Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Targocid 200 Mg 1 Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer Antibakteriyeller » Glikopeptid Antibakteriyeller » Teicoplanin

Formülü:

* Her flakon 200mg liyofilize teikoplanin ve 24mg sodyum klorür, her çözücü ampul 3ml distile su içerir.
* Her flakon 400mg liyofilize teikoplanin ve 24.8 mg sodyum klorür, her çözücü ampul 3ml enjeksiyonluk su içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Targocid®, diğer antibiyotiklere (metisilin ve sefalosporinler gibi) dirençli olanlar da dahil olmak üzere, duyarlı Gram-pozitif bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir: endokardit, septisemi, kemik ve eklem enfeksiyonları, solunum yolları enfeksiyonları, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, idrar yolları enfeksiyonları ve kronik ayaktan periton diyalizi ile ilişkili peritonit. Targocid®, penisilinler ya da sefalosporinlere karşı alerjisi bulunan hastalardaki enfeksiyonların tedavisinde de endikedir. Targocid® Gram-pozitif bakterilere bağlı enfeksiyonların risk oluşturacağı hastalarda (örneğin, dental veya ortopedik cerrahiye gerek duyulan hastalar) profilaksi amacıyla kullanılabilir. Targocid®, Clostridium difficile'nin neden olduğu antibiyotikle ilişkili ishal tedavisinde ağız yoluyla kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Daha önceden Targocid®'e karşı aşırı duyarlık gösteren hastalarda Targocid® kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Çapraz duyarlılık görülebileceğinden, vankomisine karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen hastalara Targocid® verilmemelidir. Targocid® ile işitsel, hematolojik, hepatik ve renal toksisiteler bildirilmiştir. Özellikle böbrek yetersizliği bulunan, uzun süreli tedavi uygulanan ve birlikte ototoksik ya da nefrotoksik ilaçlar alan hastalarda ("İlaç etkileşmeleri" bölümüne bakınız) işitme, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına yönelik uygun izleme yapılmalıdır. Süperenfeksiyon: Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi, Targocid® kullanımı, özellikle uzun süreli ise, duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesiyle sonuçlanabilir. Hastanın durumunun yinelenerek değerlendirilmesi gereklidir. Tedavi sırasında süperenfeksiyon gelişirse, uygun önlemler alınmalıdır. Gebelik/laktasyon sırasında kullanım Hayvan üreme çalışmalarında teratojenik etki görülmemesine karşın, Targocid® kesinleşmiş ya da olası gebelik durumlarında, hekim, potansiyel yararların olası risklere ağır basacağını düşünmedikçe uygulanmamalıdır. Targocid®'in süte geçişine ilişkin bilgi yoktur. Bu nedenle, hekim, potansiyel yararların olası risklere ağır basacağını düşünmedikçe Targocid® laktasyon sırasında kullanılmamalıdır. KESİNLİKLE DOKTOR KONTROLÜ ALTINDA KULLANILIR.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Targocid® genellikle iyi tolere edilmektedir. Yan etkiler nedeniyle tedavinin kesilmesi nadirdir ve ortaya çıkan yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Ciddi yan etki nadiren ortaya çıkmaktadır. Bildirilen advers reaksiyonlar aşağıda belirtilmiştir. Lokal reaksiyon: eritem, lokal ağrı, tromboflebit, i.m. uygulama ile enjeksiyon yerinde abse. Aşırı duyarlık: deri döküntüsü, kaşıntı, ateş, titreme, bronkospazm, anafilaktik reaksiyonlar, anafilaktik şok, ürtiker, anjiyoödem, nadir olarak da eksfoliyatif dermatit, toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu dahil olmak üzere eritema multiforme. Gastrointestinal: bulantı, kusma, diyare. Kan: nadir vakalarda geri dönüşümlü agranülositoz, lökopeni, nötropeni, trombositopeni, eozinofili.
Karaciğer fonksiyonları: artmış serum transaminazları ve/veya alkalen fosfataz. Böbrek fonksiyonları: serum kreatinininde geçici yükselmeler, böbrek yetersizliği. Merkezi sinir sistemi: sersemlik, başağrısı ve intraventriküler uygulama ile nöbetler. İşitme/denge: işitme kaybı, tinnitus ve vestibüler bozukluk. Diğer: süperenfeksiyon (duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesi).

İlaç etkileşimleri:

Klinik çalışmalar sırasında, Targocid® 'in, diğer antibiyotikler, antihipertansifler, anestetik ajanlar, kardiyak ilaçlar ve antidiyabetik ajanlar da dahil olmak üzere farklı ilaç sınıfları ile birlikte uygulanmasında etkileşim ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Artmış advers etkilere yönelik potansiyel nedeniyle, aminoglikozidler, amfoterisin B, siklosporin ve furosemid gibi nefrotoksik veya ototoksik özellikleri olan ilaçların birlikte kullanılmasının söz konusu olduğu hastalarda Targocid® dikkatle uygulanmalıdır. Ancak, Targocid® ile kombinasyonların sinerjistik toksisiteye neden olduğuna ilişkin kanıt bulunmamaktadır.

Kullanım şekli ve dozu:

Hazırlama şekli:
1. Bir enjektör ile ampulün içindeki suyun tamamını çekiniz.
2. Flakonun sarı renkli plastik kapağını yukarıya doğru hafifçe iterek çıkarınız.
3. Suyun tamamını yavaşca flakonun içine enjekte ediniz; enjektörün içinde yaklaşık 0.2 ml kadar su kalacaktır.
4. İçindeki toz tamamen çözününceye kadar flakonu iki elinizin arasında hafifçe döndürünüz; köpük oluşumunu engellemek için dikkatli davranınız. Tüm tozun, hatta kapak lastiğinin çevresinde olanların dahi tamamen çözündüğünden emin olunmalıdır.
5. İğneyi kapak lastiğinin tam ortasına yerleştirerek ve Targocid® solüsyonunun çoğunu almaya çalışarak solüsyonu flakondan yavaşça çekiniz.
6. Dikkatle hazırlanmış bir solüsyonun konsantrasyonu, 1.5 ml'de 100 mg (200 mg'lık flakon) ve 3 ml'de 400 mg (400 mg'lık flakon) olacaktır. Bu solüsyonu sallamak, beklenen hacmin alınmasını güçleştirecek biçimde köpük oluşumuna yol açacaktır. Bununla birlikte, Targocid® tam olarak çözünmüşse, köpük solüsyonun konsantrasyonunu değiştirmez ve 1.5 ml için 100 mg'lık (200 mg'lık flakon) ya da 3 ml için 400 mg'lık konsantrasyon elde edilir. Eğer solüsyonda köpük oluşursa, 15 dakika beklemek gereklidir. Solüsyonun doğru olarak hazırlanması ve enjektöre dikkatle çekilmesi önemlidir. Dikkatle hazırlanmamış preparatlar ile yapılan uygulamalar, dozların %50'sinden azının verilmesine yol açar.
7. Nihai solüsyon pH'ı 7.5 olan izotonik bir solüsyondur.
8. Sulandırılmış solüsyon ya direkt olarak ya da aşağıdakilerle seyreltilerek enjekte edilebilir: • %0.9'luk sodyum klorür enjeksiyonu • Sodyum laktat bileşik enjeksiyonu (Ringer Laktat solüsyonu, Hartmanns solüsyonu) • %5 Dextroz enjeksiyonu • %0.18 sodyum klorür ve %4 Dekstroz enjeksiyonu • %1.36 ya da %0.86 dekstroz içeren peritoneal diyaliz solüzyonları. Targocid® ve aminoglikozid solüsyonları doğrudan karıştırıldığında geçimli değildir, enjeksiyondan önce karıştırılmamalıdır.
9. Distile su ile çözünen flakon içeriği 2-8oC'de buzdolabında 24 saat süre ile bekletilir, dondurulmamalıdır. 24 saatten uzun süre bekletilen solüsyonlar kullanılmamalıdır. Doz ve uygulama : Sulandırılmış Targocid® enjeksiyonu intravenöz ya da intramüsküler yoldan uygulanabilir. İntravenöz dozlar, 3-5 dakika içinde yapılan hızlı enjeksiyonla ya da 30 dakika içinde yapılan yavaş enfüzyonla uygulanabilir. Yenidoğanlarda sadece enfüzyon tekniği kullanılmalıdır. Erişkinler Çoğu Gram-pozitif enfeksiyon için: 12 saat arayla üç kez uygulanan 400 mg'lık i.v. yükleme dozundan sonra günde tek doz i.m. veya i.v. 400 mg'lık idame dozu. 400 mg'lık standart doz yaklaşık olarak 6 mg/kg'a eşittir. Vücut ağırlığı 85 kg'ın üzerinde olan hastalarda, 6 mg/kg'lık doz kullanılmalıdır. Bazı klinik durumlarda daha yüksek dozlar gerekli olabilir. Cerrahi proflaksi: Anestezi indüksiyonu sırasında i.v. olarak uygulanan tek doz 400 mg (veya vücut ağırlığı 85 kg'ın üzerinde ise, 6 mg/kg). Clostridium difficile'nin neden olduğu antibiyotikle ilişkili ishal: Günde iki kez 200 mg'lık dozlar. Çocuklar: 2 aydan büyük ve 16 yaşından küçük çocuklarda: Çoğu Gram-pozitif enfeksiyon için önerilen doz, ilk üç uygulama için 10 mg/kg'lık intravenöz dozun 12 saatte bir uygulanmasıdır. Daha sonra uygulamaya, günde 6 mg/kg'lık tek dozla intravenöz ya da intramüsküler yoldan devam edilir. Şiddetli enfeksiyonlarda ve nötropenik hastalardaki enfeksiyonlarda: 12 saat arayla üç kez i.v. olarak uygulanan 10 mg/kg'lık yükleme dozundan sonra günde tek doz 10 mg/kg'lık i.v. uygulama önerilir.
2 aylıktan küçük bebeklerde: Önerilen dozaj, tedavinin ilk günü için 16 mg/kg'lık tek yükleme dozudur. Daha sonraki günlerde idame dozu olarak günde bir kez 8 mg/kg'lık uygulamalar yapılır. Dozlar 30 dakika içinde uygulanan intravenöz enfüzyon yoluyla verilmelidir. Yaşlı hastalar Yaşlı hastalarda, böbrek bozukluğu yoksa, doz ayarlaması gerekli değildir (Özel hasta gruplarına bakınız). Özel hasta grupları Böbrek Yetersizliği: Targocid® tedavisinin dördüncü gününe kadar doz ayarlaması gerekli olmayıp daha sonra en az 10 mg/l'lik bir serum çukur konsantrasyonu elde edilecek şekilde doz yarlaması yapılmalıdır. Tedavinin 4'üncü gününden sonra: • Orta dereceli böbrek yetersizliğinde (kreatinin klirensi 40 ile 60 ml/ dakika arasında): önerilen normal doz 2 günde bir kez ya da bu dozun yarısı günde bir kez uygulanarak idame dozu yarıya düşürülmelidir. • Şiddetli böbrek yetersizliğinde (kreatinin klirensi 40 ml/dakika'nın altında) ve hemodiyaliz uygulanan hastalarda: önerilen normal doz 3 günde bir kez ya da bu dozun üçte biri günde bir kez uygulanarak idame dozu önerilenin üçte birine düşürülmelidir. Targocid® hemodiyaliz ile uzaklaştırılamaz. Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalardaki peritonit için: i.v. olarak uygulanan 400 mg'lık tek bir yükleme dozundan sonra ilk hafta için her torbada 20 mg/l, ikinci hafta için iki torbada bir 20 mg/l ve üçüncü hafta gece boyunca uygulamada kalan torba için 20 mg/l'dir. Doz aşımı ve tedavisi: Yanlışlıkla aşırı dozlar uygulanmış pediyatrik hastalar bildirilmiştir. Bunların birinde, i.v. olarak 400 mg (95 mg/kg) verilen 29 günlük bir yenidoğanda ajitasyon ortaya çıktığı bildirilmiştir. Diğer vakalarda, Targocid® ile ilişkili hiçbir semptom veya laboratuvar değerlerinde bozukluğa rastlanmamıştır. Doz aşımında semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Targocid® hemodiyaliz ile uzaklaştırılamamaktadır.

İthalatçı Firma:

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.
Telefon: (212) 339 10 00

Targocid 200 Mg 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Targocid 200 Mg 1 Flakon

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Teikoplanin


Barkod Numarası: 8699809790155

İlaç Fiyatı: 59,44 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti. Logosu

Sanofi Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.

Büyükdere Cad No:193 Kat: 4-10, Levent - İstanbul
Telefon: (212) 339 10 00

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.