikle erken hamilelik döneminde Transamine ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır.
Süt veren annelerde kullanımı
Traneksamik asit anne sütüne geçer. Bu nedenle, süt veren annelerde ancak çok gerekli olduğunda kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Seyrek olarak bulantı, kusma, diyare veya görme bozuklukları ve az sayıda vakada hipotansiyon, baş dönmesi görülebilir. İntravenöz uygulamada infüzyon hızının artması ile ortaya çıkan bu rahatsızılk genellikle dozun veya infüzyon hızının düşürülmesi ile kaybolur.
Görme bozuklukları ortaya çıkarsa ilaç kesilmeli ve bir oftalmolog tarafından gerekli kontroller yapılmalıdır.

İlaç etkileşimleri:

Transamine'in fibrinolitik ilaçlarla kombinasyonuna bağlı farmakolojik etkileşimler olabilir. Heparin, kumarin türevleri, salisilatlar veya antiagreganlarla eşzamanlı uygulandığında, diğer antifibrinolitikler gibi Transamine'in de etkisi azalabilir. Penisilin içeren solüsyonlar ve kan ile birlikte uygulanmaz.
LABORATUVAR TESTİ ETKİLEŞİMLERİ
Transamine kullananlarda protrombin testinde (Quick testi) kayda değer bir değişiklik ortaya çıkmaz.

Kullanım şekli ve dozu:

Transamine; oral, parenteral veya lokal olarak uygulanabilir. İntravenöz uygulama, yalnızca oral uygulamanın zor veya olanaksız olduğu durumlarda endikedir.
Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde mutad doz aşağıdaki gibidir:
Hiperfibrinolitik kanamalara yol açabilecek girişimlerden önce oral premedikasyon olarak; rezidüel kanamaların önlenmesinde; esansiyel hipermenore, hemoraji ve epistaksis tedavisinde; iç hastalıkları, KBB, üroloji ve diş hekimliğindeki kanama komplikasyonlarının tedavi ve profilaksisinde kulanılır.
Erişkin dozu, klinik duruma göre genelde günde 3-4 kez 500 mg-1 mg'dır.
Çocuklardaki mutad dozu ise genellikle günde 3-4 kez 10-20 mg/kg'dır.
Tedavi süresi genelde 3-5 gündür. Yalnızca herediter anjiyonörotik ödemde sürekli tedavi gerekmektedir.
Hiperfibrinolize bağlı epistaksis: Transamine ampul içeriği emdirilmiş burun tamponu ile lokal tedavi uygulanır. Durdurulamayan veya rezidüel kanamalarda günde 3 kez 500 mg - 1 g kullanılır.
Hipermenore ve RIA'ya bağlı kanamalar: Kanama başlar başlamaz; 1. gün 4 kez 500 mg - 1 2, 2. gün 3 kez 500 mg - 1 g, 3. gün 2 kez 500 mg - 1 g ve 4. gün 500 mg - 1 g uygulanır.
Bazı durumlarda kanama durana veya normalleşene kadar günde 2-3 kez 500 mg - 1 g uygulanabilir.
Servikal konizasyon ameliyatı: Operasyon sonrasındaki ilk 1-2 hafta süresince günde 3 kez 500 mg - 1 g.
Prostatektomi: 3 gün süreyle günlde 2-3 kez 1-2 ampul intravenöz yoldan uygulanır (ilk doz operasyon sırasında olmak üzere). Daha sonra oral uyulamaya geçilir ve makroskopik hematüri düzelinceye kadar günde 2-3 kez 500 mg-1 g uygulanır.
Tonsilektomi: Kanama duruncaya kadar prostatektomide uygulanan dozlarda Transamine uygulanır.
Gastointestinal kanamalar: 1 hafta süreyle oral veya parenteral yoldan günde 3 kez 1 g uygulanır.
Herediter anjiyonörotik ödem: Aralıklı olarak bir atağın ilk belirtilerinde veya sürekli tedavi amacıyla günde 3 kez 1 g.
Özel durumlarda dozaj: Böbrek fonksiyonları bozulduğunda, birkaç günlük tedavilerde de yetersizliğin şiddetine göre doz ayarlaması yapılmalıdır.
Kreatinin değerlerine veya kreatinin klerensine göre Transamine'in intravenöz uygulamalarında yapılacak doz ayarlaması aşağıdaki tabloda verilmektedir (oral yoldan yapılan uygulamalar için de benzer düzenlemeler geçerlidir).
Plazma Kreatinini Kreatinin Klerensi Transamine dozu (İ.V.)
100-250 mcmol/L 75-30 mL/dak 12 saat ara ile 10 mg/kg (1.35-2.8 mg%)
250-500 mcmol/L 30-15 mL/dak 24 saat ara ile 10 mg/kg (2.8-5.7 mg%)
>500 mcmol/L <15 mL/dak 48 saat ara ile 10 mg/kg
(>5.7 mg%)

DOZ AŞIMI
Transamine ile bugüne kadar doz aşımı bildirilmemiştir. Başağırısı, baş dönmesi, bulantı, kusma, diyare veya hipotansiyon görülebilir. Bu şikayetler dozun azaltılması veya enjeksiyon hızının azaltılması ile kaybolmazsa semptomatik tedavi (antiemetik, antidiyareik ve antihipotansif ajanlarla) uygulanmalıdır.

Üretici Firma:

Fako İlaçları A.Ş.
Telefon: (212) 279 28 20
Email: urunsorumlulari@fako.com.tr

Transamine %5 5 Ml 250 Mg 10 Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:30.4.2018)

Transamine %5 5 Ml 250 Mg 10 Ampul

İlaç Fotoğrafı: Transamine %5 5 Ml 250 Mg 10 Ampul

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Traneksamik Asit


Barkod Numarası: 8699517750304

İlaç Fiyatı: 20,56 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Fako İlaçları A.Ş. Logosu

Fako İlaçları A.Ş.

Büyükdere Cad. 205, 4. Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 28 20
Email: urunsorumlulari@fako.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.