Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Fluzole 150 Mg 2 Kapsül

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antimikotik İlaçlar » Sistemik Antimikotikler » Triazol Türevleri » Flukonazol

Formülü:

Bir kapsül 150 mg Flukonazol içerir.
Kapsül boyası olarak: Titanyum dioksit Eritrosin, İndigotin ve Tartrazin kullanılmıştır.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik Özellikleri
Flukonazol, yeni bir triazol sınıfı antimikotik olup, fungal sterol sentezinin güçlü ve spesifik bir inhibitörüdür.

Farmakokinetik Özellikleri
Flukonazol, gastrointestinal kanal tarafından tamamen absorbe olur ve sistemik biyoyararlanımı %90'ın üzerindedir. Plazma zirve konsantrasyonlarına yaklaşık 0.5-1.5 saat sonra ulaşılır ve eliminasyon yarılanma ömrü 25 saat civarındadır. Flukonazol, plazma proteinlerine %1112 civarında bağlanır ve vücut doku sıvılarına çok iyi penetre olur. Flukonazol'ün çok az bir kısmı metabolitlerine dönüşür ve verilen dozun %7OTi değişmeden idrar yolu ile atılır. İlacın renal klirensi (0.27 ± 0.1 ml/dk/kg) direkt olarak glomerüler filtrasyon hızıyla orantılıdır.

Endikasyonları:

- Vajinal kandida infeksiyonlarında,
- Orofaringeal ve özofageal kandida infeksiyonlarında,
- Sistemik kandida infeksiyonlarında (kandida, dissemine kandidiazis, kandidial pnömoni),
- Üriner sistem kandida infeksiyonlarında ve peritonitte,
- Kriptokokkal menenjitte,
- Kemik iliği transplantasyonu yapılan ve radyoterapi ve/veya sitotoksik kemoterapi tedavisi gören hastalarda, kandida infeksiyonlarının profilaksisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Flukonazol'e veya buna benzer triazollere karşı aşırı hassasiyeti olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Karaciğer yetersizliğinde dikkatli olunması gerekir. Ağır tıbbi sorunları olan hastalarda ciddi hepatotoksisite durumu gözlenmiştir. Flukonazol ile tedavi sırasında karaciğer fonksiyon testlerinde anormal değerler saptanan hastalar, ciddi hepatik hasar gelişme riskine karşı takip edilmelidir.
Flukonazol ile tedavi sırasında nadiren toksik epidermal nekroliz ve Stevens—Johnson gibi döküntülü cilt reaksiyonları gelişmiştir. AİDS'li hastalarda bu tip reaksiyonların görülme ihtimali daha yüksektir.
Ayrıca bileşiminde boyar madde olarak yer alan tartrazin nedeniyle aşırı duyarlık reaksiyonları görülebilir.
Uzun QT sendromu/Torsades de Pointes'e neden olabilen ilaçlar ile birlikte kullanıldığında uzun QT sendromu veya Torsades de Pointes oluşma oranını ciddi olarak yükseltebilir. Bu nedenle bu tür ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.

Gebelikte ve Emzirme Döneminde Kullanım
Gebelikte kullanım: Gebelik kategorisi C'dir.
Flukonazol'ün gebelikte kullanımı ile ilgili iyi ve kontrollü çalışma bulunmamaktadır. Flukonazol gebelikte, beklenen faydaların muhtemel risklere ağır bastığı durumlar dışında kullanılmamalıdır.
Emzirme döneminde kullanım: Flukonazol anne sütüne plazmadakine benzer konsantrasyonlarda geçer, dolayısıyla emziren annelerde kullanılmamalıdır.
Pediatrik Kullanım: 16 yaşın altındaki çocuklarda Flukonazol kullanımına ait mevcut veriler sınırlıdır. Antifungal tedavinin mutlak zorunlu olduğu ve alternatif antifungal ajanların bulunmadığı durumlar dışında çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Flukonazol'ün makine veya araba kullanan kişilerde, kullanma kabiliyetine herhangi bir etkisi görülmemiştir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Flukonazol genellikle iyi tolere edilir. Flukonazolün en sık görülen yan etkileri gastrointestinal sisteme ait olup; bulantı, kusma, karın ağrısı ve diyaredir. Deride kaşıntı, baş ağrısı, kuvvetten düşme ve baş dönmesi görülebilir.
Hepatik enzimleri değiştirdiği gözlenmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Flukonazol kullanımı sırasında tespit edilen ilaç etkileşimleri şunlardır:
Flukonazol'ün varfarin kullanan sağlıklı erkeklerde protrombin zamanını uzattığı gözlenmiştir. Flukonazol kumarin tipi antikoagülanlar ile birlikte kullanımı sırasında protrombin zamanı dikkatle gözlenmelidir. Flukonazol'ün sağlıklı gönüllülerde, beraberce kullanılan sülfonilürelerin (Klorpropamid, glibenklamid, glipizid, tolbutamid) serum yarılanma ömürlerini uzattığı gözlenmiştir. Bu ilaçlar Flukonazol ile birlikte kullanılabilir ancak bir hipoglisemik atak ihtimali göz önünde tutulmalıdır.

Flukonazol ile beraber tekrarlayan dozlarda hid roklorotiazid verilmesi Flukonazol plazma seviyelerini %40 civarında arttırmıştır. Flukonazol'ün ve fenitoinin birlikte kullanımı sırasında fenitoin plazma seviyeleri klinik olarak anlamlı derecede yükselir. Eğer iki ilaç beraber kullanılabilecek ise fenitoin dozu ayarlanmalıdır.
Rifampisin, Flukonazol'ün eliminasyon yarılanma ömrünü azalttığından rifampisin ile birlikte kullanılmı sırasında FLUZOLE dozunda bir yükseltme düşünülmelidir.
Flukonazol, teofilinin ortalama plazma klirensi hızında azalmaya yol açtığından yüksek dozda teofilin kullanan hastalarda teofilin toksisitesi bulguları izlenmelidir.
Alınan gıdalar, simetidin, antasidler Flukonazolün emilmesinde klinik olarak bir azalmaya sebep olmamaktadır.

Kullanım şekli ve dozu:

FLUZOLE dozu infeksiyonu yapan fungal mikroorganizmanın cinsine ve hastanın tedaviye cevabına göre belirlenir. Klinik bulgular ve laboratuvar bulguları aktif fungal infeksiyonun iyileştiğini gösterene kadar tedaviye devam edilmelidir; çünkü yetersiz tedavi nükslere neden olur. Hastanın AİDS'li oluşu, kriptokokkus menenjiti ve orofaringeal kandidiazis nükslerinin önlenmesi için profilaktik tedaviye ihtiyaç olduğunu gösterir.
Genel olarak tedavide, kararlı durum konsantrasyonlarına erişebilmek için birinci gün günlük dozun iki katı verilerek bir yükleme dozu uygulanmalıdır.

Vajinal kandidiazis: 150 mg'lık tek doz (1 günlük tedavi)
Orofaringeal kandidiazis: Önerilen doz ilk gün 200 mg daha sonraki günlerde 100 mg'dır. Klinik belirtiler genelde birkaç günde iyileşir. Ancak nüksetme riskinin önlenmesi için tedaviye en az 2 hafta devam edilmelidir.
Özofageal kandidiazis: İlk gün 200 mg, sonraki günler günde 100 mg verilir. Hastanın tedaviye verdiği yanıtın değerlendirilmesi sonucunda günlük doz 400 mg'a kadar çıkartılabilir. Tedavi süresi en az 3 haftadır ve semptomlar ortadan kalktıktan sonra da tedaviye en az 2 hafta daha devam edilmelidir.
Sistemik kandida infeksiyonları: Kandidemi, dissemine kandidiazis ve kandidial pnömonide optimal dozaj ve tedavi süresi belirlenmiş değildir. Az sayıda hasta üzerinde yapılan araştırmalarda günlük dozun 400 mg'a kadar çıkartıldığı bildirilmiştir.
Kandidial idrar yolları infeksiyonları ve peritonit: Az sayıda hasta üzerinde yapılan araştırmalarda Flukonazol günde 50 mg-200 mg aralığındaki dozlarda kullanılmıştır.
Kriptokokkus menenjiti: Bu hastalığın tedavisinde başlangıç dozu olarak 400 mg, sonraki günlerde günde 200 mg önerilir. Hastanın tedaviye verdiği yanıtın değerlendirilmesi sonucunda günlük doz 400 mg'a kadar çıkartılabilir. Tedavi süresi serebrospinal sıvıda infeksiyon belirtileri kaybolana kadar ve ondan sonra da 10-12 haftadır. AİDS'li hastalarda kriptokokkus menenjiti nükslerinin önlenmesi için profilaktik olarak günde 200 mg dozda kullanılır.
Kemik iliği transplantasyonu: Kemik iliği nakli yapılan hastalarda kandidiazisin önlenmesi için önerilen doz günde bir kez 400 mg'dır. Ağır granülositopeni (nötrofil sayısı mm3'te 500'den az) beklenen hastalarda Flukonazol profilaksisine beklenen nötropeni gününden birkaç gün önce başlanmalı ve nötrofil sayısı mm3'te 1000'in üstüne çıktıktan sonra 7 gün daha devam edilmelidir.

Pediatrik hastalarda kullanım
Aşağıdaki doz tablosunda gösterilen eşdeğer dozlarda çocuklar ve erişkinler aynı ölçüde Flukonazol etkisine maruz kalır:
Pediatrik . -
Erişkinler
hastalar

3 mg/kg 100 mg
6 mg/kg 200 mg
12 mg/kg 400 mg

Günlük total doz 600 mg'ı geçmemelidir.

Renal yetmezliği olan hastalar
Flukonazol'ün büyük kısmı değişmeden böbrek yolu ile atılır. Renal yetmezliği olanlarda başlangıçta SOmg-400 mg arası bir dozla yükleme yapılır. Bundan sonra günlük doz aşağıdaki tabloya göre belirlenir
- Önerilen günlük
Kreatinin klirensı
dozun yuzdesı

> 50 %100
50 %50
(diyaliz yok)
Her diyalizden
Düzenli diyaliz sonra %100

Üretici Firma:

Umut İlaç Ticaret Ve San.Ltd.Şti
Telefon:

Fluzole 150 Mg 2 Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Fluzole 150 Mg 2 Kapsül

İlaç Fotoğrafı: Fluzole 150 Mg 2 Kapsül

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Flukonazol


Barkod Numarası: 8698778151042

İlaç Fiyatı: 59,28 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Umut İlaç Ticaret Ve San.Ltd.Şti

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.